Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 14/2009 - 21.04.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
03Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce
04Prodej pozemku v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
05Veřejná zakázka na stavební práce na akci Muzeum Vysočiny Třebíč, vybudování zpřístupněných depozitářů Kosmákova 66/1319
06Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
07Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
08Fond Vysočiny - projekt FV 029/210/08
09Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2009
10Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
11Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008
12Informace o stavu romské komunity v kraji Vysočina za rok 2008
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS -poskytnutí dotací obcím na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2009
14Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na vydávání časopisu Zámeček
15Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na organizaci turnaje CEFTA 2009 ve sportu taekwondo WTF v Pelhřimově
16Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce IV. ročník festivalu Hračkobraní
17Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na zajištění zdravotnické záchranné služby na automobilových soutěžích
18Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
19Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
20Informace o Centru multikulturního vzdělávání, o.s. a návrh na podporu provozu této služby
21Příprava k investiční akci Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce
22Informace o dalším postupu v projektu Rodinné pasy
23Návrh na schválení projektového záměru kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Individuální projekt kraje Vysočina
24Dodatky ke Smlouvě o nájmu věcí movitých
25Záměr výstavby parkovacího domu Park and Ride Nemocnice Jihlava
26Centralizovaný nákup energií
27Návrh na zařazení nové akce II/602 Velké Meziříčí - most ev.č. 602-025 - havárie do kapitoly Doprava
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz