Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 22/2008 - 08.07.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Jmenování vedoucího Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina
03Stanovení počtu zaměstnanců kraje
04Smlouva o výpůjčce Město Třebíč - pracoviště krajského úřadu
05Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba"
06Uzavření nájemní smlouvy na pozemky zahrnuté do trvalého záboru pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
07Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice", změna usnesení
08Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
09Žádost o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. a obec Humpolec
10Žádost o prodej pozemku - k. ú. Týmova Ves, obec Lukavec
11Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
12Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - Moravské Budějovice
13Veřejná zakázka na služby "Geometrické zaměření některých úseků silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina - 2. etapa"
14Majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného silnicí III/1334 v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem - změna kupní ceny
15Žádost o vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les
16Údržba silniční vegetace - k. ú. Vesce, k. ú. Jihlava
17Prodej a koupě pozemků v k. ú. Jemnice a obci Jemnice
18Darování pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
19Darování pozemků v k. ú. Maleč u Chotěboře a obci Maleč
20Darování pozemku v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka
21Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
22"Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě - novostavba objektu" - uzavření plánovací smlouvy s městem Havlíčkův Brod
23Veřejné zakázky malého rozsahu na služby
24Návrh na rozpočtové opatření - zařazení nové akce "Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá n/S. - kamenosochařský přístřešek Lipnice n/S" do rozpočtu kraje
24upr1Návrh na zařazení nové akce Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá n/S. - kamenosochařský přístřešek Lipnice n/S do rozpočtu kraje - přílohy M1
25Nabytí pozemků pro akci "II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba"
26Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
27Majetkoprávní příprava stavby "III/1316, Jihlava - rozšíření komunikace v úseku od křižovatky s komunikací III/1311 po obec Zborná, okres Jihlava"
28Darování pozemku v k. ú. a obci Horní Paseka
29Návrh na rozpočtové opatření - zařazení nové akce "Střední škola technická Jihlava - zrušení ČOV, přečerpání OV"
30Darování pozemků v k. ú. Pavlov u Rynárce a obci Pavlov
31Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
32Návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek
33Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
34Darování části pozemku v k. ú. a obci Červená Řečice
35Zřízení věcného břemena v k. ú. a obci Pelhřimov - změna usnesení
36FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
37Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
38Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb I.CA
39Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - květen 2008
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2008
41Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
42Návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2008
43Záměr na stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2009
44Návrh na stanovení mimořádné odměny
45Návrh na změnu v Nařízení rady kraje č. 6/2008 - kterým se stanoví vymezení úseků silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
46Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace - automobilové nosiče a drtě
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava na rok 2008 - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
48Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 1. stavba" - rozhodnutí zadavatele o zadání veřejné zakázky
49Návrh realizace stáží studentů VŠPJ v kanceláři kraje Vysočina v Bruselu financovaných z evropského programu ERASMUS
50Výbor České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci a ESPON 2013
51Centrum postgraduálního vzdělávání v evoluční a molekulární zoologii ve Studenci
52Jmenování zástupce do celostátního kolegia cestovního ruchu za kraj Vysočina
53Ukončení projektu Zkvalitnění informování turistů v kraji Vysočina
54Veřejná zakázka na dodávku "Analýza inovačního potenciálu kraje Vysočina" - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
55Návrh na vyjmutí sbírkových předmětů-kamenných plastik z Centrální evidence sbírek
56Fond Vysočiny - projekt FV 018/182/07
57Fond Vysočiny - projekt FV 018/196/08
58Krajská knihovna Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2008 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR
59Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2008 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR
60Dotace na obnovu černého litinového kříže u silnice I/19 na rozcestí mezi obcemi Olešná a Křídla v k. ú. Olešná - návrh na provedení rozpočtového opatření
61Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/19 - změna harmonogramu sub-projektu
62Učebny mechatroniky ve středních školách
63Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina - povolení pokračování
64Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna schváleného rozpočtu kraje, změna závazných ukazatelů Střední školy stavební Jihlava
65Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora romských žáků středních škol
67Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí
68Stanovení platu ředitele Středního odborného učiliště technického Chotěboř, Žižkova 1501
69Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875
70Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
71Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
72Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství, mládeže a sportu - zajištění financování informačních a komunikačních technologií u škol zřizovaných krajem
73Prostory pro výuku Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem
74Postup ředitelů příspěvkových organizací do vyššího platového stupně
75Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz na pořádání vědecké konference "V. Anesteziologické dny Vysočiny" pro Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizaci
76Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
77Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
78Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
79Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
80Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
81Vyřazení nepotřebného movitého majetku v Nemocnici Jihlava, p.o.
82Veřejná zakázka malého rozsahu "Efektivní nákupy v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina"
83Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2008
84Změna investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2008
85Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2008 včetně návrhu rozpočtového opatření
86Zpráva o výsledku hospodaření nemocnic za období leden - květen 2008
87Návrh dalšího postupu při plnění úkolů definovaných v Krajském zdravotním plánu a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2008
88Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2008
89Žádost o schválení investičního záměru na rekonstrukci pavilonu č. 3 na Buchtově kopci, určeného na poskytování sociálních služeb - podklady pro registraci akce v informačním systému ISPROFIN
90Návrh změny investičního plánu u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace na rok 2008
91Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Tomáši Pejchalovi (reprezentace ČR na European Space Camp 2008)
91upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Tomáši Pejchalovi (reprezentace ČR na European Space Camp 2008)
92Darovací smlouva
93Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na úhradu cestovních nákladů studentů v rámci projektu Zmizelí sousedé
94Úprava regionálních kritérií NUTS 2 Jihovýchod pro výběr projektů k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013
95Veřejná zakázka na stavební práce Školní statek Humpolec - rekonstrukce ubytovacího objektu
96Souhlas se stavbou Komunikační napojení SOHO Třebíč
97Změna člena konkursní komise
98Žádosti o dotaci z ROP NUTS II Jihovýchod opatření 2.2 na projekt Vítejte na Vysočině
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz