Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Posledních pět poskytnutých informací

Žádost o poskytnutí informací k zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, konkrétně v souvislosti s neoprávněným prováděním archeologických výzkumů.
otevřít soubor
JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR
16. 06. 2016
informace týkající se lhůty pro rozhodnutí o odvolání
viz příloha
otevřít soubor
Jiří Fuchs, OÚPSŘ
14. 06. 2016
Podkladové materiály zaslané členům finančního výboru od 1.1.2016
Žadateli byly zaslány požadované informace.
V. Říhová, OSH
07. 06. 2016
Informace týkající se veřejných zakázek, hospodaření s majetkem kraje, dotací, etického kodexu a mediální politiky kraje
viz příloha
otevřít soubor
V. Říhová, OSH, OM, OAPŘ, oddŘLZ
07. 06. 2016
Poskytnutí dokumentů ze správního spisu týkajícího se řízení o přestupku
Žadateli byly zaslány požadované informace.
JUDr. Kuchařová, oddOSČ
06. 06. 2016
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz