Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí seznamu držitelů osvědčení k provozování STK, která vešla v platnost po 01.10.2018.

viz přiložený soubor

stáhnout soubor


Ing. Jozef Hrnčiar, ODSH, zadáno dne: 10.12.2018

Spotřeba kávy

značka a typ kávy podávané návštěvám v kancelářích vedení kraje - EDUSCHO LAVAZZA, spotřeba kávy v kg od počátku roku 2018 v kancelářích vedení kraje - 58 kg


Mgr. Morkusová, OSH, zadáno dne: 28.11.2018

Žádost o poskytnutí kopie stanoviska, zaslaného Ministerstvu vnitra ČR, Odboru bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství za účelem posouzení správnosti postupu krajského úřadu jako odvolacího správního orgánu v řízení o přestupku podle § 76a odst. 10 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

Po posouzení oprávněnosti žádosti krajský úřad v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím, v příloze poskytuje požadované informace, a to: Stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, Oddělení ostatních správních činností zaslané Ministerstvu vnitra ČR, Odboru bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství ve věci posouzení správnosti postupu krajského úřadu, jako odvolacího správního orgánu v řízení o přestupku na úseku zbraní a střeliva, vydané pod č. j. KUJI 87519/2018, sp. zn. OOSČ 822/2018 OOSC/211.

stáhnout soubor


Mgr. Pavlína Valjentová, Oddělení ostatních správních činností, zadáno dne: 28.11.2018

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 9/2018.

viz přiložený soubor

stáhnout soubor


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 23.11.2018

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se počtu odvolacích řízení realizovaných zaměstnancem odboru dopravy a způsobu přidělování došlých případů.

viz přiložený soubor

stáhnout soubor


Ing. Bc. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 19.11.2018