Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0562/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 0563/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Mgr. Romana Fabeše a Josefa Herbrycha ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2016.


Usnesení 0564/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.


Usnesení 0565/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0566/08/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0567/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dotace obcím Sejřek a Lesní Jakubov v celkové výši 587 520 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-08-2016-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-08-2016-05, př. 2;
 • uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu ZK-08-2016-05, př. 4;

schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 587 520 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 587 520 Kč.


Usnesení 0568/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-08-2016-06, př. 1;
schvaluje
 • Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-08-2016-06, př. 2;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2017 dle materiálu ZK-08-2016-06, př. 3;

vyhlašuje
Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-08-2016-06, př. 4.


Usnesení 0569/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z rozpočtu kraje roku 2017, kapitoly Zastupitelstvo kraje, žadatelům na akce a ve výši dle materiálu ZK-08-2016-07, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-08-2016-07, př. 2.Usnesení 0570/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
paní Lucii Brožovou, DiS do funkce přísedící Krajského soudu v Brně.


Usnesení 0571/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
v případě úspěšného přijetí žádosti projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 s celkovým rozpočtem 99,58 mil. Kč:
 • spolufinancování projektu ze zdrojů kraje;
 • převod finančních prostředků z FSR nebo z cizích zdrojů v maximální výši 99,58 mil. Kč na speciální projektový účet určený na předfinancování a spolufinancování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.Usnesení 0572/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • projektovou smlouvu dle materiálu ZK-08-2016-77, př. 1;
 • spolufinancování projektu ze zdrojů kraje a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 9 044 tis. Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu NIX-ZD.CZ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.Usnesení 0573/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 11 855 580 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 11 855 580 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek o částku 11 855 580 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, s určením na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352250) o částku 11 855 580 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, ke krytí výdajů spojených s realizací první etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.Usnesení 0574/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 23 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2016-11, př. 2.


Usnesení 0575/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod dalších finančních prostředků ve výši 40,4 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování předpokládaných výdajů projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.


Usnesení 0576/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-08-2016-13, př. 1 – Rozpočet kraje 2017;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2017 materiálu ZK-08-2016-13, př. 1 (Rozpočet kraje 2017, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Evropské projekty;

svěřuje
radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím a zároveň jsou těmto organizacím z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě investičním příspěvkem; ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční příspěvek) na její běžný nebo investiční rozvoj;ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z fondu investic;ke změně rozpočtu kraje, kdydočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.

Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.


Usnesení 0577/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod částky 230 000 tis. Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.


Usnesení 0578/08/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0579/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky za cenu, za podmínek a v rozsahu dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-08-2016-18, př. 1.


Usnesení 0580/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
   • dodatek č. 1508 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2016-20, př. 1;
   • dodatek č. 1509 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2016-20, př. 2.Usnesení 0581/08/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0582/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít směnnou smlouvu mezi Krajem Vysočina a Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové v rozsahu a za cenu dle matriálu ZK-08-2016-22, př. 1, s tím, že úhrada rozdílu dohodnutých cen bude povýšena o 1/2 vynaložených nákladů;
schvaluje
   • dodatek č. 1510 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2016-22, př. 2;
   • dodatek č. 1511 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2016-22, př. 3.Usnesení 0583/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky v katastrálních územích Telč, Myslůvka a Černíč v rozsahu a za cenu dle materiálů ZK-08-2016-23, př. 1, ZK-08-2016-23, př. 2 a ZK-08-2016-23, př. 3 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době výkupu.


Usnesení 0584/08/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0585/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2573/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 111 m2, oddělený z pozemku par. č. 2573 v k. ú. Havlíčkův Brod dle GP č. 7462-4/2016 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 1513 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2016-25, př. 1.


Usnesení 0586/08/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0587/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M2 -Zdravotnictví o částku 12 000 000 Kč při současném snížení přílohy M1 - Školství o částku 12 000 000 Kč určenou na krytí akcí realizovaných v rámci přílohy M2.


Usnesení 0588/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-08-2016-28, př. 1 od vlastníků evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví kraje, za kupní cenu 200 Kč/m2.


Usnesení 0589/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0444/05/2016/ZK tak, že materiál ZK-05-2016-65, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-08-2016-29, př. 1.


Usnesení 0590/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-08-2016-30, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv pro stavbu II/602 Jihlava - JV obchvat.


Usnesení 0591/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-08-2016-31, př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv pro stavbu II/353 Velký Beranov - obchvat.


Usnesení 0592/08/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0593/08/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0594/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit usnesení 0323/04/2016/ZK.


Usnesení 0595/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
   • nabýt darem nově oddělený pozemek par. č. 268/16 o výměře 2455 m2 - oddělený z pozemku par. č. 268/1 v k. ú. a obci Rudíkov, dle GP č. 583-39751/2016 z vlastnictví obce Rudíkov do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu ZK-08-2016-35, př. 2;
   • zřídit pro obec Rudíkov k tomuto pozemku bezúplatně předkupní právo na dobu neurčitou pro případ zcizení dle smlouvy dle materiálu ZK-08-2016-35, př. 2;

schvaluje
dodatek č. 1515 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2016-35, př. 1.


Usnesení 0596/08/2016/ZK
Zastupitelstva kraje
schvaluje
dodatek č. 18 Zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2016-36, př. 1.


Usnesení 0597/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně pozemek par. č. 3596/8 o výměře 3908 m2, oddělený geometrickým plánem č. 4649-355/2016 z pozemku par. č. 3596/1 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí za cenu 70,83 Kč/m2 včetně DPH a za podmínek, že nabyvatel uhradí výdaje na vyhotovení znaleckého posudku + DPH;
schvaluje
Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí dle materiálu ZK-08-2016-37, př. 1.


Usnesení 0598/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky oddělené geometrickým plánem č. 1829-164/2016 - par. č. 2567/99 ostatní plocha, zeleň o výměře 48 m2, odděleného z pozemku par č. 2567/28, par. č. 2567/100 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2, odděleného z pozemku par. č. 2559/2 a par. č. 2567/28, par. č. 2567/101 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m2, odděleného z pozemku par. č. 2567/28, par. č. 2567/102 ostatní plocha, ostatní komunikace 172 m2, odděleného z pozemku par. č. 2567/28, par. č. 2567/103 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2, odděleného z pozemku par. č. 2567/28 v k. ú. a obci Pacov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov;
schvaluje
dodatek č. 1516 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2016-38, př. 1.


Usnesení 0599/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Pavlov, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže darovat části pozemků par. č. 1950/1, par. č. 1950/2, par. č. 1991/4 a par. č. 1999/2 v k. ú. Pavlov u Stonařova zastavěné chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov a obec Pavlov se zaváže tyto části pozemků do svého vlastnictví přijmout.


Usnesení 0600/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 144/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 191 m2, oddělený GP č. 146-71/2016 z pozemku par. č. 144 v k. ú. a obci Bojiště z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bojiště;
schvaluje
dodatek č. 1517 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2016-40, př. 1.


Usnesení 0601/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout:
   • uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně povinného ze služebnosti a městem Habry, na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení věcného břemene umístění a provozování splaškové kanalizace na pozemcích par. č. 42/1, par. č. 42/8, par. č. 42/11 a 2454 v k. ú. a obci Zboží, včetně přístupu a vjezdu na tyto pozemky za účelem údržby a oprav s tím, že smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, a to životnosti těchto staveb a jedná se o smlouvu bezúplatnou;
   • převést darem čistírnu odpadních vod ČOV 300 EO vybudovanou na pozemku par. č. 42/10 včetně technologie a splaškovou kanalizaci uloženou v pozemcích par. č. 42/1, par. č. 42/8, par. č. 42/11 a par. č. 2454 v k. ú. Zboží, obec Habry z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Habry;

rozhoduje
   • uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně povinného ze služebnosti a městem Habry, na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení věcného břemene umístění a provozování splaškové kanalizace na pozemcích par. č. 42/1, par. č. 42/8, par. č. 42/11 a 2454 v k. ú. a obci Zboží, včetně přístupu a vjezdu na tyto pozemky za účelem údržby a oprav s tím, že smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, a to životnosti těchto staveb a jedná se o smlouvu bezúplatnou;
   • převést darem pozemek par. č. 42/10 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 53 m2 v k. ú. Zboží, obec Habry, čistírnu odpadních vod ČOV 300 EO vybudovanou na pozemku par. č. 42/10 včetně technologie a splaškovou kanalizaci uloženou v pozemcích par. č. 42/1, par. č. 42/8, par. č. 42/11 a par. č. 2454 v k. ú. Zboží, obec Habry z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Habry;

schvaluje
dodatek č. 12 Zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2016-41, př. 1.


Usnesení 0602/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
   • převést darem pozemky par. č. 3172/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 58 m2, par. č. 3172/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 30 m2, par č. 3172/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 60 m2, par. č. 3172/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 28 m2 oddělené geometrickým plánem č. 1292-5135/2014 z pozemku par. č. 3172/1, dále pozemek par. č. 3227/82 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 30 m2, oddělený z pozemku par. č. 3227/1 a pozemky par. č. 3227/89 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 49 m2, par. č. 3227/90 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2 a par. č. 3227/91 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 10 m2, oddělené z pozemků par. č. 3227/30 a par. č. 3227/67, vše v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou;
   • nabýt darem pozemky par. č. 3227/83 - ost. plocha, silnice o výměře 75 m2, par. č. 3227/84 - ost. plocha, silnice o výměře 111 m2, par. č. 3227/85 - ost. plocha, silnice o výměře 9 m2 oddělené z pozemků par. z pozemku par. č. 3227/18 a par. č. 3227/19, dále pozemek par. č. 3227/86 - ost. plocha, silnice o výměře 55 m2 vzniklý z pozemku par. č. 322719 a pozemky par. č. 3227/87 - ost. plocha, silnice o výměře 23 m2 (vzniká z pozemku par. č. 3227/25) a par. č. 3227/88 - ost. plocha, silnice o výměře 1 m2 (oddělen z pozemku par. č 3227/29), vše v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
   • dodatek č. 1518 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-08-2016-42, př. 1;
   • dodatek č. 1519 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-08-2016-42, př. 2.Usnesení 0603/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 1641/32 - ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 v k. ú. Luka nad Jihlavou za kupní cenu a smluvních podmínek dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-08-2016-15, př. 1 z vlastnictví České republiky, právo hospodařit Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1505 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2016-15, př. 2.


Usnesení 0604/08/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0605/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 664/36 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2, oddělený z pozemku par. č. 664/23 dle GP č. 214-77/2016, pozemek par. č. 664/37 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 9 m2 oddělený z pozemku par. č. 664/27 dle GP č. 214-77/2016 a pozemek par. č. 664/32 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 v k. ú. Vystrkov u Humpolce a obci Vystrkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti PRETOL HB s. r. o., Václavkova 169, 160 00 Praha 6, za kupní cenu 18 300 Kč + DPH;
schvaluje
dodatek č. 1507 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2016-19, př. 1.


Usnesení 0606/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 57 mil. Kč na zvláštní účty projektů uvedených v materiálu ZK-08-2016-43, př. 3 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.


Usnesení 0607/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 70 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k realizaci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina s tím, že finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0608/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace týkající se programovacího období EU 2014-2020 uvedené v materiálu ZK-08-2016-45, př. 1.


Usnesení 0609/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o stavu pohledávky vůči společnosti M254 s.r.o. - v likvidaci, IČO 25558854, se sídlem 675 74 Březník 254 dle materiálu ZK-08-2016-46, př. 1;
schvaluje
likvidaci pohledávky v celkové výši 4 699 866,52 Kč za společností M254 s.r.o. - v likvidaci, IČO 25558854, se sídlem 675 74 Březník 254.


Usnesení 0610/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě dle materiálu ZK-08-2016-47, př. 3.


Usnesení 0611/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-08-2016-48, př. 1.


Usnesení 0612/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. ID ZZ00015.0244 dle materiálu ZK-08-2016-49, př. 1.


Usnesení 0613/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
výstupy Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016 dle materiálu ZK-08-2016-50, př. 1.


Usnesení 0614/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-08-2016-51, př. 1.


Usnesení 0615/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-08-2016-52, př. 1;
vyhlašuje
soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2016 dle materiálu ZK-08-2016-52, př. 1.


Usnesení 0616/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
odvolává
hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací jmenovaný zastupitelstvem kraje dne 4. 2. 2014 usnesením č. 0061/01/2014/ZK;
jmenuje
hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-08-2016-53, př. 1;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena hodnotícího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0617/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
   • neposkytnout dotaci subjektům dle materiálu ZK-08-2016-54, př. 1;
   • poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-08-2016-54, př. 2;
   • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-08-2016-54, př. 3.Usnesení 0618/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O00778 dle materiálu ZK-08-2016-55, př. 3.


Usnesení 0619/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ01703.0005 dle materiálu ZK-08-2016-78, př. 3.


Usnesení 0620/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-08-2016-56, př. 1 a ZK-08-2016-56, př. 2;
schvaluje
závazek kraje na:
   • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině do výše 1 620 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
   • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině, tj. max. do výše 810 000 Kč z rozpočtu kraje;
   • krytí finanční zdrojů max. do 650 000 Kč z rozpočtu kraje na část projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině v souvislosti s realizací aktivit na téma Baroko na Vysočině 2017 v případě nevydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.Usnesení 0621/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
   • poskytnout dotace v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II žadatelům uvedeným v materiálu ZK-08-2016-57, př. 1;
   • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-08-2016-57, př. 3;
   • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II žadatelům uvedeným v materiálu ZK-08-2016-57, př. 2.Usnesení 0622/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2016 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 343 017 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Porta culturae a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0623/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-08-2016-60, př. 1;
rozhoduje
uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-08-2016-60, př. 2.


Usnesení 0624/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2017 dle materiálu ZK-08-2016-61, př. 1.


Usnesení 0625/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
navýšit dotace pro poskytovatele sociálních služeb na celkovou částku 7 331 555 Kč pro poskytovatele Ječmínek, o.p.s., na celkovou částku 8 375 699 Kč pro poskytovatele Středisko křesťanské pomoci Jihlava a poskytnout dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 152 801 462 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV, dle materiálu ZK-08-2016-62, př. 1;
schvaluje
Dodatek č. II ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-08-2016-62, př. 2.


Usnesení 0626/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 389 650 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 389 650 Kč dle materiálu ZK-08-2016-63, př. 3;
rozhoduje
   • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 389 650 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-08-2016-63, př. 3;
   • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-08-2016-63, př. 4.Usnesení 0627/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina v celkové výši max. 3 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0628/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout dotace v částce do 200 000 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 1 061 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 061 000 Kč dle materiálu ZK-08-2016-65, př. 3;
rozhoduje
   • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 1 061 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-08-2016-65, př. 3;
   • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-08-2016-65, př. 4.Usnesení 0629/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče na rok 2017 dle materiálu ZK-08-2016-59, př. 1.


Usnesení 0630/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 3 k Zásadám zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 dle materiálu ZK-08-2016-79, př. 1.


Usnesení 0631/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu ZK-08-2016-66, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu ZK-08-2016-66, př. 2.


Usnesení 0632/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001 dle materiálu ZK-08-2016-67, př. 2.


Usnesení 0633/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-08-2016-68, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-08-2016-68, př. 2.


Usnesení 0634/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0360/04/2016/ZK ze dne 21. 6. 2016 tak, že odrážka:
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč - stavební úpravy v budově A a výstavba nové budovy na místě budovy B ve výši max. 225,7 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 136,7 mil. Kč); částka do výše 32 mil. Kč na realizaci úprav v budově A bude uvolněna dle potřeby, ostatní prostředky budou uvolňovány, pokud bude projekt vybrán k realizaci

se nahrazuje dvěma odrážkami ve znění:
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A ve výši max. 45,4 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 4,54 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby bez ohledu na schválení projektové žádosti;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B ve výši max. 180,3 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 91,2 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby bez ohledu na schválení projektové žádosti.Usnesení 0635/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
   • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 100 000 Kč Městu Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČO: 00295671, na realizaci akce Výstavba zázemí a šaten, rekonstrukce sportovních ploch víceúčelového sportovního areálu ve Velkém Meziříčí, a to za podmínky, že tento projekt bude podpořen ze strany MŠMT v rámci státní podpory sportu pro rok 2017 - Program 133510;
   • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-08-2016-70, př. 1.Usnesení 0636/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - Excelence základních škol 2016 v celkové výši 34 453 Kč školám uvedeným v materiálu ZK-08-2016-71, př. 1.


Usnesení 0637/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
mění
usnesení č. 0457/05/2016/ZK tak, že materiál ZK-05-2016-77, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-08-2016-72, př. 1.


Usnesení 0638/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Kraje Vysočina a Pardubického kraje s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, dle materiálu ZK-08-2016-73, př. 1.


Usnesení 0639/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy o částku 1 500 000 Kč při současném snížení § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 1 500 000 Kč;
ruší
usnesení č. 0455/05/2016/ZK ze dne 13. 09. 2016;
stanoví
rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2016:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 295 603 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 16,2 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 300 300 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých vlkm.Usnesení 0640/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví
rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2017 maximálně do 303 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.


Usnesení 0641/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dopravní plán Kraje Vysočina dle materiálů ZK-08-2016-76, př. 1, ZK-08-2016-76, př. 2, ZK-08-2016-76, př. 3, ZK-08-2016-76, př. 4.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz