Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se dopravce, společnosti STUDENT AGENCY k.s., se sídlem náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, IČO: 25317075.

viz přiložený soubor

stáhnout soubor


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 20.3.2019

Žádost o poskytnutí informací dle za??kona c??.106/1999 Sb., o svobodne??m pr??i??stupu k informaci??m: 1) Kolik registrovaných partnerství bylo na území Vašeho kraje ke dni 28. 2. 2019 uzavřeno? 2) Kolik z??a??dosti?? o adopci a o pěstounskou péči samoz??adatelem v registrovane??m partnerstvi?? Va??s?? krajsky?? u??r??ad/magistra??t ke dni 28. 2. 2019 pr??ijal? 3) Kolika z??a??dostem o adopci a o pěstounskou péči samoz??adatelem v registrovane??m partnerstvi?? Va??s?? krajsky?? u??r??ad/magistra??t ke dni 28. 2. 2019 jiz?? vyhove??l?

Ad 1) V Kraji Vysočina bylo uzavřeno ke dni 28. 2. 2019 celkem 56 registrovaných partnerství. Počty registrovaných partnerství neeviduje Krajský úřad Kraje Vysočina, tato oblast spadá do kompetence Magistrátu města Jihlavy, který nám uvedenou informaci poskytnul. V případě dalších dotazů k této věci se prosím obracejte přímo na Magistrát města Jihlavy. Ad 2) Krajský úřad Kraje Vysočina nepřijal k 28. 2. 2019 žádnou žádost o osvojení a pěstounskou péči podanou samožadatelem v registrovaném partnerství. Ad 3) Krajský úřad Kraje Vysočina nevyhověl vzhledem k výše uvedenému k 28. 2. 2019 žádné žádosti o osvojení a pěstounskou péči podané samožadatelem v registrovaném partnerství.


Mgr. Kateřina Chalupová, sociálních věcí, zadáno dne: 14.3.2019

Žádost o informace, které se týkají udělování pokut v roce 2018 podle ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. za porušování cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům.

viz příloha

stáhnout soubor


Mgr. Kaplanová, OKPPCR, zadáno dne: 5.3.2019

žádost o poskytnutí informace za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ohledně reklam, které krajský živnostenský úřad či podavatelé podnětů shledávají závadné v tom smyslu, jak to vyplývá z následujících bodů ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“): a) Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů pohlaví, b) nesmí ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, c) snižovat lidskou důstojnost, d) obsahovat prvky pornografie a násilí

Krajský živnostenský úřad v daném období neobdržel žádný podnět ani nezahájil správní řízení na základě vlastního šetření.


Ing. Jarmila Ryšková, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 5.3.2019

informace týkající se pracovišť krajského úřadu - investice, personální složení, atd.

viz příloha

stáhnout soubor


Ing. Kolář, Mgr. Morkusová, OSH, OM, OAPŘ, OSV, OŠMS, OddHS, zadáno dne: 22.2.2019