Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0061/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 0062/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Miroslava Houšku, Ing. Tomáše Škaryda ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2015.


Usnesení 0063/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.


Usnesení 0064/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0065/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
postup prací při přípravě prezentace Kraje Vysočina na EXPO 2015 v Miláně.


Usnesení 0066/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu ZK-02-2015-05, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti veřejného pořádku na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu ZK-02-2015-05, př. 2 na základě smluv o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2015-05, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2015-05, př. 4;
 • neposkytnout dotaci Městu Chotěboř na projekt „Právo na každý den“ z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu ZK-02-2015-05, př. 3.Usnesení 0067/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část v celkové výši 2 045 570 Kč obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů:
 • Obec Okrouhlice, IČO: 00267953               208 800 Kč,
 • Obec Košetice, IČO: 00248444               249 931 Kč,
 • Městys Dolní Cerekev, IČO: 00285765        152 075 Kč,
 • Obec Lesonice, IČO: 00289752               170 000 Kč,
 • Obec Svatoslav, IČO: 00290548               248 633 Kč,
 • Město Humpolec, IČO: 00248266               187 050 Kč,
 • Město Chotěboř, IČO: 00267538               206 116 Kč,
 • Obec Police, IČO: 00290149                      175 000 Kč,
 • Obec Kožlí, IČO: 00267678                      200 000 Kč,
 • Obec Pozďatín, IČO: 00378356               247 965 Kč

dle materiálu ZK-02-2015-06, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2015-06, př. 2;
 • zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů:
 • Obec Hojkov, IČO: 00373699,
 • Město Nové Město na Moravě, IČO: 00294900,
 • Obec Horní Dubenky, IČO: 00285889,
 • Město Velké Meziříčí, IČO: 00295671,
 • Městys Nové Veselí, IČO: 00294926,
 • Město Červená Řečice, IČO: 00248045,
 • Obec Přibyslavice, IČO: 00290203,
 • Obec Olešná, IČO: 00515761,

dle materiálu ZK-02-2015-06, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část o částku 545 600 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 545 600 Kč.


Usnesení 0068/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část neinvestiční dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS – Kraj Vysočina, IČ 86553216 ve výši 1 700 000 Kč dle materiálu ZK-02-2015-07, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2015-07, př. 2.Usnesení 0069/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2015-08, př. 1.


Usnesení 0070/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2015 dle materiálů ZK-02-2015-09, př. 1 a ZK-02-2015-09, př. 2.


Usnesení 0071/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Strategii ICT Kraje Vysočina 2015-2017 dle materiálu ZK-02-2015-10, př. 1.


Usnesení 0072/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2015-11, př. 2.


Usnesení 0073/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
osmý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem „Bezpečná nemocnice“;
bere na vědomí
text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu ZK-02-2015-12, př. 1.


Usnesení 0074/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů na opravu CT přístroje a pořízení nových kogeneračních jednotek dle materiálu ZK-02-2015-13, př. 5;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 10 153 570 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2015 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 10 153 570 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ke krytí výdajů na opravu CT přístroje a pořízení nových kogeneračních jednotek.


Usnesení 0075/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2015-14, př. 1.


Usnesení 0076/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
s realizací plánovaného projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného operačního programu a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. celkem ve výši 21 000 000 Kč v souladu s materiálem ZK-02-2015-15, př. 4;
schvaluje
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v souladu s materiálem ZK-02-2015-15, př. 4, předkládaný do Integrovaného operačního programu v celkové jeho výši 140 000 000 Kč poskytnutím zápůjčky, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného operačního programu;
 • závazek zajistit povinnou spoluúčast schváleného projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů z rozpočtu Kraje Vysočina.Usnesení 0077/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zapojení disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015:
  • do kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 2 000 000 Kč na poskytnutí daru FC Vysočina Jihlava, a.s.;
  • do kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) ve výši 1 000 000 Kč na realizaci projektů v rámci spolupráce se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny; 
  • do kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, přílohy D2 – Investice v dopravě ve výši 100 000 000 Kč na realizaci dopravních staveb;
  • do kapitoly Informatika, § 6172 Činnost regionální správy ve výši 3 500 000 Kč na obnovu hlasovacího zařízení;

rozhoduje
poskytnout dar FC Vysočina Jihlava, a.s. ve výši 2 000 000 Kč dle materiálu ZK-02-2015-16, př. 3.


Usnesení 0078/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2014 dle materiálu ZK-02-2015-17, př. 1.


Usnesení 0079/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-02-2015-18, př. 4.


Usnesení 0080/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného a Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, oprávněným hospodařit s majetkem státu na straně povinného, smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-02-2015-19, př. 1, po stavební akci „Přestavba mostu ev. č. 344-006 na silnici II/344 v obci Rozsochatec přes Břevnický potok“, za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve výši 10 000 Kč + DPH.


Usnesení 0081/02/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0082/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít směnnou smlouvu dle materiálu ZK-02-2015-21, př. 1, ve které se Kraj Vysočina a Město Ledeč nad Sázavou zavážou směnit dle GP č. 2259-553/2014 pozemek par. č. 2215/110 díl „a“ ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 141 m2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemek dle GP č. 2259-553/2014 par. č. 2215/107 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou ve vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou;
schvaluje
dodatek č. 1228 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2015-21, př. 2.


Usnesení 0083/02/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0084/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0385/05/2014/ZK ze dne 9. 9. 2014 tak, že text:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemek par. č. 973/1 ostatní plocha, silnice o výměře 1 208 m2 v k. ú. Kouty u Bojiště z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-02-2015-23, př. 2 za kupní cenu 67 030 Kč plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 200 Kč + 21% DPH, plus úhradu správního poplatku za podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a plus úhradu vypočtené daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z kupní ceny“
se nahrazuje textem:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemek par. č. 973/1 ostatní plocha, silnice o výměře 1 208 m2 v k. ú. Kouty u Bojiště z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-02-2015-23, př. 1 za kupní cenu 48 530 Kč plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 500 Kč + 21% DPH, plus úhradu správního poplatku  za podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a plus úhradu vypočtené daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z kupní ceny;
schvaluje
dodatek č. 1229 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2015-23, př. 3.


Usnesení 0085/02/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0086/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení 0286/04/2013/ZK ve znění usnesení 0303/04/2014/ZK, 0411/05/2014/ZK a 0489/06/2014/ZK tak, že text „Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálů ZK-04-2014-35, př. 2, ZK-04-2014-35, př. 3, ZK-04-2014-35, př. 4 a za dohodnutou cenu 50 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv a rozhoduje nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2014-24, př. 1 z vlastnictví města Velké Meziříčí, obce Petráveč a obce Dolní Heřmanice do vlastnictví Kraje Vysočina“

se nahrazuje textem:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálů ZK-04-2014-35, př. 2, ZK-04-2014-35, př. 3, ZK-04-2014-35, př. 4 a za dohodnutou cenu 80 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv a rozhoduje nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2014-24, př. 1 z vlastnictví města Velké Meziříčí, obce Petráveč a obce Dolní Heřmanice do vlastnictví Kraje Vysočina“;
 • uzavřít dohody o zrušení smluv o budoucích smlouvách kupních uzavřených mezi Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího a fyzickými osobami na straně budoucích prodávajících v rozsahu dle materiálu ZK-04-2014-35, př. 1.Usnesení 0087/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálů ZK-02-2015-26, př. 1 a ZK-02-2015-26, př. 2 z vlastnictví Českých drah, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1230 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2015-26, př. 3;
 • dodatek č. 1231 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2015-26, př. 4.Usnesení 0088/02/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0089/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 1447/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 390 m2 v k. ú. a obci Horní Paseka z vlastnictví obce Horní Paseka, se sídlem Horní Paseka 46, 584 01, IČ 005 79 840, do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1234 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2015-28, př. 1.


Usnesení 0090/02/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0091/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemek par. č. 581/13 o výměře 80 m2 oddělený z par. č. 581/1 dle geometrického plánu č. 142-114/2014 v katastrálním území Zašovice z vlastnictví obce Zašovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemek par. č. st. 17/3 o výměře 63 m2 oddělený z par. č. st. 17/3, pozemek par. č. 581/8 o výměře 3 m2 oddělený z par. č. 581/8, pozemek par. č. 581/11 o výměře 81 m2 oddělený z par. č. 581/11, pozemek par. č. 591/86 o výměře 216 m2 oddělený z par. č. 591/1, pozemek par. č. 591/87 o výměře 318 m2 oddělený z par. č. 591/1, pozemek par. č. 591/88 o výměře 276 m2 oddělený z par. č. 591/1, pozemek par. č. 591/89 o výměře 117 m2 oddělený z par. č. 591/1 dle geometrického plánu č. 142114/2014 v katastrálním území Zašovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zašovice;

schvaluje
dodatek č. 1236 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2015-30, př. 1.


Usnesení 0092/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 47/27 o výměře 1037 m2 a par. č. 47/28 o výměře 229 m2 oddělené geometrickým plánem č. 1852-516/2014 z pozemku par. č. 47/13 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
schvaluje
dodatek č. 19 Zřizovací listiny Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2015-31, př. 1.


Usnesení 0093/02/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0094/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2015-33, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kámen, se sídlem Kámen 53, 582 42 Kámen u Habrů, IČ 002 67 597;
schvaluje
dodatek č. 1238 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2015-33, př. 3.


Usnesení 0095/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 1667/10 o výměře 13 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Pelhřimov, z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0096/02/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0097/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2015-36, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
 • úplatně převést pozemky dle materiálu ZK-02-2015-36, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví žadatelů za navrhovanou kupní cenu 60,50 Kč/m2;

schvaluje
 • dodatek č. 1239 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2015-36, př. 3;
 • dodatek č. 1240 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2015-36, př. 4.Usnesení 0098/02/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0099/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2015-38, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2015-38, př. 2 z vlastnictví obce Vyskytná do vlastnictví Kraje Vysočina.Usnesení 0100/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2015-39, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy, do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.


Usnesení 0101/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky par. č. 405/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 119 m2 v k. ú. a obci Dědice, par. č. 450/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 56 m2 v k. ú. a obci Příštpo a par. č. 4868/64 – ostatní plocha, silnice o výměře 25 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha – Řepy, IČ 136 42 090, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 11 180 Kč plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 210 Kč včetně DPH a úhradu daně z nabytí nemovité věci.


Usnesení 0102/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2015-41, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0103/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uznat vlastnické právo obce Lány, se sídlem Lány 18, 583 01 Lány, IČ 005 79 939, k budově bez čp. nebo ev. č. - stavba občanského vybavení (autobusová zastávka), nacházející se na pozemku par. č. st. 172 v k. ú. a obci Libice nad Doubravou, a to formou souhlasného prohlášení.


Usnesení 0104/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2015-43, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lukov;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2015-43, př. 2 z vlastnictví obce Lukov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
 • dodatek č. 1240 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-43, př. 3;
 • dodatek č. 1241 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-43, př. 4.Usnesení 0105/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Ořechov, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 1535/1 – ost. plocha, silnice a par. č. 1535/8 – ost. plocha, jiná plocha v k. ú. Ořechov u Křižanova zastavěných stavbou chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ořechov;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Hojovice, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 871/2 – ost. plocha, silnice a par. č. 836/40 – ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. a obci Hojovice zastavěných stavbou chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice.Usnesení 0106/02/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0107/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2015-46, př. 1 z vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2015-46, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou;

schvaluje
 • dodatek č. 1242 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-46, př. 3;
 • dodatek č. 1243 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-46, př. 4.Usnesení 0108/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2015-47, př. 1 v k. ú. Radošov z vlastnictví obce Radošov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-02-2015-47, př. 2 za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.Usnesení 0109/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2394/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 137 m2 a pozemek par. č. 2394/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 77 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2135-202/2014 z pozemku par. č. 2394/1 v k. ú. a obci Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;
schvaluje
Dodatek č. 1244 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-48, př. 1.


Usnesení 0110/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 11 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-49, př. 1.


Usnesení 0111/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 12 Zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť dle materiálu ZK-02-2015-50, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nemovitost - nově pořízená stavba parkoviště.


Usnesení 0112/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 14 Zřizovací listiny Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava dle materiálu ZK-02-2015-51, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nově zapsaná v katastru nemovitostí stavba bez čp/če, jiná stavba postavená na pozemku par. č. 461/3 v k. ú. a obci Jihlava.


Usnesení 0113/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1245 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-52, př. 1.


Usnesení 0114/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2015-53, př. 1 z vlastnictví obce Studenec do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2015-53, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Studenec;

schvaluje
dodatek č. 1246 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-53, př. 3.


Usnesení 0115/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 3722/2 ostatní plocha, silnice o výměře 13 588 m2 v k. ú. a obci Žirovnice z vlastnictví města Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
Dodatek č. 1247 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-54, př. 1.


Usnesení 0116/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 1104/10 ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2 dle geometrického plánu č. 153-696/2013 v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
Dodatek č. 1248 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-55, př. 1.


Usnesení 0117/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • úplatně nabýt pozemek par. č. 201/17 ostatní plocha, silnice o výměře 162 m2 v k. ú. Babice u Okrouhlice a obci Okrouhlice z vlastnictví ČR - s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem plus úhradu nákladů spojených s uzavřením kupní smlouvy;
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2015-56, př. 1, v k. ú. Babice u Okrouhlice a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice;

schvaluje
 • dodatek č. 1249 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2015-56, př. 2;
 • dodatek č. 1250 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2015-56, př. 3.Usnesení 0118/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem dle geometrického plánu č. 904-23/2014 nově oddělený pozemek par. č. 5986/67 o výměře 1 228 m2 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví městyse Kamenice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1251 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-57, př. 1.


Usnesení 0119/02/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0120/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1532/11 o výměře 30 m2, par. č. 1532/12 o výměře 62 m2, par. č. 1532/13 o výměře 130 m2, par. č. 1532/14 o výměře 63 m2 a par. č. 1532/15 o výměře 199 m2, vše s označením ost. plocha, jiná plocha, oddělené GP č. 354-8/2015 z pozemku par. č. 1532/3 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov;
schvaluje
dodatek č. 1254 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-60, př. 1.


Usnesení 0121/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem nově utvořený pozemek par. č. 1422/11 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 63 m2 a díl „a“ o výměře 9 m2 oddělený z pozemku par. č. 1422/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 486 m2, vše dle geometrického plánu č. 645-87/2014, vše v k. ú. a obci Cejle z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cejle;
schvaluje
dodatek č. 1255 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-61, př. 1.


Usnesení 0122/02/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0123/02/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0124/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Odůvodnění veřejné zakázky „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“ dle materiálu ZK-02-2015-64, př. 1.


Usnesení 0125/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Odůvodnění veřejné zakázky „Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce pavilonu 13“ dle materiálu ZK-02-2015-65, př. 1.


Usnesení 0126/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. par. č. 136/17 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 106 m2 oddělený dle GP č. 2777-1482014 z pozemku par. č. 136/3 a pozemek par. č. 1058/5 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 23 m2 oddělený dle GP č. 2809-109/2014 z pozemku par. č. 1058/1 v k. ú. Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
 • nabýt darem pozemek par. č. 1005/5 – ost. plocha, silnice o výměře 5 m2, vzniklý GP č. 2809-109/2014 z dílu „b“ o výměře 4 m2 pozemku par. č. 1005 a dílu  „a“ o výměře 1 m2 pozemku par. č. 1006/1 v k. ú. Nové Město na Moravě z vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina,

schvaluje
 • dodatek Zřizovací listiny č. 1258 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-02-2015-66, př. 1;
 • dodatek Zřizovací listiny č. 1259 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-02-2015-66, př. 2.Usnesení 0127/02/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0128/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného a Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, oprávněným hospodařit s majetkem státu na straně budoucího povinného, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-02-2015-111, př. 1, pro stavební akci „II/128 Eš – most ev. č. 128- 010“.


Usnesení 0129/02/2015/ZK
Zastupitelstvu kraje
si vyhrazuje
pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívání části pozemku par. č. 725/4 v k. ú. Slavětice pro uložení a provozování přivaděče surové vody, včetně vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem oprav a údržby tohoto zařízení na dobu určitou po dobu životnosti přivaděče, za cenu stanovenou znaleckým posudkem mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího povinného a společností ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČO: 452 74 649, na straně budoucího oprávněného;
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívání části pozemku par. č. 725/4 v k. ú. Slavětice pro uložení a provozování přivaděče surové vody, včetně vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem oprav a údržby tohoto zařízení na dobu určitou po dobu životnosti přivaděče, za cenu stanovenou znaleckým posudkem mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího povinného a společností ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČO: 452 74 649, na straně budoucího oprávněného;
 • převést úplatně pozemky par. č. 375/1 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 466 m2 v k. ú. Skryje nad Jihlavou a par. č. 140 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 076 m2 v k. ú. Lipňany nad Skryjí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, IČO: 452 74 649 za dohodnutou kupní cenu odpovídající ceně v místě a čase obvyklé dle znaleckého posudku č. 5325-8/2015 ve výši 304 800 Kč;
 • nabýt úplatně pozemky par. č. 336/6 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 28 526 m2 v k.ú. Stropešín, par. č. 659/14 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 10 943 m2 v k.ú. Dukovany, par. č. 168/4 ost. plocha, silnice o výměře 43 806 m2 a par. č. 172/3 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 16 652 m2 oba v k. ú. Třesov, par. č. 93/26 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 23 099 m2 vzniklý dle GP č. 279-6826/2014 v k. ú. Kramolín, par. č. 317/3 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 13 399 m2 a par. č. 356/3 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 380 m2 oba v k. ú. Kozlany a par. č. 725/4 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 49 522 m2 v k. ú. Slavětice z vlastnictví společnosti ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, IČO: 452 74 649 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu odpovídající ceně v místě a čase obvyklé dle znaleckého posudku č. 5325-8/2015 ve výši 8 124 245 Kč;

schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 8 120 000 Kč při současném snížení přílohy M1 – Školství o částku 8 120 000 Kč určenou na výkupy nemovitostí;
 • dodatek č. 1252 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-59, př. 2;
 • dodatek č. 1253 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-59, př. 3.Usnesení 0130/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, statutárním městem Jihlava a Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s., dle materiálu ZK-02-2015-68, př. 1.


Usnesení 0131/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit odůvodnění veřejné zakázky „II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec“ v rozsahu materiálu ZK-02-2015-69, př. 1.


Usnesení 0132/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit „Odůvodnění veřejné zakázky II/150 Babice – Okrouhlice, část 2“ v rozsahu materiálu ZK-02-2015-70, př. 1.


Usnesení 0133/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec dle materiálu ZK-02-2015-71, př. 1.


Usnesení 0134/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 do rozpočtu kraje na rok 2015, do kapitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu ve výši 4 000 000 Kč na zajištění nákupu a tvorby materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky a tématikou a na organizační a technické zajištění plánovaných aktivit v rámci akce Bezpečná Vysočina dle materiálu ZK-02-2015-72, př. 1 a rámcového rozpočtu materiálu ZK-02-2015-72, př. 2.


Usnesení 0135/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na podporu činnosti dle materiálu ZK-02-2015-73, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2015-73, př. 2.Usnesení 0136/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout o poskytnutí dotace KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 dle žádosti uvedené v materiálu ZK-02-2015-74, př. 1 a rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2015-74, př. 2;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 200 000 Kč na Mimořádnou podporu za podmínek uvedených v materiálu ZK-02-2015-74, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2015-74, př. 2.Usnesení 0137/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o partnerství dle materiálu ZK-02-2015-75, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 600 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu HelpTeamUkraine s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0138/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Program rozvoje Kraje Vysočina při zohlednění podmínek uvedených v souhlasném stanovisku SEA dle materiálů ZK-02-2015-76, př. 1 a ZK-02-2015-76, př. 2;
ukládá
Radě Kraje Vysočina předložit aktualizaci Profilu Kraje Vysočina a vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina ve vazbě na rozpočet kraje nejpozději do 30. června 2016.


Usnesení 0139/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout o poskytnutí dotace Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., se sídlem Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO 68378297 dle žádostí uvedených v materiálech ZK-02-2015-77, př. 1 a ZK-02-2015-77, př. 2;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., se sídlem Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO 68378297 na realizaci akce „Konzervace dřeva z archeologických nálezů“ ve výši 130 000 Kč dle materiálu ZK-02-2015-77, př. 1 a na realizaci akce „Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva“ ve výši 120 000 Kč dle materiálu ZK-02-2015-77, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů ZK-02-2015-77, př. 3 a ZK-02-2015-77, př. 4.Usnesení 0140/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2015-78, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-02-2015-78, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2015-78, př. 3;
 • neposkytnout dotaci dle materiálu ZK-02-2015-78, př. 2.Usnesení 0141/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu na rok 2015 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-02-2015-79, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-02-2015-79, př. 2.


Usnesení 0142/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu ZK-02-2015-80, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu ZK-02-2015-80, př. 1.


Usnesení 0143/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení uvedeným v materiálu ZK-02-2015-81, př. 1.


Usnesení 0144/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-02-2015-82, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4A, 5A, 5B, 5C.


Usnesení 0145/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 19 356 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34, IČO 47366419.


Usnesení 0146/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2015-84, př. 1.


Usnesení 0147/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním - modul A ve výši 15 904 Kč Škole ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední odborná škola s.r.o., IČO 25348931;
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním - modul B právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2015-85, př. 1.Usnesení 0148/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dary obcím v celkové výši 7 735 tis. Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) dle materiálu ZK-02-2015-86, př. 2 na základě darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2015-86, př. 3.


Usnesení 0149/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 250 600 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 250 600 Kč na částečnou úhradu výdajů souvisejících se zajištěním vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi;
rozhoduje
poskytnout dary v celkové výši 4 491 600 Kč obcím dle materiálu ZK-02-2015-87, př. 2, na základě darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2015-87, př. 3.


Usnesení 0150/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, IČO 26524783 ve výši 400 000 Kč na její činnost a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2015-88, př. 1.


Usnesení 0151/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2015-89, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2015-89, př. 3;

rozhoduje
neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2015-89, př. 2.


Usnesení 0152/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 1 370 000 Kč organizacím dle materiálu ZK-02-2015-90, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2015.


Usnesení 0153/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím:
 • Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, o. s., Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO 75070961 ve výši 340 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v házené;
 • SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v lyžování;
 • DUKLE Jihlava - mládež, Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v ledním hokeji;
 • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, o. s., Pavlovova 2672/14, 586 01 Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve volejbalu;
 • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, Evžena Rošického 2684/6, 58601 Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
 • BASKETBALOVÉMU KLUBU JIHLAVA o. s., Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v basketbalu;

a uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů ZK-02-2015-91, př. 1, ZK-02-2015-91, př. 2, ZK-02-2015-91, př. 3, ZK-02-2015-91, př. 4, ZK-02-2015-91, př. 5, ZK-02-2015-91, př. 6, ZK-02-2015-91, př. 7.


Usnesení 0154/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 dle materiálu ZK-02-2015-92, př. 1 a shrnutí výroční zprávy dle materiálu ZK-02-2015-92, př. 2.


Usnesení 0155/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace „Rozvoj výchovně vzdělávacích aktivit v Muzeu Vysočiny Jihlava“ dle materiálu ZK-02-2015-93, př. 1;
schvaluje
závazek kraje na zabezpečení:
  • předfinancování projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace „Rozvoj výchovně vzdělávacích aktivit v Muzeu Vysočiny Jihlava“ do výše 686 000 Kč předpokládaných celkových výdajů projektu;
  • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace ve výši 20 % z celkových výdajů projektu „Rozvoj výchovně vzdělávacích aktivit v Muzeu Vysočiny Jihlava“, tj. max. do výše 137 200 Kč z rozpočtu kraje.Usnesení 0156/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury pořadateli krajské postupové přehlídky dle materiálu ZK-02-2015-94, př. 2 v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 09/14;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle vzorového materiálu ZK-02-2015-94, př. 4.Usnesení 0157/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí z kapitoly Kultura, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2015-95, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2015-95, př. 4;
 • neposkytnout dotace v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2015-95, př. 2.Usnesení 0158/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu ZK-02-2015-96, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s provozovateli turistických informačních center dle materiálu ZK-02-2015-96, př. 4.Usnesení 0159/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO dle materiálu ZK-02-2015-97, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-02-2015-97, př. 2.Usnesení 0160/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 608 000 Kč v souvislosti s přijetím části splátky zápůjčky poskytnuté na předfinancování projektu „Handicap Fit – zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0161/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině v celkové výši max. 3 500 000 Kč na předfinancování projektu; finanční prostředky budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby projektu.


Usnesení 0162/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 8 Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2015-100, př. 1;
 • dodatek č. 12 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2015-100, př. 2;
 • dodatek č. 16 Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2015-100, př. 3.Usnesení 0163/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, IČO 25557475 na pilotní ověření funkčnosti sociální služby sociální rehabilitace s využitím principů zahradní terapie ve výši 500 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti dle materiálu ZK-02-2015-101, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2015-101, př. 1.Usnesení 0164/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o způsobu proplácení faktur dle materiálu ZK-02-2015-112, v projektech Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III. ve výši max. 37 000 000 Kč pro účely hrazení faktur na stavební práce a další výdaje s nimi spojené (BOZP, TDS, autorský dozor, nákup vybavení objektů, mzdové výdaje). Finance budou uvolňovány v průběhu roku 2015 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.


Usnesení 0165/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu ZK-02-2015-113, př. 1;
 • aktualizovaný dokument „Stanovení předpokládaných hodnot, koeficientů, limitů a počtu pracovních úvazků pro účely výpočtu dotace na provoz sociálních služeb pro rok 2015“ dle materiálu ZK-02-2015-113, př. 2;

schvaluje
Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 dle materiálu ZK-02-2015-113, př. 3;
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout účelovou dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 70 150 700 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015, kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-02-2015-113, př. 4;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-02-2015-113, př. 5.Usnesení 0166/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 dle materiálu ZK-02-2015-102, př. 1.


Usnesení 0167/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • neposkytnout dotaci subjektům dle materiálu ZK-02-2015-103, př. 1;
 • poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2015-103, př. 2;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2015-103, př. 3.Usnesení 0168/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím a svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda a § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 49 000 000 Kč dle materiálu ZK-02-2015-104, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2015-104, př. 4;
 • neposkytnout dotace obcím z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda a § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-02-2015-104, př. 3.Usnesení 0169/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Statut účelového Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-02-2015-105, př. 1;
ruší
 • vůči členům řídících výborů jmenovaným od 24. 3. 2015 tu část usnesení č. 0009/01/2007/ZK, ve které zastupitelstvo kraje rozhodlo poskytovat jiné peněžité plnění členům řídicích výborů Fondu Vysočiny ve výši a za podmínek stanovených čl. 9 odst. 2 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva;
 • vůči členům řídících výborů jmenovaným od 24. 3. 2015 ty části usnesení 0529/07/2013/ZK ve kterých zastupitelstvo kraje schválilo výši odměny pro předsedy a místopředsedy řídících výborů, výši odměny pro členy řídících výborů a uložilo radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje vždy na konci pololetí návrh na odměny pro členy řídících výborů.Usnesení 0170/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-02-2015-106, př. 1.


Usnesení 0171/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015 dle materiálu ZK-02-2015-107, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015 ve složení:

ODS – Zbyněk Barger (HB);
KDU-ČSL – Tomáš Kučera (ZR); Petr Kesl (PE);
ČSSD – Antonín Daněk (PE); Alena Vidláková (ZR);
KSČM – Věra Buchtová (ZR); Lubomír Drápela (JI);
Pro Vysočinu – Hana Žáková (TR); Pavel Maslák (JI);
TOP09 a STAN – Ifrah Reda (ZR); Martin Sedlák (HB);
 • Hanu Müllerovou (JI, ODS) předsedkyní řídicího výboru grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015;
 • garantem grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Ing. Petra Stejskala s právem hlasovacím a Ing. Renatu Šimánkovou s právem poradním;

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0172/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Regionální kultura 2015 dle materiálu ZK-02-2015-108, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Regionální kultura 2015 ve složení:

ODS – Martin Blažíček (ZR); Martina Bártová (TR);
KDU-ČSL – Josef Dvořák (ZR);
ČSSD – Radek Blecha (JI); Milan Stránský (HB);
KSČM – Marek Nevoral (TR); Jan Slámečka (ZR);
Pro Vysočinu – Milan Kolář (JI); Petr Novotný (TR);
TOP09 a STAN – Libor Honzárek (HB); Irini Martakidisová (ZR);
 • Jana Kasala (PE, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Regionální kultura 2015;
 • garantem grantového programu Regionální kultura 2015 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Ing. Ladislava Seidla, MBA s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0173/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Rozvoj vesnice 2015 dle materiálu ZK-02-2015-109, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Rozvoj vesnice 2015 ve složení:

ODS – Martin Málek (JI); Václav Průša (HB);
KDU-ČSL – Miroslav Vrbka (TR); Vladislav Hynk (JI);
ČSSD – Ivana Mojžyšková (HB); Marie Rubišarová Medová (JI);
KSČM – Ladislav Brož (PE); Zdeněk Svoboda (JI);
Pro Vysočinu – Jiří Hodinka (PE);
TOP09 a STAN – Libor Honzárek (HB); Irini Martakidisová (ZR);
 • Ivo Jonáka (ZR, Pro Vysočinu) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj vesnice 2015;
 • garantem grantového programu Rozvoj vesnice 2015 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0174/02/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Čistá voda 2015 dle materiálu ZK-02-2015-110, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Čistá voda 2015 ve složení:

ODS – Ivo Rohovský (ZR); Stanislav Jirků (JI);
KDU-ČSL – Jaroslav Poborský (HB); Jan Mácha (PE);
ČSSD – Josef Matějek (TR); Miloš Uchytil (HB);
KSČM – Pavel Královec (HB);
Pro Vysočinu – Karel Nedvědický (TR); Pavel Hájek (PE);
TOP09 a STAN – Luboš Rudišar (PE); Zdeněk Skoumal (TR);
 • Lubomíra Drápelu (JI, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Čistá voda 2015;
 • garantem grantového programu Čistá voda 2015 odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Martina Drápelu s právem poradním;

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz