Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 14/2008 - 29.04.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2008 - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2007
03Rozhodnutí č. 17.1 o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 17 v rámci Finančního mechanismu EHP/ Norska
04Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
05Majetkoprávní příprava staveb realizovaných KSÚS Vysočiny
06Nabytí pozemku pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
07Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu
08Vložení pozemků do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
09Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba"
10Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
11Vložení pozemku do správy příspěvkové organizace
12Poskytnutí dotace Klubu českých turistů Vysočina na údržbu značení pěších a lyžařských tras v kraji Vysočina a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj
13Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování výdajů na 1. kolo výzvy v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
14Dokumentace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina v letech 2007 - 2012
15Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekty v oblasti dopravy předložené do ROP NUTS 2 Jihovýchod v roce 2007
16Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
17Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
18Návrh organizačního řádu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
19Návrh na změnu Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - doplňková činnost.
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na pasporty místních komunikací
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava- poskytnutí dotací obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
22Veřejná zakázka na stavební práce "III/03810 Přibyslav - Hesovská" - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
23Finanční kontrola dopravce
24Zpráva o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery
25Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2008
26Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2007
27FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Dotace poskytované na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina
29Pořádání konference ISSS/LORIS/V4DIS 2008
30Smlouva o výpůjčce majetku
31Dovybavení krajského onkologického centra v Nemocnici Jihlava, p. o. - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
32Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
33Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
34Návrh na schválení Dodatku č. 1 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen "Zásady")
35Memorandum o spolupráci
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro Střední školu stavební Jihlava
37Nové vymezení doplňkové činnosti ve zřizovací listině
38Podpora rozvoje vzdělanosti v kraji Vysočina - vznik nové organizace
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
40Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s mimořádnou událostí na dálnici D 1 dne 20. 3. 2008
42Stanovení platu ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz