Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-94

ZK-05-2017-94.doc  ZK-05-2017-94pr01.pdf  ZK-05-2017-94pr02.pdf  ZK-05-2017-94pr03.pdf
Číslo materiálu94
Číslo jednacíZK-05-2017-94
NázevDotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Zpracoval E. Horná
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyřízení dalšího souhrnu žádostí o poskytnutí dotací na novou drobnou lesní techniku pro vlastníky, nebo nájemce lesa o minimální velikosti 5 ha, maximálně 50 ha lesního majetku, který se nachází na území Kraje Vysočina.
Zastupitelstvo na svém jednání dne 9. 5. 2017 schválilo usnesením č. 0225/03/2017/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku (dále jen Zásady ).
Na realizaci Zásad se podílí odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen OŽPZ ) a odbor regionálního rozvoje (dále jen ORR ). ORR zajišťuje konzultaci, výběr a kontrolu správnosti podaných žádostí. OŽPZ zajišťuje vložení žádostí do systému, přípravu podkladů materiálů pro samosprávné orgány, distribuci smluv k žadatelům, vložení smluv do registru ve spolupráci s oddělením právním a krajského živnostenského úřadu, kontrolu u žadatelů v terénu a ve spolupráci s odborem ekonomickým proplacení žádostí.
Návrh řešení Žádosti byly ve vzájemné spolupráci ORR a OŽPZ posouzeny, OŽPZ navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu
ZK-05-2017-94, př. 1,
* neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu
ZK-05-2017-94, př. 2, - jde o pět žadatelů, kterým je dotace nepřiznána. Jeden žadatel podal žádost duplicitně, tzn., že je mu přiznána 1x. Další žadatel nezakoupil novou drobnou lesní techniku a nedoložil doklady o nákupu. Tři žadatelé nesplnili podmínku minimálních nákladů. Jedním z nich je obec Markvartice, která nedoložila hospodárnost výdaje za postřikovač, a z tohoto důvodu jí byly uznatelné výdaje kráceny. Důvodem vyšší ceny než je v místě a čase obvyklé, bylo zahrnutí příslušenství do základní ceny výrobku. Dle čl. 3 odst. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku, nelze dotaci na příslušenství poskytnout,
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-05-2017-94, př. 3.
Žadatelé, kterým dotace nebude poskytnuta, budou odborem životního prostředí a zemědělství vyrozuměni Oznámením o neposkytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku.
StanoviskaUsnesením č. 1589/27/2017/RK ze dne 29. 8. 2017 rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu
RK-27-2017-68, př. 1;
* neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu
RK-27-2017-68, př. 2;
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-27-2017-68, př. 3.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu
ZK-05-2017-94, př. 1;
* neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu
ZK-05-2017-94, př. 2;
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-05-2017-94, př. 3.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství, odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz