Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

žádost o poskytnutí informace, a to o poskytnutí veškeré dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vedené pod názvem „Kraj Vysočina – koordinační plán měkkého cíle na ZŠ a SŠ v Kraji Vysočina“ a veřejné zakázce malého rozsahu vedené pod názvem „Kraj Vysočina – Vyhodnocení ohroženosti základních a středních škol a veřejného prostranství v Kraji Vysočina 2020“

Byly poskytnuty obsahy spisů sp. zn. EZAK 75/2020 OI a sp. zn. EZAK 76/2020 OI.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 26.5.2020

Žádost o poskytnutí informací: 1. Od kterých firem konkrétně jste respirátory nakoupili? Proč právě od těchto? 2. Kolik firem Vám respirátory nabízelo? Koho konkrétně jste odmítli a proč? 3. Jak probíhal výběr dodavatelů? Měl kraj nějaké kritéria a jaká? Měl (má) kraj nějaký tým, který se dodávkami respirátorů zabývá? Kdo v něm je? Je v něm někdo, kdo má s těmito osobními ochrannými pomůckami zkušenost? 4. Kontrolovali jste nějak - a jak - kvalitu dodávek? 5. Kontrolovali jste nějak - a jak - zda má nabízený výrobek certifikát?

1. Bobánek s.r.o., 08532451, FFP2, Jakes Invest s.r.o., 02819759, FFP2/3, Štěrba s.r.o., 28113250, FFP2, iTrade Group s.r.o., 04491891, FFP2, SafeLock s.r.o., 06067239, FFP2, David Kuthan, 02248255, FFP2, STK Slatina a.s., 26300711, FFP2, TITAN spol. s.r.o., 47217707, FFP2, 4BIZ B2B s.r.o., 04166108, FFP2/3, Výběr firem probíhal v místě a čase dle aktuální nejnižší nabídkové ceny a nejkratšího termínu dodání zboží. 2. Během nouzového stavu bylo přijato nespočet nabídek prostřednictvím e-mailu, telefonických hovorů, kompletní seznam nebyl evidován, nebylo to v našich možnostech. Obchodní vztah byl uzavřen s dodavateli, jejichž nabídka byla v aktuálním čase nejvýhodnější. 3. Výběr dodavatelů a kritéria viz výše. Dodávkami respirátorů se zabýval krizový štáb kraje, ve kterém jsou zástupci vedení kraje, složek IZS, zdravotnických a sociálních zařízení, kteří mají s ochrannými prostředky zkušenosti. 4. Kvalita dodávek byla zkontrolována standardní přejímkou zboží při jeho dodání. 5. Výrobky byly doloženy příslušnými certifikáty od dodavatelů.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 21.5.2020

žádost o poskytnutí informace, týkající se prováděného personálního auditu v rámci krajského úřadu

Krajský úřad v současné době žádný personální audit neprovádí, ani v minulosti tento audit neproběhl.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 20.5.2020

žádost o poskytnutí informace, týkající se mediální politiky Kraje Vysočina

Ad 1. Dodavatelsky: noviny Kraj Vysočina Samostatně: Zpravodaj Ad 2. V případě novin Kraj Vysočina je vztah upraven platnou smlouvou zveřejněnou v Registru smluv pod odkazem https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3019358. Interní předpisy Kraj Vysočina nevydal. Ad 3. Vydávání novin Kraj Vysočina řídí redakční rada novin jmenovaná Radou Kraje Vysočina usnesením č. 1997/39/2016/RK. Redakční rada novin nemá jednací řád. Ad 4. a. Aktuální složení redakční rady novin Kraj Vysočina: ??? Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina (ČSSD); ??? Vladimír Novotný, člen Rady Kraje Vysočina (ČSSD); ??? Jana Fischerová, členka Rady Kraje Vysočina (ODS); ??? Pavel Pacal, člen Rady Kraje Vysočina (Starostové PRO VYSOČINU); ??? Miloš Hrůza, člen Zastupitelstva Kraje Vysočina (ANO 2011); ??? Miroslav Houška, člen Zastupitelstva Kraje Vysočina (KDU-ČSL), opoziční zastupitel; ??? Helena Vrzalová, členka Zastupitelstva Kraje Vysočina (KSČM), opoziční zastupitelka; ??? Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina; ??? Ivana Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina. (Pozn. Opoziční SPD – ED o post v redakční radě neprojevila zájem.) b. Nemá. c. Není. d. Náklad činí 232 000 ks. e. + f. Ano, je odpovědný redakční radě, soulad kontroluje tisková mluvčí kraje. g. Zajištěna prostřednictvím České pošty. h. Smlouvy jsou uveřejněny v Registru smluv pod odkazy https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3019358 a https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8143251. Ad 5. Tuto službu Kraj Vysočina nevyužívá.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 15.5.2020

Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se počtu neregistrovaných poskytovatelů sociálních služeb (dle zák. 108/2006 Sb.) v našem kraji za období 2012 - 2016 a informace, zda-li bylo vůči těmto provozovatelům zahájeno správní řízení.

Za uvedené období let 2012 – 2016 byla v Kraji Vysočina řešena jedna nelegálně poskytovaná sociální služba, za kterou byla jejímu poskytovateli v roce 2016 uložena pokuta.


Mgr. Helena Šteflová, OSV, zadáno dne: 12.5.2020