Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - požadavek na zaslání technické zprávy týkající se stavu mostů a nájezdových ramp na křižovatce ulic Hrotovická a Sportovní v Třebíči.

viz přiložený soubor

stáhnout soubor


Ing. Hana Matulová, ODSH, zadáno dne: 14.11.2019

žádost o poskytnutí informace spočívající v poskytnutí údajů týkající se školní sklářské huti v rámci Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

viz příloha

stáhnout soubor


JUDr. Miroslav Magrot, oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 11.11.2019

žádost o poskytnutí informace, a to: a) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty v letech 2017-2018 na sociálně-aktivizační služby b) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty v letech 2017-2018 na azylové domy pro rodiny s dětmi (případně matky s dětmi). c) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty v letech 2017-2018 na dětské domovy zřízené dle školného zákona. d) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty v letech 2017-2018 na dětské domovy pro děti do 3 let věku (dětská centra) zřízené dle zákona zdravotních službách.

ad a) 1 859 tis. Kč (r. 2017), 1 063 tis. Kč (r. 2018); ad b) 1 750 tis. Kč (r. 2017), 1 553 tis. Kč (r. 2018); ad c) 23 700 tis. Kč (r. 2017), 24 360 tis. Kč (r. 2018); ad d) 32 743 tis. Kč (r. 2017), 37 235 tis. Kč (r. 2018).


JUDr. Miroslav Magrot, oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 7.11.2019

žádost o poskytnutí informací o počtu vedených správních řízení o přestupku dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, která se týkala neoprávněného používání značky jakosti nebo jiného obdobného označení, a to od 12. 2. 2008 do současnosti.

Krajský úřad v požadovaném termínu nevedl správní řízení o přestupku podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bylo neoprávněné používání značky jakosti nebo jiného obdobného označení.


JUDr. Miroslav Magrot, oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 5.11.2019

Poskytnutí aktuální informace o v minulosti poskytnutých informacích – tj. zejména, zda došlo k posunu, zejména vymožení škody po odpovědných osobách – pokutu za veřejné zakázky.

viz příloha

stáhnout soubor


Petr Kolář, majetkový, zadáno dne: 24.10.2019