Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 18/2010 - 08.06.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/405 Příseka obchvat
03Darování pozemku v k.ú. a obci Hrotovice
04Nabytí porostů na pozemcích pro akci II/388 Bobrová - Zvole
05Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat
06Prodej části pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
07Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Jihlava
08Zahájení jednání o bezúplatném nabytí pozemků v k. ú. Hartvíkovice, k. ú. Kladruby nad Oslavou, k. ú. Popůvky nad Jihlavou a k. ú. Sedlec u Náměště nad Oslavou
09Koupě pozemků v areálu ÚSP pro dospělé Věž v k. ú. a obci Věž - změna usnesení 0105/02/2010/ZK
10Změna usnesení 0534/07/2009/ZK
11Přijetí finančního daru od města Ledeč nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
12Návrh na zařazení nové akce Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - oprava střechy - havárie do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
13Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Ždírec na Moravě, obec Ždírec - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
14Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloze M8
15Výkup pozemků v k. ú. a obci Černovice
16Úplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Náměšť nad Oslavou a v k.ú. Velká Bíteš
17Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
18Výkup pozemků v k. ú. a obci Hodíškov
19Předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
20Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
21Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
22Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš - změna usnesení č. 0252/04/2009/ZK
23Uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemků v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
24Změna usnesení 0491/06/2009/ZK, darování nemovitého majetku a změna smlouvy o převzetí vzdělávací činnosti DDM Havlíčkův Brod
24upr1Změna usnesení 0491/06/2009/ZK, darování nemovitého majetku a změna smlouvy o převzetí vzdělávací činnosti DDM Havlíčkův Brod
25Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
26Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
27Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí účelové investiční dotace městu Třebíč na dofinancování akce Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště
28Změny ve zřizovací listině
29Změny ve školském rejstříku
30Komplexní využití některých nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem - podpora projektu Centrum zelených vědomostí - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina
32Studie dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
34Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
35Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
36Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
37Návrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
38Návrh na poskytnutí dotací obcím kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 - II. část
39Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z Finančního mechanismu EHP/Norska
40Fond Vysočiny - finanční dotace v rámci grantového programu Edice Vysočiny VII
41Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - změna závazného data ukončení realizace akce
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
43Návrh na zavedení integrovaného dopravního systému kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
44Nové projektové záměry z oblasti dopravní infrastruktury pro spolufinancování z ROP Jihovýchod
45Návrh na uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky
46Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
47Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2011 až 2013
48Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Projekt výstavby optické trasy mezi obcí Stonařov a městem Třešť
49Partnerská smlouva k projektu De-Lan
50ICT Standard - rozpočtové opatření
51Projekty kraje Vysočina spolufinancované z Integrovaného operačního programu
52Změna Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
53Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2010 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (1. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
54FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2010 - poskytnutí dotací
55010-55 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
56FOND VYSOČINY - Bioodpady 2010 - schválení navržených podpor
57Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - předfinancování projektu
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV) a nominace člena a jeho náhradníka do řídícího výboru projektu za kraj
59Informační systém kvality ovzduší v kraji Vysočina - projektový záměr
60Realizace akce Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Budkov
61Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - poskytnutí dotace pro nestátní neziskové organizace na podporu provozování sociálních služeb
62Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz
63Schválení aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina
64Schválení vlastního podílu na investiční akci Přístavba k Domovu důchodců Ždírec , pro účely žádosti o dotaci z programu Ministerstva práce a sociálních věcí - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
65Schválení předfinancování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
66Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
67FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2010 - II.
68Dodatek ke smlouvě o půjčce
69Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dočasné navýšení počtu zaměstnanců po dobu realiazace
70Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2010
71Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010
72Centrum popularizace vědy Vysočina
733. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
74Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, p. o. na projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
75Sdílené informační a datové zázemí pro realizaci projektů kraje Vysočina
76Stanovisko Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina k usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 007/04/2010/KV ze dne 10. 5. 2010
77Návrh na poskytnutí daru
78Návrh na poskytnutí peněžitého daru Moravskoslezskému kraji, Olomouckému kraji a Zlínskému kraji - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz