Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 35/2011 - 25.10.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků v k. ú. a obci Jezdovice
03Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - změna usnesení
04Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Počátky
05Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč, ulice Vltavínská
06Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
07Prodej chodníku a veřejného osvětlení v Jihlavě
08Nevyužití předkupního práva k pozemku - k. ú. Telč
09Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
10Prodej pozemku v k. ú. a obci Obyčtov
11Změna smlouvy o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
12Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
13Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
14Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
15Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
16Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2011
17Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
19Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
20Žádost městyse Sněžné o poskytnutí dotace na Komplexní protipovodňová opatření Sněžné
21Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2011 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
23Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce 4 uměleckých děl ze sbírkového fondu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
24Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na rok 2011
25Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
26Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - hlášení o pokroku (monitorovací hlášení)
27Dotace na obnovu části kulturní památky Zámku č.p 1 v Brtnici v souvislosti s odstraněním následků havárie střechy ze dne 22. 9. 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření
28Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
29Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci po
31Změny ve školském rejstříku
32Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
33Návrh rozpočtového opatření - odvod z investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
34Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
35Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
36Podstatná změna č. IX v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
37Výběrové řízení na veřejnou zakázku Dodávka vnitřního vybavení do Domova důchodců Ždírec
38Dodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
39Žádost o podstatnou změnu globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
40Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
41Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
42Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
43Souhlas se změnou akce HOTEL JEHLA - Rekonstrukce hotelových pokojů v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
44Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - změna usnesení RK
45Monitorovací zpráva projekt KVALITA 10
46Změna v projektové žádosti projektu CEC5 předložené do OP Central Europe
47Výchozí stav a cíle Vysoké školy polytechnické Jihlava
48Budoucnost a další rozvoj jaderné energetiky v Kraji Vysočina
49Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
50Dohoda o narovnání
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz