Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-26

RK-27-2013-26.doc  RK-27-2013-26pr01.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-27-2013-26
NázevStrategie digitalizace regionálního dědictví Kraje Vysočina 2014+
Zpracoval P. Pavlinec, I. Schallnerová, H. Hrnčířová, O. Hájek
Předkládá P. Pavlinec, K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 22. 6. 2010 usnesením č. 0307/04/2010/ZK schválilo realizaci projektu Digitalizace a ukládání spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu a dále snesením č. 0307/04/2009/ZK ze dne 16. 6. 2009 schválilo realizaci projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.

Oba tyto projekty v roce 2012 a 2013 ve svých realizačních fázích řešili problematiku digitalizaci dokumentů, knižních fondů a sbírkových předmětů historické a kulturní hodnoty pro Kraj Vysočina. Od roku 2014 oba projekty přechází do fáze tzv. udržitelnosti.

Z pohledu garantů a nositelů projektů (odboru informatiky a odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KrÚ, Krajské knihovny Vysočiny a Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace) je nezbytné v průběhu roku 2013 vyřešit strategii dalšího směřování digitalizace kapacitami a technologiemi Kraje Vysočina pořízenými z výše zmíněných projektů.
Návrh řešení Předkladatelé materiálu navrhují radě kraje schválit dokument Strategie digitalizace regionálního dědictví Kraje Vysočina 2014+ ve znění dle přílohy č. 1 materiálu
RK-27-2013-26.

Součástí naplnění této Strategie je i předpoklad navýšení provozního rozpočtu Krajské knihovny Vysočiny na rok 2014 o 670tis. Kč za účelem krytí navýšených mzdových nákladů (viz. 2 úvazky KDJ). Toto navýšení bude předloženo odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu v rámci návrhu rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2014.
StanoviskaKrajská knihovna Vysočiny - souhlasí s obsahem Strategie digitalizace regionálního dědictví Kraje Vysočina 2014+, která je v souladu se střednědobým plánem KKV, přispívá k rozvoji činnosti KKV a k zachování kulturních hodnot kraje.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - navržená Strategie digitalizace regionálního dědictví Kraje Vysočina 2014+ je zcela v souladu s dlouhodobými snahami MVP - jeho dokumentačního pracoviště a MVP se sní bez výhrad ztotožňuje. MVP se i nadále bude zabývat 3D digitalizací historických artefaktů za použití kombinace obou dostupných metod a tato strategie zcela jasně popisuje rámec jeho snažení z pohledu zřizovatele, tedy Kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Strategii digitalizace regionálního dědictví Kraje Vysočina 2014+ ve znění dle materiálu
RK-27-2013-26, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz