Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2016, které se bude konat dne 29.03.2016 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2016
2. Zpráva o činnosti rady kraje
3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4. Udělení ocenění Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro rok 2015
5. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
6. Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS - Krajskému sdružení kraje Vysočina - příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření
7. Návrh na poskytnutí dotací na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
8. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
9. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2016
10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
11. Odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
12. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
13. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
14. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Nákup techniky pro ZZS KV na přizpůsobení se klimatickým podmínkám
15. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO
16. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace - Modernizace perinatologického centra II. stupně a zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
17. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace - Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči
18. Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2017
19. Projekt Profesionální a bezpečný úřad
20. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2015
21. Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2015
22. Zrušení usnesení - Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Olešná pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Olešná - průtah
23. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová , úsek č. 1
24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, vratka provozní dotace
25. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/353 Nové Veselí - obchvat
26. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě Oprava silnice III/3503 a chodník Šlapanov
27. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0105/02/2007/ZK
28. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0578/08/2012/ZK
29. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0081/02/2008/ZK ve znění usnesení 0588/07/2014/ZK
30. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3 - změna usnesení 0017/01/2014/ZK, předání pozemků do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
31. Změna usnesení č. 0194/03/2015/ZK
32. Darování objektů komunikace a veřejného osvětlení a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. a obci Horní Cerekev pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz II. - Horní Cerekev
33. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě silnice III/388 Bobrová - Zvole, 2. úsek
34. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
35. Prodej pozemku v k. ú. a obci Uhelná Příbram
36. Prodej pozemku v k. ú. a obci Důl
37. Darování pozemků v k. ú. Speřice, obec Jiřice
38. Darování pozemků v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
39. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
40. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/34416 Podmoklany most ev. č. 34416-2
41. Darování pozemku v k. ú. a obci Krucemburk
42. Darování pozemků v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
43. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
44. Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
45. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř v k. ú. Vrtěšice a v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
46. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
47. Koupě pozemku v k. ú. Třebíč
48. Koupě pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
49. Darování pozemků v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
50. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Humpolec
51. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
52. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Staré Hory
53. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
54. Výkup pozemku zastavěného silnicí III. třídy v k.ú. a obci Lipnice nad Sázavou
55. Výkup podílu k pozemkům v k. ú. a obci Telč
56. Nabytí pozemku v k. ú. Velké Meziříčí
57. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/128 Mnich - průjezdní úsek
58. Odůvodnění veřejné zakázky Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
59. Prodej pozemku v k.ú. Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem
60. Zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Kožichovice
61. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0495/06/2014/ZK
62. Výkup pozemků v k. ú. Horní Bory a obci Bory
63. Darování pozemků v k. ú. a obci Nevcehle
64. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro akci Transformace Domova Háj I.
65. Schválení odůvodnění veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
66. Projekty na úspory energií v budovách v majetku Kraje Vysočina
67. Projekt Z teorie do praxe - rovné příležitosti a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina (OP Zaměstnanost 2014 - 2020)
68. Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava
69. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
70. Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 - 2020
71. Poskytnutí dotací obcím, školám, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
72. Poskytnutí dotace na realizaci projektu Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
73. Projekt Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
74. Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
75. Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
76. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
78. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
79. Udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
80. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016
82. Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden - srpen 201
83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu Mezinárodní sportovní školy 2016 ve Finsku
84. Změny ve školském rejstříku
85. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
86. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji - VTM 2016 Kraj Vysočina
87. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na obdob
88. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Poskytnutí finančního daru na ME v canicrossu, bikejöringu a scooteru 2016
89. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou
90. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
91. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Modernizace sokolovny Nové Veselí
92. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání v období 1. - 7. měsíc roku 2016
93. Krajský akční plán Kraje Vysočina
94. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2014/2015 a kalendářní rok 2015
95. Změny ve školském rejstříku
96. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2016
97. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2016
98. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016
99. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2015 a Roční specifikace aktivit pro rok 2016
100. Systémové zajištění poradenských služeb v Kraji Vysočina
101. Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2016
102. Dotace na realizaci vzdělávacího projektu ALITER - nástroj pro vnitřní transformaci sociálních služeb - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
103. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro rok 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
104. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
105. Žádost o dotaci a registraci akce v ISPROFIN Domov Kopretina Černovice - výstavba pavilonu
106. Změna zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace
107. Předfinancování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV.
108. Rozhodnutí o žádostech o poskytnutí dotace na činnost ŽIVOT 99 - Jihlava, z. ú. a DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
109. Informace o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
110. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
111. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
112. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj vesnice 2016
113. Fond Vysočiny - grantový program Regionální kultura 2016
114. FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2016
115. FOND VYSOČINY - grantový program Inovační vouchery 2016
116. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz