Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 1/2009

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2009 konaného dne 27. 1. 2009 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 45 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 27. 1. 2009;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2008
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 45 členů zastupitelstva kraje.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh na zařazení bodů:
58. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě k. ú. a obec Luka nad Jihlavou
59. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě k. ú. a obec Velká Losenice
60. Změna usnesení 0317/05/2007/ZK ve znění usnesení 0094/02/2008/ZK prodej bývalého domova mládeže U Agrostroje v k. ú. a obci Pelhřimov
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2008
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 2. pololetí r. 2008
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Dotace Českému svazu biatlonu na pořádání Evropského poháru v biatlonu 2009
 5. Poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 6. Vzdělávání praktických lékařů
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vzdělávání praktických lékařů - žádost o přidělení finančních prostředků na dokončení specializačního vzdělávání v oboru praktické lékařství pro dospělé
 8. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2009
 9. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - listopad 2008
 10. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2009
 11. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2008
 12. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2009
 13. Projekt - Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech
 14. Prodej pozemku v k. ú. Řeženčice a obci Nový Rychnov
 15. Darování pozemků v k. ú. a obci Záborná
 16. Darování pozemků v k. ú. Sokolí a obci Třebíč
 17. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Heřmanice
 18. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Kožichovice
 19. Darování pozemků v k. ú. a obci Květinov
 20. Darování pozemků v k. ú. Petrkov a obci Lípa
 21. Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 22. Darování pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
 23. Prodej pozemku v k. ú.
 24. a obci Šebkovice
 25. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy
 26. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 27. Nabytí pozemku pro akci II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011
 28. Prodej nemovitého a movitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 29. Darování pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy, obec Kamenice
 30. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže
 31. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Veselí
 32. Vyřazení silnic III/1316, III/4063 a III/4064 ze silniční sítě a jejich převod do vlastnictví Statutárního města Jihlava
 33. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Heřmaneč u Počátek a v k. ú Počátky, obec Počátky
 34. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Náměšť nad Oslavou
 35. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Lukavec
 36. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/406 Salavice - úprava křižovatky
 37. Nabytí pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
 38. Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová
 39. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
 40. Nabytí pozemků pro akce II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek - změna usnesení zastupitelstva kraje
 41. Změna usnesení 0186/03/2006/ZK
 42. Návrh změny financování projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice
 43. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013 - změna usnesení
 44. Projekt - FOREST TREE
 45. Dotace na provoz hospicové péče v kraji Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 46. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009
 47. Projekt ICHNOS Plus - návrh na účast Vysočiny v projektu
 48. Návrh na schválení Dodatku č. 2 Zásad č. 13/07
 49. Hodnotící výbor pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT
 51. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině
 52. Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2009
 53. Fond Vysočiny - grantový program Sportoviště 2009
 54. Fond Vysočiny - grantový program Sport pro všechny 2009
 55. Fond Vysočiny - grantový program Diagnóza památek 2009
 56. Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009
 57. Plán činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009
 58. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Moudrov a obci Obrataň
 59. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě k. ú. a obec Luka nad Jihlavou
 60. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě k. ú. a obec Velká Losenice
 61. Změna usnesení 0317/05/2007/ZK ve znění usnesení 0094/02/2008/ZK prodej bývalého domova mládeže U Agrostroje v k. ú. a obci Pelhřimov
 62. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0001/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Miroslav Báňa, Ing. Jana Fischerová.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0002/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Mgr. Miroslava Báňu a Ing. Janu Fischerovou, CSc. ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2009.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen bez námitek.

02. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 2. pololetí r. 2008
J. Běhounek v rámci svého úvodního slova informoval o hlavních bodech zasedání Rady Asociace krajů ČR, které se konalo ve dnech 15. 1. a 16. 1. 2009 v Brně a v krátkosti se zmínil o některých nejdůležitějších událostech a akcích, jako skládka odpadů v Pozďátkách, jednání se zástupci Českých drah o osobní drážní dopravě, vyhodnocení celostátní soutěže “Bezpečná nemocnice”, usnesení ČEZ k podpoře Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany, forma kompenzace regulačních poplatků. Závěrem otevřel rozpravu.
V. Kodet vyjádřil nespokojenost, že o formě kompenzace regulačních poplatků rozhodla pouze rada kraje.
V. Novotný odpověděl, že rada může rozhodovat o darech do 100 000 Kč, což je případ právě poplatků.
V souvislosti se zrušením poplatků vyslovili výhrady P. Hájek, M. Popelka, J. Nekula, S. Šíp.
Rovněž M. Vystrčil vyslovil negativní postoj ke schválené kompenzaci regulačních poplatků a dodal, že nemocnice přijdou o peníze z poplatků a kvůli vrácení poplatků dojde také k dalšímu nárůstu administrativy.
Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvil J. Běhounek a řízení jednání převzal náměstek hejtmana V. Novotný.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje hlasovalo o návrhu usnesení.
Usnesení 0003/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2008 a
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2009-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje
termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 2, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-02.doc, ZK-01-2009-02, př. 1

03. Informace o činnosti krajského úřadu
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelům informace týkající se počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a organizační struktury úřadu a informace týkající se činnosti krajského úřadu.
M. Vystrčil požádal o upřesnění ohledně nemovitosti, která byla krajskému úřadu nabídnuta pro možné budoucí umístění krajských úředníků.
Z. Kadlec uvedl, že uvedená nemovitost byla zvažována pro dočasné umístění nově zřizovaného odboru zdravotnictví. Krajský úřad obdržel několik nabídek vhodných nemovitostí a v současné době se rozhoduje o nejvhodnější nabídce. Jedná se o dočasné řešení, než bude vybudované konečné sídlo krajského úřadu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0004/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: Ředitel krajského úřadu
termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-03.doc, ZK-01-2009-03, př. 1, ZK-01-2009-03, př. 2, ZK-01-2009-03, př. 3

04. Dotace Českému svazu biatlonu na pořádání Evropského poháru v biatlonu 2009
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem poskytnout dotaci Českému svazu biatlonu na krytí nákladů spojených s pořádáním Evropského poháru v biatlonu 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0005/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje ve výši 150 000 Kč Českému svazu biatlonu, U Pergamenky 3, Praha 7, IČ: 00539180 na krytí nákladů spojených s pořádáním Evropského poháru v biatlonu 2009.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-04.doc, ZK-01-2009-04, př. 1

05. Poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
V. Novotný informoval zastupitele o navrhovaném způsobu odměňování neuvolněných členů zastupitelstva a navrhl úpravu usnesení ve smyslu upravené přílohy č. 1. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0006/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje,
 • že v případě souběhu funkcí pobírá neuvolněný člen zastupitelstva pouze měsíční odměnu za výkon funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, a to ve výši nejvyšší sazby odměny dle přílohy 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění dle materiálu ZK-01-2009-05, př. 1upr1;
 • poskytnout měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva kraje Vysočina v maximální výši dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 20/2009 Sb., s účinností ode dne vyhlášení nařízení vlády č. 20/2009 Sb., ZK-01-2009-05, př. 1upr1.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (oddělení řízení lidských zdrojů)
termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-05.doc

06. Vzdělávání praktických lékařů
V. Novotný seznámil zastupitele s předloženým návrhem systémového řešení specializovaného vzdělávání lékařů v oboru praktické lékařství.
P. Hájek požádal o vyčíslení předpokládaných nákladů vynaložených v souvislosti s plánovaným vzděláváním praktických lékařů.
V. Novotný uvedl, že náklady budou závislé na počtu lékařů, kteří o atestaci projeví zájem.
M. Vystrčil doporučil úpravu schvalované smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky ve smyslu upřesnění, že se jedná o vzdělávací program Ministerstva zdravotnictví ČR a dále navrhl stanovení podmínek v případě nedokončení atestačního vzdělání.
V. Novotný přislíbil zapracování vznesených připomínek do návrhu smlouvy.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0007/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
systémové řešení specializovaného vzdělávání lékařů v oboru praktické lékařství pro přechodné období roku 2009 poskytování návratných bezúročných půjček lékařům, kteří v rámci povinného specializačního vzdělávání již částečně splnili podmínky k dosažení specializace, a to ve výši nákladů k absolvování povinných vzdělávacích aktivit, maximálně však do výše 40 tis. Kč (dle vzdělávacího programu MZ ČR o oboru praktické lékařství pro dospělé bod 2 písm. c) a d)) k ukončení specializačního vzdělávání v oboru, s dobou splatnosti půjčky 5 let po ukončení specializačního vzdělávání. Podmínky návratné bezúročné půjčky budou řešeny v individuálních smlouvách s žadateli a budou v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. i zákona č. 129/2000 Sb., o krajích předloženy zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-06.doc, ZK-01-2009-06, př. 1, ZK-01-2009-06, př. 2, ZK-01-2009-06, př. 3, ZK-01-2009-06, př. 4

07. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vzdělávání praktických lékařů - žádost o přidělení finančních prostředků na dokončení specializačního vzdělávání v oboru praktické lékařství pro dospělé
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0008/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout návratnou bezúročnou půjčku dle materiálu ZK-01-2009-07, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o částku 30 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 30 tis. Kč dle materiálu ZK-01-2009-07, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-07.doc, ZK-01-2009-07, př. 2

08. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2009
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0009/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 20 662 tis. Kč;
  • Nemocnici Jihlavu, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 ve výši 24 591 tis. Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 12 603 tis. Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 00839396 ve výši 19 133 tis. Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001 ve výši 18 011 tis. Kč;
  • Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina IČ 47366630 ve výši 5 000 tis. Kč;
schvaluje
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o částku 95 000 tis. Kč a dále zvýšení § 3533 - Zdravotnická záchranná služba a položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o částku 5 000 tis. Kč s určením pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 20 662 tis. Kč;
 • Nemocnic Jihlavu, příspěvkovou organizaci ve výši 24 591 tis. Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 12 603 tis. Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 19 133 tis. Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci ve výši 18 011 tis. Kč;
 • Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci 5 000 tis. Kč
při současném snížení položky § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054) o stejnou částku 100 000 tis. Kč;
 • závazný ukazatel Investiční dotace pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci 20 662 tis. Kč;
 • Nemocnic Jihlavu, příspěvkovou organizaci 24 591 tis. Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci 12 603 tis. Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci 19 133 tis. Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci 18 011 tis. Kč;
 • Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina 5 000 tis. Kč
s určením dle materiálu ZK-01-2009-08, př. 2.
odpovědnost: ředitelé nemocnic a ZZS KV, OSVZ, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-08.doc, ZK-01-2009-08, př. 1, ZK-01-2009-08, př. 2

09. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - listopad 2008
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v uplynulém období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0010/01/2009/ZK
Zastupitelstvu kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - listopad 2008 dle materiálu ZK-01-2009-09, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 27. leden 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-09.doc, ZK-01-2009-09, př. 1

10. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2009
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0011/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu ZK-01-2009-10, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-10.doc, ZK-01-2009-10, př. 1

11. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2008
V. Novotný seznámil zastupitele s upraveným návrhem na rozdělení části přebytku hospodaření kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2009 a navrhl úpravu usnesení ve smyslu upravené přílohy č. 1.
V souvislosti s upravenou přílohou požádal V. Kodet o upřesnění akcí uvedených v příloze D1 rozpočtu kraje, kterých se týká zvýšení příspěvku na provoz pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny v kapitole Doprava o částku 20 mil. Kč.
L. Joukl přislíbil zaslání aktualizované přílohy D1 rozpočtu kraje všem zastupitelům kraje.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0012/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zapojení části disponibilního zůstatku kraje Vysočina za rok 2008 v celkové výši
154 504 tis. Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu ZK-01-2009-11, př. 1upr1 a
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Doprava městysi Jimramov, IČ 00294471 ve výši 4 690 Kč na dofinancování výdajů na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí v roce 2008.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-11.doc, ZK-01-2009-11, př. 1

12. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2009
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh na schválení finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0013/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2009 dle materiálu ZK-01-2009-12, př. 5
 • převod prostředků ve výši 61 100 tis. Kč z přebytku hospodaření kraje za rok 2008 do Fondu Vysočiny;
 • převod prostředků ve výši 2 000 tis. Kč z rozpočtu kraje na rok 2009 z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost do Fondu Vysočiny na realizaci GP Sport pro všechny 2009.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-12.doc, ZK-01-2009-12, př. 1, ZK-01-2009-12, př. 2, ZK-01-2009-12, př. 3, ZK-01-2009-12, př. 4, ZK-01-2009-12, př. 5, ZK-01-2009-12, př. 6

13. Projekt - Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje upravený materiál řešící návrh účasti kraje Vysočina jako partnera projektu „Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech“ v rámci Operačního programu cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 a navrhl úpravu usnesení ve smyslu upravené přílohy č. 3.
J. Karas se dotázal na konkrétní výstupy a cíle daného Projektu.
Ke vznesenému dotazu podala doplňující informace E. Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory.
V. Novotný přislíbil J. Karasovi písemné zaslání odpovědi. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0014/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
účast kraje Vysočina jako partnera v projektu „Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech“ v rámci Operačního programu Evropská uzemní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013;
rozhoduje
uzavřít „Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013“ dle materiálu ZK-01-2009-13, př. 3upr1 a
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-01-2009-13, př. 4, v části 1.
odpovědnost: OE, OA, ORR
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 1, zdrželo se 7.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-13.doc, ZK-01-2009-13, př. 1, ZK-01-2009-13, př. 2, ZK-01-2009-13, př. 3, ZK-01-2009-13, př. 4

Předsedající přednesl návrh schválit body 14 30, 32 - 40 a body 57 - 59 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

14. Prodej pozemku v k. ú. Řeženčice a obci Nový Rychnov
Usnesení 0015/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést dle GP č. 62-397/2007 nově oddělený pozemek par. č. 1087/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 v k. ú. Řeženčice a obci Nový Rychnov z vlastnictví kraje Vysočina do společného jmění manželů Jana a Marie Lendrových, bytem Řeženčice 10, 393 01 Pelhřimov za kupní cenu 350 Kč a
schvaluje
dodatek č. 286 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2009-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-14, ZK-01-2009-14, př. 1

15. Darování pozemků v k. ú. a obci Záborná
Usnesení 0016/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. 761/3 o výměře 1739 m2, oddělený geometrickým plánem
č. 170-202/2008 z pozemku par. č. 761/1 v k. ú. a obci Záborná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Záborná a
schvaluje
dodatek č. 287 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2009-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-15.doc, ZK-01-2009-15, př. 1

16. Darování pozemků v k. ú. Sokolí a obci Třebíč
Usnesení 0017/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl e o výměře 7 m2, oddělený geometrickým plánem č. 313-170/2007 z pozemku par. č. 648/12 v k. ú. Sokolí a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč a
schvaluje
dodatek č. 288 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2009-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-16.doc, ZK-01-2009-16, př. 1

17. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Heřmanice
Usnesení 0018/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1561/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 319 m2 a par. č. 1561/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 v k. ú. a obci Horní Heřmanice zaměřené geometrickým plánem č. 93 - 4875/2008 ze dne 6. 8. 2008 z pozemku par. č. 1561/2 ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Horní Heřmanice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Heřmanice a
schvaluje
dodatek č. 289 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2009-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-17.doc, ZK-01-2009-17, př. 1

18. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Kožichovice
Usnesení 0019/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem díl a o výměře 10 m2 oddělený geometrickým plánem č. 535-132/2008 ze dne 29. 8. 2008 z pozemku par. č. 2512/1 a sloučený do pozemku par. č. 2535/4 ostatní plocha, ostatní komunikace a díly b o výměře 6 m2 a d o výměře 2 m2 oddělené geometrickým plánem č. 535-132/2008 ze dne 29. 8. 2008 z pozemku par. č. 2512/1 a sloučené do pozemku par. č. 2535/28 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. a obci Kožichovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožichovice;
 • nabýt darem díl c o výměře 8 m2 oddělený geometrickým plánem č. 535-132/2008 ze dne 29. 8. 2008 z pozemku par. č. 2535/4 a sloučený do pozemku par. č. 2512/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Kožichovice z vlastnictví obce Kožichovice do vlastnictví kraje Vysočina a
schvaluje
 • dodatek č. 290 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2009-18, př. 1;
 • dodatek č. 291 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2009-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-18.doc, ZK-01-2009-18, př. 1, ZK-01-2009-18, př. 2

19. Darování pozemků v k. ú. a obci Květinov
Usnesení 0020/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 246/1 o výměře 781 m2 v k. ú. a obci Květinov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Květinov a
schvaluje
dodatek č. 292 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2009-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-19.doc, ZK-01-2009-19, př. 1

20. Darování pozemků v k. ú. Petrkov a obci Lípa
Usnesení 0021/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 657/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 a par. č. 657/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 78 m2 v k. ú. Petrkov a obci Lípa oddělené geometrickým plánem č. 167 - 176/2008 ze dne 30. 7. 2008 z pozemku par. č. 657/1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa a
schvaluje
dodatek č. 293 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2009-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-20.doc, ZK-01-2009-20, př. 1

21. Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0022/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 2393/38 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 76 m2, par. č. 2393/39 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 32 m2 a par. č. 2393/40 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 475 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod oddělené geometrickým plánem č. 5863 - 75/2008 ze dne 15. 7. 2008 z pozemku par. č. 2393/1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod a
schvaluje
dodatek č. 294 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2009-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-21.doc, ZK-01-2009-21, př. 1

22. Darování pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
Usnesení 0023/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 770 o výměře 432 m2 v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec a
schvaluje
dodatek č. 295 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2009-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-22.doc, ZK-01-2009-22, př. 1

23. Prodej pozemku v k. ú. Milatice a obci Šebkovice
Usnesení 0024/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně pozemek st. par. č. 29/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 737 m2 v k. ú. Milatice a obci Šebkovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Zemědělské obchodní družstvo, družstvo, se sídlem Šebkovice, IČ: 00 14 03 92 za dohodnutou kupní cenu
46 431 Kč a
schvaluje
dodatek č. 296 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2009-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-23.doc, ZK-01-2009-23, př. 1

24. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy
Usnesení 0025/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem:
  • díl h o výměře 92 m2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5321/2008 z pozemku par. č. 142 a sloučený do pozemku par. č. 114 ostatní plocha, ostatní komunikace;
  • díl d o výměře 502 m2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5321/2008 z pozemku par. č. 142 a sloučený do pozemku par. č. 196 ostatní plocha, ostatní komunikace;
  • díl a o výměře 29 m2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5321/2008 z pozemku par. č. 513 a sloučený do pozemku par. č. 237 ostatní plocha, neplodná půda;
vše v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lomy;
 • nabýt darem díl e o výměře 2 m2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5321/2008 z pozemku par. č. 196 a sloučený do pozemku par. č. 142 ostatní plocha, silnice v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy z vlastnictví obce Lomy do vlastnictví kraje Vysočina a
schvaluje
 • dodatek č. 297 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2009-24, př. 1;
 • dodatek č. 299 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-01-2009-24, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-24.doc, ZK-01-2009-24, př. 1, RK-01-2009-24, př. 2

25. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0026/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem díly a , f , g o celkové výměře 32 m2, které byly odděleny z pozemku par. č. 616/1 v k. ú. Nové Město na Moravě, dle geometrického plánu č. 1856-400/2004, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
 • nabýt darem díl c, který byl oddělen z pozemku par. č. 811 v k. ú. Nové Město na Moravě dle geometrického plánu č. 1856-400/2004 a díl d , který byl oddělen z pozemku par. č. 707/1 v k. ú. Nové Město na Moravě dle geometrického plánu č. 1856-400/2004 oba o celkové výměře 23 m2 z vlastnictví Města Nové Město na Moravě do vlastnictví kraje Vysočina a
schvaluje
Dodatek č. 300 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2009-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-25.doc, ZK-01-2009-25, př. 1

26. Nabytí pozemku pro akci II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011
Usnesení 0027/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) par. č. 658 o výměře 2 758 m2 v k. ú. a obci Humpolec ze spoluvlastnictví Antonína Nohejla, bytem Endway, 36, Surbiton - Surrey KT5 9BX, Spojené království, Ing. Vladimíra Nohejla, bytem Chodská 1284/24, 120 00 Praha 2 - Vinohrady a Yvety Nohejlové, bytem Vondroušova 1208/50, 163 00 Praha 17 - Řepy do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 288.760,- Kč a
schvaluje
dodatek č. 301 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2009-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-26.doc, ZK-01-2009-26, př. 1

27. Prodej nemovitého a movitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0028/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu movitých věcí, které jsou pevně spojeny s nemovitostí - budovou č. p. 592 na pozemku st. par. č. 598 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou;
bere na vědomí
záměr města Ledeč nad Sázavou prodat nemovitosti v lokalitě Na pláckách, které byly nebo jsou převáděny z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;
rozhoduje
převést úplatně budovu č. p . 592 postavenou na pozemku st. par. č. 598 včetně movitých věcí pevně s budovou spojených, pozemek st. par. č. 598 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 599 m2, budovu bez č.p./č.e postavenou na pozemku par. č. st. 1702, pozemek par. č. st. 1702 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 138 m2 a geometrickým plánem č. 1891-193/2008 nově zaměřený pozemek par. č. 1229/7 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 554 m2 včetně všech součástí a příslušenství, všechno v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 3 250 000 Kč a
schvaluje
Dodatek č. 302 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2009-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-27.doc, ZK-01-2009-27, př. 1

28. Darování pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy, obec Kamenice
Usnesení 0029/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 6051 - ost. plocha, zeleň, par. č. 3679/2 - ost. plocha, zeleň v k. ú. Kamenice u Jihlavy, obec Kamenice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice a
schvaluje
dodatek č. 303 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2009-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-28.doc, ZK-01-2009-28, př. 1

29. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže
Usnesení 0030/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek označený dle GPL č. 311-153/2008 jako par. č. 854/11 - ostatní plocha, silnice o výměře 318 m2 v k.ú. Střítež u Jihlavy z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež;
 • nabýt darem pozemek označený dle GPL č. 311-153/2008 jako par. č. 128/5 - orná půda o výměře 162 m2 v k.ú. Střítež u Jihlavy z vlastnictví obce Střítež do vlastnictví kraje Vysočina a
schvaluje
 • dodatek č. 304 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2009-29, př. 1;
 • dodatek č. 305 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2009-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-29.doc, ZK-01-2009-29, př. 1, ZK-01-2009-29, př. 2

30. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Veselí
Usnesení 0031/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1553/14 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 100 m2 oddělený GP č. 725-143/2008 z pozemku par. č. 1553/12 v k. ú. a obci Nové Veselí z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nové Veselí a
schvaluje
dodatek č. 306 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2009-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-30.doc, ZK-01-2009-30, př. 1

32. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Heřmaneč u Počátek
a v k. ú Počátky, obec Počátky
Usnesení 0032/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Počátky, podle které kraj Vysočina ze svého vlastnictví převede a město Počátky do svého vlastnictví převezme silnici III/13217 a pozemky par. č. 324 - ost. plocha, silnice o výměře 4 226 m2 v k. ú. Heřmaneč u Počátek a par. č. 1118/2 - ost. plocha, silnice o výměře 5 085 m2 v k. ú. Počátky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-32.doc

33. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Náměšť nad Oslavou
Usnesení 0033/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina ze svého vlastnictví převede a město Náměšť nad Oslavou do svého vlastnictví převezeme silnici III/02326 a pozemek par. č. 1155/5 v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-33.doc

34. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Lukavec
Usnesení 0034/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle které po vybudování obchvatu městyse Lukavec kraj Vysočina převede a městys Lukavec do svého vlastnictví převezme úsek silnice II/128 mezi body jejího napojení na novou trasu obchvatu včetně stavebního objektu nového napojení obchvatu městyse Lukavec na stávající silnici II/128 severně od městyse Lukavec za podmínky výměny krytu vozovky na náklady kraje Vysočina před převzetím.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-34.doc

35. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/406 Salavice - úprava křižovatky
Usnesení 0035/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí a darem do vlastnictví kraje Vysočina pozemky pod stavbou II/406 Salavice - úprava křižovatky v katastrálním území Salavice v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-01-2009-35, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-35.doc

36. Nabytí pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
Usnesení 0036/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt koupí pozemky par. č. 4868/48 - ostatní plocha, silnice o výměře 89 m2 a par. č. 4868/49 - ostatní plocha, silnice o výměře 10 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava ze spoluvlastnictví Jiřího Malce, bytem Vrchlického 883, 674 01 Třebíč - Borovina a Zdeňka Malce, bytem Trnava 122, 674 01 Třebíč, do vlastnictví kraje Vysočina za cenu dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy;
 • nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 38/2 - zahrada o výměře 322 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov, do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-36.doc

37. Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová
Usnesení 0037/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt spoluvlastnický podíl pozemků od vlastníka, v rozsahu a za cenu dle materiálu
ZK-01-2009-37, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-37.doc

38. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
Usnesení 0038/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-01-2009-38, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-38.doc

39. Nabytí pozemků pro akce II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek - změna usnesení zastupitelstva kraje
Usnesení 0039/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit:
 • usnesení 0469/07/2007/ZK ve znění usnesení 0224/04/2008/ZK a usnesení č. 0340/05/2008/ZK tak, že:
 • v materiálu ZK-07-2007-20, př. 1 se v řádcích s pořadovými číslo 9 a 10 nahrazují vlastníci SJM Dvorský Jan a Anna, Dvorce 15, 588 51 Batelov na LV 158 novými spoluvlastníky Čechová Eva, Dvorce 15, 588 51 Batelov, podíl 1/2 a Dvorský Jan, Kostelec 105, 588 61 Kostelec, podíl 1/2 na LV 398;
 • v materiálu ZK-07-2007-20, př. 1 se v řádcích s pořadovými číslo 11 až 16 nahrazuje vlastník Dvorský Jan, Dvorce 15, 588 51 Batelov na LV 398 novými spoluvlastníky Čechová Eva, Dvorce 15, 588 51 Batelov, podíl 1/2 a Dvorský Jan, Kostelec 105, 588 61 Kostelec, podíl 1/2 na LV 398;
 • v materiálu ZK-07-2007-20, př. 1 se v řádcích s pořadovými číslo 17 až 20 nahrazuje spoluvlastník Dvorský Jan, Dvorce 15, 588 51 Batelov, podíl 1/2 na LV 376 novými spoluvlastníky Čechová Eva, Dvorce 15, 588 51 Batelov, podíl 1/4 a Dvorský Jan, Kostelec 105, 588 61 Kostelec, podíl 1/4 na LV 376;
 • v materiálu ZK-07-2007-20, př. 1 se v řádcích s pořadovými číslo 111 až 112 nahrazuje spoluvlastník Dubová Marie, Hubenov 22, 588 05 Dušejov, podíl 1/2 na LV 278 novými spoluvlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy;
 • v materiálu ZK-07-2007-20, př. 1 se v řádcích s pořadovými číslo 158 až 159 nahrazuje vlastník Friedlová Anežka, Hubenov 17, 588 05 Dušejov na LV 46 novými vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy;
 • v materiálu ZK-07-2007-20, př. 1 se v řádcích s pořadovými číslo 317 až 320 nahrazuje spoluvlastník ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha - Nové Město, podíl 1/2 na LV 146 novým spoluvlastníkem Vašíček Jiří, 588 51 Cejle 58, podíl 1/2 na LV 146;
 • usnesení 0082/02/2008/ZK ve znění usnesení 0224/04/2008/ZK a usnesení č. 0340/05/2008/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2008-28, př. 1 se v řádcích s pořadovými čísly 127 až 130 nahrazuje vlastník Matějka František, adresa neznámá na LV 187 novými spoluvlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-39.doc

40. Změna usnesení 0186/03/2006/ZK
Usnesení 0040/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení 0186/03/2006/ZK, kterým bylo rozhodnuto koupit od Pozemkového fondu ČR pozemek par. č. 89/3 orná půda o výměře 315 m2 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic a obci Výčapy za cenu ve výši ceny zjištěné podle vyhlášky č. 540/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů do vlastnictví kraje Vysočina;
 • nabýt pozemek par. č. 89/3 orná půda o výměře 315 m2 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic a obci Výčapy z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina bezúplatně.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-40.doc

57. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Moudrov a obci Obrataň
Usnesení 0041/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu č. ZK-01-2009-57, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina od vlastníků evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy;
 • převést úplatně dle GP č. 17-459/2007 nově oddělený pozemek par. č. 117/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 901 m2 v k. ú. Moudrov a obci Obrataň z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Ing. Jana Fiedlera, bytem Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 za dohodnutou kupní cenu ve výši 3 604 Kč a
schvaluje
dodatek č. 298 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2009-57, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-57.doc, ZK-01-2009-57, př. 1, ZK-01-2009-57, př. 2

58. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě k. ú. a obec Luka nad Jihlavou
Usnesení 0042/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj Vysočina zaváže převést darem části pozemků par. č. 1660/1 a par. č. 1576/2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou zastavěných stavbami „Obec Luka nad Jihlavou - ulice Osvobození - chodník ke koupališti“, „Městys Luka nad Jihlavou ulice Osvobození chodník pro pěší“ a „Městys Luka nad Jihlavou ulice Nová bezbariérové propojení chodníků“ do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou a městys Luka nad Jihlavou se zaváže uvedené pozemky do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: leden 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-200-58

59. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě k. ú. a obec Velká Losenice
Usnesení 0043/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a obcí Velká Losenice smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku, ve které se kraj zaváže převést darem část pozemku par. č. 2893/1 v k. ú. a obci Velká Losenice zastavěnou stavbou „Bezbariérové úpravy pěších tras na území V. Losenice“ do vlastnictví obce Velká Losenice a obec se zaváže uvedený pozemek do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: leden 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-200-59

31. Vyřazení silnic III/1316, III/4063 a III/4064 ze silniční sítě a jejich převod do vlastnictví Statutárního města Jihlava
L. Joukl informoval zastupitele o předloženém návrhu na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Jihlava.
V. Kodet vznesl námitku k názvu tohoto materiálu. Uvedl, že v předloženém materiálu se rozhoduje pouze o vyřazení silnice III/1316 a v případě silnic III/4063 a III/4064 bylo již zastupitelstvem rozhodnuto.
J. Joukl k námitce V. Kodeta dodal, že v původním materiálu bylo o vyřazení uvedených silnic žádáno v celku a změna názvu materiálu nemá vliv na znění schvalovaného usnesení.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0044/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi krajem Vysočina jako budoucím dárcem a statutárním městem Jihlava jako budoucím obdarovaným na pozemky par. č. 173 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 744 m2 v k. ú. Hybrálec, par. č. 283 - ostatní plocha, silnice o výměře 3 890 m2 v k. ú. Zborná, které jsou zastavěny tělesem silnice III/1316 a pozemku par. č. 268/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 324 m2 v k. ú. Zborná.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-31.doc

41. Návrh změny financování projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu na změnu financování projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0045/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení č. 0396/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 a
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 80 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-41.doc, ZK-01-2009-41, př. 1

42. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013 - změna usnesení
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 2013.
M. Vystrčil doporučil upřesnit podobu 3. stavby v návrhu usnesení.
L. Joukl doporučení M. Vystrčila akceptoval a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0046/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0124/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007 tak, že materiál ZK-02-2007-38, př. 3 bude rozšířen o projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba, jehož předmětem budou úseky nerealizované v rámci projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, z důvodu problémů majetkoprávní přípravy a zároveň bude zúžena 3. stavba o úseky nerealizované v 6. stavbě dle přílohy ZK-01-2009-42, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-42.doc, ZK-01-2009-42, př. 1

60. Změna usnesení 0317/05/2007/ZK ve znění usnesení 0094/02/2008/ZK prodej bývalého domova mládeže U Agrostroje v k. ú. a obci Pelhřimov
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh na změnu usnesení pro dořešení otázky prodeje bývalého domova mládeže U Agrostroje Pelhřimov.
J. Karas namítl, že uvedené údaje splátkového kalendáře jsou v návrhu usnesení nadbytečné.
L. Joukl neakceptoval námitku J. Karase a zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení 0047/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0317/05/2007/ZK ve znění usnesení  0094/02/2008/ZK tak, že text:
„doplnit usnesení 0317/05/2007/ZK o dohodu o splátkách kupní ceny 20 000 000,- Kč (resp.19 980 000,-Kč) tak, že cena bude hrazena formou 3 splátek ve výši 5 000 000,- Kč a jedné splátky ve výši 4 980 000,- Kč, vždy k 30. 6. a 31. 12. příslušného roku, nejpozději do 31. 12. 2009“
se nahrazuje textem:
„doplnit usnesení 0317/05/2007/ZK o dohodu o splátkách kupní ceny 20 000 000,- Kč (resp.19 980 000,-Kč) tak, že část ceny byla uhrazena formou 1. splátky ve výši 5 000 000 Kč k 30. 6. 2008 a dosud neuhrazené splátky kupní ceny v celkové výši 14 980 000,- Kč za prodej budovy č.p. 900 stojící na pozemku par. č. 2673/11, pozemku par. č. 2673/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 528 m2 a pozemku par. č. 2673/73 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3 077 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov budou kupujícím uhrazeny v 15-ti měsíčních splátkách takto:
Číslo splátky
Výše splátky
Termín úhrady
2.
1 000 000 Kč
31. 1. 2009
3.
1 000 000 Kč
28. 2. 2009
4.
1 000 000 Kč
31. 3. 2009
5.
1 000 000 /č
30. 4. 2009
6.
1 000 000 Kč
31. 5. 2009
7.
1 000 000 Kč
30. 6. 2009
8.
1 000 000 Kč
31. 7. 2009
9.
1 000 000 Kč
31. 8. 2009
10.
1 000 000 Kč
30. 9. 2009
11.
1 000 000 Kč
31. 10. 2009
12.
1 000 000 Kč
30. 11. 2009
13.
1 000 000 Kč
31. 12. 2009
14.
1 000 000 Kč
31. 1. 2010
15.
1 000 000 Kč
28. 2. 2010
16.
   980 000 Kč
31. 3. 2010
změna splátkového kalendáře bude upravena dodatkem kupní smlouvy uzavřené mezi krajem Vysočina a společností AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. dne 30. 5. 2008“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-200-60

43. Projekt - FOREST TREE
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k upravenému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0048/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
účast kraje Vysočina jako partnera v projektu „Forest Tree“ v rámci Operačního programu Meziregionální spolupráce (Innovation & Environment Regions Sharing Solutions), Priorita 1: Podnikání a malí a střední podnikatelé, Typ projektu: Projekt regionálních iniciativ a
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu ZK-01-2009-43, př. 2upr1.
odpovědnost: ORR, OLVHZ
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-43.doc, ZK-01-2009-43, př. 1, ZK-01-2009-43, př. 2, ZK-01-2009-43, př. 3

44. Dotace na provoz hospicové péče v kraji Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0049/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 -Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 1 719 300,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 719 300,- Kč;
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-01-2009-44, př. 2a
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 1 719 300,- Kč pro poskytovatele sociálních služeb (hospicové péče) dle materiálu ZK-01-2009-44, př. 1.
odpovědnost: OSVZ, OE
termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-44.doc, ZK-01-2009-44, př. 1, ZK-01-2009-44, př. 2

45. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotací na územně plánovací činnost obcí kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0050/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace 73 obcím kraje z kapitoly Územní plánování, § 3635 Územní plánování v celkové výši 7 789 124,00 Kč na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace dle materiálu ZK-01-2009-45, př. 1;
 • neposkytnout dotaci na pomoc při pořizování územního plánu obci Rousměrov dle materiálu ZK-01-2009-45, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 10. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-45.doc, ZK-01-2009-45, př. 1

46. Projekt ICHNOS Plus - návrh na účast Vysočiny v projektu
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh smlouvy mezinárodního projektu ICHNOS Plus. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0051/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
mezipartnerskou dohodu projektu ICHNOS Plus dle materiálu ZK-01-2009-46, př. 1 a pověřuje podpisem smlouvy člena rady kraje zodpovědného za oblast informačních technologií.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: leden 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-46.doc, ZK-01-2009-46, př. 1, ZK-01-2009-46, př. 2

47. Návrh na schválení Dodatku č. 2 Zásad č. 13/07
J. Matějek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým dodatkem níže uvedených Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0052/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 2 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu ZK-01-2009-47, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-47.doc, ZK-01-2009-47, př. 1, ZK-01-2009-47, př. 2, ZK-01-2009-47, př. 3

48. Hodnotící výbor pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
J. Matějek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu na jmenování hodnotícího výboru pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0053/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
odvolává
hodnotící výbor pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce jmenovaný usnesením zastupitelstva kraje 0089/01/2005/ZK ze dne
15. 2. 2005;
jmenuje
hodnotící výbor pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce ve složení:
 • Předseda hodnotícího výboru:
ČSSD - Josef Matějek
  • Členové hodnotícího výboru:
ČSSD - Zdeněk Ryšavý
KDU-ČSL - Jan Mácha
ODS - Ivo Rohovský
KSČM - Jiří Vlach
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor ekonomický - Anna Krištofová
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství - Petr Bureš
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje - Dušan Vichr
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí - Josef Klečanský
  • Právo poradní:
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství - Jaroslav Mikyna, Radek Zvolánek, Martin Drápela a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena hodnotícího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-48.doc, ZK-01-2009-48, př. 1

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0054/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, Žďár nad Sázavou, IČ 70925186 ve výši 370 tis. Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle vzorové smlouvy v materiálu ZK-01-2009-49, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-49.doc, ZK-01-2009-49, př. 1, ZK-01-2009-49, př. 2, ZK-01-2009-49, př. 3

50. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině
M. Kružíková předložila zastupitelům návrh dalšího postupu orgánů kraje při zapojení kraje do realizace a spolufinancování projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0055/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
projektovou dokumentaci projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu
ZK-01-2009-50, př. 2;
schvaluje
poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině maximálně ve výši 10 mil. Kč, avšak pouze do výše 50% skutečných nákladů první etapy projektu a za podmínky, že se ČEZ, a. s. rovněž zapojí do realizace a financování první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině a
zmocňuje
radu kraje provádět po projednání s projektovými partnery změny v projektové dokumentaci projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině (materiál ZK-01-2009-50, př. 2) dle aktuálního vývoje, avšak pouze při zachování spolufinancování ze strany ČEZ, a. s. a dodržení finančního rámce schváleného zastupitelstvem kraje pro první etapu.
odpovědnost: krajský úřad
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-50.doc, ZK-01-2009-50, př. 1, ZK-01-2009-50, př. 2, ZK-01-2009-50, př. 3, ZK-01-2009-50, př. 4

Předsedající přednesl návrh schválit body 51 - 53 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

51. Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2009
Usnesení 0056/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Jednorázové akce 2009 dle materiálu ZK-01-2009-51, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Jednorázové akce 2009 ve složení:
ČSSD Zdeňka Bečková (PE); Karel Pačiska (ZR);
KDU-ČSL Jaroslav Hulák (ZR); Jaroslav Poborský (HB);
KSČM Josef Zahradníček (TR);
ODS Miloš Šťastný (TR); Věra Matějíčková (ZR);
 • Ladislav Brož (PE, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Jednorázové akce 2009 ;
 • garantem grantového programu Jednorázové akce 2009 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Petra Horkého s právem hlasovacím a Kláru Sotonovou s právem poradním a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenoval náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-51.doc, ZK-01-2009-51, př. 1

52. Fond Vysočiny - grantový program Sportoviště 2009
Usnesení 0057/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Sportoviště 2009 dle materiálu ZK-01-2009-52, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Sportoviště 2009 ve složení:
ČSSD Bohumil Svoboda (PE);
KDU-ČSL Jan Tourek (HB); Pavel Pípal (PE);
KSČM Zdeněk Dobrý (HB); Petr Stoček (ZR);
ODS Tomáš Koukal (JI); Leopold Bambula (PE);
 • Jaroslav Soukup (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Sportoviště 2009 ;
 • garantem grantového programu Sportoviště 2009 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Vilibalda Prokopa s právem hlasovacím a Petra Horkého s právem poradním a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. dubna 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-52.doc, ZK-01-2009-52, př. 1

53. Fond Vysočiny - grantový program Sport pro všechny 2009
Usnesení 0058/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Sport pro všechny 2009 dle materiálu ZK-01-2009-53, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Sport pro všechny 2009 ve složení:
ČSSD Stanislav Máca (JI); Alena Spilková (HB);
KDU-ČSL Vladislav Hynk (JI);
KSČM Roman Ondrušek (PE); Ladislav Šnelly (HB);
ODS Pavel Trvaj (TR); Jiří Servít (ZR);
 • Ladislav Bárta (ZR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Sport pro všechny 2009 ;
 • garantem grantového programu Sport pro všechny 2009 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Vilibalda Prokopa s právem hlasovacím a Petra Panovce s právem poradním a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. dubna 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-53.doc, ZK-01-2009-53, př. 1

54. Fond Vysočiny - grantový program Diagnóza památek 2009
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem grantového programu na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0059/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Diagnóza památek 2009 na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina v objemu 500 tis. Kč dle materiálu ZK-01-2009-54, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Diagnóza památek 2009 ve složení:
ČSSD Miroslav Báňa (ZR); Pavel Antonín (HB);
KDU-ČSL Čeněk Jůzl (HB); Luboš Rudišar (PE);
KSČM Jan Slámečka (ZR); Marie Rusová (ZR);
ODS Tomáš Dufek (PE);
 • Martina Matějková (HB, ODS) předsedkyní řídicího výboru grantového programu Diagnóza památek 2009;
 • garantem grantového programu Diagnóza památek 2009 odbor kultury a památkové péče a Olgu Čermákovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP
termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-54.doc, ZK-01-2009-54, př. 1

55. Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009
Z. Dobrý informoval zastupitele o předloženém návrhu Plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009 a požádal o úpravu přílohy 1 tohoto materiálu.
S. Cejpek vznesl protinávrh na doplnění plánu činnosti finančního výboru o zprávu o činnosti předsedy výboru.
M. Houška, J. Vymazal a M. Vystrčil podpořili vznesený protinávrh.
Předsedající protinávrh neakceptoval a zastupitelstvo kraje hlasovalo o protinávrhu S. Cejpka.
Protinávrh nebyl přijat: Pro 15, proti 23, zdrželo se 5.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o upraveném návrhu usnesení.
Usnesení 0060/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu
ZK-01-2009-55, př. 1upr1.
odpovědnost: předseda finančního výboru
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 10, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-55.doc, ZK-01-2009-55, př. 1

56. Plán činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009
D. Oulehla předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0061/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu
ZK-01-2009-56, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 5, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-01-2009-56.doc, ZK-01-2009-56, př. 1

Na základě upozornění V. Kodeta na chybné znění materiálu ZK-01-2009-05, př. 1upr1 V. Novotný přednesl návrh na revokaci schváleného usnesení u bodu 05. Poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a přijetí upraveného návrhu usnesení. Zastupitelstvo kraje přijalo usnesení.
Usnesení 0062/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
revokuje
usnesení č. 0006/01/2009/ZK.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Následným hlasováním zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0063/01/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje,
 • že v případě souběhu funkcí pobírá neuvolněný člen zastupitelstva pouze měsíční odměnu za výkon funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, a to ve výši nejvyšší sazby odměny dle přílohy 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění dle materiálu ZK-01-2009-05upr1;
 • poskytnout měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva kraje Vysočina v maximální výši dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 20/2009 Sb., s účinností ode dne vyhlášení nařízení vlády č. 20/2009 Sb., dle materiálu ZK-01-2009-05, př. 1upr2.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (oddělení řízení lidských zdrojů)
termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

61. Rozprava
L. Joukl informoval zastupitele o semináři "Prezentace možnosti náhrady drážní dopravy autobusovou".
M. Vystrčil požádal o zaslání podkladových materiálů k tomuto semináři.
L. Joukl přislíbil jejich zaslání všem zastupitelům.

V. Novotný poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2009 s tím, že příští zasedání se bude konat 10. 3. 2009.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:Mgr. Miroslav Báňa        ……...……………………………………Ing. Jana Fischerová, CSc.        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2009.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2009 dne 27. 1. 2009.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová, dne 27. 1. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz