Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-93

ZK-05-2017-93.doc  ZK-05-2017-93pr01.pdf  ZK-05-2017-93pr02.pdf  ZK-05-2017-93pr03.pdf  ZK-05-2017-93pr04.pdf  ZK-05-2017-93pr05.doc
Číslo materiálu93
Číslo jednacíZK-05-2017-93
NázevPříprava a realizace projektů v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech
Zpracoval K. Ustohalová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení finančních prostředků na realizaci a přípravu projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen OPŽP ) v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech. Na zlepšení kvality prostředí v sídlech je v OPŽP zaměřen specifický cíl 4.4.
V rámci přípravy na nové programovací období schválila Rada Kraje Vysočina dne
28. 4. 2015 usnesením č. 0806/14/2015/RK projektové záměry celkem 7 parků příspěvkových organizací vhodných k případné realizaci v rámci specifického cíle 4.4 OPŽP a uložila OŽPZ ve spolupráci s ORR připravit projekty a předložit je ke schválení Radě Kraje Vysočina ( Rada kraje rozhoduje schválit projektový záměr na revitalizace zahrad a parků příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-14-2015-51, př. 2; ukládá odboru životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje připravit projektové žádosti a předložit je ke schválení radě kraje. ). Na přípravu těchto záměrů schválilo zastupitelstvo kraje dne 12. 5. 2015 usnesením
č. 0262/03/2015/ZK převod finančních prostředků ve výši 750 000 Kč ( Zastupitelstvo kraje rozhoduje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 750 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu
na revitalizace zahrad a parků příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování
dle aktuálních potřeb projektu. ).
Po detailnějším upřesnění podmínek OPŽP byly do fáze projektové dokumentace zpracovány celkem 4 projekty parků ze 7 schválených (park u objektu Hotelové školy Světlá ve Velkém Meziříčí, park u objektu Ústavu sociální péče Nové Syrovice, park u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře, park (resp. zahrady) u objektu Gymnázia Havlíčkův Brod).
V rámci zpracované dokumentace byly upřesněny rozpočty daných akcí a další nezbytné náležitosti pro zpracování kompletních žádostí. Projektové fiše k jednotlivým akcím jsou uvedeny v materiálech, viz přílohy ZK-05-2017-93, př. 1, ZK-05-2017-93, př. 2,
ZK-05-2017-93, př. 3 a ZK-05-2017-93, př. 4.
Projekt revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá ve Velkém Meziříčí (podrobněji viz ZK-05-2017-93, př. 1) řeší zejména dřevinnou složku parku. Cílem navrhovaných zásahů je zejména odstranit ty vzrostlé stromy, které jsou provozně nebezpečné z hlediska jejich aktuálního stavu tzn., že hrozí jejich zlom či vývrat, nebo odlomení a pád i velmi silných (kosterních) větví (stromy např. napadené hnilobou, mechanicky silně poškozené, nebezpečně nakloněné, s dutinami, suchými větvemi apod., a to v takovém stavu,
že uvedené defekty nelze efektivně ošetřit a nelze žádným způsobem zajistit jejich provozní bezpečnost), dále projekt řeší odstranění stromů z důvodů velmi přehoustlých porostů, kde kácením některých podúrovňových stromů (většinou netvárné náletové dřeviny) dojde k uvolnění prostoru pro dlouhodobě perspektivní stromy. Kácet se musí z uvedených důvodů 159 stromů. Dále je nezbytné ošetřit ponechávané stávající vzrostlé stromy, tak, aby byla zajištěna jak jejich provozní bezpečnost, tak vytvořen předpoklad zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v dalším období. Nejčastější je ošetření stromů řezem, v několika případech pak i vazbou, která mechanicky zajišťuje stabilitu koruny a zamezuje pádu odlomených částí koruny. Řezem bude ošetřeno 137 dřevin (u 33 stromů je navržena kombinace opatření, nejčastěji ošetření řezem a vazbou). Bez uvedeného kácení a ošetření dřevin se park stane provozně nebezpečným.
Projekt dále řeší mj. dosadby nových dřevin s účelem zvýšit biodiverzitu v rámci daného areálu (též nahradit pokácené dřeviny) a přispět k celkovému zlepšení kvality území, které obklopuje objekt školy a vytváří jeho bezprostřední rekreační zázemí. Celkem je k výsadbě navrženo 46 stromů a 1745 keřů. Součástí projektu je pak i tříletá povýsadbová údržba dřevin.
Projekt revitalizace parku u objektu Ústavu sociální péče Nové Syrovice (podrobněji viz
ZK-05-2017-93, př. 2) je obdobný jako výše uvedený (ve Velkém Meziříčí). Jedná se zde navíc o památkově chráněný park (zámek Nové Syrovice se sýpkou a parkem je zapsán v ústředním seznamu kulturních památek, pod číslem 2939). Cílem je zde též hlavně zajistit provozní bezpečnost stávajících stromů (a v několika případech též uvolnění perspektivních stromů), celkem je ke kácení navrženo 45 stromů. Projekt řeší ošetření řezem pro 50 stromů (u 10 stromů je navržena kombinace opatření, opět s vazbou koruny). Bez uvedeného kácení a ošetření dřevin se park stane provozně nebezpečným.
Výsadbou nových dřevin podle projektu bude zvýšena druhová diverzita v parku (a nahrazeny pokácené dřeviny). V rámci projektu je k výsadbě navrženo 33 vzrostlých stromů, 32 ovocných dřevin a 997 keřů. Součástí projektu je pak i tříletá povýsadbová údržba dřevin.
Projekt revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře (podrobněji viz ZK-05-2017-93, př. 3) řeší okrajovou část areálu parku, jedná se o jeden pozemek, který kraj získal do vlastnictví po bezúplatném převodu od státu v roce 2010. Pozemek je zarostlý po letité neúdržbě plevelnými bylinami a většina stávajících dřevin je náletového původu, některé z nich jsou však z hlediska habitu i zdravotního stavu hodnotné. Některé náletové dřeviny však již odumírají a rozpadají se (jsou zde torza a vývraty apod.). Projekt řeší zejména odstranění dřevin (41 stromů), které jsou ve špatném zdravotním stavu nebo konkurují perspektivním stromům (obdobně jako výše popsáno u parku ve Velkém Meziříčí), ošetření ponechaných dřevin (43 stromů), výsadby dřevin (40 stromů a 26 keřů) a založení trávníku v celé řešené ploše, kromě plochy keřů (trávník na 5916 m2). Součástí projektu je pak i tříletá povýsadbová údržba dřevin. Stávající stav není provozně tak rizikový, jako u předchozích dvou parků, nicméně bez revitalizace je pozemek prakticky pro provoz dětského domova nevyužitelný.
Projekt revitalizace parku (resp. zahrady) u objektu Gymnázia Havlíčkův Brod (podrobněji viz ZK-05-2017-93, př. 4) řeší zejména zlepšení využitelnosti a funkčnosti ploch na dvoře (zejména jako venkovní učebnu - tzv. open air učebnu) a zlepšení provozního i biologicky funkčního a estetického stavu zeleně v okolí budov školy. Ke kácení jsou určeny zejména dva lýkožroutem smrkovým napadené smrky a další dvě dřeviny k uvolnění perspektivního ponechávaného stromu. Řezem se upravují pouze stávající přerostlé keřové skupiny (tvarovací řez zlepší vitalitu a estetický vzhled keřů). Pro zvýšení druhové a věkové diverzity se vysází nové dřeviny a to pouze keře (na stromy zde není prostor) celkem: 1379 keřů, převážně pokryvných jako náhrada trávníku na úzkých místech, kde by trávník špatně rostl
a nebyl efektivně udržovatelný. Součástí projektu je pak i tříletá povýsadbová údržba dřevin. Stávající stav není provozně rizikový (je však třeba neprodleně odstranit kůrovcové smrky), revitalizace však přispěje k lepšímu využití zahrady gymnázia.
Od doby usnesení č. 0806/14/2015/RK (text viz výše) do dneška byla ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi a odbory krajského úřadu, které zajišťují zřizovatelské funkce, identifikována aktuální potřeba řešit další parky u příspěvkových organizací Kraje Vysočina, které by bylo vhodné v rámci daného specifického cíle OPŽP realizovat. Jedná se o SUPŠ Helenín, Dětský domov Rovečné, Nemocnice Pelhřimov, VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou (seznam projektů včetně stručného popisu a předpokládaného harmonogramu je uveden v materiálu ZK-05-2017-93, př. 5). Na zajištění přípravy těchto nových projektů je nutno uvolnit finanční zdroje.
V současné době je v rámci OPŽP vyhlášena 60. výzva (příjem žádostí do 15. 9. 2017),
do které je možnost předkládat žádosti na projekty revitalizace parků a zahrad. V této výzvě je definováno omezení, kdy v případě ošetřování stromů (řezů stromů) a realizace výsadeb dřevin je nejzazší datum ukončení fyzické realizace 31. 12. 2018 (následná tříletá rozvojová péče, která je též předmětem připravovaných projektů a způsobilým výdajem, může být realizována i po tomto datu).
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že nelze předjímat termín zveřejnění výsledků hodnocení projektů, a vzhledem k popsaným rizikům u jednotlivých projektů, ORR a OŽPZ navrhují Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů ve výši 7,3 mil Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektů dle materiálů ZK-05-2017-93, př. 1, ZK-05-2017-93, př. 2,
ZK-05-2017-93, př. 3 a ZK-05-2017-93, př. 4 s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů i za podmínky, že nebude na projekty dle materiálů
ZK-05-2017-93, př. 1 a ZK-05-2017-93, př. 2 poskytnuta dotace ze strany MŽP a schválit navýšení finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů
o 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování přípravy projektů dle materiálu
ZK-05-2017-93, př. 5 na revitalizaci zahrad a parků příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuální potřeby.
Na přípravě projektů z této oblasti budou spolupracovat především ORR a OŽPZ. Nezbytná je rovněž součinnost se zřizovatelskými odbory dotčených příspěvkových organizací Kraje Vysočina tj. odborem školství, mládeže a sportu, odborem sociálních věcí a odborem majetkovým (účelnost řešení apod.).
StanoviskaRada Kraje Vysočina na svém jednání dne 8. 8. 2017 danou problematiku prodiskutovala a přijala usnesení č. 1440/25/2017/RK ( Rada kraje rozhoduje realizovat projekty na revitalizaci parků dle materiálů RK-25-2017-56, př. 1, RK-25-2017-56, př. 2, jen v případě, že bude zastupitelstvem kraje schváleno příslušné rozpočtové opatření s tím, že realizace projektů dle materiálu RK-25-2017-56, př. 1, RK-25-2017-56, př. 2 bude zahájena před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a projekty budou realizovány bez ohledu na poskytnutí či neposkytnutí dotace na tyto projekty ze strany MŽP; realizovat projekty na revitalizaci parků dle materiálu RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4, jen v případě, že bude zastupitelstvem kraje schváleno příslušné rozpočtové opatření s tím, že projekty dle materiálů RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4 budou realizovány pouze v případě, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno nejdéle do konce ledna 2018; zahájit přípravu projektů na revitalizaci parků u objektů uvedených v materiálu RK-25-2017-56, př. 5, v případě, že bude zastupitelstvem kraje schváleno příslušné rozpočtové opatření; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina: dopracovat projektové žádosti projektů dle materiálů RK-25-2017-56, př. 1, RK-25-2017-56, př. 2, RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4 a předložit je řídícímu orgánu OPŽP do 15. 9. 2017; připravit projekty dle materiálu RK-25-2017-56, př. 5 a předložit je Radě Kraje Vysočina k projednání; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů ve výši 7,3 mil Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektů dle materiálů RK-25-2017-56, př. 1, RK-25-2017-56, př. 2, RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4 s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů i za podmínky, že nebude na projekty dle materiálů RK-25-2017-56, př. 1
a RK-25-2017-56, př. 2 poskytnuta dotace ze strany MŽP; navýšení finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování přípravy projektů dle materiálu RK-25-2017-56, př. 5 na revitalizaci zahrad a parků příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuální potřeby. )

Grémium ředitele souhlasí s navrženým materiálem, u Nemocnice Pelhřimov je nutné koordinovat s dalšími připravovanými záměry.

Odbor ekonomický: Na financování přípravy projektů byl v roce 2015 schválen převod ve výši 750 000 Kč. Podle projektových fiší v př. č. 1 až 4 budou výdaje na realizaci projektů cca 7 mil. Kč, v případě poskytnutí dotace se předpokládá příjem z OPŽP cca 3 mil. Kč. V případě neposkytnutí dotace na první dva projekty bude příjem z OPŽP nižší o cca 2,5 mil. Kč.

Odbor sociálních věcí nemá připomínky k předloženému usnesení a souhlasí s realizací projektu revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace. Upozorňujeme však, že do konce roku 2018 bude probíhat v areálu rozsáhlá rekonstrukce budovy zámku a zeleň v jeho blízkosti bude využívána jako staveniště.

Odbor školství, mládeže a sportu doporučuje realizaci parkových úprav v rámci společného krajského projektu u organizací Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, Gymnázium Havlíčkův Brod a Dětský domov Nová Ves u Chotěboře. Dále souhlasí se zpracováním projektové dokumentace pro parky u organizací Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou a Dětský domov Rovečné a pokud budou splňovat podmínky, jejich zařazení do společného krajského projektu. V případě uvedených středních škol se jedná o parky u budov, které budou pro potřeby středoškolského vzdělávání využívány dlouhodobě. V případě dětských domovů se sice diskutuje o změně gesčního ministerstva, OŠMS však předpokládá, že nemovitosti i nadále zůstanou v majetku kraje a že budou sloužit k výchovně vzdělávacím, případně sociálním účelům (v obou případech se jedná o jediné dětské domovy v příslušném okresu).

Odbor majetkový nemá námitek k předloženému návrhu. Při přípravě dalších projektů dle materiálu ZK-05-2017-93, př. 5 je nezbytná koordinace se záměry resortních odborů a odboru majetkového. Zejména v areálu Nemocnice Pelhřimov, kde nejsou uzavřeny diskuse o dalším využití jednotlivých částí areálu, je dle názoru OM možná příprava revitalizace parku jen v částech nedotčených možnými budoucími záměry.

Odbor zdravotnictví souhlasí s navrženým materiálem.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů ve výši 7,3 mil Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektů dle materiálů
ZK-05-2017-93, př. 1, ZK-05-2017-93, př. 2, ZK-05-2017-93, př. 3 a ZK-05-2017-93, př. 4 s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů i za podmínky, že nebude na projekty dle materiálů ZK-05-2017-93, př. 1 a ZK-05-2017-93, př. 2 poskytnuta dotace ze strany MŽP;
* navýšení finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů
o 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování přípravy projektů dle materiálu ZK-05-2017-93, př. 5 na revitalizaci zahrad a parků příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuální potřeby.
Odpovědnost ORR, OŽPZ
Termín 31. 12. 2019
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz