Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

HORÁCKO - ekologický mikroregion

IČ:
68731990
Sídlo svazku obcí:
Budišov 360, 67503, okres Třebíč
Den vzniku svazku:
7.5.1999
Orgány svazku obcí:
  • a) valná hromada b) rada c) dozorčí rada
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Jelínková Ludmila Nárameč, okres Třebíč předseda 27.2.2020  
Žáková Hana Koněšín 25, 67502, okres Třebíč předseda 1.2.2007 27.2.2020
Mareček Vladimír Budišov 46, okres Třebíč předseda 7.5.1999 1.2.2007
Hůlková Lenka Číměř 65, 67501, okres Třebíč místopředseda 27.2.2020  
Jelínková Ludmila Nárameč 1, 67503, okres Třebíč místopředseda 10.5.2011 27.2.2020
Borůvka Josef Tasov 13, okres Třebíč místopředseda 1.2.2007 10.5.2011
Strnad Lubomír Rohy 25, 67505, okres Třebíč místopředseda 7.5.1999 1.2.2007
Způsob jednání za svazek obcí:
Jménem sdružení jedná navenek ve všech věcech rada. Za radu jednají navenek jménem sdružení předseda sdružení a v jeho nepřítomnosti místopředseda sdružení. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, musí být úkon učiněn kromě předsedy nebo místopředsedy i dalším členem rady. Podepisování za sdružení se děje tak, že k názvu sdružení nebo otisku razítka se uvede jméno a funkce podepisujícího (podepisujících) a jeho (jejich) vlastnoruční podpis.
Předmět činnosti svazku obcí:
a) Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
b) Slaďování zájmů a činností místních samospráv.
c) Zastupování členů sdružení při jednáních s třetími osobami ve věcech zájmů regionu.
d) Vytváření, zmnožování a správa společného majetku.
e) Společný postup při dosahování ekologické stability regionu.
f) Propagace sdružení a zájmového území.
g) Ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.
h) Úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata.
i) Zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
j) Zavádění, zdokonalování a rozšiřování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území.
k) Úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví sdružených obcí.
l) Provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin.
m) Správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.
Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je sdružení povinno respektovat zájmy sdružení jako celku.
Sdružení je oprávněno zakládat subjekty podle platných právních předpisů.
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Zakladatelská smlouva 446.6 kB 7.5.1999  
Stanovy 787 kB 7.5.1999 1.1.2002
Dodatek 120.2 kB 11.11.1999  
Stanovy z 13.12.2001 1 MB 1.1.2002  
1. dodatek 193.2 kB 15.10.2009  
2. dodatek 169.8 kB 20.4.2012  
3. dodatek 229.8 kB 12.6.2020