Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí dokumentu KUJI 30145/2020, OKPP 186/2020.

Požadovaný dokument byl žadateli poskytnut.

stáhnout soubor


Mgr. Kamila Tlačbabová, OKPPCR, zadáno dne: 21.10.2020

Žádost o poskytnutí Závěrečné zprávy o řešení krizové situace Nouzového stavu od 12. 3. do 17. 5. 2020

viz příloha

stáhnout soubor


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 20.10.2020

Informace o žádostech týkajících se poskytnutí informací o platech a odměnách zaměstnanců krajského úřadu v letech 2019 a 2020

viz příloha

stáhnout soubor


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 20.10.2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se poskytnuté dotace Krajem Vysočina pro Dětský domov v Humpolci, Libická 928, 396 01 Humpolec, jehož je Kraj Vysočina zřizovatelem. Dotace měla být poskytnuta na základě koronavirové krize a měla být určena především na mimořádně odměny pro zaměstnance domova, která v tomto období pracovali nad rámec běžných pracovních povinností. Žadatel žádá sdělení, zda byla dotace poskytnuta, v jaké výši a kdy došlo k jejímu vyplacení.

Kraj Vysočina neposkytl Dětskému Domovu Humpolec dotaci na mimořádné odměny pro zaměstnance dětského domova v souvislosti s šířením onemocnění covid-19. V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách a školských zařízeních vyvstaly dětským domovům náhlé a zvýšené výdaje na zajištěné péče o děti, které nemohly docházet do škol a z toho důvodu byl dětským domovům pouze upraven, tj. navýšen rozpočet tak, aby bylo zajištěno financování těchto zvýšených výdajů. Za účelem odměnění a ocenění mimořádné a nadstandartní práce zaměstnanců dětských domovů v období vyhlášeného nouzového stavu vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozvojový program s názvem „Mimořádně odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid-19“, jehož cílem je výlučně formou mimořádné odměny tyto zaměstnance ocenit.


Mgr. Lucie Kazdová, OŠMS, zadáno dne: 20.10.2020

Žádost o zaslání přehledu sociálních služeb, Azylových domů, ubytoven a charitních spolků, fungujících na území Kraje Vysočina

Na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla doručena našemu úřadu dne 12. 10. 2020, Vám zasíláme požadované informace: Přehled Azylových domů v Kraji Vysočina – červeně označené jsou azylové domy pro muže – příloha č. 1 Přehled Ubytoven v Kraji Vysočina – příloha č. 2 Přehled sociálních služeb v Kraji Vysočina – příloha č. 3 Přehled charitních spolků – Vámi požadovaný termín charitní spolek neexistuje, Krajský úřad má ale k dispozici seznam neziskových organizací s charitním zaměřením, který tímto zasíláme – příloha č. 4

stáhnout soubor


Mgr. Martin Jelínek, OSV, zadáno dne: 15.10.2020