Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 22/2010 - 13.07.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Prodej pozemku v k. ú. a obci Bransouze
03Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
04Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
05Majetkoprávní vypořádání pozemku po ukončení stavby II/360 Oslavička-obchvat, 1.stavba
06Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
07Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
08Udělení plné moci městu Třebíč k zajištění kácení dřevin v k.ú. a obci Třebíč a uzavření nepojmenované smlouvy
09Zrušení usnesení č. 0022/02/2010/RK
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
11Návrh na zapojení neplánovaných příjmů do rozpočtu kraje, kapitoly Krajský úřad
12Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu Připojení výjezdového pracoviště ZZS kraje Vysočina v Přibyslavi na páteřní optickou síť kraje ROWANet
13Veřejná zakázka na stavební práce II/344 Dolní Krupá - rozhodnutí o výběru nabídky
14Informace o výsledku kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu
15Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje
16Druhá výzva k podávání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
17Uzavření účtu k projektu Vědeckotechnologický park Jihlava 2
18Projednání monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu
19Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rozpočtové opatření
20Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí 2010
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2010
23Výstavba větrného parku Horní Dubňany v k.ú. Horní Dubňany, Rešice, Tulešice (okr. Znojmo) - stanovisko kraje k posudku dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
24Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávací akce
25Návrh na změnu části usnesení na kapitole Zdravotnictví
26Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - program Kulturní aktivity - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
29Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu rozpočtu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok 2010
31Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství
32Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
33Smlouva o partnerství - Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
34Smlouva o partnerství - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
36Projektový záměr příspěvkových organizací
37Projektový záměr Střední školy stavební Jihlava
38Projektový záměr Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
39Audit veřejných zakázek malého rozsahu
40Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Barevný den s handicapem
41Smlouva o partnerství
42Výběrové řízení na veřejnou zakázku na služby Centrum popularizace vědy Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz