Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Posledních pět poskytnutých informací

Žádost o poskytnutí informací týkajících se Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Žadateli byly zaslány požadované informace.
E. Láníková, ORR
26. 08. 2016
Informace týkající se členů zastupitelstva Kraje Vysočina
V souladu s § 6 InfZ Vám sdělujeme, že informace požadované bod bodem a) Vaší žádosti (jméno, příjmení, titul členů ZK) jsou k dispozici na adrese: http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=osoby_all&osoby_co=zastup&zalozka=osoby
V. Říhová, OSH
26. 08. 2016
poskytnutí informace týkajících se kategorie příspěvkové organizace a obchodní společnosti kraje, rozpočet a etický kodex a ochrana whistleblowerů
Ad kategorie příspěvkové organizace a obchodní společnosti kraje Povinný subjekt nezřizuje obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje. Jedná se tudíž o neexistující informaci, kterou nemá povinný subjekt k dispozici a žadateli ji není schopen poskytnout. To samé se vztahuje i na otázky č. 1 až 4 vztahující se na doprovodné informace k obchodním společnostem s majetkovou účastí kraje. Ad kategorie rozpočet Přehled schválených rozpočtových opatření Krajem Vysočina je k nalezení na webové stránce povinného subjektu pouze za rok 2015, a to jako součást závěrečného účtu za rok 2015. Schválená rozpočtová opatření za rok 2016 jsou v tuto chvíli součástí jednotlivých usnesení materiálů, souhrnně budou součástí závěrečného účtu za rok 2016 po schválení zastupitelstvem kraje. Ad kategorie etický kodex a ochrana whistleblowerů Odpověď na otázku č. 1 nelze adekvátně zformulovat. Žadatel zde využil informace poskytnuté povinným subjektem dne 6. 6. 2016 přípisem č.j. KUJI 44374/2016, konkrétně na otázku č. 16 (cit.): 16. Obsahují vnitřní předpisy kraje zvláštní ochranu zaměstnancům oznamujícím protiprávní jednání (např. pozastavení účinnosti pracovněprávního úkonu)? Podle Pracovního řádu (Čl. 6 Práva a povinnosti zaměstnanců) a podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 312/2006 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, je základní povinností úředníka (zaměstnance) upozornit na rozpor s právními předpisy, není tedy třeba upravovat „zvláštní ochranu“. Avšak v žádosti o poskytnutí informace žadatel mylně uvedl jako odpověď na otázku č. 16 odpověď na předchozí otázku č. 15, tj. (cit.): „Ano, je to možné.“ Vzhledem k omylu žadatele považuje povinný subjekt za nemožné poskytnout informace na doplňující otázku, což je důvodem vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. Ve zbytku povinný subjekt odkazuje na již poskytnutou informaci. Odpověď na otázku č. 2: Ne, toto není možné, protože všechna oznámení poukazující na korupční jednání jsou postoupena Policii ČR, která Oddělení vnitřní kontroly krajského úřadu o výsledku šetření neinformuje.
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
22. 08. 2016
o obchodních vztazích se subjekty 1/ MAFRA, a.s., IČO 45313351; 2/ LONDA spol. s.r.o., IČO 49241931; 3/ Stanice O, a.s., IČO 26509911, a to v rozsahu: Uzavřel Váš úřad od ledna roku 2014 s některým z těchto subjektů smlouvu, za níž mu připadlo peněžní plnění? Co bylo předmět takové smlouvy? Kolik v rámci ni Váš úřad subjektu vyplatil? Kdy byly tyto smlouvy uzavřeny? Jsou některé z nich ještě platné? Které? Pokud některý z těchto subjektů dostával od Vašeho úřadu peníze, jak byl vybrán? Ve výběrovém řízení? Jakého druhu?
Ad subjekt 1/: Povinný subjekt zasílá žadatelce v přílohách tohoto rozhodnutí smlouvy se společností MAFRA, a.s., IČO 45313351, a to: smlouvu o poskytnutí inzertních služeb v období 19. 7. 2014 - 18. 7. 2015, uzavřenou dne 15. července 2014; smlouvu o poskytnutí inzertních služeb v období 19. 7. 2015 - 18. 7. 2016, uzavřenou dne 14. července 2015. Předmětem smluv bylo poskytnutí inzertních služeb ve výše uvedeném období. Smlouvy byly ukončeny uplynutím doby určité. Výběr poskytovatele inzertních služeb byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 5. 3. 2013, a to zakázkou malého rozsahu. Z výše uvedených smluv povinný subjekt plnil ve výši 200 340 Kč. Ad subjekty 2/ a 3/: Povinný subjekt provedl šetření, zda byly uzavřeny smlouvy s výše uvedenými subjekty a zda bylo z těchto smluv plněno. Na základě rešerše v rámci vnitřních informačních systémů došel povinný subjekt k závěru, že žádné takové smlouvy nebyly s výše uvedenými subjekty uzavřeny. Jedná se tudíž o neexistující informaci, kterou nemá povinný subjekt k dispozici a žadatelce ji není schopen poskytnout.
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
16. 08. 2016
poskytnutí informace o obchodních vztazích v letech 2010 až 2016 se subjekty MARKETINGOVÉ CENTRUM PROFIL, s.r.o., IČO 49357778; Ing. Miloš Skácel - PROFIL reklamní a zprostředkovatelská agentura, IČO 46823395; Producentské centrum PROFIL Mariánské Lázně, s.r.o., IČO 62620177, a to v rozsahu doby plnění, obsahu obchodního vztahu, finanční odměny
Povinný subjekt provedl šetření, zda byly uzavřeny smlouvy s výše uvedenými subjekty a zda bylo z těchto smluv plněno. Na základě rešerše v rámci vnitřních informačních systémů došel povinný subjekt k závěru, že žádné takové smlouvy nebyly s výše uvedenými subjekty uzavřeny. Jedná se tudíž o neexistující informaci, kterou nemá povinný subjekt k dispozici a žadatelce ji není schopen poskytnout.
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
15. 08. 2016
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz