Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 9/2010 - 16.03.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování ideální části pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
03Darování pozemků v k. ú. a obci Lavičky
04Uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
05Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008
06Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
07Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
08Vzájemné darování pozemků v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
09Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba , změna ceny nabývaných nemovitostí
10Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Počátky
11Veřejná zakázka na služby Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče - zpracování projektové dokumentace
12Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na vydávání časopisu Zámeček
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na výrobu dokumentárního filmu Arnošt Lustig - devět životů
14Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2010
15Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
16Koncepce eHealth kraje Vysočina 2009-2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
17Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávací akce
18Informace o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009
19Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Vysočiny v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009
20Výběrové řízení Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - dodávka zdravotnické technologie 3. a 4. etapa
21Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava
22Inventura projektů příspěvkových organizací
23Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
24Porušení rozpočtové kázně příspěvkovými organizacemi kraje v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
25Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
26Veletrh produktů typických pro kraj Vysočina
27Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury na rok 2010
28Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury - schválení výsledku hospodaření za rok 2009 včetně rozdělení do peněžních fondů organizací
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - změna závazných ukazatelů u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
30Fond Vysočiny - projekt FV 026/236/09
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - přijetí dotace ze státního rozpočtu.
32Veřejná zakázka na služby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
33Projekt II/399 Stropešín - most ev. č. 399-002 - návrh na rozpočtové opatření
34Projekt II/405 Brtnice - Zašovice - návrh na rozpočtové opatření
35Projekt Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice - návrh na rozpočtové opatření
36Návrh na vyřazení automatické pračky z majetku ÚSP Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
37Návrh dotace na projekt Představení ATM nevidícím a zrakově postiženým lidem
38Návrh na změnu individuálního projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
39Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina na kalendářní rok 2010
39upr1Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina na kalendářní rok 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
40Návrh na vyřazení mycího stroje z majetku DD Proseč-Obořiště, příspěvkové organizace
41Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství - postup do vyššího platového stupně
42Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
43Konkurz na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
44Stanovení platu ředitele Domu dětí a mládeže, Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 68
45Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
46Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické Bystřice nad Pernštejnem
47Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
51Odvolání ředitelky Dětského domova, Senožaty 199
52Veřejná zakázka na dodávky Dodávka nábytku do domova pro seniory Havlíčkův Brod
53Veřejná zakázka Dodávka zemního plynu pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina
54Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz