Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-89

ZK-05-2017-89.doc  ZK-05-2017-89pr01.pdf  ZK-05-2017-89pr02.doc
Číslo materiálu89
Číslo jednacíZK-05-2017-89
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj - podpora rozvoje Vysoké škole polytechnické Jihlava v letech 2017-2021
Zpracoval I. Fryšová
Předkládá P. Pacal
Počet příloh
Popis problémuJedná se o poskytnutí dotace na podporu rozvoje Vysoké škole polytechnické Jihlava v letech 2017-2021 se sídlem Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, IČO: 71226401 (dále jen VŠPJ ).
Dne 22. 8. 2017 doručila VŠPJ Kraji Vysočina žádost o poskytnutí dotace viz materiál
ZK-05-2017-89, př. 1.
VŠPJ byla zřízena zákonem č. 375/2004 Sb. ze dne 3. 6. 2004 jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního směru v České republice a je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. VŠPJ je zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat odborně různorodé studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu práce, pěstovat intenzivní spolupráci s aplikační sférou, odpovídající tvůrčí činnost a aplikovaný výzkum, poskytovat pestrou nabídku celoživotního vzdělávání a napomáhat kulturnímu a obecně vzdělanostnímu rozvoji regionu.
VŠPJ nabízí akreditované studijní programy bakalářského a magisterského typu a kurzy celoživotního vzdělávání. Různorodá škála bakalářských studijních oborů z oblasti ekonomické, zdravotnické a technické odpovídá na požadavky především regionálních zaměstnavatelů, rovněž tak navazující magisterské zdravotnické obory respektují poptávku po vysoce kvalifikované a specializované pracovní síle ve zdravotnictví. K 31. prosinci 2016 studovalo na VŠPJ v sedmi akreditovaných studijních programech s devíti studijními obory 2 205 studentů, z toho 1 303 studentů (59,1 %) v prezenční formě studia a 902 studentů (40,9 %) v kombinované formě studia. Ekonomicky zaměřené obory studovalo
1 118 studentů (50,7 %), v technických oborech 370 studentů (16,8 %) a ve zdravotnických oborech 717 studentů (32,5 %). Jako odezva na regionální poptávku byl v roce 2015 úspěšně akreditován bakalářský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, který vzešel jako reakce na vysoce naléhavou potřebu absolventů z průmyslové praxe v technických oborech. Profil absolventa byl navržen tak, aby co nejvíce respektoval potřeby trhu práce. Tyto potřeby byly velmi podrobně diskutovány s řadou významných zaměstnavatelů působících v Kraji Vysočina (BOSCH DIESEL s. r. o., Automotive Lighting s. r. o., Gordic spol. s. r. o., Jihlavan a. s., MANN + HUMMEL (CZ) s. r. o., atd Pro zvýšení zaměstnatelnosti absolventů jsou pro studenty a absolventy Poradenským a kariérním centrem VŠPJ nabízeny služby individuálního kariérního poradenství a jsou pořádány kurzy, semináře a přednášky zaměřené na posilování a rozvoj klíčových kompetencí usnadňující přechod na trh práce.
VŠPJ rovněž pracuje na rozvoji v oblasti VVI a to jak s využitím prostředků tematických operačních programů EU, tak národních dotačních zdrojů ve spolupráci jak s veřejnými výzkumnými organizacemi, např. AVČR, tak z podnikatelského prostředí, viz ZK-05-2017-89, př.1. Pro rok 2017 mimo výčet projektů uvedených v materiálu ZK-05-2017-89, př. 1, lze v oblasti VVI uvést např. i navázání spolupráce v oblasti Inovačních voucherů (projekt Zajištění bezpečnosti inovovaných implantátů pomocí výpočtových MKP analýz - spolupráce se společností MEDIN, a.s.) nebo projektu pro podporu regionálního výzkumu v rámci spolupráce s AV ČR (projekt Pokročilá statistická analýza z dat turbulentního proudění nad zemským povrchem - spolupráce s Ústavem termomechaniky AV ČR, v.v.i.).
Stejně tak jako jiné VŠ v ČR, tak i VŠPJ je nucena v poslední době čelit řadě nepříznivých vnějších vlivů, které mají přímý dopad na její další rozvoj. Mezi ty nejzásadnější faktory patří zásadní změny v systému akreditací/reakreditací studijních programů vyžadované novým zákonem o vysokých školách, dočasný pokles počtu studentů vysokých škol ve vazbě na demografický vývoj společnosti a systémové změny způsobu financování vysokých škol, viz ZK-05-2017-89, př.1.
Na základě těchto definovaných negativních faktorů je nutné, pro zachování stávajícího rozsahu a kvality výuky VŠPJ, zaměřit se především na udržení stávajícího počtu akreditovaných studijních programů na VŠPJ a dosažení jejich navýšení s důrazem na technické programy a propojení bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. K tomu je zcela nezbytné zajistit větší množství dostatečně kvalitních akademických pracovníků (s odpovídající vědeckou a pedagogickou hodností) a nově i odborníků z praxe, kteří se zapojí do výuky. Stejně tak je nezbytné zajištění a provoz kvalitního přístrojového vybavení školy v rámci praktické výuky a zázemí pro činnost v oblasti vědy, výzkumu a inovací.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že VŠPJ plní významnou roli v území kraje z pohledu zaměření na vzdělanost (udržení mladých lidí v území, kteří neodcházejí za studiem mimo region), prohlubuje spolupráci s aplikační sférou a žádost je plně v souladu s Regionální inovační strategie Kraje Vysočina, konkrétně v prioritní oblasti A (Inovační infrastruktur a transfer technologií) a prioritní oblasti B (lidské zdroje a PR inovačních aktivit), Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci na podporu VŠPJ dle materiálu ZK-05-2017-89, př. 2.
Konkrétní přínosy a výstupy projektu lze spatřovat:
- v zachování stávajícího rozsahu studijních programů VŠPJ, tj. realizace jejich úspěšných reakreditací s cílem zachování vzdělávání v regionu s provazbou na potřeby trhu práce,
- v přípravě nových studijních programů dle potřeb trhu práce, resp. přípravě navazujících magisterských studijních oborů, které budou navazovat na stávající akreditované bakalářské studijní obory,
- studenti v jednotlivých oborech se díky zaměření školy (profesně orientované studijní obory) budou zapojovat v rámci výuky do praxí v organizacích v Kraji Vysočina (v hodnotě řádově stovek studentů). Rovněž škola bude vyhledávat témata pro bakalářské a magisterské studijní práce ve spolupráci se zaměstnavateli v regionu (především v technických a zdravotnických oborech),
- jednotlivé katedry dle svého zaměření budou vyhledávat spolupráci se subjekty v území s cílem rozvoje Kraje Vysočina. Např. spolupráce Katedry cestovního ruchu VŠPJ s Vysočina Tourism, příspěvková organizace Kraje Vysočina v oblasti přípravy odborných konferencí, přípravy průzkumů na témata cestovního ruchu v území kraje, přípravě strategických dokumentů kraje v oblasti cestovního ruchu, prezentaci kraje na veletrzích apod.,
- v udržení standartu (množství) přípravy projektů k zajištění finančních prostředků k rozvoji školy (např. GAČR, TAČR, Fond rozvoje Vysokých škol, fondy EU) srovnatelné s roky 2016 a 2017,
- v maximalizaci přípravy odborných publikací, které budou evidovány v RIV,
- v prohlubování spolupráce VŠPJ s firmami v kraji v rámci aplikovaného výzkumu (např. inovační vouchery),
- v přípravě aktivit, které budou provázány na SŠ a ZŠ v území s cílem zamezení odchodu mladých lidí za studiem mimo region.
Finanční prostředky potřebné pro VŠPJ v roce 2018 - 2021 bude třeba uplatnit při sestavování rozpočtu kraje na daný rok dle uzavřené smlouvy. Částka požadovaná v roce 2017 bude kryta finančními prostředky z kapitoly Regionální rozvoj.
Dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu.
StanoviskaOE nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj. Potřebné finanční prostředky pro následující rozpočtová období je nutno uplatňovat při sestavování rozpočtu na příslušný rok.

OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02268.

OŠMS souhlasí se spolufinancováním rozvojového projektu VŠPJ z rozpočtu kraje a podporuje, aby v souladu s projektem byly prostředky využity rovněž na zlepšení vybavenosti laboratoří pro výuku technických oborů, zapojením odborníků z praxe do výuky a spolupráci s firmami v regionu.

Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1548/27/2017/RK doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina přijmout navržené usnesení (Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci Vysoké škole polytechnické Jihlava, se sídlem Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, IČO: 71226401 dle materiálu RK-27-2017-26, př. 2; uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-27-2017-26, př. 2; schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 3211 - Vysoké školy o částku 925 000 Kč při současném snížení § 2141 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch o částku 925 000 Kč).
Návrh usneseníZastupitelstvu kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci Vysoké škole polytechnické Jihlava, se sídlem Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, IČO: 71226401 dle materiálu ZK-05-2017-89, př. 2;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-89, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 3211 - Vysoké školy o částku 925 000 Kč při současném snížení § 2141 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch o částku 925 000 Kč.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz