ROK ŽIVOTA V OBCÍCH KRAJE VYSOČINASmrčná (Jihlava)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
(např. výroba a distribuce ochranných pomůcek, dobrovolnictví v oblasti zdravotní a sociální péče apod.)
V oblasti zdravotní a sociální se tak jako asi všude řešily roušky, dezinfekce a základní životní potřeby především starších a osamělých občanů. S první várkou roušek pomohly šikovné ženské z obce, na další přispěla obec profesionálním švadlenkám tak, aby měl každý občan během dvou dnů dvouvrstvou roušku na gumičky a následně podle potřeby. Paní pošťačka je následně rozdávala na naší poště Pošta Partner ve Smrčné. Obec zajistila dezinfekci pro všechny své občany, vyzvednout si ji mohl každý také na poště a došlo i na sklenice od okurek, kam jsme je z nouze rozlévaly, aby bylo dost. V pohotovosti a s velkou osobní účastí zaměstnankyně obce rozvážela obědy s možností zabezpečit i nákup potravin, rozvoz léků a dovoz k lékaři. Občané ukázali úžasnou vzájemnou solidárnost, kdy servis nákupů se využil minimálně.
Společné akce v obci a příklady mezigeneračního soužití
(např. společenské a volnočasové akce, návštěvy seniorů, kulturní a vzdělávací činnost)
Každoročně máme okolo třiceti spol. akcí, vzhledem k možnostem se se podařilo uspořádat: HASIČSKÁ SOUTĚŽ „Memoriál Josefa Sýkory a Jaroslava Coufala „ - účastnilo se poprvé pouze pět týmů, ale v úžasné sestavě našich občanů. LETNÍ KINO – účastníci rádi zavzpomínali na „Na samotě u lesa“ a povinné rozestupy se na návštěvnosti neprojevily. POCHOD PÁDAJÁTÁ – bylo zajímavým zpestřením pohledu do jiného způsobu života. FOTBALOVÝ TURNAJ Memoriál Františka Skořepy". OTEVŘENÍ DALŠÍ VÝSTAVY V GALERII SMRČNÁ – tentokrát fotografie Josefa a Petra Klukanových "Míjení generací" PROCHÁZKA VČELÍ STEZKOU – opět plná medových dobrot pro rodiny s dětmi i seniory, zakončené společným grilováním. BESEDA NAD KRONIKOU S DOPROVODNOU VÝSTAVOU - „Má vlast cestami proměn“ s možností každoročně jednou za rok nahlédnou do naší nejdéle soustavně vedené kroniky v kraji. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – bylo již tradiční, ale jiné. Živý zvuk varhan, slámový betlém, Ježíkovu poštu si vychutnávali občané jednotlivě.
Aktivity k vytváření lepší dostupnosti služeb a zajištění informovanosti
(zajišťování dopravy do zdravotnických zařízení, na úřady či nákupy, zásobování v obci - léky, potraviny, věci denní potřeby, inovace v oblasti předávání informací občanům)
V obci nám prostorách obecního úřadu funguje pošta Partner, která se skvěle zapojila do distribuce ochranných pomůcek. Místnímu obchodu Lapek vzrostla návštěvnost, tedy lze předpokládat, že uvažované ukončení provozu není již aktuální. K informování občanů byl vytvořen větší prostor na webových stránkách obce, kde kromě informací o zákonných opatřeních, opatřeních a informací z Kraje Vysočina, změnách, možnosti vyzvedávání ochranných pomůcek, dezinfekce, změny dopravy, omezení provozu škol a školek, nabídka pomoci s nákupem a odvozem k lékaři, dovoz obědů atd. Zprávy byly zájemcům zasílány také formou SMS zpráv nebo zpráv do aplikace v mobilním telefonu.
Spolupráce s podnikatelským sektorem
(zapojení podnikatelů do činnosti obce, podpora pro podnikatele ze strany obce)
V obci nám trvale funguje skvělá spolupráce s místním zemědělcem Petrem Kubátem, na kterého se můžeme kdykoliv obrátit, když je třeba něco dovézt, zařídit i podpořit sponzorským darem. Jeho pomoc při rozvážení dezinfekce byla neocenitelná. Od místní společnosti Nika se nám podařilo pronajmout pozemky, kde budeme mít Obecní záhumenky. Budeme pěstovat obecní brambory, dýně a vytvářet zázemí pro obecní včelstvo. Nedílnou součásti záměru je samozřejmě účast všech generací a to jak na práci, tak sklízení výsledků práce. Uvedené se opět neobejde bez zkušenosti pana Kubáta, místních starousedlíků a včelařů. Už se těšíme na sběr prvních brambor, dlabání našich dýní a cukrářky na první med.
Projekty, které se podařilo realizovat i za ztížených podmínek
(např. infrastrukturní, oblast ŽP aj.)
Během celého roku 2020 probíhaly přípravné práce na největší investiční akci v historii obce v předpokládané investici cca 70 mil. Kč a to výstavba splaškové kanalizace a ČOV (projektová dokumentace, výběrové řízení, získání úvěru a dotace). Pokračující kůrovcovou kalamitu bylo nutné řešit bez ohledu na další události a tak se kácel porost, vysazovaly nové stromky a zřizovaly oplocenky. Díky omezení spol. akcí zůstal čas na nové plány a dotační projekty, o kterých bychom možná ani neuvažovali a to: Oprava bytového domu, Modernizace web stránek obce, Realizace lesního hřiště Vranov, Workout hřiště, lezecké hřiště ve školce, Osvětlení obce, Vybudování dalšího sběrného místa, Obnova božích muk a hřbitovní zdi, Vrty pro zdroje pitné vody, Vybudování naučné stezky (fauna flora),Pořízení nového dopravního automobilu (DA),Vybavení technikou knihovnu, Oprava Obecního úřadu–střecha,okna,dveře, Dotace Kraje Vysočina- CYKLO stojan, Program Zastávky veřejné linkové dopravy, Venkovské služby 2021.
Strasti a radosti
(co nejsložitějšího jste v této době museli řešit, co se povedlo atd.)
Prvotní starostí bylo zaktualizovat přehled o našich občanech, jejich možných problémech k zajištění základních potřeb a maximální informovanost. Dalším neméně náročným úkolem bylo udržet život v obci, včetně realizace probíhajících dotačních projektů např. odstraňování kůrovcové kalamity. Radost nám udělalo semknutí občanů, vzájemná pomoc a podpora. Osm nových občánků, 12 nových obyvatel a 3 zkoulaudované RD. Co tu po nás z tohoto období zůstane? • multifunkčníí místnost s knihovnou – zajímavá velkým stolem pro tvoření, vybavená dataprojektorem k přednáškovým ale i rodinným prezentačním akcím, kde nechybí i dětský koutek pro malé návštěvníky, • opravený bytový dům, • multifunkční traktor (radlice, vůz, mulčovač, sypač), • workout hřiště a dětské hřiště v naší školce, • venkovní pink ponk • a další realizující se projekty. Chloubou je náš „Obecní kalendář pro rok 2020“ s informační dvojstránkou o obci a Kuchařka z pošty z receptů smrčenských kuchařek.
Přidej hlas obci
Počet hlasů: 152

(Více informací: Ing. Petr Holý, 564 602 538, holy.p@kr-vysocina.cz a Mgr. Eva Leligdonová, 564 602 559, leligdonova.e@kr-vysocina.cz).