Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 19/2010 - 15.06.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na souhlasné stanovisko k předběžnému zájmu o zapojení do pilotního projektu MPSV Koordinace ucelené rehabilitace
03Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina IV - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
04Nadlimitní veřejné zakázky na služby v rámci IP kraje Vysočina - zrušení částí zadávacího řízení
05Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina IV - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
06Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora romských poradců
07Poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
08Organizační řády příspěvkových organizací Domov důchodců Proseč-Obořiště a Domov důchodců Proseč u Pošné
09Zadání nadlimitní veřejné zakázky na provozování Rodinných pasů v kraji Vysočina v rámci projektu přeshraniční spolupráce
10Stavební záměr - ÚSP Věž - Stavební úpravy dílny pro klienty
11Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
12Nabytí pozemků pro akci ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Polná
13Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
14Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
15Návrh na zařazení nové akce Střední škola technická Žďár nad Sázavou - Oprava elektroinstalace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
16Změna usnesení 0848/18/2010/RK a souhlas s umístěním stavby - k. ú. Hruškové Dvory
17Strategie elektronické bezpečnosti kraje Vysočina na léta 2010 až 2013
18Nařízení rady kraje, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina
19Projekt Vítejte na Vysočině - rozpočtové opatření
20Koordinace termínů akcí pořádaných krajem Vysočina
21Výběrové řízení Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč - dodávka zdravotnické technologie
22Návrh na poskytnutí věcného daru - CD s nahrávkou Mahlerovy symfonie
23Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací a účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
24Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotací na globální granty prioritní osy 1 financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
25FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - přijetí dotace z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu Vysočina 21 Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina
27Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt RECOM Česká republika - Rakousko v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
28Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Česká republika - Rakousko v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
29Žádost nového dopravce na zařazení do systému základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina
30Návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku
31Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu
32Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
33Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Dětskému domovu, Senožaty 199
34Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství
35Fond Vysočiny - Sportoviště 2009 - neposkytnutí dotace městysi Lukavec
36Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2010
37Projektový záměr Střední školy stavební Třebíč
38Projektový záměr Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
39Projekt Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
40Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
41Projekty Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ Třebíč, budova A, DM, kuchyně a svářecí školy - rozpočtové opatření
42Projekt Comparison of methods and standards for applied biodiversity assessment do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
43Větrný park Rešice (okr. Znojmo) - stanovisko kraje Vysočina k posudku podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz