Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 4/2009

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2009 konaného dne 16. 6. 2009 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava
Přítomni:
- 43 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 16. 6. 2009;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2009
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 43 členů zastupitelstva kraje.
Z jednání zastupitelstva kraje byli omluveni M. Popelka, P. Hájek.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení bodů do programu jednání:
68. Projektové záměry do výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 a oblast podpory 2.1
69. Změna ve zřizovací listině Vysočina Tourism, příspěvková organizace
70. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009
71. Odvolání a jmenování člena Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
72. Dohoda o financování rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2010
73. Informace o probíhajícím řízení před Nejvyšším správním soudem
Dále J. Běhounek zdůvodnil zastupitelům návrh na vyřazení bodu 56. Smlouva o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině (Zdrojové materiály: ZK-04-2009-56.doc, ZK-04-2009-56, př. 1, ZK-04-2009-56, př. 2, ZK-04-2009-56, př. 3, ZK-04-2009-56, př. 4, ZK-04-2009-56, př. 5) z programu jednání.
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2009
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2009 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 5. Uvolnění člena Zastupitelstva kraje Vysočina pro výkon funkce předsedy Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
 6. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 7. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 8. Návrh Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2009
 9. Stanovení termínů jednání na II. pololetí 2009
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
 11. 2. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
 12. Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2008
 13. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2010 až 2012
 14. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
 15. Darování pozemků v k. ú. a obci Okarec
 16. Darování pozemků v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod
 17. Darování pozemků v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
 18. Darování pozemku v k. ú. a obci Brzkov
 19. Převod pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
 20. Darování pozemku v k. ú. Bílek a obci Chotěboř
 21. Koupě nemovitostí v k.ú. a obci Herálec
 22. Vzájemné darování pozemků v katastrálním území a obci Přibyslav
 23. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Sedlice i Želivi, obec Sedlice
 24. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Častohostice
 25. Darování pozemku v k. ú. a obci Líšná
 26. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov - zrušení usnesení 0328/05/2009/ZK a nové rozhodnutí
 27. Výkup pozemku v k. ú. Kouty u Bojiště
 28. Změna usnesení 0078/02/2009/ZK - k.ú. Golčův Jeníkov
 29. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Ostrov nad Oslavou
 30. Nabytí pozemku do vlastnictví kraje - k.ú. a obec Jihlava
 31. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
 32. Nabytí pozemku pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
 33. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 34. Nabytí pozemků pro akci II/388 Bobrová - Zvole
 35. II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - zřízení předkupního práva k nabývaným pozemkům
 36. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení zastupitelstva kraje
 37. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov, změna usnesení 0225/04/2008/ZK
 38. Stavba I/19 Kámen obchvat - budoucí uspořádání silniční sítě po realizaci stavby
 39. Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a krajem Vysočina na převzetí vyřazovaného úseku silnice I/34 na území městyse Božejov
 40. Poskytnutí investiční dotace městu Velké Meziříčí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 42. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemky pro realizaci projektu kraje Vysočina Vědeckotechnologický park Jihlava 2
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zvýšení nákladů na zimní údržbu a škody po zimě v roce 2009
 44. Rozdělení projektu II/360 Třebíč - Velké Meziříčí, zbývající úseky
 45. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013, třetí etapa příprava projektů pro období 2010-2013
 46. Změna usnesení č. 0487/07/2008/ZK o rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2009 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
 47. Návrh na poskytnutí půjčky na předfinancování projektu ENERGY FUTURE
 48. Vědeckotechnologický park Jihlava a Vědeckotechnologický park Jihlava 2
 49. Návrh na odprodej pohledávky za příjemcem podpory z Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Společného regionálního operačního programu
 50. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 51. Návrh na udělení ceny Vesnice Vysočiny
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2009
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
 54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků
 55. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
 1. Financování stavebních úprav pro zavedení oboru Energetika ve Střední průmyslové škole Třebíč
 2. Změny ve školském rejstříku
 3. Movitý majetek ve vlastnictví kraje Vysočina
 4. Projekt Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina s návazností na Technologické centrum kraje Vysočina - spolufinancovaný OP LZZ
 5. 1. kolo vyhodnocení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina
 6. Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za kraj Vysočina
 7. Půjčka na přípravu projektu do Operačního programu životního prostředí Stanici Pavlov, o. p. s. na výkupy pozemků a nemovitostí a rekonstrukci stanice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostřední
 8. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 9. Příslib poskytnutí dotací na akce podpořené Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II
 10. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 11. Změna Statutu účelového fondu Vysočiny
 12. Projektové záměry do výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 a oblast podpory 2.1
 13. Změna ve zřizovací listině Vysočina Tourism, příspěvková organizace
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009
 15. Odvolání a jmenování člena Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
 16. Dohoda o financování rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2010
 17. Informace o probíhajícím řízení před Nejvyšším správním soudem
 18. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0238/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Jan Karas, JUDr. Drahoslav Oulehla.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0239/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Jana Karase a JUDr. Drahoslava Oulehlu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2009.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis ze  zasedání zastupitelstva č. 3/2009 byl schválen bez připomínek.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek v rámci zprávy o činnosti rady kraje referoval o nejdůležitějších událostech a setkáních, jako je pracovní cesta do Zakarpatské oblasti; prezentace kraje v Bruselu; ustanovení komise asociace hejtmanů pro IT a IZS; setkání s ministrem vnitra ohledně zavádění eGON a IT technologií; návrh na zařazení připomínek insolvenčního zákona na projednávání poslanecké sněmovny; a závěrem otevřel rozpravu.
D. Oulehla podal zastupitelům doplňující informace k navrhovaným změnám insolvenčního zákona.
I. Rohovský s odkazem na usnesení 0773/18/2009/RK požádal o zaslání písemné informace ke studii zadávací dokumentace.
J. Hulák v návaznosti na usnesení 0625/15/2009/RK se dotázal na průběh veřejné zakázky na služby Vydávání měsíčníku kraje Vysočina a současně na činnost redakční rady krajských novin.
J. Běhounek a L. Joukl k dotazu I. Rohovského informovali zastupitele o zadání přípravné studie využití objektu v bývalém areálu Kasáren Jana Žižky v Jihlavě.
Z. Kadlec reagoval na dotaz J. Huláka informacemi o průběhu zmiňované veřejné zakázky. Informace o činnosti redakční rady přislíbil J. Hulákovi zaslat písemně.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0240/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-02.doc

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, k předloženým písemným podkladům sdělil zastupitelům doplňující informace k činnosti krajského úřadu a průběhu hodnocení odborů krajského úřadu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0241/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: Ředitel krajského úřadu
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-03.doc, ZK-04-2009-03, př. 1, ZK-04-2009-03, př. 2, ZK-04-2009-03, př. 3

04. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2009 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0242/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech dle materiálu ZK-04-2009-04, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 154 800 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 154 800 Kč na poskytnutí dotací obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2009;
rozhoduje
poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 1 154 712 Kč na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2009 dle materiálu ZK-04-2009-04, př. 2;
zamítá
žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2009 dle materiálu ZK-04-2009-04, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-04.doc, ZK-04-2009-04, př. 1, ZK-04-2009-04, př. 2, ZK-04-2009-04, př. 3

05. Uvolnění člena Zastupitelstva kraje Vysočina pro výkon funkce předsedy Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelům návrh na uvolnění člena zastupitelstva kraje pro výkon funkce předsedy Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina.
J. Vymazal, J. Fischerová, V. Kodet a M. Vystrčil, vyjádřili své negativní postoje k předloženému návrhu.
J. Doležal a K. Tvrdý předložený návrh podpořili.
J. Doležal vznesl návrh ukončit rozpravu k bodu 5.
Zastupitelstvo ukončilo rozpravu hlasováním: pro 31 hlasem, proti 6, zdrželo se 6.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0243/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o uvolnění zastupitele kraje Jana Slámečky pro výkon funkce předsedy Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina s účinností od 1. 7. 2009.
odpovědnost: OSH
termín: 1. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 14, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-05.doc

06. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh odměn pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za uvedené období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0244/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2008 - 31. 5. 2009 dle materiálu ZK-04-2009-06, př. 1.
odpovědnost: OSH, OSŔKŽÚ (oddělení řízení lidských zdrojů)
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-06.doc

07. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0245/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2008 - 31. 5. 2009 dle materiálu ZK-04-2009-07, př. 1 a odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2008 - 31. 5. 2009 dle materiálu ZK-04-2009-07, př. 2.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (oddělení řízení lidských zdrojů)
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-07.doc

08. Návrh Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2009
J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2009.
I. Rohovský za výbor pro udělování medailí vyjádřil podporu předloženého návrhu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0246/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
udělení medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-04-2009-08, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-08.doc

09. Stanovení termínů jednání na II. pololetí 2009
J. Běhounek informoval zastupitele o navržených termínech jednání na II. pololetí 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0247/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
stanovení termínů jednání na II. pololetí 2009.
odpovědnost: OSH
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-09.doc

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0248/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu ZK-04-2009-10, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu (§ 3113 Základní školy) o částku 101 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené), položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 101 tis. Kč za účelem poskytnutí dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu ZK-04-2009-10, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 7.2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-10.doc, ZK-04-2009-10, př. 1

11. 2. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh vyhlásit 2. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0249/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • vyhlášení druhého ročníku celostátní soutěže s názvem Bezpečná nemocnice. Do této soutěže se mohou přihlásit lůžková zdravotnická zařízení, která mají sídlo na území ČR. Vítězný projekt bude oceněn Cenou hejtmana kraje Vysočina;
 • udělení putovní ceny hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice tomu lůžkovému zdravotnickému zařízení, jehož projekt se na základě vyhodnocení odborné komise umístí na prvním místě celostátní soutěže;
 • udělení replik ceny hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice prvním třem lůžkovým zdravotnickým zařízením, která se na umístí na 1. - 3. místě celostátní soutěže;
bere na vědomí
kritéria pro hodnocení projektů přihlášených lůžkových zdravotnických zařízení uvedená v materiálu ZK-04-2009-11, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-11.doc, ZK-04-2009-11, př. 1

12. Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2008
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k závěrečnému účtu kraje za rok 2008. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0250/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením kraje Vysočina za rok 2008 bez výhrad;
schvaluje
Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2008 dle materiálu ZK-04-2009-12, př. 1 a návrh na rozdělení disponibilního zůstatku ZBÚ, jak je uveden v kapitole 1. materiálu ZK-04-2009-12, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-12.doc, ZK-04-2009-12, př. 1

13. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2010 až 2012
V. Novotný podrobněji seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozpočtového výhledu kraje Vysočina na období 2010 až 2012.
M. Vystrčil vyjádřil nesouhlasné stanovisko k předpokládanému schodku kraje na konci roku 2012 a doporučil podrobnější analýzu předkládaného materiálu.
S. Cejpek podpořil názor M. Vystrčila a doporučil vzít rozpočtový výhled na vědomí.
Z. Dobrý krátce referoval o projednání materiálu finančním výborem.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0251/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2010 až 2012 dle materiálu ZK-04-2009-13, př. 1;
bere na vědomí
rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu kraje Vysočina na období 2010 až 2012 dle materiálu ZK-04-2009-13, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů na projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2009-13, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 8, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-13.doc, ZK-04-2009-13, př. 1, ZK-04-2009-13, př. 2, ZK-04-2009-13, př. 3

Předsedající přednesl návrh schválit body 14 - 20, 22 - 38 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

14. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
Usnesení 0252/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2009-14, př. 1 z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2009-14, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš;
schvaluje
dodatek č. 336 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2009-14, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-14.doc, ZK-04-2009-14, př. 1, ZK-04-2009-14, př. 2, ZK-04-2009-14, př. 3

15. Darování pozemků v k. ú. a obci Okarec
Usnesení 0253/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 367 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 360 m2 v k. ú. a obci Okarec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Okarec;
schvaluje
dodatek č. 338 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2009-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. červenec 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-15.doc, ZK-04-2009-15, př. 1

16. Darování pozemků v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0254/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. 751/50 o výměře 28 m2, par. č. 751/51 o výměře 332 m2, par. č. 751/52 o výměře 466 m2, par. č. 751/53 o výměře 38 m2, par. č. 751/54 o výměře 299 m2, par. č. 751/55 o výměře 96 m2 a par. č. 751/56 o výměře 30 m2, oddělené geometrickým plánem č. 454-20080024/2008 z pozemku par. č. 751/13 a pozemek par. č. 715/9 o výměře 90 m2, oddělený geometrickým plánem č. 454-20080024/2008 z pozemku par. č. 715/3 všechny ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 339 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2009-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. červenec 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-16.doc, ZK-04-2009-16, př. 1

17. Darování pozemků v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0255/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 542/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 454 m2, oddělený geometrickým plánem č. 310-463/2008 z pozemku par. č. 542/1 v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 340 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2009-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. červenec 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-17.doc, ZK-04-2009-17, př. 1

18. Darování pozemku v k. ú. a obci Brzkov
Usnesení 0256/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1386/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 308 m2 oddělený geometrickým plánem č. 254-265/2008 z pozemku par. č. 1386/1 v k. ú. a obci Brzkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Brzkov;
schvaluje
dodatek č. 341 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2009-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-18.doc, ZK-04-2009-18, př. 1

19. Převod pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
Usnesení 0257/04/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-19.doc

20. Darování pozemku v k. ú. Bílek a obci Chotěboř
Usnesení 0258/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 257/4 ostatní plocha, silnice o výměře 28 m2 v k. ú. Bílek a obci Chotěboř oddělený geometrickým plánem č. 193-6/2009 z pozemku par. č. 257/1 v k. ú. Bílek a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
schvaluje
dodatek č. 343 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2009-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-20.doc, ZK-04-2009-20, př. 1

22. Vzájemné darování pozemků v katastrálním území a obci Přibyslav
Usnesení 0259/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 1660/6 ostatní plocha o výměře 427 m2, par. č. 1660/7 ostatní plocha o výměře 566 m2, par. č. 1660/11 o ostatní plocha výměře 63 m2 a par. č. 1660/14 ostatní plocha o výměře 185 m2 oddělené dle GPL č. 1293-389/2008 z pozemku par. č. 1660/1 všechny v k. ú. a obci Přibyslav z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
 • nabýt darem pozemek par. č. 1660/15 ostatní plocha o výměře 17 m2 oddělený dle GPL č. 1293-389/2008 z pozemku par. č. 92, pozemek par. č. 1660/9 ostatní plocha o výměře 4 m2 oddělený dle GPL č. 1293-389/2008 z pozemku par. 1984 a pozemek par. č. 1660/12 ostatní plocha o výměře 11 m2 oddělený dle GPL č. 1293-389/2008 z pozemku par. 1660/5 všechny v k. ú. a obci Přibyslav z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 345 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2009-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-22.doc, ZK-04-2009-22, př. 1

23. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Sedlice i Želivi, obec Sedlice
Usnesení 0260/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • darovat pozemky par. č. 821/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 546 m2, par. č. 821/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 511 m2, par. č. 821/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 38 m2, par. č. 821/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 621 m2, par. č. 821/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 426 m2, par. č. 821/8 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 42 m2, par. č. 821/12 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 17 m2, par. č. 821/14 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 10 m2, par. č. 821/15 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 522 m2, par. č. 821/16 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 444 m2, oddělené GP č. 283-7/2008 z pozemků par. č. 788 -ost. plocha, silnice, par. č. 816 - ost. plocha, silnice a par. č. 799/1 - ost. plocha, silnice v k.ú. Sedlice u Želivi, obec Sedlice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Sedlice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 821/9 - ost. plocha, silnice o výměře 925 m2 v k.ú. Sedlice u Želivi, obec Sedlice z vlastnictví obce Sedlice do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 346 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2009-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-23.doc, ZK-04-2009-23, př. 1

24. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Častohostice
Usnesení 0261/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 967/3 o výměře 81 m2, par. č. 967/4 o výměře 6 m2, par. č. 967/5 o výměře 44 m2, par. č. 967/6 o výměře 5 m2, par. č. 967/7 o výměře 32 m2, par. č. 967/8 o výměře 39 m2, par. č. 967/10 o výměře 2 m2, všechny oddělené GP č. 119-4369/2008 z pozemku par. č. 967/2 a dále pozemky par. č. 967/11 o výměře 4 m2, par. č. 967/12 o výměře 161 m2, par. č. 967/13 o výměře 3 m2, par. č. 967/14 o výměře 1 m2, par. č. 967/15 o výměře 25 m2, par. č. 967/16 o výměře 257 m2, par. č. 967/17 o výměře 415 m2 a par. č. 967/18 o výměře 88 m2, oddělené dle GP č. 119-4369/2008 z pozemku par. č. 967/1 v k. ú. a obci Častohostice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Častohostice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 959/8 - ost. plocha, silnice o výměře 17 m2 oddělený z pozemku par. č. 959/1 a dále pozemky par. č. 969/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 37 m2 a par č. 969/4 - ost. plocha, silnice o výměře 65 m2, oba oddělené dle GP 119-4369/2008 z pozemku par. č. 969 v k. ú. a obci Častohostice z vlastnictví obce Častohositce do vlastnictví kraje Vysočina.
schvaluje
dodatek č. 347 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2009-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-24.doc, ZK-04-2009-24, př. 1

25. Darování pozemku v k. ú. a obci Líšná
Usnesení 0262/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 533/2 ostatní plocha, silnice o výměře 290 m2 v k. ú. a obci Líšná nově oddělený geometrickým plánem č. 102 - 23/2009 ze dne 14. 3. 2009 z pozemku par. č. 533 v k. ú. a obci Líšná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Líšná.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-25.doc

26. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov - zrušení usnesení 0328/05/2009/ZK a nové rozhodnutí
Usnesení 0263/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení 0328/05/2008/ZK;
 • převést darem:
 • pozemek par. č. 745/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 622 m2 - oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 745/2;
 • pozemek par. č. 745/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 598 m2 - oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 745/2;
 • pozemek par. č. 745/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 155 m2 - oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 745/2;
 • pozemek par. č. 772/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2 - oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 772/1;
 • pozemek par. č. 772/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 610 m2 - oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 772/1;
 • pozemek par. č. 772/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 240 m2 - oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 772/1;
 • díl c o výměře 25 m2 oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 772/1 a sloučeného do pozemku par. č. 38;
všechny v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Římov;
 • nabýt darem díl a o výměře 552 m2 oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 38 a sloučeného do pozemku par. č. 772/1 v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov z vlastnictví obce Římov do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 258 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2009-26, př. 1;
 • dodatek č. 259 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2009-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-26.doc, ZK-04-2009-26, př. 1, ZK-04-2009-26, př. 2

27. Výkup pozemku v k. ú. Kouty u Bojiště
Usnesení 0264/04/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. září 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-27.doc

28. Změna usnesení 0078/02/2009/ZK - k.ú. Golčův Jeníkov
Usnesení 0265/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0078/02/2009/ZK tak, že text usnesení 0078/02/2009/ZK se nahrazuje textem:
“Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2229/4 o výměře 3 662 m2 vzniklý dle GP 1040-1019/2008 z pozemku par. č. 2229/1, par. č. 346/164 o výměře 744 m2, par. č. 2185/1 o výměře 18 060 m2, par. č. 2663/60 o výměře 1 327 m2 vzniklý z pozemku par. č. 2663/27, par. č. 2347/5 o výměře 143 m2, par. č. 2557/2 o výměře 195 m2, id. 4/5 pozemku par. č. 1020/2 o výměře 103 m2, par. č. 1020/3 o výměře 85 m2, par. č. 1020/4 o výměře 109 m2, par. č. 1020/5 o výměře 912 m2, par. č. 1020/6 o výměře 18 m2 a par. č. 1323/4 o výměře 125 m2, vše v k. ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina za těchto podmínek:
 • obdarovaný přebírá případné ekologické závazky s předávanými nemovitostmi spojené a bere na sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování a tím, že nebude od dárce požadovat jejich úhradu;
 • převedené pozemky nebudou užívány komerčně, budou sloužit veřejně prospěšným účelům pro silnice II/345, II/130, III/3456, III/0387 a III/33834;
 • v případě, že obdarovaný převede darované pozemky ve lhůtě kratší 10 let od jejich nabytí do vlastnictví třetích osob, je povinen zaplatit prostřednictvím dárce (ŘSD ČR) do státního rozpočtu částku ve výši 100 % z ceny majetku zjištěné v době převodu;
schvaluje
dodatek č. 307 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2009-14, př. 1.”
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-28.doc

29. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Ostrov nad Oslavou
Usnesení 0266/04/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-29.doc

30. Nabytí pozemku do vlastnictví kraje - k.ú. a obec Jihlava
Usnesení 0267/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem díl b pozemku par. č. 2250/1 o výměře 8 m2 a díl c pozemku par. č. 5949 o výměře 25 m2, sloučených podle geometrického plánu č. 5200-7/2009 do nově vzniklého pozemku par. č. 2250/3 - ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 6 Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2009-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-30.doc, ZK-04-2009-30, př. 1

31. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0268/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2009-31, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-31.doc, ZK-04-2009-31, př. 1

32. Nabytí pozemku pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
Usnesení 0269/04/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-32.doc

33. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Usnesení 0270/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky způsobem a v rozsahu dle materiálu ZK-04-2009-33, př. 1 od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv do vlastnictví kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-33.doc

34. Nabytí pozemků pro akci II/388 Bobrová - Zvole
Usnesení 0271/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt koupí pozemky pro akci II/388 Bobrová - Zvole v rozsahu dle materiálu ZK-04-2009-34, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/ m2;
 • nabýt bezúplatně pozemky pro akci II/388 Bobrová - Zvole v rozsahu dle materiálu ZK-04-2009-34, př. 2 z vlastnictví obce Zvole, městyse Bobrová a České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-34.doc, ZK-04-2009-34, př. 1, ZK-04-2009-34, př. 2

35. II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - zřízení předkupního práva k nabývaným pozemkům
Usnesení 0272/04/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-35.doc

36. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení zastupitelstva kraje
Usnesení 0273/04/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-36.doc

37. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov, změna usnesení 0225/04/2008/ZK
Usnesení 0274/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0225/04/2008/ZK tak, že v materiálu ZK-04-2008-21, př. 1, se část týkající se k. ú. Pocoucov pod pořadovými čísly 1 až 17 ruší a nahrazuje se textem dle materiálu
ZK-04-2009-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-37.doc

38. Stavba I/19 Kámen obchvat - budoucí uspořádání silniční sítě po realizaci stavby
Usnesení 0275/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souvislosti s přípravou stavby I/19 Kámen obchvat ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR:
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a krajem Vysočina, podle které Ředitelství silnic a dálnic ČR převede a kraj Vysočina převezme do svého vlastnictví po dokončení stavby I/19 Kámen obchvat úsek stávající silnice I/19 od křižovatky se silnicí III/01922 po křižovatku se silnicí III/01923;
 • nepřevzít stávající silnici I/19 a nově plánovanou komunikaci v úseku od stávající křižovatky silnic I/19 a III/01922 po novou křižovatku silnic I/19 a II/128.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-38.doc

21. Koupě nemovitostí v k.ú. a obci Herálec
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0276/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek st. par. č. 258/13 - zast. plocha a nádvoří o výměře 368 m2 oddělený GP 399-2009020/2009 z pozemku st. par. č. 258/10, pozemky dle citovaného GP nově označené jako par. č. 927/173 - travní plocha o výměře 796 m2 a par. č. 927/174 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 583 m2, pozemek st. par. č. 259/4 - zast. plocha a nádvoří o výměře 312 m2, dále budovu bez č.p./č.e. - zem. stavba stojící na pozemku dle GP st. par. č. 258/13 a budovu bez č.p./č.e. - administrativní stavba stojící na pozemku st. par. č. 259/4, vše v k. ú. a obci Herálec z vlastnictví Zemědělského obchodního družstva v Herálci, Herálec 134, IČ: 00122335 do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 2 121 770,- Kč;
schvaluje
dodatek č. 344 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2009-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-21.doc, ZK-04-2009-21, př. 1

39. Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a krajem Vysočina na převzetí vyřazovaného úseku silnice I/34 na území městyse Božejov
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a krajem Vysočina na převzetí vyřazovaného úseku silnice I/34 na území městyse Božejov.
L. Brož, ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, oznámil, že by mu mohla se zřetelem k výsledku projednávání věci vzniknout osobní výhoda. Z tohoto důvodu nebude o tomto bodu hlasovat.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0277/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a krajem Vysočina na převzetí vyřazovaného úseku silnice I/34 dle materiálu ZK-04-2009-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-39.doc

40. Poskytnutí investiční dotace městu Velké Meziříčí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
L. Joukl upřesnil zastupitelstvu kraje úpravu navrhovaného rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0278/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci městu Velké Meziříčí ve výši 1,5 mil. Kč na stavební úpravy budovy Poštovní ulice 1663/3 ve Velkém Meziříčí dle materiálu ZK-04-2009-40, př. 1upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. o částku 1,5 mi. Kč při současném snížení přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1,5 mil. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-40.doc, ZK-04-2009-40, př. 1

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek.
M. Houška se dotázal na financování přístavby rehabilitačního pavilonu Dětského centra Jihlava a výjezdového stanoviště ZZS v Jemnici a jakým způsobem budou financována výjezdová stanoviště v Počátkách a Kamenici nad Lipou.
K dotazu M. Houšky sdělili doplňující detaily J. Běhounek a L. Joukl.
M. Vystrčil požádal o zaslání podrobnějších informací k navýšení provozních nákladů souvisejících s nově budovanými výjezdovými stanovišti.
L. Joukl se krátce vyjádřil k zajištění finančního krytí staveb připravovaných k zahájení v letošním roce a akceptoval požadavek M. Vystrčila na zaslání požadovaných informací.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0279/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření k zajištění finančního krytí zahájení realizace staveb Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu, ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Přibyslav, ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Velká Bíteš, ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Jemnice a Dětský domov Jemnice - rekonstrukce chodníků, schodiště a hřiště v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení položek:
 • Investice ze zdravotnictví (příloha M4) o částku 31 mil. Kč;
 • Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství (příloha M1) o částku 2,5 mil. Kč;
při současném snížení položek:
 • Investice v sociálních věcech (příloha M4) o částku 16,5 mil. Kč;
 • Investice ve školství (příloha M5) o částku 5 mil. Kč;
 • Investice v kultuře (příloha M6) o částku 4 mil. Kč;
 • Činnost regionální správy (§ 6172) o částku 8 mil. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový,odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-41.doc

42. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemky pro realizaci projektu kraje Vysočina Vědeckotechnologický park Jihlava 2
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předložené smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemky pro realizaci shora uvedeného projektu kraje.
J. Karas vyjádřil nesouhlasné stanovisko k výkupu pozemků.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0280/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi statutárním městem Jihlava jako budoucím prodávajícím a krajem Vysočina jako budoucím kupujícím na pozemky par. č. 399/10 - orná půda o výměře 20 405 m2 a par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory za dohodnutou kupní cenu ve výši 18 176 400 Kč dle materiálu ZK-04-2009-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-42.doc, ZK-04-2009-42, př. 1

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zvýšení nákladů na zimní údržbu a škody po zimě v roce 2009
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0281/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČ 00090450 dotaci ve výši 82 029 tis. Kč s určením na pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu a škod včetně řešení rozpadu krytu vozovek po zimě v roce 2009;
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši 82 029 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009 do kapitoly Doprava, na § 2212 - Silnice a položku 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v souvislosti s posílením příspěvku na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, k pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu a škod včetně řešení rozpadu krytu vozovek po zimě v roce 2009 dle materiálu ZK-04-2009-43;
 • zvýšení Příspěvku na provoz na rok 2009 u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o 82 029 tis. Kč na pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu a škod včetně řešení rozpadu krytu vozovek po zimě v roce 2009.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ředitel KSÚS Vysočiny
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-43.doc

44. Rozdělení projektu II/360 Třebíč - Velké Meziříčí, zbývající úseky
L. Joukl seznámil zastupitele s navrhovanou úpravou usnesení 0124/02/2007/ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0282/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
mění
usnesení 0124/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007 tak, že materiál ZK-02-2007-38, př. 3 bude zúžen o projekt II/360 Třebíč - Velké Meziříčí, zbývající úseky a zároveň rozšířen o projekty II/360 Oslavice - Oslavička a II/360 Pocoucov dle přílohy ZK-04-2009-44, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-44.doc, ZK-04-2009-44, př. 1

45. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013, třetí etapa příprava projektů pro období
2010-2013
L. Joukl informoval zastupitelstvo kraje o úpravě přílohy 1 daného materiálu a doporučil převod finančních prostředků schválit.
M. Vystrčil požádal o zaslání přehledu čerpání finačních prostředků na realizaci krajských projektů.
L. Joukl přislíbil M. Vystrčilovi zaslání podrobných písemných informací k tomuto materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0283/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přípravu projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2009 - 2013 dle materiálů ZK-04-2009-45, př. 1upr1, ZK-04-2009-45, př. 2 a ZK-04-2009-45, př. 3;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci jednotlivých projektů dle materiálu ZK-04-2009-45, př. 1upr1 na zvláštní účty jednotlivých projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu;
se zavazuje,
že v případě nedostatku zdrojů ve Fondu strategických rezerv bude předfinancování projektů dle materiálu ZK-04-2009-45, př. 1upr1 zajištěno prostřednictvím úvěru.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-45.doc, ZK-04-2009-45, př. 1, ZK-04-2009-45, př. 2

46. Změna usnesení č. 0487/07/2008/ZK o rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2009 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovanou změnou usnesení 0487/07/2008/ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0284/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
mění
usnesení č. 0487/07/2008/ZK, které zní: Zastupitelstvo kraje stanoví rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2009:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 256 200 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,8 mil. počtu ujetých km. Žákovské jízdné ve výši 23 230 tis. Kč;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 284 699 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 4,6 mil. počtu ujetých km. Žákovské jízdné ve výši 7 000 tis. Kč;
tak, že text se ruší a nahrazuje novým, který zní: Zastupitelstvo kraje stanoví rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2009:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 256 922 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,8 mil. počtu ujetých km. Žákovské jízdné ve výši 23 230 tis. Kč;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 262 175 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 4,6 mil. počtu ujetých vlkm. Žákovské jízdné ve výši 7 000 tis. Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve snížení § 2242 Provoz veřejné železniční dopravy o částku 722 tis. Kč a ve zvýšení § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy o částku 722 tis. Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-46.doc

72. Dohoda o financování rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2010
L. Joukl podal zastupitelům doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0285/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu s ČD, a.s. o výši dotační jednice na jeden vlakokilometr při zajišťování závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ČD, a.s. v roce 2010, dle materiálu ZK-04-2009-72, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-72

47. Návrh na poskytnutí půjčky na předfinancování projektu ENERGY FUTURE
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh smlouvy o půjčce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0286/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o půjčce dle materiálu ZK-04-2009-47, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 3.300.000,- Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Regionální rozvoj, § 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje za účelem poskytnutí půjčky v částce 3.300.000,- Kč s určením pro Energetickou agenturu Vysočiny, na předfinancování projektu ENERGY FUTURE - Přechod k trvale udržitelnému využívání energií v rakousko-českém příhraničí .
odpovědnost: OM, ORR
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-47.doc, ZK-04-2009-47, př. 1

48. Vědeckotechnologický park Jihlava a Vědeckotechnologický park Jihlava 2
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu na ukončení přípravy daného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0287/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
ukládá
radě kraje zajistit jednání o vypořádání majetkových vztahů se Statutárním městem Jihlava k budově bývalé urologie staré nemocnice s ohledem na to, že nebude zahájena výstavba Vědeckotechnologického parku Jihlava v objektu bez č .p./č. e. v Jihlavě, na pozemku p.č. 3010;
bere na vědomí
postup prací při přípravě projektu Vědeckotechnologický park Jihlava 2.
odpovědnost: ORR, OM
termín: 30. 9.2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-48.doc, ZK-04-2009-48, př. 1

49. Návrh na odprodej pohledávky za příjemce podpory z Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Společného regionálního operačního programu
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0288/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
pokračovat v jednáních o postoupení pohledávky ve výši 4 720 000,- Kč za společností M254 s. r. o. - v likvidaci, IČ:25558854, se sídlem Březník 254, 675 74 Březník, a to za minimálně 2 360 000,- Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-49.doc

50. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0289/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1.1/1/0023 o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0023 dle materiálu ZK-04-2009-50, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 17. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-50.doc, ZK-04-2009-50, př. 1, ZK-04-2009-50, př. 2

51. Návrh na udělení ceny Vesnice Vysočiny
M. Hyský seznámil zastupitele s výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0290/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05 ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Hluboké, okr. Třebíč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 20. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-51.doc, ZK-04-2009-51, př. 1

Předsedající přednesl návrh schválit body 52, 57, 58, 59 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2009
Usnesení 0291/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 900 100 Kč na 2. - 4. čtvrtletí 2009 a přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Jihlava ve výši 1 293 100 Kč na rok 2009 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-52.doc

57. Financování stavebních úprav pro zavedení oboru Energetika ve Střední průmyslové škole Třebíč
Usnesení 0292/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o nákladech na stavební úpravy související se zavedením oboru Energetika na Střední průmyslové škole Třebíč dle materiálu ZK-04-2009-57;
souhlasí
s použitím části prostředků kraje určených na zavedení oboru Energetika na úhradu nákladů na stavební úpravy pavilonu Energetiky ve Střední průmyslové škole Třebíč v plné výši a na úhradu nákladů na s tím související stavební projekt v plné výši;
mění
část usnesení zastupitelstva kraje č. 0055/01/2009/ZK takto:
část usnesení:
schvaluje poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině maximálně ve výši 10 mil. Kč, avšak pouze do výše 50% skutečných nákladů první etapy projektu a za podmínky, že se ČEZ, a. s. rovněž zapojí do realizace a financování první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
nově zní:
schvaluje poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině maximálně ve výši 10 mil. Kč, avšak pouze do výše 50% skutečných nákladů první etapy projektu a za podmínky, že se ČEZ, a. s. rovněž zapojí do realizace a financování první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině; do skutečných nákladů první etapy projektu nebude zahrnuto navýšení nákladů na stavební úpravy v pavilonu Energetika ve Střední průmyslové škole Třebíč a navýšení nákladů na příslušný stavební projekt nad částku rozpočtovanou v projektové dokumentaci, pokud nebude s ČEZ, a. s. dohodnuto jinak.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-57.doc, ZK-04-2009-57, př. 1

58. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0293/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu ZK-04-2009-58, př. 1 kódy 3A, 3B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 6. 2009 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-58.doc, ZK-04-2009-58, př. 1

59. Movitý majetek ve vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0294/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout městu Telč, IČ 00286745 věcný dar movitého majetku vyňatého ze svěřeného majetku Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-04-2009-59, př. 3upr1;
schvaluje
dodatek č. 13 ke zřizovací listině Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2009-59, př. 4upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
termín: do 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-59.doc, ZK-04-2009-59, př. 1, ZK-04-2009-59, př. 2, ZK-04-2009-59, př. 3, ZK-04-2009-59, př. 4

M. Kružíková přednesla návrh schválit body 53 a 54 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
Usnesení 0295/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy, které zřizuje kraj v celkové výši 16 tis. Kč dle materiálu ZK-04-2009-53, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy, které zřizují obce v celkové výši 3 933 tis. Kč dle materiálu ZK-04-2009-53, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-53.doc, ZK-04-2009-53, př. 1, ZK-04-2009-53, př. 2

54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků
Usnesení 0296/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci 2. etapy rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 7 000 tis. Kč dle materiálu ZK-04-2009-54, př. 1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 15 012 tis. Kč dle materiálu ZK-04-2009-54, př. 2 a soukromým školám a školským zařízením v celkové výši 615 tis. Kč dle materiálu ZK-04-2009-54, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-54.doc, ZK-04-2009-54, př. 1, ZK-04-2009-54, př. 2, ZK-04-2009-54, př. 3

55. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
M. Kružíková sdělila zastupitelstvu kraje podrobnosti k předloženému záměru.
K materiálu se vyjářili J. Vondráček, J. Vymazal, J. Doležal.
K. Pačiska ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, oznámil, že by mu mohla se zřetelem k výsledku projednávání věci vzniknout osobní výhoda. Z tohoto důvodu se zdrží hlasování.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0297/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • záměr převést po dohodě s příslušnými městy nejpozději ke dni 30. 6. 2010 vzdělávací činnost základních uměleckých škol zřizovaných krajem dle materiálu ZK-04-2009-55, př. 1 z kraje na města za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina č. 08/2009 na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích;
 • záměr převést po dohodě s příslušnými městy nejpozději ke dni 30. 6. 2010 školskou službu domů dětí a mládeže zřizovaných krajem dle materiálu ZK-04-2009-55, př. 1 z kraje na města za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina č. 08/2009 na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích;
bere na vědomí
orientační harmonogram postupu dle materiálu ZK-04-2009-55, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-55.doc, ZK-04-2009-55, př. 1, ZK-04-2009-55, př. 2, ZK-04-2009-55, př. 3, ZK-04-2009-55, př. 4

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009
M. Kružíková seznámila zastupitele s navrhovaným rozpočtovým opatřením na kapitole Školství, mládeže a sportu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0298/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových neinvestičních prostředků v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009 právnickým osobám vykonávajícím   činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-04-2009-70, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-70, ZK-04-2009-70, př. 1

60. Projekt Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina s návazností na Technologické centrum kraje Vysočina - spolufinancovaný OP LZZ
Z. Ryšavý seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem projektu Vzdělávání v eGovermentu kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0299/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • realizaci projektu Vzdělávání v eGovermentu kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2009-60, př. 1;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 2.894.000,- Kč na zvláštní účet kraje Vzdělávání v eGovermentu kraje Vysočina s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: OI, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-60.doc, ZK-04-2009-60, př. 1

61. 1. kolo vyhodnocení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina
Z. Ryšavý požádal zastupitelstvo kraje o opravu předloženého návrhu usnesení. Zastupitelstvo kraje požadavek akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0300/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v úhrnné výši 5 484 252,- Kč na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina s adresným určením dle materiálu ZK-04-2009-61, př. 3;
schvaluje
v rámci kapitoly Informatika a § 3636 Územní rozvoj rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00166) v úhrnné výši 3 789,60 tis. Kč a položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00166) v úhrnné výši 1 694,7 tis. Kč dle rozpisu dle materiálu ZK-04-2009-61, př. 3 s určením na realizaci Standardu ICT vybavení při současném snížení položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00166) o částku 5 484,3 Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací dle materiálu ZK-04-2009-61, př. 3
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-61.doc, ZK-04-2009-61, př. 1, ZK-04-2009-61, př. 2, ZK-04-2009-61, př. 3

62. Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za kraj Vysočina
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na změnu v obsazení orgánů agentury EPMA za kraj Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0301/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odvolaní Zdeňky Markové z Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob  Agentura pro evropské projekty & management;
 • jmenování Zdeňka Ryšavého do Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management  za kraj Vysočina, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob  Agentura pro evropské projekty & management;
 • návrh Valnému shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management:
   • odvolat člena Předsednictva zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management  Zdeňku Markovou;
   • zvolit za člena Předsednictva zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management  za kraj Vysočina Zdeňka Ryšavého;
   • odvolat z kontrolní komise zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management  Josefa Vašíčka a Jaroslava Huňáčka;
   • zvolit za člena kontrolní komise zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management  za kraj Vysočina Drahoslava Oulehlu.;
odpovědnost: OI
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 3, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-62.doc, ZK-04-2009-62, př. 1

63. Půjčka na přípravu projektu do Operačního programu životního prostředí Stanici Pavlov, o. p. s. na výkupy pozemků a nemovitostí a rekonstrukci stanice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostřední
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0302/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o půjčce obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s. ve výši 300 000,- Kč dle materiálu ZK-04-2009-63, př. 3;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Životní prostředí, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť za účelem poskytnutí půjčky ve výši 300 000,- Kč s určením pro obecně prospěšnou společnost Stanice Pavlov, o.p.s. na přípravu projektu do Operačního programu životní prostředí;
vyjadřuje
podporu panu Jaroslavu Doležalovi, členovi Zastupitelstva kraje Vysočina, ve výkonu funkce člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o.p.s.
odpovědnost: OŽP
termín: do 31. 12.2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-63.doc, ZK-04-2009-63, př. 1, ZK-04-2009-63, př. 2, ZK-04-2009-63, př. 3

73. Informace o probíhajícím řízení před Nejvyšším správním soudem
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informace o probíhajícím řízení o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0303/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • Informaci o probíhajícím řízení před Nejvyšším správním soudem o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy;
 • Návrh dalšího postupu odpůrce spočívající ve snaze dosáhnout zamítnutí návrhu na zrušení části opatření obecné povahy.
odpovědnost: OSŘKŽÚ
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-73, ZK-04-2009-73, př. 1, ZK-04-2009-73, př. 2

64. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
J. Matějek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout žadatelům finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0304/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 podle materiálu ZK-04-2009-64, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2F009-64.doc, ZK-04-2009-64, př. 1

65. Příslib poskytnutí dotací na akce podpořené Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II
J. Matějek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0305/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
příslib poskytnutí dotací na akce podpořené Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II a zařazených do kategorie 1, případně do kategorie 2 ve výši min. 15 % nákladů staveb dle materiálu ZK-04-2009-65, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-65.doc, ZK-04-2009-65, př. 1, ZK-04-2009-65, př. 2

66. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0306/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2009-66, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-66.doc, ZK-04-2009-66, př. 1, ZK-04-2009-66, př. 2

68. Projektové záměry do výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 a oblast podpory 2.1
T. Škaryd podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0307/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • převod finančních prostředků v celkové hodnotě max. 26 500 tis. Kč z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci projektů: projekt „Mediální kampaň turistického regionu Vysočina“ ve výši max. 10 000 tis. Kč, projekt „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ ve výši max. 6 900 tis. Kč, projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ ve výši max. 9 600 tis. Kč na zvláštní účty jednotlivých projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2009 2012 postupně dle aktuální potřeby každého projektu;
 • převod finančních prostředků ve výši 12 800 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky v částce 12 800 tis. Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na financování projektů s názvem: projekt „Vybudování sítě hipotras“ v částce 2 800 tis. Kč a projekt „Marketing turistické nabídky“ v částce 10 000 tis. Kč;
bere na vědomí
znění obsahu projektů „Vybudování sítě hipotras“ a „Marketing turistické nabídky“ předkládaných Vysočina Tourism, příspěvková organizace v Regionálním operačním programu NUTS 2 Jihovýchod, oblastí podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a 2.2. Rozvoj služeb v cestovním ruchu, dle materiálů ZK-04-2009-68, př. 3 a ZK-04-2009-68, př. 4;
rozhoduje
 • uzavřít Smlouvu o půjčce na předfinancování projektu „Vybudování sítě hipotras“ dle materiálu ZK-04-2009-68, př. 7;
 • uzavřít Smlouvu o půjčce na předfinancování projektu „Marketing turistické nabídky“ dle materiálu ZK-04-2009-68, př. 8.
odpovědnost: ORR, OKPP, OE
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-68, ZK-04-2009-68, př. 1, ZK-04-2009-68, př. 2, ZK-04-2009-68, př. 3, ZK-04-2009-68, př. 4, ZK-04-2009-68, př. 5, ZK-04-2009-68, př. 6, ZK-04-2009-68, př. 7, ZK-04-2009-68, př. 8

69. Změna ve zřizovací listině Vysočina Tourism, příspěvková organizace
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek č. 1 zřizovací listiny Vysočina Tourism. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0308/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Vysočina Tourism, příspěvková organizace, IČ: 28263693, se sídlem Žižkova 16, 586 01 Jihlava, dle materiálu ZK-04-2009-69, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-69, ZK-04-2009-69, př. 1

67. Změna Statutu účelového fondu Vysočiny
D. Oulehla seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem změny Statutu účelového fondu Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0309/04/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odpovědnost: LV ZKV
termín: 1. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-67.doc, ZK-04-2009-67, př. 1, ZK-04-2009-67, př. 2

71. Odvolání a jmenování člena Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh na odvolání člena Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0310/04/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
OSH
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-71

74. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2009 s tím, že příští zasedání se bude konat dne 15. 9. 2009.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jan Karas        ……...……………………………………

JUDr. Drahoslav Oulehla        …..………………………………….……

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2009.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2009 dne 16. 6. 2009.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová, dne 23. 6. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz