Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Posledních pět poskytnutých informací

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci vydávání osvědčení pro řidiče pro silniční nákladní přepravu pro cizí potřebu na základě Společenství, v tomto rozsahu: 1. zda krajský úřad vydává osvědčení pro řidiče 2. počet vydaných osvědčení za období 2010 až 2016 3. na základě jakých podkladů vydal povinný subjekt osvědčení
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Ludmila Sedláková, ODSH
27. 07. 2016
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí informace, jaké výše dosahuje prokazatelná ztráta obchodní společnosti České dráhy, a.s., za jednotlivá období platnosti JŘ od kalendářního roku 2007 do kalendářního roku 2019.
Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. Byla poskytnuta informace o prokazatelné ztrátě dopravce České dráhy, a.s. za období 2007 – 2019 v rámci závazku veřejné služby Kraje Vysočina. Krajský úřad konstatuje, že informaci žadatel obdržel prostřednictvím datové schránky: č.j. KUJI 56930/2016 ze dne 20. 7. 2016.
Ing. Pavlína Oberreiterová, ODSH
25. 07. 2016
Žádost o sdělení informací o nájemních smlouvách uzavřených mezi soukromými subjekty (fyzickými a právnickými osobami) jako vlastníky a pronajímateli na straně jedné a Krajem Vysočina jako nájemcem na straně druhé o užívání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, které jsou v majetku Kraje Vysočina a kde Krajský úřad Kraje Vysočina eviduje majetkové a užívací vztahy týkající se těchto komunikací a to v období od 1. 1. 2014 do současné doby. Dále je žádost specifikována podrobněji o rozsah a strukturu požadovaných informací týkající se jednotlivých smluv. Dále žadatel žádá o kopie relevantních smluv
viz příloha
otevřít soubor
Petr Kolář, odbor majetkový
11. 07. 2016
Žádost o sdělení, kolik finančních prostředků bylo z krajského rozpočtu poskytnuto v letech 212-2015 jednotlivým krajským nemocnicím (na provoz, na investice).
otevřít soubor
Štanclová, Kazdová, OZ
01. 07. 2016
Žádost o poskytnutí informací k zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, konkrétně v souvislosti s neoprávněným prováděním archeologických výzkumů.
otevřít soubor
JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR
16. 06. 2016
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz