Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 04/2010 - 26.01.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Město Žďár
03Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
04Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
05Uzavření nájemních smluv a smluv zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008 , změna usnesení
06Návrh na zařazení nové akce Domov pro seniory Mitrov - Úpravy společných prostor do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
07Souhlas s podáním žádosti o pokácení stromů při silnici I/37 - k.ú. Ždírec nad Doubravou
08Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
09Nabytí daru komunikace - k.ú. a obec Božejov
10Žádost vlastníků pozemků pod silnicí III/35319 v k. ú. a obci Daňkovice o poskytnutí bezdůvodného obohacení a podání návrhu na zahájení řízení o zřízení věcného břemene
11Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace Základní umělecké škole, Bystřice nad Pernštejnem na Celostátní přehlídku dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice 2010
12Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádáním kvalifikačního turnaje na mistrovství Evropy juniorů v házené 2010
13Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
14Výzva č. 4/2010 - zemědělské akce
15Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za IV. čtvrtletí 2009
16Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1.
17Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba
18Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/03810 Hesov - most ev. č. 03810-006, 007, 008
19Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
20Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu datového okruhu po páteřní síti CZECHBONE
21Vyhodnocení 1. etapy projektu krajského kontaktního centra - závěrečná zpráva
22Souhlas s dlouhodobou výpůjčkou majetku Krajské knihovny Vysočiny
23Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
24Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
25Složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety Zlatá jeřabina - Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2009
26Návrh na uložení opatření na základě vykonané kontroly
26upr1Návrh na uložení opatření na základě vykonané kontroly
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2010 dle schválených pravidel rady kraje
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Účast kraje Vysočina v projektu Enersol 2010
30Žádost o finanční podporu ankety Zlatý Ámos
31Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání - úprava vztahu kraje ke zbývajícím ZUŠ a DDM
32Informace o průběhu projektu UNIV 2 - Kraje
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
34Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
35Návrh na rozpočtové opatření - přijetí finanční zálohy na projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro: jednání rady kraje č. 4/2010 dne 26. 1. 2010 zpracoval: P. Budková předklád
36Poskytnutí dotace Klubu českých turistů Vysočina, o. s. na údržbu značení pěších tras v kraji Vysočina
36upr1Poskytnutí dotace Klubu českých turistů Vysočina, o. s. na údržbu značení pěších tras v kraji Vysočina
37Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na údržbu značení cyklistických tras v kraji Vysočina
38Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
39Spolupráce kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2010
40Soutěž Cena zdraví a bezpečného životního prostředí
41Poskytnutí dotace asociaci Národní síť Zdravých měst ČR
42Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v kraji Vysočina
43Informace o veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč, která byla zadána příspěvkovou organizací Vysočina Tourism, příspěvková organizace, v období od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009
44Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
45Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
46Žádost Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o souhlas se zahájením investičních akcí
47Řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
48Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o souhlas se zahájením investičních akcí
49Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009
50Návrh na vyřazení movitého majetku a změnu investičního plánu ÚSP Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace
51Postup ředitelů příspěvkových organizací do vyššího platového stupně
52Souhlas zřizovatele k uzavření darovací smlouvy - přijetí finančního účelového daru
53Nadlimitní veřejné zakázky na služby v rámci IP kraje Vysočina - zrušení částí zadávacího řízení
54Zadání veřejných zakázek na poskytování vybraných služeb sociální prevence
55Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
56Dodatek č. 1 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL, s.r.o. pro rok 2010 a závěrečná zpráva z projektu v roce 2009
57Dohoda o spolupráci na projektu se společností EKO-KOM, a. s. na rok 2010 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2009
58Dohoda o spolupráci kraje se společností ELEKTROWIN a.s. při řešení projektu s názvem Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v kraji Vysočina pro rok 2010
59Zhodnocení činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2009 a návrh plánu činnosti na rok 2010
60Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2009
61Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Jinošov
62Uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene pro stavbu II/360 Oslavice - Oslavička
63Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
64Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/350 Přibyslav - Žižkova ul.
65Vzdání se funkce ředitele Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem
66Návrh mimořádné odměny
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz