Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0001/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 0002/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Miroslava Houšku a Pavla Hodáče ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2017.


Usnesení 0003/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • Zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2016 dle materiálu ZK-01-2017-02, př. 1;

schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2017-02, př. 1.


Usnesení 0004/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0005/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2016 dle materiálu ZK-01-2017-04, př. 1.


Usnesení 0006/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu ZK-01-2017-05, př. 1.


Usnesení 0007/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
dřívější vyjádření podpory výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany (NJZ EDU) zastupitelstvem kraje v minulých volebních obdobích dle materiálů ZK-01-2017-06, ZK-01-2017-06, př. 1 a ZK-01-2017-06, př. 2;
podporuje
přípravu výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany (projekt EDU 5) v souladu s Národním akčním plánem rozvoje jaderné energetiky v České republice, případně též dalšího bloku (projekt EDU 6);
požaduje
uspíšení přípravné, projektové a schvalovací fáze obou projektů (projekt EDU 5 a EDU 6);
ukládá
 • hejtmanovi kraje, aby jako nestálý člen Stálého výboru pro jadernou energetiku požadoval urgentní splnění všech úkolů a doporučení vyplývajících z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice a prováděl pravidelnou kontrolu jeho naplňování,
 • hejtmanovi kraje dle možností pokračovat v projednávání této problematiky s předsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu, představiteli ČEZ, a. s., a dalšími osobami dle uvážení hejtmana, a to s využitím argumentů uvedených v materiálu ZK-01-2017-06, př. 1.Usnesení 0008/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017 dle materiálu ZK-01-2017-07, př. 1.


Usnesení 0009/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární ochrana – profesionální část dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 ve výši 4 500 000 Kč dle materiálu ZK-01-2017-08, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2017-08, př. 2.Usnesení 0010/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-01-2017-09, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část v celkové výši 1 220 000 Kč obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů:
 • Městys Měřín, IČO 00294799                        250 000 Kč;
 • Město Ždírec n. Doubravou, IČO 00268542                220 000 Kč;
 • Městys Nové Veselí, IČO 00294926                        250 000 Kč;
 • Obec Vepřová, IČO 00374440                        250 000 Kč;
 • Obec Třebelovice, IČO 00290602                        250 000 Kč,

dle materiálu ZK-01-2017-09, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-01-2017-09, př. 2.Usnesení 0011/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 2 400 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-01-2017-10, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2017-10, př. 2;
 • uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu ZK-01-2017-10, př. 4.

schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 400 000 Kč.


Usnesení 0012/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-01-2017-11, př. 1.


Usnesení 0013/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
souhlas s realizací plánovaného projektu „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“ dle materiálu ZK-01-2017-12, př. 2;
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši max. 15 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu,
 • závazek Kraje Vysočina týkající se spolufinancování schváleného projektu „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“ z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.Usnesení 0014/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s pořízením vybavení zrekonstruované budovy č. 13 dle materiálu ZK-01-2017-13, př. 4;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 2 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky v maximální výši 2 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na krytí výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruované budovy č. 13.


Usnesení 0015/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2016 v celkové výši 176 359 920 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-01-2017-14, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2017-14, př. 1;
 • převod finančních prostředků ve výši 6 790 670 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení nových kogeneračních jednotek a na opravu CT přístroje;
 • převod finančních prostředků ve výši 2 812 170 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení vybavení zrekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení.Usnesení 0016/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu ZK-01-2017-15, př. 1 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.


Usnesení 0017/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nevyužít předkupní právo Kraje Vysočina nezapsané v katastru nemovitostí k pozemku par. č. 263/13 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 244 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.


Usnesení 0018/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2017-17, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.


Usnesení 0019/01/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0020/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-01-2017-19, př. 1 z vlastnictví obce Bohuslavice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-01-2017-19, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bohuslavice;
 • úplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2017-19, př. 3 z vlastnictví fyzických osob evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2;

schvaluje
 • Dodatek č. 1520 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2017-19, př. 4;
 • Dodatek č. 1521 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2017-19, př. 5.Usnesení 0021/01/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0022/01/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0023/01/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0024/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky a spoluvlastnické podíly od vlastníků v rozsahu a za kupní ceny dle materiálu ZK-01-2017-23, př. 1.


Usnesení 0025/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1522 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2017-24, př. 1.


Usnesení 0026/01/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0027/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2017-26, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0028/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 688/13 – ostatní plocha, silnice o výměře 912 m2 v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice z vlastnictví firmy ZVOZD „Horácko“, družstvo, IČO 001 40 023, se sídlem Opatov 300, 675 28 Opatov na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2
schvaluje
dodatek č. 1524 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2017-27, př. 1.


Usnesení 0029/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 518/6 o výměře 50 m2 oddělený geometrickým plánem č. 430-303/2014 z pozemku PK st. par. č. 205 v k. ú. a obci Jimramov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Jimramov;
schvaluje
dodatek č. 1525 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2017-28, př. 1.


Usnesení 0030/01/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0031/01/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0032/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1122/2 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 34 m2 oddělený GP č. 286-86/2016 z pozemku par. č. 1122 v k. ú. Ústí u Humpolce z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ústí;
schvaluje
dodatek č. 1528 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2017-31, př. 1.


Usnesení 0033/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 888/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 65 m2, par. č. 888/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 601 m2 a par. č. 888/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 424 m2 v k. ú. Plevnice a obci Olešná z vlastnictví obce Olešná do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1529 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2017-32, př. 1.


Usnesení 0034/01/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0035/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 2377/6 o výměře 93 m2, par. č. 2377/7 o výměře 127 m2 a par. č. 2377/8 o výměře 59 m2, oddělené geometrickým plánem č. 967-293/2016 z pozemku par. č. 2377/1, pozemky par. č. 2375/4 o výměře 138 m2 a par. č. 2375/5 o výměře 13 m2, oddělené geometrickým plánem  č. 965-293/2016 z pozemku par. č. 2375/1 a pozemek par. č. 2382/2 o výměře 566 m2, oddělený geometrickým plánem č. 966-293/2016 z pozemku par. č. 2382 v k. ú. a obci Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov;
schvaluje
dodatek č. 1530 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2017-34, př. 1.


Usnesení 0036/01/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0037/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina nemovitosti v rozsahu a za kupní cenu od vlastníků dle materiálu ZK-01-2017-35, př. 1 po vyjasnění územně plánovací dokumentace.


Usnesení 0038/01/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0039/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 5 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0040/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 5 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0041/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 1 Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 ze dne 21. 6. 2016 č. 04/16 dle materiálu ZK-01-2017-70, př. 3;
vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-01-2017-70, př. 4 a ZK-01-2017-70, př. 5;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 284 949 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-01-2017-70, př. 4 a ZK-01-2017-70, př. 5;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-01-2017-70, př. 6;
 • uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 8. 3. 2016 uzavřené s příjemcem dotace Denní centrum Barevný svět, o.p.s., IČO: 29277418 dle materiálu ZK-01-2017-70, př. 7.Usnesení 0042/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice dle materiálu ZK-01-2017-39, př. 1.


Usnesení 0043/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec dle materiálu ZK-01-2017-40, př. 1.


Usnesení 0044/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
mění
usnesení č. 0637/08/2016/ZK tak, že materiál ZK-08-2016-72, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-01-2017-41, př. 1.


Usnesení 0045/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 v celkové výši 100 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, na realizaci jmenovitých akcí a na přípravu staveb dle materiálu ZK-01-2017-42, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o 82 000 000 Kč na realizací akcí a na přípravu staveb z přílohy D1 dle materiálu ZK-01-2017-42, př. 1.Usnesení 0046/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2292 – Dopravní obslužnost (ÚZ 00016) o částku 34 902 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 34 902 000 Kč;
stanoví
rozsah veřejné linkové osobní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2017 ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 334 612 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 16,3 mil. počtu ujetých km.


Usnesení 0047/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (2. splátka) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-01-2017-43, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-01-2017-43, př. 2.


Usnesení 0048/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 203 250 Kč a Gymnáziu Jihlava ve výši 67 750 Kč na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“.


Usnesení 0049/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě „Maturitu zvládneme“ dle materiálu ZK-01-2017-46, př. 2, do výše 2 793 000 Kč (z toho spolufinancování 180 000 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt Střední průmyslové školy Třebíč „Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů“ dle materiálu ZK-01-2017-46, př. 3, do výše 2 036 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou „Laboratoř elektrotechnických měření“ dle materiálu ZK-01-2017-46, př. 4, do výše 2 748 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt Střední odborné školy Nové Město na Moravě „Modernizace technologie truhlářské a tesařské dílny“ dle materiálu ZK-01-2017-46, př. 6, do výše 1 050 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí „Zvýšení kompetencí žáků“ dle materiálu ZK-01-2017-46, př. 7, do výše 1 173 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“ dle materiálu ZK-01-2017-46, př. 8, do výše 7 352 000 Kč (z toho spolufinancování 639 200 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice „Modernizace výuky technických oborů“ dle materiálu ZK-01-2017-46, př. 9, do výše 2 200 779 Kč (z toho spolufinancování 109 678 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí.Usnesení 0050/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt Gymnázia Třebíč „Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“ dle materiálu ZK-01-2017-47, př. 2, do výše 2 855 168 Kč (z toho spolufinancování 114 217 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí.


Usnesení 0051/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím:
 • Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO 75070961 ve výši 470 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v házené;
 • SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v lyžování;
 • DUKLE Jihlava – mládež, z.s., se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v ledním hokeji;
 • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s., se sídlem Pavlovova 2672/14, 586 01 Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve volejbalu;
 • Krajskému centru talentované mládeže, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč IČO 05197392 ve výši 600 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v tenisu;
 • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 58601 Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
 • Basketbalovému klubu Jihlava z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v basketbalu

a uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-01-2017-48, př. 2.


Usnesení 0052/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., IČO 26524783 ve výši 400 000 Kč na jeho činnost;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2017-49, př. 1.Usnesení 0053/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 16 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, dle materiálu ZK-01-2017-50, př. 1.


Usnesení 0054/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2017-45, př. 1.Usnesení 0055/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2017-51, př. 1.


Usnesení 0056/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 - Územní plánování v celkové výši 1 995 430 Kč na pomoc při pořizování územního plánu dle materiálu ZK-01-2017-52, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-01-2017-52, př. 2.Usnesení 0057/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
nominaci Ing. Libora Joukla, Josefa Číže, Ing. Miroslava Houšky, RNDr. Miloše Vystrčila jako členů Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina, ruší nominaci Ing. Vladimíra Novotného, Mgr. et Bc. Petra Krčála, Milana Plodíka, Ing. Tomáše Kučery, PaedDr. Ladislava Jirků jako náhradníků členů Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina, ruší nominaci Ing. Bc. Martina Hyského jako zástupce Strategie inteligentní specializace a Ing. Marie Černé jako jeho náhradnice;
nominuje
za Kraj Vysočina:
 • Ing. Vladimíra Novotného náhradníkem MUDr. Jiřího Běhounka;
 • Ing. Miroslava Houšku členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Tomáše Kučeru jeho náhradníkem;
 • Ing. Josefa Pavlíka členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Mgr. Pavla Fraňka jeho náhradníkem;
 • Josefa Číže členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Milana Plodíka jeho náhradníkem;
 • RNDr. Miloše Vystrčila členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Jaroslava Vymazala jeho náhradníkem;
 • Mgr. Pavla Pacala zástupcem Strategie inteligentní specializace, Mgr. Romana Fabeše jeho náhradníkem.Usnesení 0058/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2017 dle materiálu ZK-01-2017-54, př. 2;
 • převod prostředků ve výši 54 600 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2016 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2017.Usnesení 0059/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
upravený vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-01-2017-55, př. 1.


Usnesení 0060/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Informační a komunikační technologie 2017 dle materiálu ZK-01-2017-56, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Informační a komunikační technologie 2017 ve složení:

ČSSD – Pavel Blažek (ZR); Miroslav Kružík (JI);
KDU-ČSL – David Jarolímek (JI); Milan Lempera (ZR);
ODS – Radek Sedlák (PE);
KSČM – Milan Šurnický (ZR); Josef Jordán (JI);
SPV - Evžen Zámek (JI); Ondřej Hedbávný (TR);
ANO 2011 – Jaromír Munia (HB); Ladislav Kobrle (PE);
SPD + SPO - Vojtěch Veleba (TR); Bohumil Trávník (ZR);
 • Otu Bence (HB, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Informační a komunikační technologie 2017;
 • garantem grantového programu Informační a komunikační technologie 2017 odbor informatiky a zástupce garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou s právem poradním;

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0061/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Infrastruktura ICT 2017 dle materiálu ZK-01-2017-57, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Infrastruktura ICT 2017 ve složení:

ČSSD – Miroslav Kružík (JI); Pavel Blažek (ZR);
KDU-ČSL – Štěpán Komárek (TR); Jaromír Kalina (JI);
ODS – Jiří Šubrt (HB); Josef Musil (JI);
KSČM – Milan Šurnický (ZR); Josef Jordán (JI);
SPV - Jiří Hodinka (PE); Pavel Hájek (PE);
ANO 2011 - Milan Novák (ZR);
SPD + SPO - Vojtěch Veleba (TR); Bohumil Trávník (ZR);
 • Jiřího Šinkoru (ZR, ANO 2011) předsedou řídicího výboru grantového programu Infrastruktura ICT 2017;
 • garantem grantového programu Infrastruktura ICT 2017 odbor informatiky a zástupce garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou s právem poradním;

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0062/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2017 dle materiálu ZK-01-2017-58, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2017 ve složení:

ČSSD – Luboš Kabátek (JI); Miroslava Pucandlová (PE);
KDU-ČSL – Petr Piáček (JI); Josef Dvořák (ZR);
ODS – Zdeněk Hopian (TR); Jaroslav Vymazal (JI);
KSČM – Helena Novotná (PE); Jaroslav Jirků (JI);
SPV - Jiří Hodinka (PE); Petr Novotný (TR);
ANO 2011 – Zdeněk Kenovský (TR);
SPD + SPO - Michal Suchý (JI); Josef Matula (JI);
 • Martina Kuklu (PE, ANO 2011) předsedou řídicího výboru grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2017;
 • garantem grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2017 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Zuzanu Vondrákovou s právem hlasovacím a Petra Stejskala s právem poradním;

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0063/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Památkově chráněná území 2017 dle materiálu ZK-01-2017-59, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Památkově chráněná území 2017 ve složení:

ČSSD – Marie Kružíková (JI); Jan Hyliš (HB);
KDU-ČSL – Vladislav Hynk (JI); Petr Kesl (PE);
ODS – Petr Adam (HB); Rostislav Novák (TR);
KSČM – Stanislav Šmíd (JI);
SPV - Petr Novotný (TR); Tomáš Kocour (PE);
ANO 2011 – Ivana Čepičková (JI); Stanislav Růžička (ZR);
SPD + SPO - Michal Suchý (JI); Josef Matula (JI);
 • Josefa Číže (TR, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Památkově chráněná území 2017;
 • garantem grantového programu Památkově chráněná území 2017 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0064/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Bezpečná silnice 2017 dle materiálu ZK-01-2017-60, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Bezpečná silnice 2017 ve složení:

ČSSD – Karel Vybíral (JI); Vladimír Malý (TR);
KDU-ČSL – Josef Mach (ZR);
ODS – Miroslav Nosek (JI); Josef Nedvěd (JI);
KSČM – Eva Dlouhá (HB); Rostislav Veselý (TR);
SPV - Karel Štefl (PE); Pavel Hájek (PE);
ANO 2011 – Lenka Vytisková (PE); Magdalena Skořepová (JI);
SPD + SPO - Pavel Šabata (TR); Milan Mokrý (ZR);
 • Adama Lukšů (JI, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Bezpečná silnice 2017;
 • garantem grantového programu Bezpečná silnice 2017 odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Radka Žižku s právem hlasovacím a Markétu Majdičovou s právem poradním;

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0065/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Sportoviště 2017 dle materiálu ZK-01-2017-61, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Sportoviště 2017 ve složení:

ČSSD – Stanislava Prokešová (JI);
KDU-ČSL – Josef Herbrych (TR); Pavel Pípal (PE);
ODS – Petr Staněk (ZR); Alena Kukrechtová (PE);
KSČM – Martin Limon (ZR); Zdeněk Semorád (PE);
SPV - Zdeněk Rajdlík (PE); Bohumír Nikl (HB);
ANO 2011 – Radek Popelka (JI); Květoslav Šafránek (ZR);
SPD + SPO - Karel Fink (HB); Ctibor Čepička (JI);
 • Miroslava Jágrika (ZR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Sportoviště 2017;
 • garantem grantového programu Sportoviště 2017 odbor školství mládeže a sportu a zástupce garanta Ivo Macha s právem hlasovacím a Petra Horkého s právem poradním;

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0066/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Sportujeme 2017 dle materiálu ZK-01-2017-62, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Sportujeme 2017 ve složení:

ČSSD – Miroslav Jágrik (ZR); Jana Nováková Hotařová (JI);
KDU-ČSL – Petr Žák (TR); Ondřej Pavlas (HB);
ODS – Pavel Hejtmánek (HB);
KSČM – Milan Plodík (HB); Pavel František Daněk (JI);
SPV - Jindřich Skočdopole (JI); Miroslav Stehno (ZR);
ANO 2011 – Jiří Hurda (PE); Luboš Bartůněk (ZR);
SPD + SPO - Karel Fink (HB); Ctibor Čepička (JI);
 • Radovana Necida (ZR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Sportujeme 2017;
 • garantem grantového programu Sportujeme 2017 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ing. Milana Kastnera s právem hlasovacím a Kateřinu Němcovou s právem poradním;

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0067/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017 dle materiálu ZK-01-2017-63, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017 ve složení:

ČSSD – Marie Kružíková (JI); Milan Stránský (HB);
KDU-ČSL – Jaroslav Hrubý (TR); Miroslav Vrbka (TR);
ODS – Zdeňka Švaříčková (JI); Zdeněk Jirků (PE);
KSČM – Kamil Vejvoda (ZR); Josef Vlček (ZR);
SPV - Jan Burda (TR);
ANO 2011 – Jaroslav Drahoš (JI); Eva Kořínková (HB);
SPD + SPO - Ctibor Čepička (JI); Karel Fink (HB);
 • Zdenu Markovou (ZR, STAN + SNK ED) předsedkyní řídicího výboru grantového programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017;
 • garantem grantového programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Bc. Janu Albrechtovou s právem hlasovacím a Bc. Janu Čermákovou s právem poradním;

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0068/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Čistá voda 2017 dle materiálu ZK-01-2017-64, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Čistá voda 2017 ve složení:

ČSSD – Tomáš Krejčí (HB);
KDU-ČSL – Josef Kalčík (JI); Jana Houšková (PE);
ODS – Marie Čermáková (JI); Ivo Rohovský (ZR);
KSČM – Hana Trojáková (PE); Jaroslav Fiala (TR);
SPV - Bohumír Nikl (HB); Zdeněk Jirsa (JI);
ANO 2011 - Václav Křivánek (PE); Marek Holoubek (HB);
SPD + SPO - Jan Veleba (ZR); Mária Pilková (JI);
 • Martina Hyského (JI, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Čistá voda 2017;
 • garantem grantového programu Čistá voda 2017 odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Martina Drápelu s právem poradním;

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0069/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Odpady 2017 dle materiálu ZK-01-2017-65, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Odpady 2017 ve složení:

ČSSD – Jaroslav Bártl (JI); Zdeněk Ryšavý (TR);
KDU-ČSL – Norbert Nejedlý (JI); Antonín Bradáč (ZR);
ODS – Bohuslava Jílková (JI); Jiří Holešák (HB);
KSČM – Marek Nevoral (JI); Pavel Kalabus (JI);
SPV - Zdeněk Jirsa (JI); Martin Malina (PE);
ANO 2011 – Michaela Šinkorová (ZR);
SPD + SPO - Mária Pilková (JI); Jan Veleba (ZR);
 • Ludmilu Řezníčkovou (ZR, ANO 2011) předsedkyní řídicího výboru grantového programu Odpady 2017;
 • garantem grantového programu Odpady 2017 odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Evu Navrátilovou s právem hlasovacím a Milana Křížka s právem poradním;

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0070/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Naše škola 2017 dle materiálu ZK-01-2017-66, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Naše škola 2017 ve složení:

ČSSD – Petr Vrána (ZR); Helena Valová (TR);
KDU-ČSL – Jan Čepl (HB);
ODS – Helena Hinková (JI); Roman Křivánek (JI);
KSČM – Petr Stoček (ZR); Helena Novotná (PE);
SPV - Zdena Marková (ZR); Zdeněk Rajdlík (PE);
ANO 2011 – Bohumila Kobrlová (PE); Petr Kotting (HB);
SPD + SPO - Miluše Švomová (ZR); Radek Koten (ZR);
 • Radka Pátka (ZR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Naše škola 2017;
 • garantem grantového programu Naše škola 2017 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0071/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-01-2017-67, př. 1.


Usnesení 0072/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-01-2017-68, př. 1.


Usnesení 0073/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-01-2017-72, př. 1.


Usnesení 0074/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-01-2017-73, př. 1.


Usnesení 0075/01/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz