Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 06/2010 - 16.02.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Vzájemné darování pozemků v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy
03Darování pozemků v k. ú. Sviny u Křižanova a obci Sviny
04Návrh na nabytí nemovitosti v k.ú. Menhartice do vlastnictví kraje Vysočina
05Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba , změna ceny nabývaných nemovitostí
06Darování pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod
07Darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
08Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
09Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
10Pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny
11Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
12Změna Pravidel Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace a věcného daru Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina
13upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace a věcného daru Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina
14Projekt ENGAGE - účast Vysočiny v projektu
15Zlatá jeřabina - Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2009
16Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
17Stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
18Fond Vysočiny - dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2009
19Předložení žádosti do ROP Jihovýchod na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba
20II/347 Světlá nad Sázavou - D1, I. stavba - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
21Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/402 Třešť - Nádražní ul.
21upr1Veřejná zakázka na stavební práce: II/402 Třešť - Nádražní ul.
22Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/360 Oslavice - Oslavička
23Návrh na stanovení ukazatelů a hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
24Veřejná zakázka III/3993 Naloučany - most - dodatečné stavební práce , převod investorství části stavby III/3993 Naloučany - most - změna usnesení
25Návrh změny akcí na kapitole Doprava, v příloze D1 a D2 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
26Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt - jmenování členů do komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
27Návrh na změnu investičního plánu Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace
28Stabilizace zdravotnického personálu
29Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2010
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2010 dle schválených pravidel rady kraje
31Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů
33Stanovení platu ředitele Základní umělecké školy Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31
34Zapojení kraje do mezinárodního projektu na podporu rozvoje podnikatelských dovedností ve středních školách
34upr1Zapojení kraje do mezinárodního projektu na podporu rozvoje podnikatelských dovedností ve středních školách
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
36Vyhlášení 3. výzvy předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ) v rámci globálních grantů OP VK v kraji Vysočina v letech 2007 - 2012
37Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 2. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
38Nadlimitní veřejná zakázka na zpracování mediální kampaně a její realizace
39Projekt Kvalita 10 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
40Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz