Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

žádost o poskytnutí informace týkající se připravenosti Kraje Vysočina na případnou pandemii Coronaviru (COVID-19)

Na epidemie podobného charakteru, jako je epidemie Coronaviru (COVID-19), jsou subjekty ochrany veřejného zdraví již v minulosti připraveny (Ebola, SARS apod). Zdravotnický systém a složky IZS jsou trvale odborně, technicky a materiálně připraveny na hrozby nebo možný výskyt epidemie COVID-19. Za tímto účelem jsou zpracovány přesné postupy zabezpečující jak izolaci pacienta, popř. jeho okolí a další léčebné postupy, tak i ochranu zdravotnického personálu a záchranářů. Nedílnou součástí přípravy na tuto situaci jsou cvičení IZS, které jsou v Kraji Vysočina plánovány každý rok. Připraveny jsou i speciální zařízení a pracoviště ministerstva zdravotnictví a Armády České republiky. V případě získání aktuálních informací o vývoji viru krajský úřad doporučuje sledovat např. odkaz na aktuální informace Ministerstva zdravotnictví ČR, které se týkají rizika koronavirové infekce. Informace naleznete na webových stránkách ČLK pod tímto odkazem: https://www.lkcr.cz/aktuality-322.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99979 Na internetových stránkách Kraje Vysočina je umístěn odkaz s informacemi Ministerstva zdravotnictví pro občany v sekci „Vysočina bezpečný region“ na adrese https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 25.2.2020

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí informací k dopravní obslužnosti kraje, kteří dopravci tuto obslužnost zajišťují, kolik km/rok ujíždějí v obslužnosti a dobu, na kterou mají uzavřenou smlouvu (datum ukončení).

viz přiložený soubor

stáhnout soubor


Mgr. Kristýna Krčálová, ODSH, zadáno dne: 13.2.2020

Žádost o poskytnutí informací k pěstounské péči na přechodnou dobu v Kraji Vysočina k 31. 12. 2019

Kolik pěstounů na přechodnou dobu je ve vašem kraji v evidenci? K 31. 12. 2019 bylo v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, celkem 23 osob (jedná se o 17 rodin pěstounů na přechodnou dobu). Kolik z nich má aktuálně přerušen výkon pěstounské péče? Přerušen výkon pěstounské péče na přechodnou dobu měly k 31. 12. 2019 z výše uvedeného počtu celkem 2 osoby (1 manželský pár). Kolik žádostí o zařazení jste ve vašem kraji letos obdrželi? V roce 2019 obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina 5 žádostí o pěstounskou péči na přechodnou dobu. Kolik nových přechodných pěstounů bylo v roce 2019 proškoleno a zařazeno? V roce 2019 prošly v Kraji Vysočina přípravou k přijetí dítěte do rodiny ve vztahu k pěstounské péči na přechodnou dobu celkem 2 osoby (1 manželský pár). V roce 2019 byly do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, zařazeny Krajským úřadem Kraji Vysočina celkem 3 osoby.


Mgr. Kateřina Chalupová, odbor sociálních věcí, zadáno dne: 11.2.2020

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí kopií faktur, či pokladních dokladů, kterými byla vyúčtována dotace na projekt "Kulturní léto 2019" v rámci programu Regionální kultura 2019.

Žadateli byly zaslány požadované kopie dokladů.

stáhnout soubor


Mgr. Kamila Tlačbabová, OKPPCR, zadáno dne: 7.2.2020

Žádost o informace, které se týkají udělování pokut v roce 2019 podle ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. za porušování cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům.

viz příloha

stáhnout soubor


Mgr. Kamila Tlačbabová, OKPPCR, zadáno dne: 4.2.2020