Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 24/2010 - 27.07.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 4. do 30. 6. 2010
03Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 91000/2008
04Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
05Fond Vysočiny - žádost o prodloužení termínu ukončení projektu
06ICT Standard - rozpočtové opatření
07Centrální evidence dotací - eDotace
08Nabytí pozemků pro akci II/357 Jimramov - Strachujov
09Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba
10Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov
11Darování pozemku v k. ú. Řehořov a obci Kamenice
12Darování pozemku v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec
13Darování pozemku v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč
14Koupě pozemků v areálu ÚSP pro dospělé Věž v k. ú. a obci Věž
15Návrh na zařazení nové akce Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě - Demolice objektu kotelny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
16Návrh na zařazení nové akce Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - Nátěry oken do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M 1
17Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka
18Prodej pozemku v k. ú. Nemojov a obci Pelhřimov
19Přijetí finančního daru od města Havlíčkův Brod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
20Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
21Uzavření nájemní smlouvy na část pozemku v k. ú. a obci Švábov
22Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Budišov
23Vzájemné darování pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
24Prodej pozemku v k. ú. Strměchy a obci Pelhřimov
25Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Knínice
26Vzájemný prodej pozemků v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
27Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
28Koupě pozemku v k. ú. Horní Bory a obci Bory
29Majetkoprávní vypořádání stavby II/353 Bohdalov - obchvat spolu s vypořádáním pozemků pod původní silnicí II/353 v městysu Bohdalov a se změnami v uspořádání silniční sítě
30Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
31Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
32Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Dědice
33Poskytnutí finančního daru - Bystřice nad Pernštejnem
34Majetkoprávní příprava staveb III/4062 Jihlava - Pístov a II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-026
35Veřejná zakázka na služby Úklidové služby Žižkova 16 Jihlava
36Veřejná zakázka na služby Úklidové služby Žižkova 57 Jihlava
37Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011
38Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2010
39Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červen 2010
40Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Mezinárodní střelecké soutěže CIOR
41Návrh na poskytnutí daru
42Mladá univerzita 2010 Waldviertel, spolupráce s Dolním Rakouskem - poskytnutí finančního daru sdružení JEJDA
43Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Svatohubertské myslivecké slavnosti Vysočiny
44Předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace - změna názvu projektu
45Fond Vysočiny - projekty GP Regionální kultura VIII
46Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
48Souhlas s vývozem a prezentací sbírkového předmětu ze sbírek Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
49Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1.
50Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za II. čtvrtletí 2010
51Návrh na změnu v Nařízení rady kraje č. x/2010 - kterým se stanoví vymezení úseků silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
51upr1Návrh na změnu v Nařízení rady kraje č. 4/2010 - kterým se stanoví vymezení úseků silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
52Projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace projektu
53Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
54Fond Vysočiny - Čistá voda 2009 - projekt FV 068/227/09
55Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávací akce
56Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávací akce
57Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
58Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
59Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví
60Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace - plán krizového financování a provádění dozoru nad financováním nemocnice
61Žádost Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o souhlas se zahájením investičních akcí
62Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina - povolení pokračování
63Konkurz na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
64Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
65Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Dar Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
67Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
68Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium Chotěboř
69Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
70Stav uvolňování nemovitostí v majetku kraje v Havlíčkově Brodu
71Soutěž S Vysočinou do Evropy
72Finanční zajištění činností lektora francouzského jazyka v kraji Vysočina ve školním roce 2010/2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
73Informace o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč v rámci působnosti odboru školství, mládeže a sportu za období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010
74Rozhodnutí o změně č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace r. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00004 z OPLZZ k projektu Kvalita 09
75FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
76Informace o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč, které byly zadány příspěvkovou organizací Vysočina Tourism, příspěvková organizace v období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010
77Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 038/226/09
78Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 015/226/09
79Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010
80Fond Vysočiny - žádost o nesnížení výše přiznané podpory projektu FV 015/200/08
81Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0035
82Projekt Inovace a podpora praxí na VŠPJ a jejich monitoringu - smlouva o partnerství bez finančního příspěvku
83Projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť - podání 1. monitorovací zprávy
84Projekt KVALITA 10
85Fond Vysočiny - žádost o změnu v projektu FV 001/226/09
86Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt RECOM Česká republika - Rakousko v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
87Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro kraj Vysočina
88Dodávka zemního plynu pro kraj Vysočina
89Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče - projektová žádost
89upr1Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče - projektová žádost
90Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz