CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 11.02.2020 Predsedajúci: J. Běhounek
09:56:02Zahájení
09:56:021 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 07/2019
10:08:132 Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2019
10:09:33Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:15:07Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
10:15:45Houška Miroslav Ing.2Diskuse
10:15:54Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
10:16:32Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
10:18:37Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
10:19:23Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:21:29Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
10:22:12Pacal Pavel Mgr.2Diskuse
10:22:45Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
10:23:54Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:25:40Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:28:00Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:31:42Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:32:40Kaňkovský Vít MUDr.2Diskuse
10:33:11Jůzl Čeněk Ing.1Diskuse
10:33:54Franěk Pavel Mgr.3Diskuse
10:35:123 Informace o činnosti krajského úřadu
10:35:15Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:38:134 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
10:38:12Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:39:04Hodáč Pavel1Diskuse
10:40:355 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:41:26Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:42:356 Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2019
10:44:047 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení Výzvy k předkládání projektů č. 1 roku 2020
10:45:468 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na akci Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
10:45:56Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:46:39Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:47:509 Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
10:47:54Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:49:1910 Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů – ukončení stávajících smluv o finanční podpoře a uzavření nových
10:49:32Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:50:5111 Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2019 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
10:51:04Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:54:57Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:55:48Kukla Martin Ing.2Diskuse
10:56:04Hodáč Pavel1Diskuse
10:56:51Kukla Martin Ing.3Diskuse
10:59:14Kukla Martin Ing.4Diskuse
10:59:55Zahradníček Josef1Diskuse
11:00:3922 Návrh na změnu usnesení v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399“ – 2.část
11:00:38Zahradníček Josef1Diskuse
11:00:46Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:01:23Zahradníček Josef2Diskuse
11:02:01Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:03:2233 Dodatek č. 2 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem
11:03:21Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:04:3734 Integrační smlouva Kraje Vysočina s městem Třebíč v tarifu VDV
11:05:24Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:06:24Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:06:59Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
11:08:2436 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velké Meziříčí a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď v km 105,040 – 105,160
11:10:2637 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitolu Doprava
11:11:07Zahradníček Josef1Diskuse
11:11:28Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:13:31Čepička Ctibor Ing. Bc.1Diskuse
11:17:5739 Nové záměry IROP pro oblast silniční infrastruktury
11:18:50Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:22:28Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
11:23:08Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:24:31Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:25:31Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:26:2942 Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím splátek zápůjček poskytnutých na realizaci projektů od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
11:26:40Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:27:36Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:29:0343 Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ a návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
11:29:17Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:31:3544 Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 30. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
11:31:42Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:33:20Fischerová Jana Ing. CSc.2Diskuse
11:35:4547 Žádost Medou z.s. o zařazení sociální služby sociální rehabilitace do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
11:35:54Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:37:5548 Žádost o poskytnutí dotace na projekt „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“
11:37:54Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:38:49Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
11:42:0374 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
11:42:17Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:45:57Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
11:46:30Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:46:49Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
11:47:3053 Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
11:47:29Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
11:47:32Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
11:48:5654 Jmenování zástupce Kraje Vysočina do správní rady Stanice Pavlov o.p.s.
11:49:02Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:50:1555 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:50:16Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:51:5656 Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ z Operačního programu Životní prostředí - 31. výzva OPŽP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
11:52:21Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:53:4757 Zajištění financování projektů na úspory energií do 121. výzvy OPŽP – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
11:53:54Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:55:3358 Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020) a zajištění jeho předfinancování – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
11:55:33Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:57:0659 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
11:57:05Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:58:4760 Evropský region Dunaj–Vltava 2020
11:58:47Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:59:30Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:00:4261 Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
12:00:42Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:00:53Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:05:0871 Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2020
12:06:17Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:07:0172 Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
12:07:2673 Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
12:07:45Kobrlová Bohumila Mgr. et Mgr.1Diskuse
12:09:0375 Návrh Plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
12:09:11Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
12:10:0976 Rozprava členů zastupitelstva
12:10:31Hodáč Pavel1Diskuse
12:11:05Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:11:30Pavlík Josef Ing.1Diskuse
12:12:49Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse