Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 30/2010 - 05.10.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na provedení rozpočtového opatření rozpočtu roku 2010 v rámci kapitoly Nemovitý majetek
03Podání žádosti o pokácení stromů - k.ú. Zvole nad Pernštejnem
04Prodloužení nájemní smlouvy v k. ú. a obci Švábov
05Majetkoprávní příprava pro stavbu II/345, II/340, III/3455 Vilémov
06Koupě pozemku v k. ú. a obci Martínkov
07Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
08Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
09Změna stavebního záměru ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč
10Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Havlíčkův Brod - odstranění staveb, parc. č. 1042, 727/1 včetně úprav terénu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
11Stavební záměr ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Počátky
12Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - srpen 2010
13Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí
14Žádost o zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek
15Návrh způsobu postupu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny při vykazování čerpání přijaté dotace od SFDI
16Pravidla Rady kraje Vysočina o výkonu vlastnického práva kraje Vysočina k ochranným známkám - aktualizace
17Druhý ročník projektu S Vysočinou na Broadway
18Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
19Prezentace partnerských regionů kraje Vysočina výstavou fotografií pro veřejnost
20Poskytnutí věcných darů prezidentovi České republiky a arcibiskupovi pražskému
21Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Tělovýchovné jednotě neslyšících Jihlava
22Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění administrace Programu Kulturní dědictví Vysočiny v rámci FM EHP/Norska
23Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru a úprava rezervního fondu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
25Projektová žádost Krajské knihovny Vysočiny
26Projektová žádost Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
27Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na rok 2010
28Projektová žádost Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
30Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
31Žádost o dofinancování evropského projektu
32Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
33Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory
34Žádost obce Radostín o změnu účelu dotace přidělené v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2010
35Globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
36Projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina - Kvalita 09 - podání 1. monitorovací zprávy
37Návrh na vyřazení kamerového systému z majetku ÚSP Zboží, příspěvkové organizace
38Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na podporu realizace kurzu pro zdravotně postižené řidiče z kraje Vysočina
39Zadání veřejných zakázek na poskytování vybraných služeb sociální prevence - Provozování sociálněaktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VI.
40Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o souhlas se zahájením investičních akcí
41Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Obvazový materiál
42Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Náplasti
43Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
44Veřejná zakázka na stavební práce ZŠ, SPC a Školní družina Havlíčkův Brod - Přístavba školy
45Výběrové řízení na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče - prodloužení termínu pro podání nabídek
46Pracovní skupina doprava
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz