Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-92

ZK-05-2017-92.doc  ZK-05-2017-92pr01.pdf  ZK-05-2017-92pr02.pdf  ZK-05-2017-92pr03.doc
Číslo materiálu92
Číslo jednacíZK-05-2017-92
NázevFond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prodloužení doby realizace projektu, který byl podpořen z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2016. Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo poskytnout dotaci obci Plandry dne 10. 5. 2016 usnesením č. 0264/03/2016/ZK. Smlouva o poskytnutí dotace ID FV01576.0077 (dále jen smlouva ) mezi Krajem Vysočina a obcí Plandry byla uzavřena dne 24. 5. 2016 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace Přístavba veřejné kanalizace a novostavba ČOV . Text smlouvy je obsahem materiálu ZK-05-2017-92, př. 2. Na tento projekt byla schválena dotace 94 750 Kč, což představuje 50,00 % z celkových nákladů na projekt, které činí 189 500 Kč. Podle čl. 7 odst. 1 smlouvy je příjemce oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 31. 8. 2017, podle čl. 8 písm. f) smlouvy se příjemce zavazuje doručit Kraji do 30. 9. 2017 závěrečnou zprávu. Obec Plandry dne 29. 6. 2017 požádala o prodloužení doby pro realizaci projektu do 28. 2. 2018. Text žádosti je obsahem materiálu ZK-05-2017-92, př. 1.
Návrh řešení Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě jejího řádného odůvodnění odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV01576.0077 dle materiálu ZK-05-2017-92, př. 3, jehož předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu do 28. 2. 2018 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 31. 3. 2018.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje souhlasí s prodloužením realizace projektu.

Rada kraje dne 29. 8. 2017 usnesením č. 1587/27/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV01576.0077 dle materiálu RK-27-2017-66, př. 3.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV01576.0077 dle materiálu
ZK-05-2017-92, př. 3.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 30. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz