Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2008-61

ZK-03-2008-61.doc  ZK-03-2008-61pr1.xls  ZK-03-2008-61pr2.doc  ZK-03-2008-61pr3.xls
Číslo materiálu61
Číslo jednacíZK-03-2008-61
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Dotace poskytované na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina
Zpracoval M. Rojková, P. Pavlinec
Předkládá J. Hulák
Počet příloh
Popis problémuDne 18.12.2007 schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0510/07/2007/ZK Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina.
Odbor informatiky na základě přidělení podlimitní veřejné zakázky "Datové centrum kraje Vysočina - pilotní projekt KrÚ kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava" společnosti Gapp System s r.o. navrhl Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina, která by navazovala na pilotní projekt KrÚ a NemJi.
Rozpočet potřebný pro financování těchto zásad bude řešen rozpočtovým opatřením v zastupitelstvu kraje z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva v průběhu roku 2008 podle požadavků, které vzejdou z jednotlivých žádostí. Příjemci obdrží finanční prostředky formou účelové dotace po zaslání závěrečné zprávy a vyúčtování.
Tento záměr byl projednán s informatiky měst a obcí kraje Vysočina a organizací zřizovaných krajem Vysočina (na semináři ComDay7 a v emailové konferenci). Materiál byl také projednán a bez připomínek schválen Pracovní skupinou pro informatiku Programu rozvoje kraje.
Návrh řešení V prvním kole, jehož uzávěrka byla stanovena na 16. 4. 2008, bylo doručeno systémem elektronického sběru (eDotace) celkem 13 žádostí, které byly zaevidovány odborem informatiky KrÚ. Přehled přijatých žádostí je uveden v příloze č. 1 tohoto materiálu. Příloha č. 2 obsahuje stručné charakteristiky jednotlivých projektů. Celková požadovaná částka dotace v tomto kole přijatých žádostí činí 10 918 638 Kč. Z celkové částky 10 918 638,- Kč žádají obce kraje Vysočina o podporu ve výši 5 996 030 Kč dle tabulky 1 materiálu ZK-03-2008-61, př. 3 a zřizované organizace krajem Vysočina o finanční prostředky ve výši 4 922 608 Kč dle tabulky 2 materiálu ZK-03-2008-61, př. 3.

Odbor informatiky na základě kontroly formálních, ale i technických náležitostí jednotlivých projektů doporučuje projednání a schválení všech žádostí.

Odbor informatiky dále navrhuje navýšit kapitolu Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 10 919 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 10 919 000 Kč za účelem financování podpory systémové výstavby a financování datových úložišť pro žadatele uvedené v příloze č. 3 tohoto materiálu.
StanoviskaUsnesením 0569/142008/RK doporučila rada kraje zastupitelstvu schválit výše uvedené dotace formou rozpočtového opatření.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 23. 4. 2008 je 56 941 tis. Kč.
OSŘKŽÚ nemá k návrhu smlouvy připomínky.

Ředitelka Sekce ekonomiky a podpory: Doporučuji realizovat navrhované rozpočtové opatření, které přispěje k systémovému řešení problémů při sběru, shromažďování, uchovávání a následném využívání velkých objemů dat, a jehož výsledkem bude vybudování efektivních datových úložišť institucí veřejné správy na území kraje Vysočina.
Návrh usneseníZastupitelstvo
rozhoduje
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 10 919 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 10 919 000 Kč určenou na poskytnutí dotací dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 19/07 na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2008-61, př. 3;
* rozhodnout o poskytnutí dotace z kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina č. 19/07 na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2008-61, př. 3.
Odpovědnost odbor informatiky, odbor ekonomický
Termín 1. 12. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz