Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 36/2009 - 01.12.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
03Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
04Prodej pozemků v k. ú. a obci Odunec
05Prodej části pozemku v k. ú. a obci Rapotice
06Nabytí nemovitostí pro stavbu III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008
07Nabytí pozemku do vlastnictví kraje v k. ú. a obci Čejov
08Upřesnění výměry pozemků potřebných pro stavbu III/3993 Naloučany - most ev. č. 3993-1
09Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
10Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
11Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
12Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Nová Ves u Chotěboře
13Veřejná zakázka na služby Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
14Majetkoprávní vypořádání stavby II/353 v úseku Bohdalov - obchvat
15Projekt - Konferenční centrum kraje Vysočina - technicko-ekonomické a organizační členění
16Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina v letech 2007 - 2013
17Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky na realizaci projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina
18Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
19Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - říjen 2009
20Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
21Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2010
22Strategie rozvoje eGovernmentu v kraji Vysočina
23Návrh na zrušení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření
24Veřejná zakázka na služby Fyzická ostraha sídla kraje a pracovišť krajského úřadu
25Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
26Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
27Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
28Smlouva o zajištění varování obyvatelstva ve vysílání České televize v případě radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany nebo Jaderné elektrárny Temelín
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost města Bystřice nad Pernštejnem o dotaci na odstranění povodňových škod
30Poskytnutí dotace dobročinnému fondu ViZa
31Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov
32Hmotná zainteresovanost ředitelů zdravotnických zařízení
33Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 11. 2009
34Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Roční specifikace aktivit pro rok 2010
35Změny ve školském rejstříku
36Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje
37Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
38Dotace v oblasti neprofesionálního umění - změna příjemce dotace
39Návrh na zajištění financování projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
40Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na změnu
41Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
42Jmenování zástupců kraje Vysočina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o.p.s.
43Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV) - Smlouva o spolupráci mezi krajem a obcemi s rozšířenou působností
43upr1Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV) - Smlouva o spolupráci mezi krajem a obcemi s rozšířenou působností
44Návrh na změnu zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace
45Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2009 u některých příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
46Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté Domovu důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizaci
47Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci Diagnostickému ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizaci
48Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v kraji Vysočina a pro domovy pro seniory zřizované obcemi
49Stanovení objemu prostředků na platy (včetně souvisejících odvodů) zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření
50Zhodnocení činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2009 a plán činnosti na rok 2010
51Uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách - k. ú. Zhoř u Pacova a k. ú. Zhořec u Pacova
52Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Poříčí u Přibyslavi
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz