Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-47

RK-20-2016-47.doc  RK-20-2016-47pr01.doc  RK-20-2016-47pr02.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-20-2016-47
NázevInformace o podkladech ke snížení dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území Kraje Vysočina
Zpracoval J. Mikyna, M. Drápela
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuVzhledem ke stále častějšímu výskytu nepříznivých hydrologických podmínek jsou dopady dlouhodobého sucha a nedostatku vody stále větší hrozbou i na území Kraje Vysočina. V srpnu roku 2015 měly problém s množstvím nebo kvalitou dodávané vody v našem kraji desítky obcí nebo jejich místních částí.
Hejtman Kraje Vysočina proto inicioval v polovině února letošního roku zřízení pracovní skupiny jako svého poradního orgánu k řešení problematiky dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území kraje. Vedoucím pracovní skupiny je gesční radní Zdeněk Chlád, dalšími členy jsou zástupci krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) a odboru sekretariátu hejtmana (OSH), státních podniků Povodí, Českého hydrometeorologického ústavu a další odborníci na danou problematiku (např. zástupci významných provozovatelů vodovodů pro veřejnou potřebu, Lesů České republiky, s.p., Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a agrárního sektoru).
První jednání pracovní skupiny v užším složení se uskutečnilo dne 21. 3. 2016 v sídle kraje v Jihlavě. Jako podklad k jednání pracovní skupiny vypracoval krajský úřad, OŽPZ a OSH pro území kraje návrh možných krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření, která by měla napomoci snížení dopadů sucha a nedostatku vody. Tento materiál - Opatření k řešení problematiky dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území Kraje Vysočina byl předmětem diskuze a dalšího rozpracování mimo jiné i na jednání pracovní skupiny v širším složení, které se uskutečnilo dne 25. 4. 2016 rovněž v Jihlavě. Dále krajský úřad zpracoval návrh metodického materiálu - Doporučení pro obce a obecní úřady Kraje Vysočina v případě nedostatku vody. Tento materiál byl rovněž projednán pracovní skupinou.
Návrh řešení Výstupy činnosti pracovní skupiny jsou návrhy výše uvedených materiálů, které se budou dále aktualizovat. Krajský úřad, OŽPZ již v loňském roce zřídil na webových stránkách kraje v dokumentech odborů krajského úřadu / OŽPZ složku zabývající se problematikou sucha http://www.kr-vysocina.cz/ochrana-pred-suchem/ds-303154/archiv=0&p1=65363.
Návrh možných krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření k řešení problematiky dlouhodobého sucha a nedostatku vody byl pro informaci zaslán členům zastupitelstva kraje jako příloha sdělení ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 15. 4. 2016. V tomto sdělení byla uvedena i informace o zpracování dalšího výstupu - metodického materiálu (doporučení) pro obce a obecní úřady k možnému postupu v případě nedostatku vody.
Oba zpracované materiály, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 tohoto materiálu, budou předloženy na zasedání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina dne 14. 6. 2016.
Následně budou oba materiály zveřejněny na webových stránkách kraje v dokumentech OŽPZ, obce i vodoprávní úřady v Kraji Vysočina o tom budou informovány.
OŽPZ dále spolu s pracovní skupinou zorganizuje seminář pro obce, který se uskuteční v září 2016 v sídle kraje v Jihlavě.
StanoviskaMateriál byl projednán s gesčním radním Zdeňkem Chládem.
Odbor sekretariátu hejtmana: S návrhem usnesení souhlasí.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Souhlasíme se zněním usnesení.
Odbor majetkový: Nemá námitek.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí podklady k řešení problematiky dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území Kraje Vysočina dle materiálů RK-20-2016-47, př. 1
a RK-20-2016-47, př. 2.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz