Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Posledních pět poskytnutých informací

Žádost o poskytnutí informace, zda Krajský úřad Kraje Vysočina rozhodoval jako odvolací správní orgán ve věci podezření z přestupku dle ust. § 76a odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, pokud ano - žádost o poskytnutí všech konečných rozhodnutí, které Krajský úřad Kraje Vysočina v takových řízení vydal.
viz příloha - Informace poskytnuta částečně. O zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí.
otevřít soubor
Andrea Schwammenhőferová, OddOSČ
24. 02. 2017
Žádost o poskytnutí informací kolik kraj stojí návštěvy prezidenta, z jakých zdrojů kraj hradí tyto návštěvy, v jakých hotelech prezident přespával, jaké ceny se za hotely platí a jak početnou prezidentskou delegaci kraj při jednotlivých návštěvách hostil.
V roce 2016 byla uskutečněna jedna návštěva prezidenta republiky v Kraji Vysočina. Ubytování: 7 osob/2 noci - 17.370 Kč. Občerstvení 3x oběd a 2 večeře - 227.512 Kč. Tyto návštěvy se hradí ze schváleného rozpočtu kraje na daný rok. Ubytování proběhlo v hotelu Rytířsko, hotel na doporučení kanceláře prezidenta republiky, apartmán 990/noc, 1 lůžkový pokoj 800/noc. Kraj Vysočina za ubytování platí ceny dle aktuálního ceníku daného hotelem. Kraj hostil 7 osob (doprovod prezidenta).
Ing. Svatošová, OSH
21. 02. 2017
Zda povinný subjekt vydal metodiku nebo jiný dokument, ve kterém podřízeným správním orgánům doporučuje žádosti o informace podle InfZ a) části spisu a b) kompletní správní spis vyhovovat.
Povinný subjekt žádný takovýto dokument nevydal.
Mgr. Morkusová, OSH
10. 02. 2017
žádost o seznam obcí v Kraji Vysočina a kontaktní osoby
viz příloha
otevřít soubor
T. Mrázková, Odbor informatiky
09. 02. 2017
Poskytnutí schéma organizační struktury úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců
Viz příloha
otevřít soubor
Ing. Hanáková, Mgr. Morkusová, OŘLZ, OSH
20. 01. 2017
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz