Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se sdělení počtu dopravců, se kterými máme uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby a sdělení, kolik finančních kontrol jsme u dopravců provedli od roku 2009-2019.

Odpověď k bodům 1, 2 - viz přiložený soubor. Odpověď k bodu 3 podá krajský úřad Kraje Vysočina až po sumarizaci, vyhledání a vyrozumění dotčených subjektů.

stáhnout soubor


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 21.6.2019

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí Výkazů nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě dopravce České dráhy a. s..

viz přiložený soubor

stáhnout soubor


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 18.6.2019

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se celkové výše finančních prostředků poskytnutých Krajem Vysočina za roky 2017 a 2018 společnosti České dráhy a.s. za plnění závazku dopravní obslužnosti a sdělení, zda Kraj Vysočina obecně hradí obvykle drážním dopravcům v rámci úhrady prokazatelné ztráty poplatek za použití dopravní cesty, v souladu s vyhláškou č. 241/2005 Sb. o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy a v jaké výši.

viz přiložený soubor

stáhnout soubor


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 31.5.2019

žádost o poskytnutí informace týkající se oblasti odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem zaměstnanci Kraje Vysočina zařazenými do Krajského úřadu Kraje Vysočina v letech 2014 až 2018

viz příloha

stáhnout soubor


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 22.5.2019

informace týkající se bankovních účtů Kraje Vysočina

viz příloha

stáhnout soubor


Ing. Krištofová, OE, zadáno dne: 17.5.2019