Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 24/2009 - 28.07.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
03Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
04Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
05Darování pozemků v k. ú. Horní Lhotice a v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou
06Darování pozemků v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka
07Darování pozemku v k. ú. Řípov a obci Třebíč
08Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
09Uzavření nájemních smluv v rámci přípravy stavby II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba - most ev. č. 602-047
10Budoucí vyřazení silnice III/3921 ze silniční sítě a její převod do vlastnictví obce Petráveč
11Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
12Směna pozemků v k. ú. Léskovec a obci Počátky
13Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
14Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Netín
15Vzájemné darování pozemků v k. ú. Zboží a obci Habry
16Žádost o směnu pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
17Žádost o prodej pozemku v k. ú. Studnice u Telče a obci Telč
18Směna pozemků v k. ú.Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
19Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka , změna usnesení
20Souhlas se stavbou - k. ú. a obec Třebíč
21Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba , změna ceny nabývaných nemovitostí
22Změna názvu akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1
23Souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Třešť
24Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě Rekonstrukce silnice II/390 a III/3791 Vlkov - průtah
25Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
26Majetkoprávní příprava staveb II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-029 a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031
27Veřejná zakázka na stavební práce VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice n P. - vybudování svářečské dílny
28Zařazení nové akce Úprava pozemku par.č. 5999/3 v k.ú. Velké Meziříčí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 rozpočtu
29Darování dešťové kanalizace - k.ú. Helenín, obec Jihlava
30Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34822 Záborná - Janovice
31Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červen 2009
32Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2008
33Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2009
34Fond Vysočiny - projekt FV 031/210/08
35Monitorovací zprávy sub - projektů v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
36Souhlas s uzavřením smluv o dlouhodobé výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
37Informace o konkursním řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22.
38Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci působnosti odboru školství, mládeže a sportu za období od 1. 5. 2009 do 30. 6. 2009
39Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - program Kulturní aktivity - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování lektora francouzského jazyka na Vysočině ve školním roce 2009/2010
42Žádost o souhlas s umístěním pamětní desky obětem z řad studentů a učitelů během druhé světové války v budově Gymnázia Jihlava a žádost o poskytnutí finančního daru na realizaci pamětní desky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství
43Stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
44Podpora aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2009
45Nominace zástupce kraje Vysočina do Poradní skupiny pro budoucnost kohezní politiky
46Nominace Výběrové komise pro hodnocení projektových žádostí o finančních podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina v letech 2007 - 2012 pro oblast podpory 3.2
47Přehled nejdůležitějších aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu ve druhém čtvrtletí roku 2009 a návrh prioritních aktivit pro třetí čtvrtletí roku 2009
48Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 5. 2009 do 30. 6. 2009
49Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v kraji Vysočina- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
50Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Ouperek
51Žádost o finanční dar na provoz polikliniky města Velká Bíteš
52Žádost o dar na úhradu regulačního poplatku
53Pravidla Rady kraje Vysočina pro vyřizování stížností ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
54Žádost o dotaci Svazu diabetiků ČR
55Vyhodnocení projektu První pomoc do škol 2009 a příprava ročníku 2009/2010
56Delegace zástupců zřizovatele do komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
57Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod
58Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
59Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Číchov o dotaci na stavbu mostu
60Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce V. Mezinárodní antropologický kongres Aleše Hrdličky Quo vadis homo ...societas humana?
61Návrh změny akcí přílohy D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009
62Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za II. čtvrtletí 2009
63Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 20.
64II/405 Příseka - Brtnice, výběr zhotovitele stavby
65Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/03811 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03811-1
66Navýšení částky na předfinancování projektu III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi
67Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie - zadávací dokumentace
68Smlouvy č. 08008853 a č. 08008863 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačnímu programu Životní prostředí k akcím Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně Havl
69Strategie rozvoje informační společnosti v kraji Vysočina 2009 - 2013
70Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz