Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2017, které se bude konat dne 12.09.2017 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2017
2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2017
3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4. Výbor pro národnostní menšiny
5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí dotace Městu Velká Bíteš
6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
7. Žádost města Pacov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
8. Záměr výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina
9. FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2017 - návrh na poskytnutí dotací
10. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě - prodloužení termínu
11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční dar obci Osová Bítýška na úhradu nákladů vzniklých při zásahu jednotky SDH obce
12. Jednací řád Zastupitelstva Kraje Vysočina
13. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělování medailí Kraje Vysočina
14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP
15. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na pořízení SPECT/CT pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
16. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP
17. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2017
18. Darování pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
19. Darování pozemku v k. ú. a obci Důl
20. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
21. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/402 Třešť - ul. Fritzova
22. Darování pozemků v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
23. Výkup pozemku v k. ú. a obci Světnov
24. Předání nemovitých věcí do hospodaření příspěvkových organizací kraje
25. Předání nemovité věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
26. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pavlínov
27. Majetkoprávní vypořádání stavby Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany
28. Prodej pozemku v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
29. Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod
30. Darování pozemku v k. ú. a obci Rudíkov
31. Darování pozemku v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
32. Předání nemovitých věcí do hospodaření Školního statku Humpolec
33. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
34. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod částí silnice III/3395
35. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Horní Ves
36. Prodej pozemku v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
37. Darování pozemku v k. ú. a obci Bochovice
38. Prodej pozemku v k. ú. a obci Hrotovice
39. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
40. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jámy
41. Darování pozemku v k. ú. Dobkov a obci Chotěboř
42. Uzavření Dodatku č. 1. ke Smlouvě o budoucí smlouvě darovací uzavřené mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod
43. Vyjmutí nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace
44. Majetkoprávní vypořádání stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
45. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
46. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice
47. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
48. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území Kraje Vysočina
49. Zánik a výmaz předkupního práva v k. ú. Jihlava
50. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jimramov
51. Předání nemovité věci do hospodaření příspěvkové organizace kraje
52. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
53. Smlouva o společném postupu zadavatelů Kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV
54. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod částí silnice III/38815
55. Nabytí nemovité věci v souvislosti se stavbou II/128 Salačova Lhota - obchvat
56. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat změna usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK a změna usnesení 0590/08/2016/ZK
57. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
58. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 , změna usnesení 0394/05/2015/ZK
59. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/353 Stáj - Zhoř - návrh na změnu usnesení 0284/04/2017/ZK
60. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2017
61. Návrh dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
62. Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - optimalizace péče o sbírky
63. Akce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ
64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, p. o.
65. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017
66. Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2018 a schválení dokumentu Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2018
67. Doplnění projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV. do předfinancování projektů
68. Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno, oblastní charitu Třebíč (služba zapojená do projektu IP IV.)
69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2017
70. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy
71. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD
72. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce Velká Bíteš - propojení silnic I/37 a II/395
73. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat
74. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
75. Rozpočtové opatření na kapitole Doprava - navýšení příspěvku na provoz na rok 2017 na řešení dopadu úpravy platových tarifů u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017
77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s na splnění technického požadavku pro pořadatelství MS v softballu 2019
79. Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2018
80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí
81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina
82. Změna ve zřizovací listině
83. Spolupráce Kraje Vysočina a města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města
84. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Hotelovou školu Světlou a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí na projekt Zvýšení kompetencí žáků
85. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu ROZVOJ VESNICE 2017
86. Profil Kraje Vysočina - září 2017
87. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2017
88. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
89. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj - podpora rozvoje Vysoké škole polytechnické Jihlava v letech 2017-2021
90. Projekt Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
91. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtových opatření
92. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
93. Příprava a realizace projektů v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech
94. Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
95. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu PODPORUJEME PRORODINNOU A SENIORSKOU POLITIKU OBCÍ 2017
96. Rezignace a volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
97. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz