Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 29/2010 - 20.09.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Dohoda o spolupráci při pořizování, správě a aktualizaci Účelové katastrální mapy kraje Vysočina
03Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Projekt výstavby optické trasy mezi obcí Stonařov a městem Třešť
04Změna usnesení 1119/24/2010/RK - majetkoprávní příprava staveb III/4062 Jihlava - Pístov a II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-026
05Darování pozemku v k. ú. a obci Radešínská Svratka
06Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací
07Prodej pozemku v k. ú. Souboř a obci Ledeč nad Sázavou
08Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
09Žádost původních vlastníků pozemků zastavěných silnicemi III/3533 a č. III/3515 v k. ú. a obci Rybné o poskytnutí bezdůvodného obohacení
10Výběrové řízení na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče - prodloužení termínu pro podání nabídek
11Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k. ú. Dolní Cerekev, Spělov, obec Dolní Cerekev a k. ú. a obec Batelov
12Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina - návrh na změnu termínu
13Změna usnesení 1270/27/2010/RK
14Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
15Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
16Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Přibyslav
17Přijetí finančního daru od města Ledeč nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
18Souhlas se stavbou I/38 Havlíčkův Brod - JVO
19Nabytí daru pozemku od obce Pikárec
20Zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
21Žádost o čerpání I. tranše úvěru EIB
22Areál Věžní 26 Jihlava - nájemní smlouva - dodatek č. 1
23Žádost Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o úpravu schválených investičních akcí
24Účtový rozvrh, pravidla vnitropodnikového účetnictví a vedení nákladových středisek nemocnic zřízených krajem Vysočina
25Zdravotní plán - aktualizace
26Veřejná zakázka Dodávka látek s antibiotickým účinkem
27Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Rukavice
28Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2010 - financování provozu okresních pracovišť Národního onkologického registru
29Smlouva o spolupráci (ustavení Vědecké rady lékařských a nelékařských zdravotnických oborů kraje Vysočina)
30Organizační řád Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace- Dodatek č. 4
31Žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o souhlas se zahájením investičních akcí
32Návrh rozvoje sítě a stavebního zajištění výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace na období 2. pololetí 2010 - 2013
33Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
34Souhlas s užíváním značky Regionální potravina
35Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
36Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Veřejná zakázka III/35116, III/36061 Budíkovická - okružní křižovatka
37Souhlas zřizovatele k uzavření darovací smlouvy - přijetí finančního účelového daru
38Přehled hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí roku 2010 za odvětví sociální péče
39Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2010 u některých příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální péče
40Propagace krajem Vysočina zajišťované dopravní obslužnosti
41Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
42Návrh na poskytnutí dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje pro studium v partnerském regionu Champagne-Ardenne
43Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
44Jmenování člena školské rady při Gymnáziu Pacov
45Návrh na jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
46Souhlas s uzavřením smluv
47Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
49Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
50Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
52Předběžné záměry Vysočina Tourism, příspěvkové organizace a informace o partnerství v projektu
53Organizační řád příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace
54Předběžný záměr Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
55Výstava moderního umění autorů z kraje Vysočina v partnerském regionu Champagne-Ardenne
56Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce betlému a dodatku ke smlouvě o výpůjčce uměleckého díla do expozice Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
57Stanovení platu ředitele příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
58Předběžný záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
59Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění akcí kraje Vysočina pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
60Informace o rozvoji projektového řízení
61Veřejná zakázka na služby Vytvoření strategie bezpečnosti ICT kraje Vysočina a Vytvoření strategie ICT kraje Vysočina - část 1 a část 2
62Podstatné změny globálních grantů kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
63Smlouva o výpůjčce - Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
64FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
65Fond Vysočiny - Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí podpory
66Projekt EGEI - Platforma pro elektrotechniku a komunikační technologie - čestné prohlášení žadatele
67Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina
68Projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina - Kvalita 09 - podání 1. monitorovací zprávy
69Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
70Stanovení regionálních kritérií NUTS 2 Jihovýchod pro výběr projektů k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova ČR v roce 2011
71Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem finančních prostředků od partnerů v projektu spolupráce Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV)
72Smlouva o partnerství pro projektový záměr Revitalizace rašeliniště v přírodní rezervaci Chvojnov a okolí
73Smlouva o partnerství pro projektový záměr PR Údolí Brtnice - obnova teplomilných společenstev
74Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním kraje pro oblast informatiky, životního prostředí a územního plánování v rámci působnosti odboru životního prostředí za období o
75Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz