Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-97

ZK-05-2017-97.doc  ZK-05-2017-97pr01.xls  ZK-05-2017-97pr02.xls  ZK-05-2017-97pr03.xls  ZK-05-2017-97pr04.xls  ZK-05-2017-97pr05.pdf  ZK-05-2017-97pr06.doc  ZK-05-2017-97pr07.doc
Číslo materiálu97
Číslo jednacíZK-05-2017-97
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková, K. Píbilová, P. Švanda
Předkládá P. Franěk
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný návrh se zabývá přijetím prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu pro provozovatele sociálních služeb a poskytnutím příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb.
MPSV na základě žádosti kraje rozhodlo dne 3. 1. 2017 o souhrnné dotaci pro Kraj Vysočina v částce 471 700 000 Kč, která byla ze strany MPSV poskytnuta ve 2 splátkách na běžný účet příjemce dotace. Usnesením rady kraje č. 0221/05/2017/RK a zastupitelstva kraje č. 0041/01/2017/ZK byla celá částka rozdělena mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb.
Dodatkem k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z MPSV na rok 2017 ze dne 13. 6. 2017 byla navýšena dotace pro poskytovatele sociálních služeb o částku 60 950 000 Kč. Důvodem tohoto navýšení je zajištění financování zvýšení nákladů poskytovatelů sociálních služeb v důsledku růstu platů a mezd. K navýšení dochází od 1. 7. 2017 u veřejných poskytovatelů (obce, příspěvkové organizace obcí a krajů) o 23 % u sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a o 9,4 % u ostatního personálu. Dále dochází ke změně v rozpětí zvláštního příplatku za riziko u zdravotních sester ve směnném provozu (nová výše 1 000 až 5 000 Kč - dolní sazba se zvýšila o 600 Kč).
Pro zaměstnance nestátních neziskových organizací, fyzických osob, případně obchodních společností se nařízení vlády, kterým byla změna provedena, nevztahuje, ale pravidla MPSV pro použití souhrnné dotace vyžadují nediskriminační přístup z hlediska právní formy poskytovatele sociálních služeb. Neřešení nízké úrovně odměňování v zařízeních, pro která není nařízení vlády závazné, by fakticky vedlo k odchodům zaměstnanců nestátních neziskových organizací do veřejného sektoru a k omezením, popřípadě k ukončení činnosti u některých druhů služeb.
27. 6. - rada kraje schválila výzvu mimořádného kola dotačního řízení s otevřením aplikace OK - služby od 4. 7. do 4. 8. 4. 8. - bylo ukončeno mimořádné kolo podávání žádostí, které bylo spojeno s metodickými konzultacemi pro poskytovatele sociálních služeb. Pokud bylo nutné navýšit požadovanou částku v aplikaci OK služby, musel poskytovatel podat novou žádost v tomto systému. Každý poskytovatel musel zároveň vyplnit tabulku, kde provedl kalkulaci navýšení od 1. 11. 2016 a navýšení od 1. 7. 2017 a uvedl přesné částky, které z tohoto titulu potřebuje dofinancovat. Tento postup byl nezbytný, aby nedocházelo k přefinancování a k vracení dotací MPSV. Od podání žádostí do současnosti probíhala kontrola a opravy kalkulací u jednotlivých poskytovatelů.
Na základě komplexní sumarizace takto získaných podkladů lze uvést, že na navýšení od 1. 7. by po pokrácení špatně vypočtených částek bylo potřeba 65 396 tis. Kč. K rozdělení máme dotaci z MPSV ve výši 60 950 tis. Kč a částku 16,5 tis. Kč, kterou vrátila Oblastní charita Nové Hrady u Skutče. Lze tedy uspokojit přes 93 % zjištěné potřeby. V materiálu
ZK-05-2017-97, př. 1 je připojena rekapitulace sociálních služeb v krajské síti, požadavků a navržených dotací. Z rekapitulace je zřejmé, že dofinancování není požadováno na všechny služby v síti. Někteří poskytovatelé z důvodu úspor anebo navýšení jiných příjmů, nepožadují plné krytí nákladů na navýšení platů a mezd. Proto je zjištěná potřeba dofinancování nižší, než byl původní odhad.
Pro rok 2018 lze předpokládat, že dopad tohoto navýšení bude 140 až 150 mil. Kč. Další téměř 4 mil. Kč by bylo nutné v roce 2017 poskytnout na financování navýšení platů u služeb v individuálním projektu, který s takovým růstem nákladů v rozpočtu nepočítá. Pro dofinancování navýšení účinného již od 1. 11. 2016 poskytovatelé vykalkulovali souhrnnou potřebu cca 20 mil. Kč, ale u těchto údajů ještě probíhá kontrola a opravy podkladů. Zároveň ještě nebyla uzavřena jednání o tom, zda nedojde k dalšímu navýšení souhrnné dotace MPSV k financování tohoto dopadu. Za tímto účelem by byl předložen samostatný materiál na další jednání zastupitelstva kraje.
Návrh řešení Rada kraje schválila Usnesením č. 1599/28/2017/RK přijetí účelové dotace z MPSV ve výši 60 950 000 Kč do rozpočtu kraje, kapitoly Sociální věci a schválila zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče. Výše příspěvku na provoz pro jednotlivé organizace v celkové výši 27 418 500 Kč je pro informaci uvedena v materiálu ZK-05-2017-97, př. 2. Povinnosti příspěvkových organizací při čerpání poskytnutých prostředků byly na příspěvkové organizace přeneseny schváleným Dodatkem č. 1 Závazného pokynu zřizovatele k použití části Příspěvku na provoz poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2017.
Zastupitelstvu kraje navrhujeme schválit poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2017-97, př. 3 (služby domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a pečovatelská služba) a ZK-05-2017-97, př. 4 (ostatní sociální služby nezřizované krajem) a uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2017-97, př. 5.
Příspěvek na vyrovnávací platbu byl stanoven tím způsobem, že odbor sociálních věcí u všech sociálních služeb provedl kontrolu správnosti výpočtu navýšení osobních nákladů a navrhl financování uznaných požadavků na období od 1. 7. do 31. 12. 2017 z 93,23 %. Tento postup je nutné ošetřit dodatkem Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 ze dne 21. 6. 2016 č. 04/16 dle materiálu ZK 05-2017-97, př. 6, přičemž v materiálu ZK-05-2017-97, př. 7 jsou pro informaci připojeny předmětné zásady ve změnovém dokumentu.
StanoviskaUsnesení 1599/28/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 60 950 000 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu
RK-28-2017-09, př. 2;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-28-2017-09, př. 3;
* Dodatek č. 1 Závazného pokynu zřizovatele k použití části Příspěvku na provoz poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2017 dle materiálu RK-28-2017-09, př. 7;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit Dodatek č. 2 Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 ze dne 21. 6. 2016 č. 04/16 dle materiálu RK-28-2017-09, př. 11;
* vzít na vědomí rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče dle materiálu RK-28-2017-09, př. 3;
* vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 33 548 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-28-2017-09, př. 4
a RK-28-2017-09, př. 5;
* rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-28-2017-09, př. 6.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 2 Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 ze dne 21. 6. 2016 č. 04/16 dle materiálu ZK-05-2017-97, př. 6;
bere na vědomí
rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-05-2017-97, př. 2;
vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
* poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 33 548 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-05-2017-97, př. 3 a ZK-05-2017-97, př. 4;
* uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2017-97, př. 5.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz