Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se výsledků kontrol provedených Krajem Vysočina v letech 2009 – 2019 u dopravců, se kterými měl uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby.

viz připojený soubor

stáhnout soubor


Mgr. Kristýna Krčálová, ODSH, zadáno dne: 8.9.2020

žádost o poskytnutí informace týkající se rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina ohledně pracovní povinnosti studentů v době nouzového stavu od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020

V době nouzového stavu nebyla vydána pracovní povinnost studentům pracovním příkazem hejtmana Kraje Vysočina na základě § 14 odst. 4 písm. a) krizového zákona. Kraj Vysočina v období nouzového stavu nevyužil studentů, dobrovolnických organizací nebo spolupráce se středními, vyššími odbornými školami a vysokými školami. Pracovní povinnost nebyla v době nouzového stavu nařízena jiným osobám. Kraj Vysočina v dané souvislosti nevydal žádné obecně závazné předpisy.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 25.8.2020

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se informací k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr) a umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu, která jsou v provozu na území kraje Vysočina kraje provozovány krajem Vysočina – odborem dopravy a silničního hospodářství.

viz připojený soubor

stáhnout soubor


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 24.8.2020

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se počtu případů provedení dozoru nad výkonem přenesené působnosti obcí

Viz přiložený soubor

stáhnout soubor


David Marek, OOSČ, zadáno dne: 10.8.2020

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se navýšení úhrady prokazatelné ztráty dopravcům v důsledku nařízení vlády č. 336/2016 Sb. a 337/2016 Sb.

viz přiložený soubor

stáhnout soubor


Mgr. Kristýna Krčálová, ODSH, zadáno dne: 7.8.2020