Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0258/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 0259/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Zdeňku Bečkovou a Bc. Jiřího Vondráčka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2012.


Usnesení 0260/04/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0261/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.


Usnesení 0262/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0263/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení č. 0610/07/2011/ZK.


Usnesení 0264/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 dle materiálu ZK-04-2012-05, př. 3.


Usnesení 0265/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci obci Těmice, IČO 00249203 ve výši 500 000 Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-04-2012-06, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.


Usnesení 0266/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2011 dle materiálu ZK-04-2012-07, př. 1.


Usnesení 0267/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech dle materiálu ZK-04-2012-08, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 260 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 260 000 Kč na poskytnutí dotací obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 1 059 973 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012 dle materiálu ZK-04-2012-08, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2012-08, př. 4;
 • zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012 dle materiálu ZK-04-2012-08, př. 3.Usnesení 0268/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2011 - 31. 5. 2012 dle materiálu ZK-04-2012-09, př. 1.


Usnesení 0269/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2011 - 31. 5. 2012 dle materiálu ZK-04-2012-10, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2011 - 31. 5. 2012 dle materiálu ZK-04-2012-10, př. 2;

bere na vědomí
vzdání se odměny Ing. Stanislava Hanuše za činnost ve Finančním výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, do kterého je za politický klub ČSSD jmenován, za období 1. 12. 2011 - 31. 5. 2012, dle materiálu ZK-04-2012-10, př. 3.


Usnesení 0270/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč Obci Dolní Vilémovice, Dolní Vilémovice 142, 675 52 Dolní Vilémovice, IČO: 002 89 302, na krytí nákladů souvisejících s opravou rodného domu Jana Kubiše dle materiálu ZK-04-2012-11, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč dle materiálů ZK-04-2012-11, ZK-04-2012-11, př. 1 a ZK-04-2012-11, př. 2.


Usnesení 0271/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05 ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny Obci Křižánky, okr. Žďár nad Sázavou.


Usnesení 0272/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 90 000 Kč Česko-francouzské akademii Telč, o. p. s., se sídlem Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČO: 26911612, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Francouzsko-česká hudební akademie v Telči dle materiálu ZK-04-2012-12, př. 3;
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 90 000 Kč Česko-francouzské akademii Telč, o. p. s., se sídlem Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČO: 26911612, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Francouzsko-česká hudební akademie v Telči dle materiálu ZK-04-2012-12, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3312 Hudební činnost o částku 90 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 90 000 Kč dle materiálů ZK-04-2012-12, ZK-04-2012-12, př. 1, ZK-04-2012-12, př. 2 a ZK-04-2012-12, př. 3;
bere na vědomí
záměr Města Telče vytvořit strategii a rámcový harmonogram Francouzsko-české hudební akademie v Telči pro rok 2013 dle materiálu ZK-04-2012-12, př. 1.


Usnesení 0273/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o datech provozování LSPP za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 dle materiálů ZK-04-2012-13, př. 1, ZK-04-2012-13, př. 2.


Usnesení 0274/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
pátý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice;
bere na vědomí
text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu ZK-04-2012-14, př. 1.


Usnesení 0275/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje na kapitole Zdravotnictví: spočívající ve snížení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 8 000 000 Kč při současném zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 8 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci včetně zvýšení závazného ukazatele Dotace na investice o 8 000 000 Kč u této nemocnice s určením na přístrojové vybavení urgentního příjmu;
 • převod finančních prostředků ve výši 6 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položka 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím za účelem poskytnutí půjčky v částce 6 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na financování nákupu přístrojového vybavení urgentního příjmu;
 • převod finančních prostředků ve výši 4 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položka 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím za účelem poskytnutí půjčky v částce 4 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na financování nákupu přístrojového vybavení urgentního příjmu;

rozhoduje
 • uzavřít Smlouvu o půjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu ZK-04-2012-15, př. 4;
 • uzavřít Smlouvu o půjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu ZK-04-2012-15, př. 5.Usnesení 0276/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2011 bez výhrad;
schvaluje
 • Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2011 dle materiálu ZK-04-2012-16, př. 1;
 • návrh na rozdělení disponibilních zůstatků ZBÚ, jak je uveden v podkapitole 2.2 materiálu ZK-04-2012-16, př. 1.Usnesení 0277/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2013 až 2015 dle materiálu ZK-04-2012-17, př. 1;
bere na vědomí
rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2013 až 2015 dle materiálu ZK-04-2012-17, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2012-17, př. 3.


Usnesení 0278/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2011 dle materiálu ZK-04-2012-18, př. 1.


Usnesení 0279/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 40 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na úhradu oprav vybraných úseků silnic dle materiálu ZK-04-2012-19, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 40 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 40 000 000 Kč s určením na opravy vybraných úseků silnic dle materiálu ZK-04-2012-19, př. 1.Usnesení 0280/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2012 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2012-20, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2012 žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2012-20, př. 2.Usnesení 0281/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2012-21, př. 1 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2012-21, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012 žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2012-21, př. 2.Usnesení 0282/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu dle materiálu ZK-04-2012-22, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 600 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.


Usnesení 0283/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v první části Čestného prohlášení Vedoucího partnera projektu dle materiálu ZK-04-2012-23, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery dle materiálu ZK-04-2012-23, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 39 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu II/406 Telč - průtah s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.


Usnesení 0284/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
cenu krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. - 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2012 dle materiálu ZK-04-2012-24, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-04-2012-24, př. 2.


Usnesení 0285/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvy dle materiálů ZK-04-2012-25, př. 1 a ZK-04-2012-25, př. 2.


Usnesení 0286/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu ZK-04-2012-26, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2212 Silnice o částku 1 852 000 Kč při současném snížení § 2212 Silnice, přílohy D2 - Investice v dopravě o částku 1 852 000 Kč.


Usnesení 0287/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 902/15 o výměře 615 m2, par. č. 902/16 o výměře 1197 m2, par. č. 902/17 o výměře 910 m2, par. č. 902/18 o výměře 131 m2 a par. č. 902/19 o výměře 251 m2, oddělené geometrickým plánem č. 129-480/2011 z pozemku par. č. 902/1 v k. ú. a obci Bořetín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bořetín;
schvaluje
dodatek č. 794 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-27, př. 1.


Usnesení 0288/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. par. č. 902/17 o výměře 985 m2, oddělený geometrickým plánem č. 875-1711/2012 z pozemku par. č. 902/1 v k. ú. a obci Hrotovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Hrotovice;
schvaluje
dodatek č. 795 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-28, př. 1.


Usnesení 0289/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 722/5 o výměře 13 m2 a par. č. 722/6 o výměře 17 m2, oddělené geometrickým plánem č. 156-46/2011 z pozemku par. č. 722 v k. ú. a obci Staré Bříště z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Staré Bříště;
schvaluje
dodatek č. 796 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-29, př. 1.


Usnesení 0290/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1318/2 o výměře 209 m2 a par. č. 1318/3 o výměře 201 m2 v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;
schvaluje
dodatek č. 797 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-30, př. 1.


Usnesení 0291/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 1102/31 o výměře 1328 m2, oddělený z pozemku par. č. 1102/1 geometrickým plánem č. 285-294-2011 v k. ú. a obci Budíkov z vlastnictví obce Budíkov do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje
dodatek č. 798 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-31, př. 1.


Usnesení 0292/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 847/17 o výměře 12 m2 v k. ú. Popelištná a obci Červená Řečice z vlastnictví města Červená Řečice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 799 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-32, př. 1.


Usnesení 0293/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 1892/11 o výměře 21 m2, par. č. 1892/12 o výměře 222 m2, par. č. 1892/14 o výměře 39 m2, oddělené z pozemku par. č. 1892/1, dále pozemky par. č. 1902/3 o výměře 234 m2, par. č. 1902/4 o výměře 150 m2, par. č. 1902/5 o výměře 185 m2, par. č. 1902/7 o výměře 1274 m2, oddělené z pozemku par. č. 1902/1 a pozemek par. č. 1929/11 o výměře 19 m2, oddělený z pozemku par. č. 1929/4, vše geometrickým plánem č. 273-479/2011, vše v k. ú. a obci Častrov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Častrov;
 • nabýt darem pozemek par. č. 1892/10 o výměře 1 m2, oddělený z pozemku par. č. 1967/1, pozemek par. č. 1986/2 o výměře 13 m2, oddělený z pozemku par. č. 1986, pozemek par. č. st. 53/2 o výměře 5 m2, oddělený z pozemku par. č. st. 53, pozemek par. č. 52/4 o výměře 14 m2, oddělený z pozemku par. č. 52/1, pozemky par. č. 1926/7 o výměře 11 m2 a par. č. 1926/8 o výměře 59 m2, oddělené z pozemku par. č. 1926/3, vše geometrickým plánem 273-479/2011 a pozemek par. č. 1993/1 o výměře 8073 m2 v k. ú. a obci Častrov z vlastnictví obce Častrov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
 • dodatek č. 800 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-33, př. 1;
 • dodatek č. 801 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-33, př. 2.Usnesení 0294/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 461/1 o výměře 3612 m2 a par. č. 461/3 o výměře 638 m2, oddělené z pozemku par. č. 461 geometrickým plánem č. 40-312/2011 v k. ú. Miletín u Humpolce a obci Želiv z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;
schvaluje
Dodatek č. 802 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-34, př. 1.


Usnesení 0295/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně pozemek par. č. 622/7 o výměře 20 m2, oddělený z pozemku par. č. 622/1 a pozemek par. č. 610/4 o výměře 80 m2, oddělený z pozemku par. č. 610/2 geometrickým plánem č. 142-38/2009 v k. ú. a obci Slavníč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Českého zahrádkářského svazu, základní organizace Slavníč za celkovou dohodnutou kupní cenu 5 000 Kč;
schvaluje
dodatek č. 803 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-35, př. 1.


Usnesení 0296/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 1533/15 o výměře 700 m2, par. č. 1533/16 o výměře 1496 m2, par. č. 1533/17 o výměře 157 m2 a par. č. 1533/18 o výměře 467 m2, oddělené z pozemku par. č. 1533/1 geometrickým plánem č. 168-311/2011, vše v k. ú. Jetřichovec a obci Pacov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacova;
 • nabýt darem pozemek par. č. 685/2 o výměře 85 m2, oddělený z pozemku par. č. 685 a pozemek par. č. 686/21 o výměře 699 m2, oddělený z pozemku par. č. 686/2 vše dle geometrického plánu 168-311/2011, vše v k. ú. Jetřichovec a obci Pacov z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
 • dodatek č. 804 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-36, př. 1;
 • dodatek č. 805 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-36, př. 2.Usnesení 0297/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 527/2 o výměře 1575 m2, par. č. 527/3 o výměře 144 m2 a par. č. 527/4 o výměře 87 m2 oddělené z pozemku par. č. 527/2 geometrickým plánem č. 139-435/2011 a pozemek par. č. 513/7 o výměře 116 m2 oddělený z pozemku par. 513/4 geometrickým plánem č. 139-435/2011, vše v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
 • nabýt darem pozemek par. č. 137/5 o výměře 168 m2, oddělený z pozemku par. č. 137/1, díl a o výměře 9 m2, oddělený z pozemku par. č. 506/4 a díl b o výměře 799 m2, oddělený z pozemku par. č. 519/1, přičemž díly a a b tvoří nový pozemek par. č. 532/2 a pozemek par. č. 513/6 o výměře 64 m2, oddělený z pozemku par. č. 513/3, vše dle geometrického plánu č. 139-435/2011, vše v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
 • dodatek č. 806 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-37, př. 1;
 • dodatek č. 807 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-37, př. 2.Usnesení 0298/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 1329/4 o výměře 109 m2, par. č. 1329/5 o výměře 108 m2, par. č. 1329/6 o výměře 422 m2, par. č. 1329/7 o výměře 81 m2 a díl l o výměře 44 m2, oddělené geometrickým plánem č. 214-436/2011 z pozemku par. č. 1329 a pozemky par. č. 1367/13 o výměře 273 m2, par. č. 1367/14 o výměře 796 m2, par. č. 1367/15 o výměře 39 m2, par. č. 1367/16 o výměře 249 m2, par. č. 1367/17 o výměře 307 m2, par. č. 1367/18 o výměře 111 m2 a díl k o výměře 135 m2, oddělené geometrickým plánem č. 214-436/2011 z pozemku par. č 1367/1, vše v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Veselá;
 • nabýt darem pozemek par. č. 1328/41 o výměře 21 m2, oddělený geometrickým plánem č. 214-436/2011 z pozemku PK par. č. 1328/1 v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá z vlastnictví obce Veselá do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
 • dodatek č. 808 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-38, př. 1;
 • dodatek č. 809 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-38, př. 2.Usnesení 0299/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 20/12 o výměře 57 m2, oddělený z pozemku par. č. 20/4, pozemky par. č. 877/33 o výměře 156 m2 a par. č. 877/34 o výměře 74 m2, oddělené z pozemku par. č. 877/11 a pozemky par. č. 880/7 o výměře 242 m2 a par. č. 880/8 o výměře 422 m2, oddělené z pozemku par. č. 880/1, vše podle geometrického plánu č. 379-481/2011, vše v k. ú. a obci Hořepník z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hořepník;
 • nabýt darem pozemky par. č. 880/12 o výměře 158 m2, oddělený z pozemku par. č. 880/2, pozemek par. č. 880/10 o výměře 8 m2, oddělený z pozemku par. č. 880/3, pozemek par. č. 931/19 o výměře 34 m2, oddělený z pozemku par. č. 931/3, vše podle geometrického plánu č. 379-481/2011, pozemek par. č. 1101/7 o výměře 1150 m2, oddělený z pozemku par. č. 1101/1 geometrickým plánem č. 375-288-2011 a pozemky par. č. 1014/1 o výměře 90 m2 a par. č. 1014/2 o výměře 154 m2, vše v k. ú. a obci Hořepník z vlastnictví obce Hořepník do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
 • dodatek č. 810 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-39, př. 1;
 • dodatek č. 811 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-39, př. 2.Usnesení 0300/04/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0301/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 812 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-41, př. 1.


Usnesení 0302/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 9/4 o výměře 103 m2, par. č. 9/5 o výměře 112 m2, par. č. 10/2 o výměře 171 m2, oddělené z pozemků par. č. 9/1, par. č. 9/3 a par. č. 10, pozemek par. č. 108/7 o výměře 129 m2, oddělený z pozemku par. č. 108/5, vše dle geometrického plánu č. 38-46/2012 a pozemek par. č. 110/2 o výměře 61 m2, vše v k. ú. Borovec a obci Štěpánov nad Svratkou z vlastnictví obce Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 813 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-42, př. 1.


Usnesení 0303/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem díl e o výměře 182 m2 oddělený z pozemku par. č. 14/4, díl l o výměře 50 m2 oddělený z pozemku par. č. 1072/1 a díl m o výměře 6 m2 oddělený z pozemku par. č. 1080/1 vše dle geometrického plánu č. 1690-9/2012, vše v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
 • nabýt darem pozemek par. č. st. 1533/3 o výměře 101 m2, díl a o výměře 104 m2 oddělený z par. č. 14/11, díl d o výměře 1 m2 oddělený z par. č. 14/10, díl j o výměře 56 m2 oddělený z par. č. 1097/22, díl k o výměře 43 m2 oddělený z par. č. 1097/23, vše dle geometrického plánu č. 1690-9/2012, vše v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
 • dodatek č. 814 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-43, př. 2;
 • dodatek č. 17 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu ZK-04-2012-43, př. 3.Usnesení 0304/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem část vyřazeného úseku silnice I/38 v k. ú. Moravské Budějovice a v k. ú. Lažínky v délce 4,250 km, jehož začátek je v km 211,309 původního provozního staničení a konec v km 215,559 v místě začátku SO C 113, včetně všech součástí a příslušenství, zejména mostu ev. č. 38-093 v celkové hodnotě 54 373 364 Kč dle materiálu ZK-04-2012-44, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 815 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2012-44, př. 2


Usnesení 0305/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2012-45, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Urbanov;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2012-45, př. 2 z vlastnictví obce Urbanov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
 • dodatek č. 816 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-45, př. 3;
 • dodatek č. 817 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-45, př. 4.Usnesení 0306/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2012-46, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2012-46, př. 2 z vlastnictví obce Rouchovany do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
 • dodatek č. 818 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-46, př. 3;
 • dodatek č. 819 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-46, př. 4.Usnesení 0307/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt budovu č. p. 5 stojící na pozemku st. par. č. 269 včetně všech součástí a příslušenství, pozemek st. par. č. 269 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 254 m2 a pozemek par. č. 117/24 ost. plocha, jiná plocha o výměře 928 m2 oddělený GP č. 1122-22/2012 z pozemku par. č. 117/21 v k. ú. a obci Okříšky za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 573 970 Kč za těchto podmínek:
 • převáděné nemovitosti budou užívány pro cílovou skupinu: lidé s mentálním a kombinovaným postižením;
 • změna cílové skupiny klientů (obyvatel nemovitosti) je podmíněna souhlasem městyse Okříšky;
 • v převedeném objektu bude zřízeno jedno odlehčovací lůžko;
 • pokud se po prvním obsazení domácnosti v rámci transformace v převedeném objektu uvolní místo, bude provozovatel přednostně přijímat místní zájemce spadající do cílové skupiny zařízení;
 • pokud kraj v převedeném objektu uvede do provozu denní aktivity nebo pracovní terapii pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením, budou tyto aktivity otevřené také klientům z Okříšek;
 • zřídit předkupní právo ve prospěch městyse Okříšky k nabývaným nemovitostem, a to budově č. p. 5 stojící na pozemku st. par. č. 269 včetně všech součástí a příslušenství, pozemku st. par. č. 269 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 254 m2 a pozemku par. č. 117/24 ost. plocha, jiná plocha o výměře 928 m2 odděleného GP č. 1122-22/2012 z pozemku par. č. 117/21 v k. ú. a obci Okříšky, jako právo věcné zapisující se do katastru nemovitostí, na dobu neurčitou, s tím, že pokud bude předkupní právo realizováno, bude uplatňováno za cenu zjištěnou (úřední) stanovenou znaleckým posudkem dle platných oceňovacích předpisů v době uplatnění předkupního práva, tak jak je uvedeno v materiálu ZK-04-2012-47, př. 1.Usnesení 0308/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0197/03/2012/ZK tak, že:
 • v materiálu ZK-03-2012-19, př. 2 se pozemek par. č. 1504/29 o výměře 15 m2, zaměřený geometrickým plánem č. 344-37/2011 nahrazuje pozemkem par. č. 81/3 o výměře 11 m2, zaměřeným geometrickým plánem č. 352-16/2012 v k. ú. a obci Dolní Krupá;
 • Dodatek č. 773 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-19, př. 4 se nahrazuje Dodatkem č. 773 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-48, př. 1.Usnesení 0309/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2012-49, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.


Usnesení 0310/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2012-50, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0311/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve snížení přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví o částku 8,5 mil. Kč při současném zvýšení přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 1,5 mil. Kč a přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 7 mil. Kč.


Usnesení 0312/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 820 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-52, př. 1.


Usnesení 0313/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 3847/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 334 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nového Města na Moravě;
schvaluje
Dodatek č. 821 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-53, př. 1.


Usnesení 0314/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Bystřice nad Pernštejnem na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle materiálů ZK-04-2012-54, př. 1 a ZK-04-2012-54, př. 2.


Usnesení 0315/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Světlá nad Sázavou a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod stavby okružní křižovatky a částí pozemků stavbou dotčených par. č. 613/18, par. č. 613/19, par. č. 590/20 a par. č. 590/1 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0316/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabídnout nemovitý majetek k bezúplatnému převzetí do vlastnictví státu dle materiálu
ZK-04-2012-56, př. 4.


Usnesení 0317/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek vzniklý dle geometrického plánu č. 273-44/2010 par. č. 824/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 67 m2 a pozemky vzniklé dle geometrického plánu č. 279-133/2011 par. č. 824/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 511 m2, par. č. 824/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1181 m2, par. č. 824/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2, par. č. 824/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 186 m2, par. č. 824/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 492 m2, par. č. 824/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 156 m2, par. č. 827/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 171 m2 a par. č. 824/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Křoví;
schvaluje
Dodatek č. 822 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-57, př. 1.


Usnesení 0318/04/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0319/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 823 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-59, př. 1.


Usnesení 0320/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 9 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-60, př. 1.


Usnesení 0321/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • úplatně převést budovu č. p. 1, stavba občanského vybavení, postavenou na pozemku st. par. č. 10, pozemek st. par. č. 10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5055 m2, pozemek par. č. 1099 ostatní plocha o výměře 249 m2 včetně součástí a příslušenství, vše v obci a k. ú. Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou za kupní cenu 21 560 000 Kč;
 • nabýt koupí budovu č. p. 545, stavba ubytovacího zařízení, postavenou na pozemku st. par. č. 1016/1, pozemek st. par. č. 1016/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 584 m2, pozemek par. č. 47/17 ostatní plocha, zeleň o výměře 40 m2.včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou, z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 9 060 000 Kč;

za podmínky, že návrhy na vklad vlastnických práv z těchto smluv budou podány katastrálnímu úřadu současně po úplné úhradě kupních cen z těchto smluv;
schvaluje
 • dodatek č. 16 Zřizovací listiny Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2012-61, př. 4;
 • dodatek č. 17 Zřizovací listiny Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2012-61, př. 5.Usnesení 0322/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 896/27 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 9 m2, par. č. 896/42 - zahrada o výměře 71 m2 a par. č. 896/43 - zahrada o výměře 114 m2 v k. ú. Vadín, obec Okrouhlice z vlastnictví obce Okrouhlice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 824 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2012-62, př. 1.


Usnesení 0323/04/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0324/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit část usnesení 0191/03/2009/ZK v rozsahu materiálu ZK-04-2012-64, př. 1 a nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2012-64, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.


Usnesení 0325/04/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0326/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 2721/15 – ostatní plocha, silnice o výměře 355 m2 v k. ú. a obci Nevcehle z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle;
 • nabýt darem pozemek par. č. 2749/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 a dle GP č. 167-4452/2008 nově oddělený pozemek par. č. 2301/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 962 m2 v k. ú. a obci Nevcehle z vlastnictví obce Nevcehle do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
 • dodatek č. 825 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-66, př. 1;
 • dodatek č. 826 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-66, př. 2.Usnesení 0327/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 827 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-67, př. 1.


Usnesení 0328/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem silnici III/01947 a pozemek par. č. 329 - ostatní plocha, silnice o výměře 972 m2 touto silnicí zastavěný v k. ú. a obci Rantířov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rantířov;
schvaluje
dodatek č. 828 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-68, př. 1.


Usnesení 0329/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Horní Cerekev, se sídlem Nám. T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev, IČO 002 48 185, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá část pozemku par. č. 2176/14 - ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. a obci Horní Cerekev o výměře cca 5 000 m2 za kupní cenu určenou znaleckým posudkem vyhotoveným v souladu s vyhláškou č. 3/2008 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a budoucí kupující se zaváže tuto nemovitost za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit.


Usnesení 0330/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 448/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 63 m2, par. č. 448/10 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 46 m2 a par. č. 448/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5 m2 oddělených GP č. 126-3865/2007 z pozemku par. č. 448/1, vše v k. ú. Láz u Nových Syrovic z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Láz;
 • nabýt darem pozemek par. č. 451/4 - ost. plocha, silnice o výměře 2 m2 oddělený GP č. 126-3865/2007 z pozemku par. č. 451 v k. ú. Láz u Nových Syrovic z vlastnictví obce Láz do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
 • dodatek č. 829 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2012-70, př. 1;
 • dodatek č. 830 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2012-70, př. 2.Usnesení 0331/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem těleso pozemní komunikace - silnice III/4063, která se nachází na pozemku par. č. 1515/1, včetně všech součástí a příslušenství a pozemek par. č. 1515/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 10 713 m2 v k. ú. Vysoká u Jihlavy, obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
schvaluje
dodatek č. 831 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-112, př. 1.


Usnesení 0332/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem těleso pozemní komunikace - silnice III/1316 do Zborné včetně všech součástí a příslušenství a dále pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2012-113, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
schvaluje
dodatek č. 832 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-113, př. 3.


Usnesení 0333/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. st. 42 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2, par. č. 339/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 145 m2 a dle 45-437/2011 nově oddělené pozemky par. č. 339/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 153 m2 a par. č. 339/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 122 m2 v k. ú. Benátky u Houserovky a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2012-114, př. 1 z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
 • dodatek č. 833 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-114, př. 2;
 • dodatek č. 834 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-114, př. 3.Usnesení 0334/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod tělesa silnice III/15223 včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Dědice v rozsahu uzlových bodů 2344A110 až 2344A109 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dědice.


Usnesení 0335/04/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0336/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Podhůří Mařenky se sídlem Rokytnice nad Rokytnou 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou, IČO: 70875529 dle materiálu ZK-04-2012-71, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.


Usnesení 0337/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00041.0058 dle materiálu ZK-04-2012-72, př. 2.


Usnesení 0338/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-04-2012-73, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-04-2012-73, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2012-73, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-04-2012-73, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2012-73, př. 2.Usnesení 0339/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu ZK-04-2012-74;
ukládá
Radě Kraje Vysočina průběžně informovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina o materiálech souvisejících s přípravou České republiky na programovací období Evropské unie 2014 - 2020 projednaných dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve zněních pozdějších předpisů, a to nejpozději vždy jednou za šest měsíců.


Usnesení 0340/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 k Partnerské dohodě ve znění dle materiálu ZK-04-2012-75, př. 1.


Usnesení 0341/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
aktuální verzi Analýzy strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014-2020 dle materiálu ZK-04-2012-76, př. 1.


Usnesení 0342/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2012-77, př. 2.


Usnesení 0343/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o uzavření mezinárodní spolupráce v rámci Euroregionu Dunaj Vltava dle materiálu ZK-04-2012-78, př. 2.


Usnesení 0344/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-04-2012-79, př. 1 kódy 2A, 4A, 4B, 5A, 6A;
schvaluje
Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč dle materiálu ZK-04-2012-79, př. 2.


Usnesení 0345/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 dle materiálu ZK-04-2012-80, př. 3.


Usnesení 0346/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na Rozvojový program financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-04-2012-81, př. 1.


Usnesení 0347/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o mezinárodní spolupráci dle materiálů ZK-04-2012-82, př. 1 a ZK-04-2012-82, př. 2.


Usnesení 0348/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 3 300 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu ZK-04-2012-83, př. 2.


Usnesení 0349/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2012 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-04-2012-85, př. 1.


Usnesení 0350/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 19 300 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu ZK-04-2012-86, př. 2.


Usnesení 0351/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 25 000 Kč na podporu pořádání na sportovním mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu ZK-04-2012-87, př. 2.

Usnesení 0352/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • usnesení Zastupitelstva města Kamenice nad Lipou dle materiálu ZK-04-2012-88, př. 1;
 • rámec restrukturalizace Střední školy Kamenice nad Lipou ve spojení se Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov dle materiálu ZK-04-2012-88, př. 2;

rozhoduje
sloučit příspěvkovou organizaci Střední škola Kamenice nad Lipou s příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dnem 1. 1. 2013 dle materiálu ZK-04-2012-88, př. 3;
schvaluje
záměr darovat budovu č.p. 713, občanská vybavenost postavenou na pozemku par. č. 584/7, budovu bez č.p/č.e občanská vybavenost postavenou na pozemku par. č. 3630, pozemky par. č. 584/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3836 m2, par. č. 584/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 220 m2, par. č. 584/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 561 m2, par. č. 584/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 89 m2, par. č. 584/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2, par. č. 584/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 776 m2 a par. č. 3630 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1259 m2, vše v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou (budovu domova mládeže a školní jídelny včetně souvisejících pozemků) do vlastnictví města Kamenice nad Lipou dnem 1. 1. 2013 za podmínky zajištění stravování a ubytování žáků odloučeného pracoviště Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov po dobu jejich výuky v Kamenici nad Lipou nejméně po dobu dalších 10 let.


Usnesení 0353/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • záměr převést vzdělávací činnost Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 na město Ledeč nad Sázavou nejpozději dnem 1. 1. 2014;
 • záměr vytvořit prostorové předpoklady pro vzdělávání žáků Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 v majetku města v bývalé školní jídelně v ulici Komenského č. p. 626 v Ledči nad Sázavou;

rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí Smlouvě o převzetí vzdělávací činnosti, kterou vykonává příspěvková organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 dle materiálu ZK-04-2012-89, př. 1.


Usnesení 0354/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o projektu Od myšlenky k výrobku dle materiálů ZK-04-2012-90, př. 1 a ZK-04-2012-90, př. 2;
rozhoduje
 • schválit záměr zajistit předfinancování projektu Od myšlenky k výrobku ve výši maximálně 120 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů, pokud bude projekt schválen;
 • schválit závazek kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti projektu Od myšlenky k výrobku ve výši 15% celkových způsobilých výdajů (dle podmínek výzvy to nyní činí 8 600 000 Kč).Usnesení 0355/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, a sice: zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků o částku 763 793,95 Kč v souvislosti s vratkou druhé splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0356/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2012-92, př. 3, dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu ZK-04-2012-92, př. 4.


Usnesení 0357/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2012 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2012-93, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2012 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2012-93, př. 2.Usnesení 0358/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura Městu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, IČO: 00295841, dle materiálu ZK-04-2012-94, př. 1.


Usnesení 0359/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
předběžný projektový záměr obnovy a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen dle materiálu ZK-04-2012-95.


Usnesení 0360/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2012 subjektům, na projekt a ve výši dle přílohy ZK-04-2012-96, př. 2 podle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu ZK-04-2012-96, př. 4;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2012 subjektům uvedeným v materiálu ZK-04-2012-96, př. 3.Usnesení 0361/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt v celkové maximální výši 35 000 Kč na financování neuznatelných výdajů projektu.


Usnesení 0362/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím zřizovaným obcí, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 15 509 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 15 509 000 Kč dle materiálu ZK-04-2012-98, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (ÚZ 00512) o částku 445 000 Kč při současném snížení § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 445 000 Kč;
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-04-2012-98, př. 3;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 15 509 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-04-2012-98, př. 1;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 500 000 Kč na podporu dobrovolnictví dle materiálu ZK-04-2012-98, př. 2.Usnesení 0363/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o projektu Transformace ÚSP Křižanov II. dle materiálu ZK-04-2012-99, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSP Křižanov II. ve výši max. 7 000 000 Kč na přípravu a částečnou realizaci projektu, blíže dle materiálu ZK-04-2012-99, př. 1 Finance budou uvolňovány v průběhu 1. etapy postupně dle aktuální potřeby projektu.


Usnesení 0364/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc schválit Koncepci rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 až 2016 dle materiálu ZK-04-2012-100, př. 1;
schvaluje
Koncepci rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 až 2016 dle materiálu ZK-04-2012-100, př. 1.


Usnesení 0365/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít „Smlouvy o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu“ s poskytovateli sociálních služeb:
 • Diecézní charita Brno, IČO: 44990260, projekt Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Telč;
 • Oblastní charita Havlíčkův Brod, IČO: 15060233, projekt Centrum sociálních služeb Petrklíč v Ledči nad Sázavou;
 • Kolpingovo dílo České republiky o. s., IČO: 43379729, projekt Rekonstrukce Kontaktního centra ve Žďáře nad Sázavou;
 • Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích, IČO: 00 83 93 45, projekt Půdní vestavba - Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích;
 • Město Brtnice, IČO: 00285668, projekt Centrum denních služeb;
 • schválit vzor „Smlouvy o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu“ dle materiálu ZK-04-2012-101, př. 2.Usnesení 0366/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2012-117, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí a odboru ekonomickému zapracovat výdaj na realizaci smlouvy dle materiálu ZK-04-2012-117, př. 2 do návrhu rozpočtu na rok 2013.


Usnesení 0367/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
postup při realizaci Výzvy v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod, Širokopásmé (NGA) ICT sítě, dle materiálu ZK-04-2012-102;
ukládá
radě kraje zajistit předložení materiálu obsahujícího konkrétní podmínky uzavírání Smluv obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-04-2012-102, př. 3 a konkrétní podmínky poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na projekty financované z Výzvy v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod, Širokopásmé (NGA) ICT sítě, na jednání zastupitelstva kraje v září 2012.


Usnesení 0368/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2012-103, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2012-103, př. 2.Usnesení 0369/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2012-105, př. 1;
 • neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2012-105, př. 2.Usnesení 0370/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2012-107, př. 1;
 • neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2012-107, př. 2.Usnesení 0371/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Dohody o partnerství dle materiálu ZK-04-2012-104, př. 1.


Usnesení 0372/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu realizace projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí dle materiálů ZK-04-2012-106, ZK-04-2012-106, př. 1 a ZK-04-2012-106, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 27.000.000 Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0373/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020, dle materiálu ZK-04-2012-108, př. 1 a materiálu ZK-04-2012-108, př. 2.


Usnesení 0374/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu ZK-04-2012-109, př. 1.


Usnesení 0375/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00072.0003 dle materiálu ZK-04-2012-110, př. 5;
 • uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00072.0058 dle materiálu ZK-04-2012-110, př. 6.Usnesení 0376/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2012-111, př. 1.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz