REJSTŘÍK PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA
 

Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284


Název procesuPersonální a mzdová agenda
Účel zpracování osobních údajůDodržení právních povinností za účelem zpracování nutné agendy v oblasti mzdové, daňové, sociálního a zdravotního pojištění.
Právní titul zpracování osobních údajů
Kvůli správci
Nutné k plnění povinnosti stanovené zvláštním zákonem (zákony, ze kterých vyplývají povinnosti)Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění Zákon 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Zákon 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění Zákon č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
Nezbytné, aby plnil ujednání smlouvy (typy smluv)Pracovní smlouva
Nezbytné pro ochranu práv správce (vymezit druh práv správce)
Kvůli subjektu údajů
Krajní nouze (popis okolností způsobujících krajní nouzi)
Ostatní důležité zájmy (popis důležitých zájmů)
Další důvody zpracování
Zpracování osobních údajů pro účely archivnictvíAno
Zpracování osobních údajů pro účely statistické, vědeckéAno
Ostatní (vymezit důvod zpracování)
Zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů
k celkune
k částiano
Kategorie subjektu údajů
Zaměstnanci organizaceano
Smluvní partneři organizaceano
Osoby s jiným vztahem k organizaciano
Osoby bez vztahu k organizacine
Druh osobních údajů
Jménoano
Příjmeníano
Rok narozeníano
Datum narozeníano
Rodné čísloano
Další osobní údaje Místo narození, adresa trvalého bydliště, rodinný stav, datum sňatku, rozvodu, ovdovění, státní příslušnost, ZVS, MD, změněná pracovní schopnost, dřívější pracovní poměry, nejvyšší dosažené vzdělání, zdravotní pojišťovna, rodinní příslušníci, znalost cizích jazyků, telefonní číslo, e-mail, osobní bankovní účet
Zdroje osobních údajů
Přímo od subjektu údajůano
Z veřejných zdrojůne
Od jiného správce osobních údajůano
Z vlastních zdrojůne
Zvláštní kategorie a osobní údaje
Národnostní, rasový nebo etnický původne
Politické postojene
Členství v politických stranách či hnutích, odborových či zaměstnaneckých organizacíchne
Náboženství a filosofické přesvědčeníne
Odsouzení za trestný činano
Zdravotní stavano
Sexuální životne
Biometrické údajene
Genetické údajene
Jiné
Způsob zpracování osobních údajů
automatizovanéano
manuálníano
Prostředky zpracování osobních údajů
Kartotékyano
Výpočetní technikaano
Jiné prostředkyne
Místo zpracování, je-li odlišné od adresy sídla správce
Opatření k zabezpečení osobních údajů
Zabezpečení objektů a místností (fyzická opatření)
Zámky, mříže apod.ano
Trezorne
Centrální pult ochranyne
Elektronické zabezpečeníne
Bezpečnostní směrniceano
Automatizované zpracování (technická opatření)
Přístupová právaano
Bezpečnostní zálohyano
Antivirová ochranaano
Bezpečnostní směrniceano
Kryptováníne
Jinéne
Jiné
Příjemci (subjekty, kterým mohou být údaje zpřístupněny či sdělovány)
V České republice
Subjekty veřejné správyano
Smluvní partneři organizaceano
Subjekty, které prokáží právní zájemano
Ostatní subjektyne
Zahraniční subjekty
Subjekty veřejné správyne
Smluvní partneři organizacene
Subjekty, které prokáží právní zájemne
Ostatní subjektyne
Propojení na jiné správce nebo zpracovatelene
Dochází k automatizovanému rozhodování ne
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
Nezpracování osobních údajů má základ v právu Unie nebo členského státu (Čl. 35 odst. 10 Nařízení)
Lhůty pro uchování a výmazDle skartačního řádu

Zpět na přehled datových sad

 
Kontakt: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu
Úřední hodiny: pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
© Kraj Vysočina