Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 15/2009 - 28.04.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
03Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
04Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení č. 0341/05/2008/ZK
05Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení č. 0166/03/2007/ZK a č. 0231/04/2007/ZK
06Koupě pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou a obci Luka nad Jihlavou v rámci stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
07Vyřazení silnice III/02326 ze silniční sítě a její převod včetně pozemků do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou
08Prodej pozemku v k. ú. Střížov u Chotěboře a obci Chotěboř
09Darování pozemku v k. ú. a obci Brzkov
10Darování pozemku v k. ú. a obci Líšná
11Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
12Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
13Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
14Změna usnesení 0089/02/2009/ZK
15Majetkoprávní příprava pro stavbu II/405 Okříšky - průtah
16Předání movitých věcí k hospodaření Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín
17Rozšíření sítě stanovišť Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - lokalita Jemnice - návrh na zařazení nové akce do rozpočtu a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
18Nabytí pozemku v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš
19Převod budovy bez čp./ev. v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice do vlastnictví kraje Vysočina
20Změna usnesení zastupitelstva kraje v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
21Nabytí pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
22Záměr uspořádání části pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, smlouva zakládající právo stavby na pozemku kraje
23Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
24Změna usnesení 0349/05/2008/ZK
25FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka
26Prohlášení při podávání žádosti o platbu
27FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů 2009, podprogram A - Příspěvek na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor a podprogram B - Příspěvek na splácení účelových úvěrů poskytnutých
28Globální granty kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dodatky ke smlouvám
29Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV za kraj Vysočina
30Poskytnutí dotací obcím a školám jiných zřizovatelů - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
31Fond Vysočiny - grantový program Obnova památkově chráněných území 2009
32Informace o uzavření Memoranda o spolupráci na projektu IOP Telč - živá učebnice kultury, historie a vzdělávání
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2009
35Veřejná zakázka na služby Vydávání měsíčníku kraje Vysočina
36Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Mezinárodní střelecké soutěže CIOR
37Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2009
38Informace o možné úpravě schváleného rozpočtu na rok 2009
39Projekt technologického centra kraje Vysočina spolufinancovaný IOP
40Změny ve zřizovacích listinách
41Změny ve školském rejstříku
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků
43Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce
45FOND VYSOČINY - Grantový program DOBROVOLNICTVÍ A KOORDINACE SOCIÁLNÍ VÝPOMOCI V OBCÍCH 2009
46Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
47Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, p. o. na dovybavení krajského komplexního onkologického centra - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
48Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
49Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2009 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
50Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
52Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na pasporty místních komunikací
53Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/360 Štěpánovice - Vacenovice - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
54Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - III/4045 Puklice most 4045-1 a II/112 Červená Řečice most 112-048 a Rekonstrukce administrativní budovy cestmistrovství Telč
55Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF na projekt Severojižní propojení kraje Vysočina - 2
56Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou a Přibyslav na rekonstrukci a opravy místních komunikací
57Úprava textu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
58Návrh na projednání Územně analytických podkladů kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území kraje Vysočina
59Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa
60Darování části kanalizační přípojky do vlastnictví města Telč
61Změna usnesení rady kraje 0582/14/2009/RK
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz