Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 37/2011 - 15.11.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
03Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
04Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
05Žádost o pokácení dřevin v k. ú. Osová Bítýška
06Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. tříd - požadavky některých vlastníků na zvýšení schválených výkupních cen
07Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba
08Darování pozemků v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
09Uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na pozemky pro stavbu kraje II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
10Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 7 do přílohy M 4
11Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice , změna usnesení 0488/06/2010/ZK
12Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč (2. a 3. kategorie) zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
13Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
14Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
15Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
16Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
17Prodej stavby STL plynovodu a přípojky v k. ú. Kamenice nad Lipou
18Realizace stavby ČOV v k. ú. a obci Sněžné
19Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Počátky
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
21Změna č. 2 investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2011
22Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
23Projekt LORIS 2010 až 2011 - dodatek ke smlouvě
24Ukončení Smlouvy o nájmu datového okruhu po páteřní síti CZECHBONE
25Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
26Návrh na prodloužení projektu Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina
27Souhlas zřizovatele k přijetí finančního účelového daru Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
28Souhlas zřizovatele k přijetí finančního účelového daru a úprava rezervního fondu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
29Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu a prevenci kriminality 2011
30Stanovení důležitých termínů na rok 2012
31Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
32Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2012 (VIP akce)
33Zpráva o působení nestálého zástupce Kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 6. 9. - 9. 9. 2011 a 3. 10. - 13. 10. 2011
34Ukončení činnosti příspěvkových organizací
35Návrh na poskytnutí dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu pro studium v partnerském regionu Champagne-Ardenne
36Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko - technická Bystřice nad Pernštejnem
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
38Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
39Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
40Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
42Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
43Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
44Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2012
45Veřejná zakázka na služby Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina
46Jmenování členů Pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí v letech 2007-2013
47Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.09/01.0016
48Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0012) v rámci OP VK
49Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory
50Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory
51Rozhodnutí o změně projekt KVALITA 10
52Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2011.
54Zpráva o zapojení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, do projektu Nanoprogres
55Projektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
56Souhlas s nákupem na splátky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
57Podnájem nemovitostí v areálu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
58Zpracování návrhu koncepce onkologické péče v Kraji Vysočina
59Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
60Souhlas se změnou části investiční dotace jako příspěvek na provoz a změna účelu poskytnuté části investiční dotace
61Prodej vyřazeného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
62Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
63Hmotná zainteresovanost ředitelů zdravotnických zařízení
64Smlouvy o výpůjčce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
65Transformační plán ÚSPMP Těchobuz, příspěvkové organizace
66Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2011 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
67Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2011 za odvětví sociální péče
68Návrh na vyřazení nepotřebného majetku ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace
69Podání projektové žádosti Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
70Odvolání ředitelky Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362
71Spolupráce na projektu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz