Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 26/2011 - 23.08.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna příloh M5, M1 a M7
03Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
04Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k.ú. Havlíčkova Borová
05Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
06Změna usnesení 0281/04/2010/ZK
07Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Jihlava
08Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Bráfova
09Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Jungmanova
10Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Počátky
11Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov
12Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Rovný a obci Slavíkov
13Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
14Nabytí pozemků v k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Ledeč nad Sázavou
15Koupě pozemku v k. ú. a obci Bransouze
16Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
17Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč, ulice Vltavínská
18Změna usnesení 0484/11/2011/RK - vzájemné darování pozemků v k. ú. Veselí u Dalečína a obci Dalečín
19Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče
20Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Křeč
21Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
21upr1Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
22Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
23Změna usnesení 0779/16/2010/RK
24Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Nové Město na Moravě - emergency do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
25Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
26Souhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí věcného účelového daru pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
27Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí investiční dotace na úhradu ceny za licence systému ERP jednotlivým zdravotnickým zařízením zřizovaným Krajem Vysočina
28Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky - nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - D
29Projekt Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
30Zapsané ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví
31Vyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2010/2011 a příprava ročníku 2011/2012
32Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2011
33Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
34Informace o 38. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
35Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s ukončením realizace projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
36Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2011
37Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
38Fond Vysočiny - projekt FV00054.0076
39Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
40Žádost o poskytnutí podpory na projekt II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
41SROP - udržitelnost projektu Rekonstrukce mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a rekonstrukce silnice III/35114
42Prohlášení k projektům silniční infrastruktury podpořených z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
43Projekt L 52 Modsiedl - Großau
44Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za 1. pololetí roku 2011
45Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Konference Spolupráce ÚSC na tvorbě Standardu provozních funkcí
46Informace o předložení ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina
47Účast Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické z Havlíčkova Brodu na soutěži Župná Kalokagatia - Mladý záchranář 2011 v Nitrianskom samosprávnom kraji
48Projekt Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
49Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
50Realizace projektu Digitalizace a ukládání
51Souhlas s uzavřením smlouvy
52Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
53Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
54Odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
56Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
57Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 6. monitorovacího období projektu RECOM CZ - AT
58Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina
59Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina
60Předfinancování projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
61Univerzita třetího věku
62Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu
63Podstatná změna VII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
64Podání projektové žádosti Žijeme a pracujeme na Vysočině
65Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Velké Meziříčí
66Podání projektové žádosti Rovnost na Vysočině
67Veřejná zakázka na stavební práce Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz