Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-90

ZK-05-2017-90.doc  ZK-05-2017-90pr01.pdf  ZK-05-2017-90pr02.pdf
Číslo materiálu90
Číslo jednacíZK-05-2017-90
NázevProjekt Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
Zpracoval I. Fryšová, E. Leligdonová, R. Bendová
Předkládá P. Pacal, J. Fischerová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zapojení Kraje Vysočina do realizace projektu Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ (dále jen projekt) v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika (dále jen program), kde Kraj Vysočina bude vedoucím partnerem projektu.
Cílem projektu je společný přístup k prezentaci, ochraně a rozvoji nehmotného kulturního dědictví příhraničních regionů, a to zejména jejich tradiční lidové kultury. Budou propojeny dosud regionálně izolované aktivity v oblasti tradiční lidové kultury; budou společně a koordinovaně rozvíjeny a prezentovány jak obyvatelům příhraničních regionů, tak i jejich návštěvníkům. Projekt jim chce prezentovat lidovou kulturu (tradice, zvyklosti, tradiční řemesla, vědomosti) ve vzájemné provázanosti napříč regiony a představit ji ve svých odlišnostech, ale zejména v podobnostech, které vycházejí z blízkosti obou národů.
Doba realizace projektu je plánována od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2021. Předpokládaný celkový rozpočet projektu bude činit 1 719 616 €, tj. 44 881 999 Kč (přepočteno kurzem 1 euro = 26, 10 Kč). Rozpočet Kraje Vysočina činí 747 126 €, tj. 19 500 000 Kč. Spolufinancování krajem je ve výši 74 712,6 €, tj. 1 950 000 Kč (10 % z celkových nákladů partnera projektu), neboť v rámci Programu je garantováno proplacení způsobilých výdajů projektu z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj - ERDF a 5 % ze Státního rozpočtu České republiky).
Do projektu jsou vedle Kraje Vysočina jako lead partnera zapojeni také Jihočeské folklorní sdružení, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Volkskultur Niederösterreich a obec Gutau. V současné době probíhají jednání o zapojení dalšího projektového partnera z Dolního Rakouska. Výsledek těchto jednání, který bude znám do jednání zastupitelstva kraje, tj. do 12. 9. 2017, může ovlivnit seznam zapojených partnerů projektu (a tedy i text partnerské dohody) a výši celkového rozpočtu projektu.
Aktivity v rámci projektu bude zajišťovat Odbor regionálního rozvoje ve spolupráci s Odborem majetkovým a Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují Zastupitelstvu Kraje Vysočina uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-90, př. 2 a schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 21 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
StanoviskaGrémium ředitele: Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

OE: Předložený projekt je uveden ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020 pod názvem Centrum tradiční lidové kultury. Dle materiálu by měl být rozpočet projektu ve výši cca 19 500 tis. Kč, z toho samotné spolufinancování kraje cca 1 950 tis. Kč.

OM: Odbor majetkový souhlasí s předkládaným materiálem.

Rada kraje: Rada kraje na svém zasedání č. 27/2017 konaném dne 29. 8. 2017 přijala usnesení č. 1542/27/2017/RK (Rada kraje rozhoduje o realizaci projektu Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ dle materiálu RK-27-2017-20, př. 1 v případě, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválí převod finančních prostředků na předfinancování projektu; prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2017-20, př. 3; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina dopracovat projektovou žádost a zaregistrovat ji v systému eMS; doporučuje zastupitelstvu kraje: rozhodnout uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu RK-27-2017-20, př. 2; schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 21 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.)
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-90, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 21 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost ORR
Termín 3. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz