Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 38/2011 - 22.11.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní vypořádání - Průtah Nový Rychnov - rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336
03Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 7 do přílohy M 1
04Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Příseka - obchvat - změna usnesení 0102/02/2010/ZK
05Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/01838 Přibyslav - místní část Hřiště - průjezdní úsek
06Výkup pozemků v k. ú. a obci Humpolec
07Investiční záměr projektu Transformace ÚSP Jinošov III.
08Investiční záměr projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
09Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
10Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
11Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2012 - 2015
12Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
13Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
14Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu REILA 2009
15Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina
16Ukončení projektu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z Finančního mechanismu EHP/Norsko
17Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotisk brožur Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny
18ICT Standard - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
19Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina, Krajská digitální spisovna
20Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce I/34 Česká Bělá, most ev. č. 34-046
21Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod - veřejná zakázka II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-026
22Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Pelhřimov - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství
23Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
24Změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2011 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
25Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2012
26Informace o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
27Náhrada výdělku
28Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
29Návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
30Projektový záměr Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.
31Návrh na odepsání pohledávky
32Změny ve školském rejstříku
33Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory
34Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť
35Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
36Přihláška do soutěže o získání Velké ceny cestovního ruchu 2011/2012
37Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
38Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2011
39Žádost o schválení darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
40Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
41Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
42Darování pozemku v k. ú. a obci Krokočín a uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu pro akci Zlepšení vzhledu obce Krokočín
43Uzavření nájemní smlouvy - k.ú. Blažkov
44Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia Havlíčkův Brod - změna člena komise
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz