Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 17/2010 - 01.06.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Výkup pozemků v k. ú. Závidkovice a obci Světlá nad Sázavou
03Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
04Výkup pozemku v k. ú. a obci Jeřišno
05Výkup pozemků v k. ú. a obci Kejžlice
06Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
07Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
08Majetkoprávní příprava pro stavbu II/128 Salačova Lhota - obchvat
09Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek zahrnutý do dočasného záboru pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
10Uzavření nájemní smlouvy pro stavbu II/344 Dolní Krupá
11Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
12Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
13Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
14Veřejná zakázka Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - dodávka zdravotnické technologie 3. a 4. etapa
15Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o souhlas se zahájením investiční akce
16Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina v uplynulém období
17Návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku
18Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium Chotěboř
19Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
20Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
21Zařazení akcí III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1 - rekonstrukce mostu a II/350 Polnička - most ev. č. 350-009 - rekonstrukce mostu do přílohy D2 Investice v dopravě
22Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/152 Jaroměřice - Hrotovice
23Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/344 Dolní Krupá
24Prohlášení o vzájemné spolupráci
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
26Sloučení Hradu Kámen, příspěvkové organizace s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizací
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
28Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
29Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - změna závazného data ukončení realizace akce
30Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru a úprava rezervního fondu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
34Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
35Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2009
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
37Návrh Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2010
38Doporučení
38upr1Organizační doporučení - zastoupení kraje v Bruselu
39Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
40Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
41Protokol z kontroly Vysočina Tourism, příspěvková organizace
42Doporučení
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz