Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2012-05

ZK-06-2012-05.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíZK-06-2012-05
NázevVolba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
Zpracoval I. Šteklová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuV rámci přípravy implementace Regionálních operačních programů na období 2007-2013 byla novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, zřízena právnická osoba, Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen RR), jako řídicí orgán Regionálního operačního programu. Sídlo RR je v Brně, její orgány jsou:
* Výbor - 16 členů
* Předseda - zvolen z členů výboru, je statutárním orgánem RR
* Úřad - úřad je výkonným orgánem RR, v čele stojí ředitel

Podle § 16d zákona volí členy Výboru Regionální rady ze svých členů zastupitelstva krajů, které tvoří region soudržnosti. Je-li region soudržnosti tvořen více kraji, je každý kraj ve výboru zastoupen 8 členy. Region soudržnosti Jihovýchod je tvořen Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem - tzn. Zastupitelstvo Kraje Vysočina a Zastupitelstvo Jihomoravského kraje volí z řad svých členů 8 členů výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

Výbor vykonává své pravomoci i po ukončení volebního období zastupitelstev krajů až do zvolení nového výboru, tedy do zvolení všech členů výboru v obou krajích.

Pravomoci Výboru Regionální rady:
Dle zákona schvaluje zejména:
> realizační a řídící dokumentaci Regionálního operačního programu,
> opatření, týkající se publicity a informovanosti o Regionálním operačním programu,
> výběr projektů, kterým RR poskytne dotaci či návratnou finanční výpomoc,
> výroční a závěrečnou zprávu o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené s realizací Regionálního operačního programu,
> další záležitosti, pokud tak stanoví jednací řád výboru,
> organizační strukturu a počet zaměstnanců úřadu,
> rozpočet a závěrečný účet RR - dle zákona vyhrazeno výboru,
> jmenuje a odvolává ředitele úřadu na návrh předsedy RR.

Předseda Regionální rady
Dle zákona volí výbor ze svých členů předsedu RR spolu s místopředsedou (místopředsedy) tak, aby byl každý kraj zastoupen buď předsedou nebo místopředsedou RR. Předseda zastupuje RR navenek a je odpovědný výboru. Svolává a řídí schůze výboru. Navrhuje výboru jmenování ředitele úřadu.

Úřad Regionální rady
Úřad je výkonným orgánem RR. Zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu Regionálního operačního programu s výjimkou záležitostí, které jsou svěřeny dle zákona výboru. Úřad dále plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti RR. V čele Úřadu stojí ředitel, který je odpovědný předsedovi RR, je zaměstnancem RR a plní vůči zaměstnancům RR úlohu statutárního orgánu zaměstnavatele. Na postavení, práva a povinnosti zaměstnanců RR se vztahují ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, obdobně.
Plynulost fungování Regionální rady je vzhledem k trvání mandátu stávajících členů výboru až do zvolení všech nových členů výboru v obou krajích zajištěna, je však vhodné, aby se nově zvolení členové zastupitelstva začali na práci Regionální rady podílet co nejdříve, tak aby zásadní rozhodnutí byla již přijímána nově zvolenou politickou reprezentací kraje.
Návrh řešení Za účelem zabezpečení další činnosti Regionální rady OSH navrhuje zastupitelstvu kraje zvolit členy Výboru Regionální rady.

Podle § 16d zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, volí členy výboru Regionální rady zastupitelstvo kraje z řad svých členů.
StanoviskaOddPKŽÚ nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
volí
členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod:
- Jiřího Běhounka, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
- Vladimíra Novotného, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
- Martina Hyského, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
- Zdeňka Chláda, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
- .............................., člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
- .............................., člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
- .............................., člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
- .............................., člena Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Odpovědnost zastupitelstvo kraje
Termín 9. 11. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz