Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-88

ZK-05-2017-88.doc  ZK-05-2017-88pr01.pdf  ZK-05-2017-88pr02.pdf
Číslo materiálu88
Číslo jednacíZK-05-2017-88
NázevNávrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval D. Vichr
Předkládá P. Pacal
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na přidělení dotací obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále také jen POVV ) pro rok 2017, které podaly v období od poloviny května do konce uzávěrky sběru žádostí (tj. konec června) žádost do tohoto dotačního programu.
V souladu se schválenými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále také jen Zásady ) ze dne 20. 12. 2016 č. 13/16 probíhal pro rok 2017 v termínu od 1. února 2017 do 30. června 2017 sběr žádostí. Přijato bylo dalších 322 žádostí, všechny žádosti jsou v administrativním souladu se Zásadami. Celkové požadavky na dotaci u těchto žádostí jsou ve výši 38,164 mil. Kč.
V Zásadách je stanoveno, že dotaci obdrží každá obec, která předloží žádost v souladu se Zásadami. Maximální požadovaná dotace může činit až 120 tis. Kč. V kapitole Regionální rozvoj je pro tento účel celkem vyčleněno 80 mil. Kč.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) nyní předkládá Zastupitelstvu Kraje Vysočina (dále i ZK ) návrh na přidělení dotací u dalších 322 obcí, které aktuálně podaly žádost a to v souhrnné výši 38,164 mil. Kč. Předchozí zastupitelstva kraje, která zasedala v březnu, květnu a červnu, již rozhodla přidělit dotaci 324 obcím v celkové výši 38,638 mil. Kč.
ORR navrhuje ZK schválit přidělení dotací v rámci POVV 2017 jednotlivým žadatelům dle seznamu, který je obsahem materiálu ZK-05-2017-88, př. 1 a uzavřít s nimi veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-88, př. 2.
Sběr žádostí byl ukončen, žádost nepodalo celkem 15 obcí. Podpořeno bude celkem 646 obcí v objemu 76,802 mil. Kč. Po odečtení částky určené na administraci pro obce s rozšířenou působností zůstane na kapitole ORR nečerpáno celkem 2,810 mil. Kč.
Dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu na rok 2017, v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny (ÚZ 00090) je na dotace POVV schválena částka 80 000 tis. Kč.

Rada kraje na svém zasedání dne 29. 8. 2017 usnesením č. 1543/27/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje přijmout navržené usnesení.

Výbor regionálního rozvoje na svém zasedání dne 28. 8. 2017 doporučil zastupitelstvu kraje přijmout navržené usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2017-88, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-05-2017-88, př. 2;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-2017-88, př. 2.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz