Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0510/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 0511/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Jana Slámečku a RNDr. Miloše Vystrčila ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2010.


Usnesení 0512/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - říjen 2010 dle materiálu ZK-07-2010-17, př. 1.


Usnesení 0513/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočet kraje Vysočina na rok 2011 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-07-2010-18, př. 1 - Rozpočet kraje 2011;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2011 materiálu ZK-07-2010-18, př. 1 (Rozpočet kraje 2011, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2010 do rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Evropské projekty;

rozhoduje
poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam transferů obcím a jiným subjektům schvalovaných zastupitelstvem kraje materiálu ZK-07-2010-18, př. 1 (Rozpočet kraje 2011, část E);
svěřuje
radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkové organizace a zároveň jsou této organizaci z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice; ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
  • příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
  • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
  • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu

a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj;ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z investičního fondu;ke změně rozpočtu kraje, kdy
  • dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
  • příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.

Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.


Usnesení 0514/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o situaci ohledně aktivity „Děkujeme, odcházíme“ v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina;
ukládá
hejtmanovi kraje Vysočina:
 • požádat Vládu České republiky, ministra zdravotnictví České republiky, ministra financí České republiky, předsedy všech parlamentních stran a předsedy obou komor Parlamentu České republiky o neodkladné efektivní řešení hrozícího zhroucení poskytování nemocniční péče v případě, že dojde k naplnění výpovědí v kraji Vysočina;
 • upozornit, že kraj jako samosprávný celek nemá ze zákona možnost zasahovat do povinnosti zdravotních pojišťoven zajistit péči o pojištěnce dle § 46 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a ani nemůže garantovat naplnění Listiny základních práv a svobod na zajištění zdravotní péče;
 • vyzvat všechny oslovené k jednání a hledání řešení této situace a Vládu České republiky k předložení konkrétních opatření k zajištění zdravotní péče o obyvatele kraje Vysočina i celé ČR v případě odchodu tak velkého počtu lékařů z nemocnic, protože jen vláda ČR má možnosti a nástroje hrozící kolaps českého zdravotnictví odvrátit;
 • informovat zastupitele průběžně o vývoji situace a zprávu o řešení předložit zastupitelstvu kraje 1. 2. 2011.Usnesení 0515/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.


Usnesení 0516/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Jednací řád Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2010-04, př. 2.


Usnesení 0517/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví
výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu ZK-07-2010-05.


Usnesení 0518/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z rozpočtu kraje ve výši dle materiálu ZK-07-2010-06, př. 1, na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-07-2010-06, př. 2;
 • svěřit hejtmanovi kraje Vysočina rozhodování o smluvních podmínkách poskytnutí dotací dle materiálu ZK-07-2010-06, př. 1.Usnesení 0519/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci městysi Strážek, IČ 00295493 na odstranění povodňových škod po povodni v červnu 2009 ve výši 900 000 Kč dle materiálu ZK-07-2010-07, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč.


Usnesení 0520/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek ke smlouvě dle materiálu ZK-07-2010-08, př. 2.


Usnesení 0521/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Informace o realizaci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu ZK-07-2010-09, př. 1;
schvaluje
 • Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu ZK-07-2010-09, př. 2;
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2011 dle materiálu ZK-07-2010-09, př. 3;

vyhlašuje
Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu ZK-07-2010-09, př. 4.


Usnesení 0522/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2010 - 30. 11. 2010 dle materiálu ZK-07-2010-10, př. 1.


Usnesení 0523/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2010 - 30. 11. 2010 dle materiálu ZK-07-2010-11, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2010 - 30. 11. 2010 dle materiálu ZK-07-2010-11, př. 2.Usnesení 0524/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví dle materiálu ZK-07-2010-12, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz dle materiálu ZK-07-2010-12, př. 2.Usnesení 0525/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
nastavení ordinační doby pro zabezpečení výkonu LSPP v nemocnicích od 1. 1. 2011:
- v pracovní den od 17:00 do 20:00 pro děti a dospělé;
- v sobotu, neděli a svátek od 8:00 do 20:00 pro děti;
- v sobotu, neděli a svátek od 9:00 do 20:00 pro dospělé.


Usnesení 0526/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2010-14, př. 1.


Usnesení 0527/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví v členění dle rozpisu dle materiálu ZK-07-2010-15, př. 3;
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace dle materiálu ZK-07-2010-15, př. 3;

rozhoduje
uzavřít smlouvy o půjčce pro nemocnice zřizované krajem Vysočina dle materiálů ZK-07-2010-15, př. 4, ZK-07-2010-15, př. 5, ZK-07-2010-15, př. 6, ZK-07-2010-15, př. 7;
ukládá
 • ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:
  • poskytnuté finanční prostředky použít v plném rozsahu za účelem vylepšení cash-flow do 31. 12. 2010;
  • zaslat na odbor zdravotnictví kopie výpisů z účtu dokladující úhrady včetně položkového rozpisu s uvedením IČO a názvu dodavatele, uhrazené částky, data splatnosti faktury a krátkého popisu závazku;
  • finanční půjčku splácet na účet kraje ve formě dvou splátek ve výši dle materiálů ZK-07-2010-15, př. 4, ZK-07-2010-15, př. 5, ZK-07-2010-15, př. 6, ZK-07-2010-15, př. 7 s úhradou první splátky nejpozději k 30. 6. 2012 a druhé splátky k 31. 12. 2012;
 • ředitelce Nového Města na Moravě, příspěvkové organizace, použít investiční dotaci zejména na vybavení rekonstruovaného interního pavilonu, na rekonstrukci urgentního příjmu a rekonstrukci gynekologických ambulancí.Usnesení 0528/07/2010/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0529/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví
rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2011:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 281 413 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,9 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 262 145 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.Usnesení 0530/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 1509/60 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2, par. č. 1509/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2, par. č. 1509/62 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2, par. č. 1509/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, par. č. 1509/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2, díl d o výměře 22 m2, který byl oddělen z původního pozemku par. č. 1509/1 a sloučen do nově utvořeného pozemku par. č. 1509/58 a díl ch o výměře 2 m2, který byl oddělen z původního pozemku par. č. 1509/26 a sloučen do nově utvořeného pozemku par. č. 1553/1, vše dle GP č. 327-471/2010, vše v k. ú. a obci Netín z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín;
 • nabýt darem díl b o výměře 1 m2, který byl oddělen z původního pozemku par. č. 11541/11 a sloučen do nově utvořeného pozemku par. č. 1509/1, dle GP č. 327-471/2010, v k. ú. a obci Netín z vlastnictví obce Netín do vlastnictví kraje Vysočina;

schvaluje
Dodatek č. 537 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2010-20, př. 1.


Usnesení 0531/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 538 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2010-21, př. 1.


Usnesení 0532/07/2010/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0533/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-07-2010-23, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Opatov;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-07-2010-23, př. 1 z vlastnictví obce Opatov do vlastnictví kraje Vysočina;

schvaluje
 • dodatek č. 541 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2010-23, př. 3;
 • dodatek č. 542 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2010-23, př. 4.Usnesení 0534/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést budovu bez čp./če. stojící na pozemku st. par. č. 5062 a pozemky st. par. č. 5062 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 224 m2, par. č. 4175 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 11 m2, par. č. 4176 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 19 m2, par. č. 4177 ost. plocha, jiná plocha o výměře 41 m2, par. č. 907/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 328 m2, par. č. 907/13 - trvalý travní porost o výměře 346 m2, par. č. 907/14 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 785 m2, par. č. 907/15 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 737 m2 a par. č. 907/16 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 505 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod se všemi součástmi a příslušenstvím za dohodnutou kupní cenu ve výši 6 825 000 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti NIMIRU, spol. s r. o. se sídlem, Nádražní 128, PSČ: 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 252 76 387 za podmínek kupní smlouvy dle materiálu ZK-07-2010-24, př. 1;
 • nepřevést budovu bez čp./če. stojící na pozemku st. par. č. 5062 a pozemky st. par. č. 5062 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 224 m2, par. č. 907/13 - trvalý travní porost o výměře 346 m2, par. č. 907/14 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 785 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Ivana Šildbergera;
 • nepřevést budovu bez čp./če. stojící na pozemku st. par. č. 5062 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví organizace JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, Středisko Havlíčkův Brod I. - Bobři;

schvaluje
dodatek č. 543 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2010-24, př. 4.


Usnesení 0535/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1023/10 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 691 m2 a par. č. 1023/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 461 m2, oddělené GP č. 228-84/2010 z pozemku par. č. 1023/9 v k. ú a obci Blatnice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Blatnice;
schvaluje
dodatek Zřizovací listiny č. 544 Krajské správy a údržby sinic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-07-2010-25, př. 1.


Usnesení 0536/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 2400/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 941 m2 a par. č. 2400/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1132 m2, oddělené GP č. 1706-109/2010 z pozemku par. č. 2400/2 v k. ú a obci Polná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;
schvaluje
dodatek Zřizovací listiny č. 545 Krajské správy a údržby sinic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-07-2010-26, př. 1.


Usnesení 0537/07/2010/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0538/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 560/247 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 314 m2 v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč, dle geometrického plánu č. 1788-8928/2010, z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč dle materiálu ZK-07-2010-28, př. 1.


Usnesení 0539/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt dle GP č. 5271-157/2009 nově oddělené pozemky par. č. 462/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2, par. č. 6177/4 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 054 m2 a par. č. 6177/39 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 29 m2 a dále pozemky par. č. 6177/33 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 260 m2 a par. č. 6177/34 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 176 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 601 75 Brno do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 947 400 Kč;
schvaluje
dodatek č. 12 Střední školy technické Jihlava dle materiálu ZK-07-2010-29, př. 1.


Usnesení 0540/07/2010/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0541/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemek par. č. 362/4, zahrada, o výměře 840 m2, k. ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava, z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina.


Usnesení 0542/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina, v rozsahu dle materiálu ZK-07-2010-33, př. 1.


Usnesení 0543/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2010-34, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.


Usnesení 0544/07/2010/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0545/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného a společností AGILE, spol. s r. o., se sídlem Mírové náměstí 133, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, IČ: 150 30 741 na straně budoucího dárce, kterou bude po realizaci převedena do vlastnictví kraje Vysočina stavba kruhové křižovatky s napojením na obchodní centrum a parkoviště, budované v rámci stavby stavba Obchodní centrum Chotěboř, včetně všech pozemků touto stavbou zastavěných.


Usnesení 0546/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0190/03/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-03-2010-32, př. 1 se pozemek par. č. 2589/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 787 m2 v k. ú. Mrákotín u Telče nahrazuje pozemkem par. č. 2589/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 542 m2 v k. ú. Mrákotín u Telče vzniklým podle geometrického plánu č. 571-118/2010.


Usnesení 0547/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 6 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2010-38, př. 1.


Usnesení 0548/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně pozemek par. č. 904/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400 za kupní cenu 750 Kč;
schvaluje
Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-07-2010-31, př. 1upr1.


Usnesení 0549/07/2010/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0550/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2010 dle materiálu ZK-07-2010-39, př. 1;
schvaluje
plán činnosti na rok 2011 dle materiálu ZK-07-2010-39, př. 1.


Usnesení 0551/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-07-2010-40, př. 1.


Usnesení 0552/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny dle materiálu ZK-07-2010-41, př. 1.


Usnesení 0553/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2010-43, př. 1.


Usnesení 0554/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
soutěž o cenu kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2010 dle materiálů ZK-07-2010-42, př. 1.


Usnesení 0555/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na dofinancování projektu nestátní neziskové organizace Diecézní charita Brno, se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1928/9, 60200 Brno, IČO: 44990260 dle materiálu ZK-07-2010-44, př. 2 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod.


Usnesení 0556/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
ukládá
Radě kraje Vysočina pokračovat v aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina dle harmonogramu obsaženém v materiálu ZK-07-2010-45, př. 1.


Usnesení 0557/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 704 885 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Kvalita 11 s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.


Usnesení 0558/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením v roce 2010 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-07-2010-47, př. 1.


Usnesení 0559/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na financování pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou školám, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) dle materiálu ZK-07-2010-48, př. 1 a soukromým školám dle materiálu ZK-07-2010-48, př. 2.


Usnesení 0560/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu ZK-07-2010-49, př. 1 kódy 1A, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 5A, 5B.


Usnesení 0561/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2010-50, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2010-50, př. 2;
 • rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2010-50, př. 3 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2010-50, př. 4.Usnesení 0562/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout peněžitý dar:
 • městu Bystřice nad Pernštejnem ve výši 316 000 Kč dle materiálu ZK-07-2010-51, př. 1;
 • městu Chotěboř ve výši 563 000 Kč dle materiálu ZK-07-2010-51, př. 2;
 • městu Třebíč ve výši 663 000 Kč dle materiálu ZK-07-2010-51, př. 3.Usnesení 0563/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít:
 • Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK-07-2010-53, př. 1;
 • Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK-07-2010-53, př. 2.Usnesení 0564/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 54 400 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na dofinancování 4. čtvrtletí 2010.


Usnesení 0565/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
harmonogram projednávání návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem dle materiálu ZK-07-2010-52, př. 1.


Usnesení 0566/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím měst a obcí, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 1 317 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-07-2010-54, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 1 317 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 317 000 Kč dle materiálu ZK-07-2010-54, př. 1;
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-07-2010-54, př. 2.Usnesení 0567/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2010-55, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit podání návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku.


Usnesení 0568/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Domova důchodců Žďírec, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-07-2010-56, př. 1 a ZK-07-2010-56, př. 2.


Usnesení 0569/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt v celkové maximální výši 25 000 Kč na financování neuznatelných výdajů projektu.


Usnesení 0570/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt v celkové maximální výši 35 000 Kč na financování neuznatelných výdajů projektu.


Usnesení 0571/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout část dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 17 366 900,- Kč z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011, kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-07-2010-70, př. 1, ZK-07-2010-70, př. 2 a ZK-07-2010-70, př. 3;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-07-2010-70, př. 4.


Usnesení 0572/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít s Kongregací milosrdných sester III. řádu Sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně, IČO: 00406473 darovací smlouvu dle materiálu ZK-07-2010-59, př. 1.


Usnesení 0573/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2010-60, př. 1.


Usnesení 0574/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 198 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 198 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout městu Třebíč finanční prostředky ze ZBÚ - podzemní vody kraje Vysočina ve výši 197 430 Kč na úhradu opatření provedených k nápravě závadného stavu v k. ú. Vlčatín dle materiálu ZK-07-2010-61, př. 2.


Usnesení 0575/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 4 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-07-2010-62, př. 1.


Usnesení 0576/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, položky Lesní hospodářství o částku 1 836 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 836 000 Kč;
vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 -2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, a 3, žadatelům uvedeným v materiálu ZK-07-2010-63, př. 1.


Usnesení 0577/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina 2011.


Usnesení 0578/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina, dle materiálu ZK-07-2010-65, př. 2.


Usnesení 0579/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí dle materiálu ZK-07-2010-66, př. 1.


Usnesení 0580/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-07-2010-67, př. 2;
schvaluje
v rámci příjmové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve snížení položky 2451- Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací u Muzea Vysočiny Jihlavy o částku 7 601 000 Kč při současném zvýšení § 6172 - Činnost regionální správy a položky 3112 - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí o stejnou částku 7 601 000 Kč.


Usnesení 0581/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2010-68, př. 2.


Usnesení 0582/07/2010/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0583/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu ZK-07-2010-71, př. 1.


Usnesení 0584/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz