Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 24/2008 - 05.08.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků v k. ú. a obci Hluboké
03Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Kožichovice
04Majetkoprávní příprava stavby Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice - pronájem pozemků
05Veřejná zakázka malého rozsahu Domov důchodců Onšov - přístavba ubytovací části - stavební práce
06Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
07Prodej pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
08Prodej pozemku v k. ú. a obci Těchobuz
09Darování pozemků v k. ú. a obci Salačova Lhota
10Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Buková u Třešti a obci Třešť
11Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě silnice II/405 Jihlava - Příseka
12Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě silnice II/405 Jihlava - Příseka - jednání o pronájmu a budoucím prodeji zemědělských pozemků
13Vzájemné darování pozemků a návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Netín
14Pronájem nemovitého majetku v k. ú. Třesov a Stropešín
15Zahájení jednání o koupi nemovitosti - k. ú. Druhanov
16Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
17Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
18Darování pozemků v k. ú. a obci Třebíč
19Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
20Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
21Zřízení věcného břemene v k. ú. Třesov a Stropešín
22Nabytí pozemků pro akce II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek - změna usnesení
23Převod bytového fondu a související infrastruktury v obci Nové Město na Moravě a obci Sněžné
23upr1Převod bytového fondu a související infrastruktury v obci Nové Město na Moravě a obci Sněžné
24Stavební záměr Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou - rekonstrukce, sociální zařízení
25Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
26Vyhodnocení projektu První pomoc do škol ročníku 2007/ 2008 a příprava ročníku 2008/2009
27Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekty v oblasti nemocniční infrastruktury předložené do ROP NUTS 2 Jihovýchod v roce 2008
28Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
29Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
30Informace o provedeném šetření zřizovatele v příspěvkové organizaci
31Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
32Zásady zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod
33Schválení formálních úprav Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
34Úprava znění 1. výzvy předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ) v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina
35Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace na grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
36Přehled o celkovém objemu přijatých a vyplacených účelových prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci grantových schémat za 1. pololetí roku 2008
37Návrh odměny řediteli Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
38Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - použití rezervního fondu a úprava investičního plánu pro rok 2008
39Fond Vysočiny - projekt FV 024/182/07
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Dětského domova Telč, Štěpnická 111
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Učebny mechatroniky ve středních školách
43Stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
44Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2008
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Propagace technických odvětví a oborů vzdělávání
46Návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Týden vzdělávání dospělých 2008
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
49Žádost Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci o poskytnutí dotace
50Zapojení kraje do projektů UNIV 2
51Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červen 2008
52Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
53Veřejná zakázka malého rozsahu na služby
54Jmenování vedoucí Odboru sekretariátu hejtmana
55Věcné břemeno - Záblatí
56Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce V. CEBIA RALLYE PELHŘIMOV 2008
57Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Volleyball Cup Dobronín 2008
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz