Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0270/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 0271/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
MUDr. Radka Černého a Antonína Daňka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2015.


Usnesení 0272/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.


Usnesení 0273/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0274/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Městysu Bobrová, IČO 00293971 ve výši 500 000 Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-04-2015-04, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2015-04, př. 1;

schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.


Usnesení 0275/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout o uzavření smlouvy o spolupráci dle materiálu ZK-04-2015-05, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu ZK-04-2015-05, př. 1.


Usnesení 0276/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro členy řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2014 - 31. 5. 2015 dle materiálu ZK-04-2015-06, př. 1.


Usnesení 0277/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2014 – 31. 5. 2015 dle materiálu ZK-04-2015-07, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2014 – 31. 5. 2015 dle materiálu ZK-04-2015-07, př. 2.Usnesení 0278/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 dle materiálu ZK-04-2015-08, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 632 199 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 dle materiálu ZK-04-2015-08, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-08, př. 4;
 • zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 dle materiálu ZK-04-2015-08, př. 3;

schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS spočívající ve zvýšení, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 32 199 Kč při současném snížení § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku o částku 32 199 Kč.


Usnesení 0279/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2015“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2015-09, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2015“ žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2015-09, př. 2.Usnesení 0280/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Infrastruktura ICT 2015“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2015-10, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Infrastruktura ICT 2015“ žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2015-10, př. 2.Usnesení 0281/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2015-11, př. 2.


Usnesení 0282/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o ručení s Komerční bankou, a. s., dle materiálu ZK-04-2015-12, př. 5.


Usnesení 0283/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 25 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2015-13, př. 3.


Usnesení 0284/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2014 bez výhrad;
schvaluje
Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2014 dle materiálu ZK-04-2015-14, př. 1.


Usnesení 0285/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2014.


Usnesení 0286/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018 dle materiálu ZK-04-2015-16, př. 1;
bere na vědomí
 • rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018 bez kapitoly Evropské projekty dle materiálu ZK-04-2015-16, př. 2;
 • rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018 dle materiálu ZK-04-2015-16, př. 3;
 • přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2015-16, př. 4.Usnesení 0287/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o způsobu proplácení faktur dle materiálu ZK-04-2015-17 v projektech Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III. ve výši max. 6  000 000 Kč pro účely hrazení faktur na stavební práce a další výdaje s nimi spojené (BOZP, TDS, autorský dozor, nákup vybavení objektů, mzdové výdaje). Finance budou uvolňovány v průběhu roku 2015 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.


Usnesení 0288/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních služeb a politiky zaměstnanosti o částku 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 800 000 Kč dle materiálu ZK-04-2015-18, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout investiční dotaci spolku Kolpingovo dílo ČR z. s., IČO: 43379729, na projekt Rekonstrukce kontaktního centra ve Žďáře nad Sázavou ve výši 800 000 Kč dle materiálu ZK-04-2015-18, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2015-18, př. 1.Usnesení 0289/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina – Aktualizaci pro rok 2016 dle materiálu ZK-04-2015-19, př. 1;
 • Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 dle materiálu ZK-04-2015-19, př. 2.Usnesení 0290/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-20, př. 1.


Usnesení 0291/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 20 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 20 000 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 31 702 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálů ZK-04-2015-87, př. 1, ZK-04-2015-87, př. 2 a ZK-04-2015-87, př. 3;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-87, př. 4.Usnesení 0292/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 18 Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-21, př. 1.


Usnesení 0293/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení č. 0571/09/2006/ZK ze dne 12. 12. 2006 tak, že se v materiálu ZK-09-2006-30, př. 1 ruší řádek, který se týká nabytí pozemku par. č. 118/5 o výměře 55 m2 ve vlastnictví ČR - Správa železniční dopravní cesty, s. o. do vlastnictví kraje Vysočina;
 • nabýt koupí pozemek par. č. 118/5 - ostatní plocha o výměře 100 m2 v k. ú. Střítež u Jihlavy od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234 za podmínek a za cenu dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-22, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.Usnesení 0294/04/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0295/04/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0296/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č. 440 ostatní plocha, silnice o výměře 8 470 m2 a par. č. 441/6 ostatní plocha, silnice o výměře 13 397 m2 v k. ú. a obci Koroužné z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1293 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2015-25, př. 2.


Usnesení 0297/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 2 z vlastnictví obce Cerekvička-Rosice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cerekvička-Rosice;

schvaluje
 • dodatek č. 1294 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 4;
 • dodatek č. 1295 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 5.Usnesení 0298/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-27, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-27, př. 2 z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
 • dodatek č. 1296 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-27, př. 3;
 • dodatek č. 1297 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-27, př. 4;
 • dodatek č. 1298 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-27, př. 5.Usnesení 0299/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nevyužít předkupní právo k pozemku par. č. 1869/9 – vodní plocha, tok přirozený o výměře 1 813 m2, oddělenému GP č. 281-56/2013 z pozemku par. č. 1868/3 v k. ú. Obyčtov, nad kterým se nachází mostní oblouk mostu ev. č. 35424-3 ve vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0300/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Havlíčkův Brod se sídlem Havlíčkovo náměstí 57, Havlíčkův Brod 1, PSČ 580 01, IČ 002 67 449 na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na nemovitosti dle smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-29, př. 1.


Usnesení 0301/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemky vedené na LV 801 - par. č. 5470 o výměře 839 m2, ostatní plocha, par. č. 5599 o výměře 4157 m2, orná půda a LV 802 – id. ˝ par. č. 5082 o výměře 839 m2, orná půda pro obec a k. ú. Březolupy.


Usnesení 0302/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-04-2015-31, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 4 000 000 Kč při současném snížení přílohy M4 - Sociální věci o částku 4 000 000 Kč určenou na výkupy nemovitostí.


Usnesení 0303/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 7461/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 091 m2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-32, př. 3;
 • nabýt darem pozemky par. č. 820/12 – ostatní plocha, zeleň o výměře 3 m2, par. č. 7351/15 – ostatní plocha, silnice o výměře 903 m2 a par. č. 7397/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 401 m2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-32, př. 4;

schvaluje
 • dodatek č. 1299 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-32, př. 1;
 • dodatek č. 1300 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-32, př. 2.Usnesení 0304/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
vzdát se předkupního práva Kraje Vysočina k části pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem v rozsahu dle materiálu ZK-04-2015-33, př. 1, tj. dílům a částem pozemků zaměřených dle Geometrického plánu č. 2290-30254/2013 v celkové výměře 12 175 m2 ve vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.


Usnesení 0305/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 530 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 65 m2 v k. ú. a obci Lavičky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lavičky;
schvaluje
dodatek č. 1301 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2015-34, př. 1.


Usnesení 0306/04/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0307/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a společností České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 226 na straně vlastníka pozemku, smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu dle materiálu ZK-04-2015-36, př. 1, pro akci „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022“.


Usnesení 0308/04/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0309/04/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0310/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-04-2015-39, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč, PSČ 588 56, IČ 002 86 745;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-04-2015-39, př. 2 z vlastnictví města Telč se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč, PSČ 588 56, IČ 002 86 745 do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
dodatek č. 1304 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-39, př. 3.


Usnesení 0311/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 458/13 – ost. plocha, silnice o výměře 314 m2 v k. ú. Oslavička z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oslavička;
schvaluje
dodatek č. 1305 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-40, př. 1.


Usnesení 0312/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem stavby inženýrských sítí:
 • komunikace a zpevněné plochy na pozemku par. č. 2488/58 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou;
 • prodloužení vodovodního řadu na pozemku par. č. 2488/58 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou;
 • prodloužení kanalizačního řadu na pozemku par. č. 2488/58, v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou,

z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou.


Usnesení 0313/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2015-42, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0314/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2015-43, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0315/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0105/02/2015/ZK tak, že text:
„Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Ořechov, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 1535/1 – ost. plocha, silnice a par. č. 1535/8 – ost. plocha, jiná plocha v k. ú. Ořechov u Křižanova zastavěných stavbou chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ořechov;
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Hojovice, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 871/2 – ost. plocha, silnice a par. č. 836/40 – ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. a obci Hojovice zastavěných stavbou chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice“
se nahrazuje textem:
„Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Ořechov, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 1535/1 – ost. plocha, silnice a par. č. 1535/8 – ost. plocha, jiná plocha v k. ú. Ořechov u Křižanova zastavěných stavbou chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ořechov“.


Usnesení 0316/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 3722/11 – ostatní plocha, silnice o výměře 119 m2 v k. ú. Žirovnice z vlastnictví Mysliveckého sdružení Žirovnice, IČ 490 56 484, se sídlem Dláždění 297, 394 68 Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina za 50 Kč/m2;
schvaluje
dodatek č. 1306 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2015-45, př. 1.


Usnesení 0317/04/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0318/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 3777/2 – zastavěná plocha nádvoří o výměře 580 m2 a par. č. 3777/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 573 m2 oba v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Diecézní charity Brno se sídlem Brno střed, Černá pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 2, IČO: 44990260 s tím, že darovací smlouva bude obsahovat prohlášení – závazek obdarovaného, že předmět daru bude využívat pouze k zajištění poskytování nevýdělečných sociálních a zdravotních služeb nebo služeb zaměstnanosti znevýhodněným skupinám osob.


Usnesení 0319/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem stavby inženýrských sítí:
 • komunikace a zpevněné plochy na pozemku par. č. 677/5 v k. ú. a obci Okříšky
 • prodloužení vodovodního řadu na pozemku par. č. 677/5 a par. č. 678/11 v k. ú. a obci Okříšky
 • prodloužení kanalizačního řadu na pozemku par. č. 677/5 a par. č. 678/11, v k. ú. a obci Okříšky

z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Okříšky.


Usnesení 0320/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2015-49, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-49, př. 2 z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina.Usnesení 0321/04/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0322/04/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0323/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0596/07/2014/ZK tak, že materiál ZK-07-2014-49, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-04-2015-52, př. 1.


Usnesení 0324/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést pozemky dle materiálu ZK-04-2015-53, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p. za kupní cenu ve výši 74 830 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-53, př. 3;
 • nabýt koupí pozemky dle materiálu ZK-04-2015-53, př. 2 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p. do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 175 100 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-53, př. 4;

schvaluje
 • dodatek č. 1309 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-53, př. 5;
 • dodatek č. 1310 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-53, př. 6.Usnesení 0325/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího a fyzickými osobami na straně budoucích prodávajících smlouvy o smlouvách budoucích kupních za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 na části pozemků v rozsahu trvalých záborů dle materiálu ZK-04-2015-54, př. 1.


Usnesení 0326/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 2175/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 46 m2, par. č. 2175/34 – ostatní plocha, silnice o výměře 493 m2, par. č. 2175/42 – ostatní plocha, silnice o výměře 75 m2, par. č. 2196/17 – ostatní plocha, silnice o výměře 61 m2 a par. č. 2196/23 – ostatní plocha, silnice o výměře 152 m2, vše v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou z vlastnictví obce Radostín nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1311 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-55, př. 1.


Usnesení 0327/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1485/3 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 663 m2 v k. ú. Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná.


Usnesení 0328/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0101/02/2010/ZK tak, že materiál ZK-02-2010-32, př. 1 se nahradí materiálem ZK-04-2015-57, př. 1.


Usnesení 0329/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0590/07/2014/ZK ze dne 16. 12. 2014 tak, že text:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést nemovitosti dle materiálu ZK-07-2014-43, př. 2, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, za kupní cenu 35 850 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti První vranovská realitní kancelář, spol. s r.o., se sídlem Brno, Kamenáčky 8, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČO 48530174“
se nahrazuje textem:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést nemovitosti areálu bývalé střední zemědělské školy na ul. Jihlavská v Havlíčkově Brodě včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, za kupní cenu 31 150 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti MFX Czech, s.r.o., se sídlem Pohraniční 641/106, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, IČO 03508951 dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-88, př. 4.


Usnesení 0330/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0035/01/2015/ZK tak, že materiál ZK-01-2015-26, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-04-2015-58, př. 1.


Usnesení 0331/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0324/04/2014/ZK tak, že materiál ZK-04-2014-90, př. 4 bude nahrazen materiálem ZK-04-2015-59, př. 2.


Usnesení 0332/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. - 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2015 dle materiálu ZK-04-2015-60, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-60, př. 2.


Usnesení 0333/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2015“ žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2015-61, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2015“ žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2015-61, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-61, př. 3.Usnesení 0334/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uhradit částku ve výši 14 896 092,81 Kč dle materiálů ZK-04-2015-62, př. 1 a ZK-04-2015-62, př. 2;
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/405 Brtnice - Zašovice, související s vratkou části dotace ve výši 7 534 272,02 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu ZK-04-2015-62, př. 1;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/405 Příseka - Brtnice, související s vratkou části dotace ve výši 7 361 820,79 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu ZK-04-2015-62, př. 2.Usnesení 0335/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2223 - Bezpečnost silničního provozu o částku 3 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 3 500 000 Kč na zajištění nákupu automobilu s mobilními vahami v rámci akce Bezpečná Vysočina.


Usnesení 0336/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-04-2015-64, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2015-64, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-04-2015-64, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2015-64, př. 2.Usnesení 0337/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2015-65, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-04-2015-65, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-65, př. 2.Usnesení 0338/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014-2020 uvedené v materiálu ZK-04-2015-66, př. 1.


Usnesení 0339/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Martínkov, se sídlem Martínkov 29, 675 44 Lesonice, IČO: 00378151.


Usnesení 0340/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
pořídit:
 • návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina týkající se zapracování záměrů z Politiky územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1, které se týkají Kraje Vysočina;
 • návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na základě žádostí oprávněného investora KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace.Usnesení 0341/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Důvodovou zprávu dle materiálu ZK-04-2015-69, př. 1;
projednává
3. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území, podle ust. § 29 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti;
ukládá
odboru ÚPSŘ a ORR zajištění zapracování výsledků projednání 3. aktualizace ÚAP KrV jako podkladu pro pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.


Usnesení 0342/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-04-2015-70, př. 1.


Usnesení 0343/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015 školám dle materiálu ZK-04-2015-71, př. 1.


Usnesení 0344/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-04-2015-72, př. 1 kód 2A.


Usnesení 0345/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce dle materiálu ZK-04-2015-73, př. 2.


Usnesení 0346/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 13 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-2015-74, př. 1;
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava dle materiálu ZK-04-2015-74, př. 2;
 • Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov dle materiálu ZK-04-2015-74, př. 3;
 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Třebíč dle materiálu ZK-04-2015-74, př. 4;
 • Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Žďár nad Sázavou materiálu ZK-04-2015-74, př. 5;
 • Dodatek č. 16 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava dle materiálu ZK-04-2015-74, př. 6;
 • Dodatek č. 15 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava dle materiálu ZK-04-2015-74, př. 7;
 • Dodatek č. 20 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč dle materiálu ZK-04-2015-74, př. 8;
 • Dodatek č. 19 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dle materiálu ZK-04-2015-74, př. 9;
 • Dodatek č. 10 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu ZK-04-2015-74, př. 10;
 • Dodatek č. 13 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2015-74, př. 11;
 • Dodatek č. 10 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř dle materiálu ZK-04-2015-74, př. 12.Usnesení 0347/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na předfinancování projektu Od myšlenky k výrobku 2 ve výši maximálně 45 000 000 Kč.


Usnesení 0348/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Výroční monitorovací zprávu za rok 2014 dle materiálu ZK-04-2015-76, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK-04-2015-76, př. 2.


Usnesení 0349/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
postup změny stravování na Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov dle materiálu ZK-04-2015-77.


Usnesení 0350/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout o uzavření memoranda dle materiálu ZK-04-2015-89, př. 1;
rozhoduje
uzavřít memorandum dle materiálu ZK-04-2015-89, př. 1;
bere na vědomí
předběžný odhad finančního rámce podpory fotbalové akademie z rozpočtu kraje dle materiálu ZK-04-2015-89, př. 2.


Usnesení 0351/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky
2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 8 121 082,52 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté na předfinancování projektu „Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0352/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2015-79, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-04-2015-79, př. 6;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2015-79, př. 4.Usnesení 0353/04/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0354/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2015 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2015-81, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2015-81, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2015 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2015-81, př. 2.Usnesení 0355/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00865.0031 dle materiálu ZK-04-2015-82, př. 3.


Usnesení 0356/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu ZK-04-2015-83, př. 1 a dle materiálu ZK-04-2015-83, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-04-2015-83, př. 4 a dle materiálu ZK-04-2015-83, př. 5;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu ZK-04-2015-83, př. 3.Usnesení 0357/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Agroklastru Vysočina z. s., se sídlem Horní Město 460, 588 32 Brtnice, IČO 03888321 na realizaci akce „Podpora činnosti Agroklastru Vysočina z. s.“ ve výši 400 500 Kč;
 • uzavřít smlouvu dle materiálu ZK-04-2015-84, př. 3;

schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 400 500 Kč při současném snížení kapitoly Životní prostředí, § 3729 – Ostatní nakládání s odpady o částku 400 500 Kč.


Usnesení 0358/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2014 dle materiálu ZK-04-2015-85, př. 1.


Usnesení 0359/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Rozvoj podnikatelů 2015“ dle materiálu ZK-04-2015-86, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2015“ ve složení:

ODS – Jakub John (TR); Eva Krpálková (JI);
KDU-ČSL – Jan Matějů (PE); Miroslav Vrbka (TR);
ČSSD – Marie Rubišarová-Medová (JI);
KSČM – Pavel Hodač (PE); Kamil Vejvoda (ZR);
Pro Vysočinu – Jiří Hodinka (PE); Drahoslav Kadlec (PE);
TOP09 a STAN – Martin Sedlák (HB); Kryštof Kothbauer (JI);
 • Břetislava Poura (HB, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2015“;
 • garantem grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2015“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz