Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 32/2010 - 12.10.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
03Zařazení nové akce DD Humpolec - oprava ploché plechové střechy do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
04Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
05Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví kraje Vysočina
06Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce - k. ú. a obec Ždírec nad Doubravou
07Nabytí pozemků pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - změna ceny nabývaných nemovitostí
08Zahájení jednání o koupi částí pozemků v k. ú. a obci Jihlava
09Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
10Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje
11Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/385 křiž. s I/19 - Dolní Rožínka - hranice kraje
12Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2010
13Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1.
14Zařazení akce II/402 Třešť - ul. Rooseweltova do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
15Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Inkontinence
16Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
18Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010
19Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti oddělení hospodářské správy za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Tři Studně o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2010
22VIP akce kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2011
23Informace o pořádání reciproční výměny pro studenty z Dolního Rakouska
24Druhý ročník projektu S Vysočinou na Broadway - návrh na provední rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
25Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 24. 9. 2010
26Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků - cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těch
27Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
28Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2010 dle schválených pravidel rady kraje
32Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
33Smlouva o partnerství - Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí
34Návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku
35Fond Vysočiny - změna účelu podpory realizace projektu Olejové hospodářství firmy žadatele o poskytnutí podpory M - KOVO s. r. o.
36Dodávka zemního plynu pro kraj Vysočina
37Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro kraj Vysočina
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích a vrácení nevyčerpané účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích státnímu rozpočtu
39Informace o uložení penále za porušení rozpočtové kázně
40Žádost o schválení investice pro rok 2010, 2011 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
41Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Injekční, infuzní a transfuzní technika
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz