Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Základní informace

Dobrovolné svazky obcí

Problematiku dobrovolných svazků obcí (dále jen „svazek obcí“)“ řeší ust. §§ 49 - 53 zák. č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Obce mají právo být členy dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí“) za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů. Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce. Svazek obcí je právnickou osobou, která vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

Rejstřík svazků obcí

Dobrovolný svazek obcí nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Do rejstříku svazků obcí se zapisuje den vzniku svazku obcí, den jeho zrušení s uvedením právního důvodu, den jeho zániku, název a sídlo svazku obcí, identifikační číslo osoby svazku obcí poskytnuté správcem základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, předmět činnosti svazku obcí, orgány, kterými svazek obcí jedná, a jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících jejich působnost spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán svazek obcí zastupuje, a údaje o dni vzniku nebo zániku jejich funkce.
Rejstřík svazků obcí je veřejný rejstřík, přičemž jeho součástí je sbírka listin, v níž jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami a změny těchto dokumentů. Krajský úřad vede rejstřík svazků obcí v přenesené působnosti.
Ust. § 120 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů stanoví povinnost, při změně skutečnosti zapsané v rejstříku, zapsané osobě nebo tomu, komu to ukládá zákon, změnu bez zbytečného odkladu oznámit tomu, kdo veřejný rejstřík vede, a ten tuto změnu do veřejného rejstříku bez zbytečného odkladu zapíše.

Tento rejstřík obsahuje abecedně řazené dobrovolné svazky obcí se sídlem ve správním obvodu Kraje Vysočina.

Údaje uvedené v rejstříku vychází z informací poskytnutých svazky obcí.