Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0475/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 0476/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Václava Kodeta a PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2015.


Usnesení 0477/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.


Usnesení 0478/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0479/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
pana Petra Drdlu, pana Ing. Petra Kociána a paní Bc. Olgu Pospíšilovou do funkce přísedících Krajského soudu v Brně.


Usnesení 0480/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, dle podmínek stanovených MV-GŘ HZS ČR a věcného rozpisu HZS Kraje Vysočina dle materiálů ZK-06-2015-05, př. 1 a ZK-06-2015-05, př. 2 poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2015 v celkové výši 3 384 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dle materiálu ZK-06-2015-05, př. 3.


Usnesení 0481/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nevyhovět žádosti o změnu projektu „Zabezpečení systému služebny Městské policie Moravské Budějovice“ dle materiálu ZK-06-2015-06, př. 1.


Usnesení 0482/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-07, př. 2;
 • Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-07, př. 3;
 • Dodatek č. 23 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-07, př. 4;
 • Dodatek č. 21 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-07, př. 5;
 • Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-07, př. 6.Usnesení 0483/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
závazek Kraje Vysočina spočívající v poskytnutí:
 • investičního příspěvku ve výši 50 % investičních nákladů, maximálně však 15 mil. Kč,
 • investiční zápůjčky ve výši zbývající části pořizovací ceny,

určených na úhradu nákladů souvisejících s pořízením magnetické rezonance pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci.


Usnesení 0484/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352220) o částku 3 000 000 Kč v souvislosti s vrácením 3. části zápůjčky poskytnuté za účelem úhrady přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, v souvislosti s realizací projektu EPC, a převedení této částky do Fondu strategických rezerv, položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.


Usnesení 0485/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o ručení s Komerční bankou, a.s. dle materiálu ZK-06-2015-11, př. 1.


Usnesení 0486/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
zřizuje
k 1. 1. 2016 příspěvkovou organizaci „Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace“;
schvaluje
zřizovací listinu organizace „Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace“ dle materiálu ZK-06-2015-12, př. 1.


Usnesení 0487/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2015 dle materiálu ZK-06-2015-13, př. 1.


Usnesení 0488/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným, Povodím Moravy, státním podnikem jako budoucím povinným a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina, příspěvkovou organizací jako investorem stavby na akci „III/3516 Bítovčice – opěrná zeď“ na pozemku par. č. 191/1 v k. ú. Dolní Bítovčice a obci Bítovčice dle materiálu ZK-06-2015-14, př. 1.


Usnesení 0489/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem dle GP č. 3239-109/2011 nově oddělený pozemek par. č. 2444/26 – ostatní plocha, silnice o výměře 3 355 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2015-15, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 1356 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2015-15, př. 2.


Usnesení 0490/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 355/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 357 m2, par. č. 355/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 356 m2, par. č. 355/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 341 m2 a par. č. 355/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 270 m2 oddělené geometrickým plánem č. 169-1147/2015 z pozemku par. č. 355 v k. ú. a obci Podmoklany z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Podmoklany;
schvaluje
dodatek č. 1357 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-16, př. 1.


Usnesení 0491/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 726/6 o výměře 746 m2 oddělený geometrickým plánem č. 474-93/2014 z pozemku par. č. 566/3 v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 1358 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-17, př. 1.


Usnesení 0492/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně z pozemku par. č. 1151 v k. ú. Blažkov dle geometrického plánu číslo 146-65/2013 oddělený pozemek, nově označený jako par. č. 1151/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 47 m2 z vlastnictví Povodí Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 11, Brno, PSČ 602 00, IČ 70890013 do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu, za cenu a za podmínek dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-06-2015-18, př. 1.


Usnesení 0493/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně z pozemku par. č. 4841/2 v k. ú. Jihlava dle geometrického plánu číslo 6608-37a/2014 oddělený pozemek, nově označený jako par. č. 4841/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 37 m2 z vlastnictví Povodí Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 11, Brno, PSČ 602 00, IČ 70890013 do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu, za cenu a za podmínek dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-06-2015-19, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 1359 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2015-19, př. 2.


Usnesení 0494/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Rozsochy na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 808/1 v k. ú. a obci Rozsochy v rozsahu dle materiálu ZK-06-2015-20, př. 1.


Usnesení 0495/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČO 002 95 671 na straně budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků par. č. 1648/1 a par. č. 2768/10 v k. ú. a obci Velké Meziříčí pro akci „Gymnázium Velké Meziříčí – rekonstrukce kanalizační přípojky“ dle smlouvy dle materiálu ZK-06-2015-21, př. 1.


Usnesení 0496/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1360 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2015-22, př. 1.


Usnesení 0497/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0251/04/2008/ZK ze dne 30. 11. 2008 ve znění usnesení 0406/05/2011/ZK ze dne 20. 9. 2011;
 • nabýt darem těleso pozemní komunikace v délce cca 650 m v katastrálním území Kozlov u Ledče nad Sázavou, spojující silnice č. III/01831 a II/339, z vlastnictví obce Kozlov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem těleso pozemní komunikace v délce cca 620 m v katastrálním území Kozlov u Ledče nad Sázavou, Souboř a Vrbka u Ledče nad Sázavou, spojující silnice č. III/01831 a II/339, z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou, které se nacházejí pod převáděnou pozemní komunikací, v rozsahu dle materiálu ZK-06-2015-23, př. 1 z vlastnictví obce Kozlov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou, Souboř a Vrbka u Ledče nad Sázavou, které se nacházejí pod převáděnou pozemní komunikací, v rozsahu dle materiálu ZK-06-2015-23, př. 2 z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
dodatek č. 1361 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-23, př. 4.


Usnesení 0498/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 740 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 605 m2 a par. č. 958 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49 m2 v k. ú. a obci Nové Veselí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nové Veselí;
schvaluje
dodatek č. 1362 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-24, př. 1.


Usnesení 0499/06/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0500/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky dle materiálů ZK-06-2015-26, př. 1 a ZK-06-2015-26, př. 2 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina dle kupních smluv dle materiálů ZK-06-2015-26, př. 3 a ZK-06-2015-26, př. 4;
schvaluje
 • dodatek č. 1364 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-26, př. 6;
 • dodatek č. 1365 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-26, př. 7.Usnesení 0501/06/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0502/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemek par. č. 347/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 33 m2 v k. ú. a obci Puklice z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu ZK-06-2015-28, př. 1.


Usnesení 0503/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1366 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-29, př. 1.


Usnesení 0504/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0320/04/2015/ZK ze dne 23. 6. 2015 tak, že materiál ZK-04-2015-49, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-06-2015-30, př. 1.


Usnesení 0505/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 620 00 Brno, IČ 708 90 013, na straně vlastníka a budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-06-2015-31, př. 1 na část pozemku par. č. 1248/16 v k. ú. a obci Jimramov pro akci „II/357 Strachujov – Jimramov“.


Usnesení 0506/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 620 00 Brno, IČ 708 90 013, na straně vlastníka a budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-06-2015-32, př. 1 na části pozemku par. č. 190 a pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1255 v k. ú. a obci Jimramov pro akci „II/357 Jimramov – most ev. č. 357-020“.


Usnesení 0507/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-06-2015-33, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0508/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1367 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2015-34, př. 1.


Usnesení 0509/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít s Povodím Vltavy, s. p. se sídlem Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24, IČ 708 89 953 smlouvu o zřízení služebnosti dle smlouvy dle materiálu ZK-06-2015-35, př. 1.


Usnesení 0510/06/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0511/06/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0512/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl „k“ o výměře 16 m2 a díl „l“ o výměře 5 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2877-73/2015 z pozemku par. č. 1086 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě,
schvaluje
dodatek č. 1370 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-38, př. 1.


Usnesení 0513/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky v rozsahu, za ceny a za podmínek dle materiálu ZK-06-2015-39, př. 1 od vlastníků pozemků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.


Usnesení 0514/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1535/11 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 597 m2, par. č. 1535/12 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 465 m2, par. č. 1535/13 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 372 m2, par. č. 1535/14 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 118 m2, oddělené GP č. 329-486/2015 z pozemku par. č. 1535/1 a dále pozemek par. č. 1535/15 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 26 m2, oddělený stejným GP z pozemku par. č. 1535/8 a dále pozemek par. č. 1535/8 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 228 m2, vše v k. ú. Ořechov u Křižanova z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ořechov;
schvaluje
dodatek č. 1371 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-06-2015-40, př. 1.


Usnesení 0515/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 819/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2 a pozemek par. č. 820/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 301 m2 v k. ú. a obci Kalhov vzniklé dle geometrického plánu č. 128-107/2015 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kalhov;
schvaluje
Dodatek č. 1372 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2015-41, př. 1.


Usnesení 0516/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0430/05/2012/ZK ze dne 18. 9. 2012 tak, že materiál ZK-05-2012-53, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-06-2015-42, př. 1.


Usnesení 0517/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1373 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2015-43, př. 1.


Usnesení 0518/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky, dle materiálu ZK-06-2015-44, př. 1, za kupní cenu 100 Kč/m2 z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0519/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem nově oddělené pozemky dle geometrického plánu č. 819, 82-1133/2013 par. č. 2135/16 - ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 23 m2 a par. č. 2134/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 78 m2 v k. ú. Lipnice nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lipnice nad Sázavou;
 • nabýt darem nově oddělené pozemky dle geometrického plánu č. 819, 82-1133/2013 par. č. 2132/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 65 m2 a par. č. 2135/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 v k. ú. Lipnice nad Sázavou z vlastnictví obce Lipnice nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
 • dodatek č. 1374 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2015-45, př. 1;
 • dodatek č. 1375 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2015-45, př. 2.Usnesení 0520/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení 0297/04/2015/ZK ze dne 23. 6. 2015 tak, že text:

„Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 2 z vlastnictví obce Cerekvička-Rosice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cerekvička-Rosice;

schvaluje
 • dodatek č. 1294 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 4;
 • dodatek č. 1295 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 5“

se nahrazuje textem:
„Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 2 z vlastnictví obce Cerekvička-Rosice do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
 • dodatek č. 1294 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 4“
 • dodatek č. 1295 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 5“
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-06-2015-46, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cerekvička-Rosice.Usnesení 0521/06/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0522/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 13 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2015-48, př. 1.


Usnesení 0523/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a VODOVODY A KANALIZACE Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, dle materiálu ZK-06-2015-49, př. 1.


Usnesení 0524/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit Odůvodnění veřejných zakázek „II/388 Bobrová - Zvole, 1. Úsek“, „II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba, 2. Úsek“, „II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022“ a „II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část“ v rozsahu materiálů ZK-06-2015-50, př. 1, ZK-06-2015-50, př. 2, ZK-06-2015-50, př. 3 a ZK-06-2015-50, př. 4.


Usnesení 0525/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0330/04/2015/ZK tak, že materiál ZK-04-2015-58, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-06-2015-52, př. 1.


Usnesení 0526/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-06-2015-51, př. 1.


Usnesení 0527/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-53, př. 1.


Usnesení 0528/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“ ve výši 13 918 627 Kč;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků na zvláštním účtu 4200060188/6800 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.Usnesení 0529/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-06-2015-55, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-06-2015-55, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-06-2015-55, př. 2;
 • neposkytnout dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-06-2015-55, př. 3.Usnesení 0530/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika dle materiálu ZK-06-2015-56, př. 1 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 20 000 €, tj. 554 500 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 27,725 Kč);
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 5 545 000 Kč (1 euro = 27,725 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Connecting Regions AT-CZ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Connecting Regions AT-CZ;

rozhoduje
 • uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika dle materiálu ZK-06-2015-56, př. 2;
 • vyhradit si prohlášení skutečností uvedených v materiálu ZK-06-2015-56, př. 3;

prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-06-2015-56, př. 3.


Usnesení 0531/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 11 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín, Hálkova 42, dle materiálu ZK-06-2015-57, př. 1.


Usnesení 0532/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 19 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-06-2015-58, př. 1;
 • Dodatek č. 11 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu ZK-06-2015-58, př. 2.Usnesení 0533/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-06-2015-59, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-06-2015-59, př. 2.


Usnesení 0534/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti výpravy Kraje Vysočina na ZODM 2016 dle materiálu ZK-06-2015-60, př. 1.


Usnesení 0535/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu ZK-06-2015-62, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu ZK-06-2015-62, př. 2.


Usnesení 0536/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0455/05/2015/ZK ze dne 8. 9. 2015 tak, že v materiálu ZK-05-2015-95, př. 3, v dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O01316.0014 uzavřeném s Okresním tělovýchovným sdružením Žďár nad Sázavou, se sídlem Jungmannova 1496/10, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 65338367, se v Čl. 1 datum „3. 6. 2015“ ruší a nahrazuje se datem „28. 5. 2015“ a v Čl. 2 se částka „352 958 Kč (slovy: třistapadesátdvatisícdevětset padesátosm korun českých)“ ruší a nahrazuje se částkou „370 636 Kč (slovy: třistasedmdesáttisícšestsettřicetšest korun českých)“ a v Čl. 3 odst. 5 se na konci věty doplňuje čárka a slova „ve znění usnesení 0536/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015“.


Usnesení 0537/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01211.0086 dle materiálu ZK-06-2015-64, př. 3.


Usnesení 0538/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 7 000 000 Kč Bike Events s.r.o., se sídlem Železné 32, 666 01, IČO: 26954397;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-06-2015-65, př. 1.Usnesení 0539/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-06-2015-67, př. 1.Usnesení 0540/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o vývoji v subjektech, které vznikly na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0308/04/2013/ZK k řešení důsledků demografického vývoje, dle materiálu ZK-06-2015-69, př. 1.


Usnesení 0541/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
sloučit Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326 a Základní školu Humpolec, Husova 391 dnem 1. 1. 2016 dle materiálu ZK-06-2015-61, př. 1.


Usnesení 0542/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 600 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 600 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Mrštíkova 1176/1, 586 01 Jihlava IČO: 04417909;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-06-2015-66, př. 1.Usnesení 0543/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-06-2015-70, př. 1.


Usnesení 0544/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01178.0043 dle materiálu ZK-06-2015-74, př. 3.


Usnesení 0545/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-06-2015-75, př. 2.


Usnesení 0546/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování ze dne 7. května 2009 dle materiálu ZK-06-2015-76, př. 4.


Usnesení 0547/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu ZK-06-2015-77, př. 1.


Usnesení 0548/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01178.0023 dle materiálu ZK-06-2015-78, př. 3.


Usnesení 0549/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí dle materiálu ZK-06-2015-71, př. 1.


Usnesení 0550/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-06-2015-72, př. 1.


Usnesení 0551/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-06-2015-73, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-06-2015-73, př. 2;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-06-2015-73, př. 3.Usnesení 0552/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2015-79, př. 2.


Usnesení 0553/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-80, př. 1;
 • Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-80, př. 2.Usnesení 0554/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 7 188 200 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 7 188 200 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 7 188 200 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-06-2015-81, př. 1;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvy dle materiálu ZK-06-2015-81, př. 2.Usnesení 0555/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Diecézní charitě Brno, IČO 44990260 na financování provozních nákladů sociální služby „Domácí hospic sv. Zdislavy, Oblastní charita Třebíč“ ve výši 1 233 000 Kč dle materiálu ZK-06-2015-82, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2015-82, př. 1;

schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 1 233 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 233 000 Kč.


Usnesení 0556/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout Městu Pelhřimov dotaci na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2015 v celkové výši 180 000 Kč, z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, dle materiálu ZK-06-2015-83, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-06-2015-83, př. 1;
 • poskytnout Městu Havlíčkův Brod dotaci na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2015 v celkové výši 180 000 Kč, z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, dle materiálu ZK-06-2015-83, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-06-2015-83, př. 2;
 • poskytnout Městu Třebíč dotaci na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2015 v celkové výši 180 000 Kč, z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, dle materiálu ZK-06-2015-83, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-06-2015-83, př. 3.Usnesení 0557/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • zapojení příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj, Domov Lidmaň a Domov ve Zboží do procesu transformace s ohledem na specifické podmínky výzev IROP a OPZ;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 10 000 000 Kč na předfinancování přípravné fáze a počátek realizací projektů, finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu.Usnesení 0558/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 500 000 Kč při současném snížení  kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč;
vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 500 000 Kč jednotlivým poskytovatelům programů primární prevence dle materiálu ZK-06-2015-86, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů ZK-06-2015-86, př. 2, ZK-06-2015-86, př. 3, ZK-06-2015-86, př. 4, ZK-06-2015-86, př. 5, ZK-06-2015-86, př. 6, ZK-06-2015-86, př. 7.Usnesení 0559/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-85, př. 1.


Usnesení 0560/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
uzavřít dodatek k veřejnosprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro jednotlivé nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace obcí poskytující sociálních služby dle materiálu ZK-06-2015-90, př. 1.


Usnesení 0561/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu ZK-06-2015-87, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-06-2015-87, př. 3;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu ZK-06-2015-87, př. 2.Usnesení 0562/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč v roce 2016 Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2016;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2015-88, př. 2.Usnesení 0563/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zápisy o provedení kontroly č. 1/2015, 2/2015 a 3/2015, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů ZK-06-2015-89, př. 1, ZK-06-2015-89, př. 2, ZK-06-2015-89, př. 3.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz