Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

Poskytnutí přehledu informací o projednání a hlasování v radě kraje a zastupitelstvu kraje investice nového krajského úřadu

viz příloha

stáhnout soubor


Petr Kolář, majetkový, zadáno dne: 10.1.2019

Poskytnutí kopií z platných uzavřených smluv o nájmech prostor pro umístění úředníků Kraje Vysočina v jiných než vlastních na území města Jihlavy v rozsahu subjekt, velikost pronajatých prostor, cena a délka pronájmu.

viz příloha

stáhnout soubor


Petr Kolář, majetkový, zadáno dne: 4.1.2019

informace vztahující se k problematice povolování staveb

Za Oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina a Oddělení vodního hospodářství a dopravy KrÚ uvádí, že dle obsahu je dále dotaz směřován pouze k činnosti obecných stavebních úřadů dle § 13 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) nikoliv speciálních stavebních úřadů podle § 15 stavebního zákona, kdy tyto nevykonávají činnost obecného stavebního úřadu v žádném stupni.


Mgr. Morkusová, OSH, ODSH, OÚPSŘ, OŽPZ, OOSČ, zadáno dne: 21.12.2018

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí seznamu držitelů osvědčení k provozování STK, která vešla v platnost po 01.10.2018.

viz přiložený soubor

stáhnout soubor


Ing. Jozef Hrnčiar, ODSH, zadáno dne: 10.12.2018

Spotřeba kávy

značka a typ kávy podávané návštěvám v kancelářích vedení kraje - EDUSCHO LAVAZZA, spotřeba kávy v kg od počátku roku 2018 v kancelářích vedení kraje - 58 kg


Mgr. Morkusová, OSH, zadáno dne: 28.11.2018